05 Godkjenning og FS

1. Innpassing av tidligere avlagt ekstern utdanning

Godkjenningssak av type INNPASS.

Sakstypen brukes i de tilfellene når en student som er tatt opp ved et studieprogram ved institusjonen, får godkjent at deler av den individuelle utdanningsplanen kan erstattes med emner avlagt tidligere ved en annen utdanningsinstitusjon.

Et eksternt avlagt resultat som er innpasset i studentens utdanningsplan i FS, vises i den individuelle utdanningsplanen på StudentWeb. Ved kontroll av utdanningsplan og ved beregning av oppnådd kvalifikasjon, vil de eksterne emnenes studiepoeng bli summert inn i den emnekombinasjonen de er knyttet til.

2. Forhåndsgodkjenning

Godkjenningssak av type FORHÅND.

Delstudier i utlandet, samt studieopphold ved annen norsk institusjon, som avlegges underveis i et studieprogramløp, kan forhåndsgodkjennes før avreise.

Studieprogramstudenten skal under oppholdet avlegge resultat i emner som skal inngå i studentens utdanningsplan (innpassing av delstudium). Planlagte resultater kan registreres og passes inn i studentens utdanningsplan i FS allerede ved behandlingen av forhåndsgodkjenningen (før utreise). Dette vil også vises i den individuelle utdanningsplanen på StudentWeb, og tas hensyn til av kontrollene i utdanningsplanen. Resultat legges inn ved behandling av den endelige godkjenningssaken når delstudiet er gjennomført.

Informasjon om utvekslingsopphold og forhåndsgodkjenning kan innhentes av Lånekassen direkte fra FS dersom gitte kriterier er oppfylt, se sidene om rapportering.

3. Innpassing av delstudium

Godkjenningssak av type INNPASS.

Etter et avsluttet utvekslingsopphold i utlandet eller studieopphold ved annen norsk institusjon, som har funnet sted underveis i et studieprogramløp, innpasses resultatene som studenten har avlagt under oppholdet i studentens utdanningsplan.

Eksterne resultater som er innpasset i studentens utdanningsplan i FS, vises i den individuelle utdanningsplanen på StudentWeb. Ved kontroll av utdanningsplan og ved beregning av oppnådd kvalifikasjon, vil de eksterne emnenes studiepoeng summeres med i den emnekombinasjonen de er knyttet til.

Dersom de eksterne emnene allerede er registrert og innpasset via en forhåndsgodkjenning, er det kun nødvendig å registrere resultat på emnene for at alle kontrollene, også når det gjelder oppnådd kvalifikasjon, skal fungere.

Innpassing av delstudium i utlandet kan rapporteres direkte til Lånekassen fra FS dersom gitte kriterier er oppfylt, se sidene om rapportering.

4. Innpassing av tidligere avlagt intern utdanning

Denne typen godkjenningssak kan opprettes som INNPASS, men det avhenger av institusjonens rutiner i hvilken grad dette gjøres. Denne typen innpassing kan gjøres i andre bilder, uten at det registreres som en forekomst i Godkjenningssak samlebilde.

I disse sakene er det snakk om at en studieprogramstudent ved institusjonen, får godkjent at deler av den individuelle utdanningsplanen kan erstattes med intern(e) emne(r) som studenten har avlagt resultat i tidligere (og som ordinært ikke inngår i studieprogrammet).

Det er her snakk om emner som ikke er definert som ekvivalente med emner som inngår i emnekombinasjonen(e) i studieprogrammet studenten har opptak til (se punkt 15).

5. Innpassing av planlagt intern utdanning

Denne typen godkjenningssak kan opprettes som INNPASS, men det avhenger av institusjonens rutiner i hvilken grad dette gjøres. Denne typen innpassing kan gjøres i andre bilder, uten at det registreres som en forekomst i Godkjenningssak samlebilde.

I disse sakene er det snakk om at en studieprogramstudent ved institusjonen, får godkjent at deler av den individuelle utdanningsplanen kan erstattes med intern(e) emne(r) som studenten planlegger å avlegge resultat i (og som ordinært ikke inngår i studieprogrammet).

Det er her snakk om emner som ikke er definert som ekvivalente med emner som inngår i emnekombinasjonen(e) i studieprogrammet studenten har opptak til (se punkt 15).

