09 Innpassing av delstudium ved avsluttet studieopphold ved annen norsk institusjon

Godkjenningssak med sakstype INNPASS opprettes etter avsluttet studieopphold ved annen norsk institusjon. Resultatene i slike saker skal ikke rapporteres til Lånekassen.

 

Oppgave

 

Bilde

Felt/Knapp

 1.  

Generer godkjenningssak med sakstype INNPASS ved hjelp av knappen Generer innpassingssak.

 

NB! Forekomsten som inneholder forhåndsgodkjenningen for utvekslingsoppholdet skal beholdes og ikke endres, overskrives eller slettes.

 

 

 

Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES.

Søknadsdato kan oppdateres.

Merknadsfeltet oppdateres med eventuelle nye opplysninger i saken

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde (for forhåndsgodkjenningen), øverst på høyre side når bildet er i registreringsmodus:

Knapp:

- Generer innpassingssak

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Søkt dato

- Merknad

 1.  

Utdanning fra annen FS-institusjon:

 

Hent eksterne resultater

 

 

OBS: Saken må ha status BEHANDLES og studenten må ha satt J på Akseptanse for at knappen skal virke.

 

Kontrollér resultatet av resultatutvekslingen.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Knapp Hent ekstern utdanning

 

 

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre høyre side

Resultatutvekslingen tar ca. 1 minutt. Nytt søk må gjøres i bildet for å se resultatet.

For rapport om resultatutvekslingen trykk på avkrysningsboksen under knappen Hent ekstern norsk utdanning.

Eksterne resultater vises i bildet Person eksternstudium:

 • Underbilde Eksternstudium
 • Overgangsknapp Person eksternstudium
 1.  

Gjelder kun dersom eksterne resultater ikke er hentet via resultatutveksling:

 

Registrer gjennomførte eksterne resultater som er avlagt i delstudiet.

Hvis studenten fikk forhåndsgodkjent planlagte resultater og disse ble registrert i underbildet Planlagt er det kun nødvendig å registrere karakter og resultat på emnene. Dersom studenten har fraveket det som har blitt godkjent gjennom forhåndsgodkjenningen må registreringene modifiseres slik at de samsvarer med det studenten faktisk har avlagt.

 

Det er automatisk hake for Detaljer når man legger til ny rad i dette underbildet.

Det anbefales at så mye informasjon som mulig legges inn feltene. Da blir det enklere for senere saksbehandlere å få oversikt over saken, samt at det forenkler eventuell vitnemålsutskriving.

 

Resultatet INNPASS bør benyttes som resultat for gjennomførte eksterne resultater (med mindre det er snakk om en fellesgrad som involverer én eller flere andre norske læresteder).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Eksternstudium, underbilde Resultater

Felt:

- Nr. (løpenr.), Kategori og Reg.kilde legges inn automatisk ved opprettelse av ny rad. Kategorien må endres manuelt dersom man ønsker å registrere noe annet enn emner (kvalifikasjon, praksis eller delstudier)

- Kode (emnekode)
- Navn (emnenavn)

- Tid (år og semester resultatet er avlagt)

- Vekting (i studiepoeng SP)

- Resultat (Innpass) (B): Bruk knappen Registrér resultat over til høyre i bildet for å registrere resultat på emner.

- Kar.regel: Ved å registrere resultat via knappen Registrér resultat fylles feltet automatisk ut.

- Øvrige relevante felt i bildet som Eng.navn, oppgavetitler, Nivå, Subject area, journalnr. og eventuell merknadstekst.

NUSkode: Det er mulig å generere riktig kode ved å trykke på den grå knappen ved siden av NUSkodefeltet.

Inngår i: brukes for å angi at emner inngår i en kvalifikasjon ved å angi løpenr. til kvalifikasjonen i feltet på emnene som inngår.

 1.  

Innpassing av eksterne emner/gjennomførte resultater i studentens utdanningsplan:

Det er direkte overgang til studentens utdanningsplan fra godkjenningssaken i underbildet Utdanningsplan og knappen Utd.plan i ved siden av studieprogrammet resultatene skal innpasses i fra Godkjenningssak samlebilde.

 

NB: Dersom studenten har flere godkjenningssaker og/eller flere aktive studieretter, pass på at innpassingen registreres på riktig sak og i riktig utdanningsplan.

 

De eksterne resultatene som skal inngå i studentens utdanningsplan legges inn i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av resultatet i underbildet Ekstern utdanning på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen resultatet skal inngå i. I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

 

Dersom ikke hele vektingen til det eksterne resultatet skal inngå i utdanningsplanen eller den endelige kvalifikasjonen (vitnemål), registreres den reelle vektingen som skal inngå.

 

Merk:

Flere av disse registreringene kan ha blitt utført i forhåndsgodkjenningen. Det vil da kun være behov for å kontrollere og eventuelt modifisere samt legge til manglende registreringer på de forekomstene som allerede eksisterer

 

 

 

 

 

Bilde utdanningsplan:

- modulen Programstudent/ overgangsknapp fra nedtrekksliste i Student samlebilde/direkte overgang fra underbildet Utdanningsplan i Godkjenningssak samlebilde

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Utdanningsplan

- Knapp Utd. plan

Bilde Utdanningsplan,

underbilde Ekstern utdanning (høyre side av bildet)

- Grå pilknapp

 

Bilde Utdanningsplan, midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Vekting kvalifikasjon

 1.  

