Rutinebeskrivelser for godkjenning og innpassing

Denne rutinebeskrivelsen for behandling av godkjenningssaker er utviklet av Ekspertgruppen for Godkjenning for å kunne benyttes av alle institusjoner som bruker FS. 

Målet med dokumentet er å forenkle rutinene ved å gi en entydig beskrivelse av hvordan de forskjellige typene av godkjenningssaker kan registreres. Alle punkter i dette dokumentet som omfatter en eller annen type innpassing relaterer seg til innpassing av resultater og emner i en students utdanningsplan. Det er ikke beskrevet på samme måte hvordan ekstern utdanning kan innpasses i studiet/kvalifikasjonen for studieprogramstudenter som ikke har en utdanningsplan.

Illustrasjoner av utfylling av bilder i godkjenningsmodulen og inngående feltbeskrivelser av bilder og rapporter finnes i brukerdokumentasjonen om Godkjenning av ekstern utdanning

Se hele rutinebeskrivelsen

1. Innhold og begrepsbruk

 1. Innhold
 2. NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 3. LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høgskoler. (KD)
 4. UHR – Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg
 5. Godkjenning og FS

2. Godkjenningsaktyper, Godkjenningsakstatus og Rapportering

 1. Godkjenningsakstyper og Godkjenningsakstatus
 2. Rapportering

3. Rutinebeskrivelser

 1. Innledning
 2. Innpassing av tidligere avlagt ekstern utdanning (norsk og utenlandsk)
 3. Innpassing av tidligere avlagt intern utdanning
 4. Innpassing av planlagt intern utdanning
 5. Forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold (delstudier i utlandet)
 6. Forhåndsgodkjenning av praksisopphold/feltarbeid i utlandet
 7. Innpassing av delstudium ved avsluttet utvekslingsopphold i utlandet
 8. Forhåndsgodkjenning av studieopphold ved annen norsk institusjon
 9. Innpassing av delstudium ved avsluttet studieopphold ved annen norsk institusjon
 10. Innpassing av eksterne resultat uten godkjenningssak
 11. Vurdering av ekstern utdanning som jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved institusjonen
 12. Omfangsvurdering av ekstern utdanning
 13. Godkjenning og innpassing av realkompetanse

4. Registrering av konklusjoner som er felles for flere godkjenningssakstyper

 1. Godkjenning av forkunnskapskrav for emne
 2. Fritak for vurderingskombinasjon
 3. Registrering av emneoverlapp
Publisert 21. nov. 2014 15:26 - Sist endret 28. mars 2022 17:52