6. Jevngod med grad (kvalifikasjon)

Godkjenningssak av type ANNET.

En ekstern utdanning kan godkjennes som jevngod med en kvalifikasjon som tildeles ved den gjeldende institusjonen.

7. Omfangsvurdering

Godkjenningssak av type ANNET.

En ekstern utdanning kan godkjennes til kun å tilsvare et visst antall studiepoeng uten at dette skal inngå i et studieprogram eller kvalifikasjon ved institusjonen som saksbehandler godkjenningen. Slike godkjenninger er ikke så utbredt, siden det er NOKUT som i de fleste tilfeller saksbehandler generelle godkjenninger av utenlandsk utdanning. Godkjenningssaker som behandles ved institusjonene innebærer i de fleste tilfellene at ekstern utdanning skal innpasses i et studieprogram som søkeren er tatt opp til ved det gjeldende lærestedet, og dermed bruk av andre typer godkjenningssaker.

8. Godkjenning/innpassing av realkompetanse

Godkjenningssak av type REALKOMP, INNPASS eller ANNET.

Dokumentert realkompetanse kan medføre at en student skal slippe å avlegge emner som inngår i studieprogrammet studenten er tatt opp til ved å erstatte emnene med den dokumenterte realkompetansen.

Godkjent realkompetanse innpasses i studentens utdanningsplan på lik linje med andre typer eksterne resultater. Innpasset realkompetanse vil vises i studentens individuelle utdanningsplan i StudentWeb.

Ved kontroll av utdanningsplan og ved beregning av oppnådd kvalifikasjon, vil studiepoengene registrert på den godkjente realkompetansen summeres med i den emnekombinasjonen det er knyttet til.

Innpasset realkompetanse vil også vises på eventuelt vitnemål, i stedet for emnene realkompetansen erstatter.

UHRs vitnemålsmal har føringer for hvordan realkompetanse skal beskrives på vitnemål.

9. Godkjenning av emnekombinasjon på grunnlag av realkompetanse

Godkjenningssak av type REALKOMP, INNPASS eller ANNET.

Godkjenning av en hel emnekombinasjon kan innvilges på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. En slik godkjenning av en emnekombinasjon innebærer at studenten kan slippe fra å gjennomføre alle elementene i den gjeldende emnekombinasjonen. Da vil verken vektingskrav eller krav til emnevalgstatus bli sjekket for denne emnekombinasjonen ved kontroll av utdanningsplanen. Vektingskravene i emnekombinasjonen vil bli summert ved kontroll av utdanningsplan og ved beregning av oppnådd kvalifikasjon. Framgangsmåte for godkjenning av emnekombinasjon er beskrevet i punkt 13.

Merk: Siden realkompetanse kan innpasses i utdanningsplan/emnekombinasjon på lik linje med andre eksterne resultatet anbefales det at den framgangsmåten benyttes i stedet for å godkjenne hele emnekombinasjoner.

10. Godkjenning av (dispensasjon fra) forkunnskapskrav

Godkjenningssaker av typen FORKUNNSK, INNPASS, ANNET.

Det er mulig å godkjenne at forkunnskapskravene for et internt emne er oppfylt under fanen Forkunnskapskrav i Godkjenningssak samlebilde.

Forkunnskapskrav kan registreres på to ulike måter:

Enten:
at studenten kan ta dette emnet (alle forkunnskapskrav er oppfylt)

eller:
at studenten kan ta emner som har dette emnet som forkunnskapskrav.

11. Fritak for vurderingskombinasjon

Godkjenningssaker av typen ANNET, INNPASS.

Ved å innvilge fritak for vurderingskombinasjon får studenten fritak for en eller flere deler av vurderingskombinasjonen til et internt emne. Dersom fritaket for vurderingskombinasjon gis fordi et eksternt resultat skal innpasses i studentens utdanningsplan som erstatning for den interne vurderingskombinasjonen, må det interne emnet som fritaket gjelder for, gis en individuell vekting for studenten. Denne individuelle vektingen vil normalt være det interne emnets vekting redusert med det innpassede eksternresultatets vekting.

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter som inngår i resultatkombinasjoner på interne emner registreres via bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet i vurderingsmodulen. Ved å hake av for Res. Fritak i dette bildet må det registreres et grunnlag for fritaket. Registreringene overføres til en forekomst av type ANNET Godkjenningssak samlebilde (ferdig utfylt).

12. Erstatning av emner i studentens utdanningsplan

I studentens individuelle utdanningsplan er det mulig å erstatte emner som inngår i planen med enten ett eller flere interne emner og gjennomførte eller planlagte eksterne resultater. Dette gjøres i bildet Utdanningsplan ved å hente emnet som skal erstattes inn i arbeidsområdet og markere det som erstattet av et annet emne.
Interne emner eller eksterne resultater som skal inn i utdanningsplanen som erstatning hentes på samme måte inn i arbeidsområdet i bildet Utdanningsplan. Du tilordner dem samme emnekombinasjon, emnevalgstatus og emnekategori som emnene de skal erstatte.

Et erstattet emne inngår ikke lenger i studentens utdanningsplan, men emnet er synlig (i grå skrift) i studentens utdanningsplan i FS (bildet Utdanningsplan i Programstudentmodulen). Erstattede emner vil ikke vises i studentens individuelle utdanningsplan på StudentWeb.

13. Manuell godkjenning av emnekombinasjon

Manuell godkjenning av emnekombinasjon er mulig i bildet Utdanningsplan i modulen Programstudent. En manuell godkjenning innebærer at en saksbehandler har kontrollert at emnekombinasjonen som godkjennes er satt sammen slik at den kan godkjennes i henhold til reglene utdanningsplanen. Ved kontroll av utdanningsplanen (knappen Kontroller utdanningsplan i bildet Utdanningsplan og på StudentWeb) og ved kjøring av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert, vil verken vektingskrav eller krav til emnevalgstatus i denne emnekombinasjonen bli kontrollert.

Godkjenning av emnekombinasjoner gjøres i bildet Utdanningsplan ved å hente den aktuelle emnekombinasjonen inn i arbeidsområdet midt i bildet og sette J i feltet Godkjent plan.

Manuell godkjenning av emnekombinasjon skal kun brukes når det er foretatt individuelle og manuelle tilpasninger i en enkeltstudents utdanningsplan som gjør at kontrollene lagt i den enkelte emnekombinasjon ikke lenger fungerer (vektingskrav, krav til emnevalgstatus). Dette er svært sjelden, siden de aller fleste tilfeller dekkes av funksjonalitet for innpassing i utdanningsplanen.

14. Emneoverlapp mellom interne emner og eksterne resultater

Godkjenningssaker av typen ANNET, FORHÅND, INNPASS.

Dersom en faglig vurdering av eksterne emner studenten enten planlegger å avlegge eller har avlagt, avdekker at eksterne emner faglig overlapper med interne emner studenten kan komme til å avlegge kan det registreres som en konklusjon i en godkjenningssak. Registreringen legges inn kun som informasjon til saksbehandlere. Det er også mulig å legge inn en sperre for studenten fra å melde seg til det interne emnet som det er overlapp mot i StudentWeb og/eller få ut et vitnemål som inneholder emnet det er registrert overlapp mot.

Antall studiepoeng som overlapper kan registreres, slik at det også er mulig å registrere en delvis overlapp.

15. Emneekvivalens mellom interne emner

Ekvivalente emner er emner som er definert med kjedebruk EKV (ekvivalens) i bildet Emnekjede (Studieelementmodulen).  Resultat i emner som er definert som ekvivalent med emner som inngår i en emnekombinasjon, vil ved kontroll av utdanningsplan bli godkjent som erstatning for emnet. Rutinen FS718.005 Oppdatering av emnekombinasjon for emne i utdanningsplan kan kjøres for å erstatte emner i utdanningsplanen med det ekvivalente emnet som studentene har avlagt resultater i.

Det henvises til brukerdokumentasjon for modulene Studieelementer og Programstudent for nærmere beskrivelse av emneekvivalens og emnekjeder, samt for bruk av rutinen FS718.005 Oppdatering av emnekombinasjon for emne i utdanningsplan.

Publisert 24. nov. 2014 10:40 - Sist endret 28. mars 2022 16:50