I noen tilfeller er det ønskelig å innpasse et eksternt resultat i to eller flere emnekombinasjoner. Dette skjer gjennom å knytte emnet til en emnekombinasjon og angi det antall studiepoeng som emnet skal inngå med i emnekombinasjonen.

Når et lavere antall studiepoeng har blitt registrert resultatet fortsatt valgbart fra høyre side av bildet, og kan velges på nytt og de resterende studiepoengene eller færre kan inngå i en ny emnekombinasjon i utdanningsplanen.

Samme som punkt 4:

Felt:

- Vekting kvalifikasjon

 1.  

Hvis ett eller flere emner i en students utdanningsplan skal erstattes med eksterne resultater, markeres interne emner i planen som erstattet.

 

Dette kan allerede være gjort ved forhåndsgodkjenning, og det vil da kun være nødvendig å kontrollere at det som ble gjort ved forhåndsgodkjenningen stemmer med det studenten faktisk har avlagt i delstudiene.

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

 • Klikk på emnet som skal erstattes
   

Midtre del av bildet:

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultater erstatter emne(r) som ikke ligger i studentens utdanningsplan og som har emnevalgstatus obligatorisk, så må det interne emnet manuelt legges inn i studentens utdanningsplan og deretter markeres som erstattet på samme måte som vist over.

 

Søk fram ønsket emne, og legg det inn i arbeidsområdet i midten av bildet ved å klikke på den grå pilknappen ved siden av emnet underbildet Legg til emner på høyre side av utdanningsplanbildet.

 

Det registreres hvilken emnekombinasjon i utdanningsplanen emnet skal inngå i og at det er et obligatorisk emne.

I tillegg registreres eventuell emnekategori emnet skal inngå i på et framtidig vitnemål. Emnekombinasjon må fylles ut og emnevalgstatus bør fylles ut for at kontrollene i utdanningsplanen og gradsfangsten skal fungere.

 

 

Marker emnet som erstattet av annet emne.

 

 

 

 

 

 

 

Bilde Utdanningsplan, underbilde Legg til emner (høyre side av bildet):

- Søk

- Grå pilknapp

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Emnekombinasjon

- Emnevalgstatus = O

- Øvrige relevante felt i bildet som Emnekategori (hvis det er i bruk ved institusjonen).

Alle feltene har funksjoner knyttet til kontroller i utdanningsplan og vitnemål.

 

Felt:

- Erstattet av annet emne = J

- Det anbefales i tillegg å legge en beskrivelse av saken i merknadsfeltet.

Hvis eksterne resultat(er) erstatter ”Minst-x-av-y-emner/vekting”, valgfrie emner eller frie emnevalg og emnene ikke ligger i planen, er det ikke behov for å registrere mer i studentens utdanningsplan så lenge de eksterne resultatene som er lagt inn i planen er markert med riktig emnevalgstatus.

 

 1.  

Dersom delstudiet er lagt inn som et planelement i studentens utdanningsplan:

 • knytt planelementet til godkjenningssaken via sakens løpenr.
 • marker planelementet som erstattet

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsplan, Redigér utdanningsplan:

Klikk på planelementet som skal erstattes.

 

Midtre del av bildet:

Felt:

- Godkj.sak (nr.)

- Erstattet av emner/godkjenning = J

 1.  

Kontroller at eksterne emner som skal inngå, erstattede emner og registreringer som er gjort med hensyn til emnekombinasjoner samt antall studiepoeng kommer riktig fram i studentens utdanningsplan.

 

 

 

 

Student samlebilde

Knapp:

- FS727.001 Utd.plan

- Kontrollér plan

 1.  

Merk: kan utføres før pkt. 4-8

 

Godkjenningssaken sluttføres.

 

For at registreringene under skal kunne utføres må sakstatus være satt til BEHANDLES.

 

 

Omfang totalt (antall studiepoeng) registreres ved å markere for de eksterne resultatene som er registrert i eksternstudiet som skal inngå.

Det er mulig å registrere at færre studiepoeng enn de som er registrert i eksternstudiet skal inngå i omfanget på godkjenningssaken.

 

 

 

 

Dersom antallet studiepoeng som skal registreres i godkjenningssaken samsvarer med de eksterne resultatene som skal inngå er det en egen funksjon for å legge dette rett inn i omfangsfeltet.

Skal færre studiepoeng inngå i godkjenningssaken registreres dette manuelt.

 

 

Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

 

 

 

 

Merk:

Kontroller alltid at det/de samme gjennomførte eksterne resultatene ikke allerede er gitt godkjent vekt i en annen tidligere godkjenningssak. Godkjent vekt for eksterne emner skal bare registreres i én godkjenningssak - i motsatt fall summeres vektingen dobbelt i Eksterne sp(godkj) (øverst til høyre i Student samlebilde). Denne summen teller blant annet i opptak til undervisning.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

 

Godkjenningssak samlebilde, underbilde Omfang:

Nedre del av underbildet Eksterne resultater som inngår i omfangsvurdering:

Felt:

 • Godkj: (kun dersom færre antall sp enn originalt skal registreres)

Hake:

 • Inngår

 

Felt:

- Omfang totalt (2-delt felt)

- Grå pilknapp med summert antall studiepoeng hentet fra nedre del.

 

OBS: Omfang Lånekassen skal ikke registreres i slike typer saker.

 

 

Godkjenningssak samlebilde, øvre del

Felt:

- Status behandling

- Ferdig behandlet (datofelt)

 1.  

Underlag til studenten som bekreftelse på innpassingen kan skrives.

 

Kan produseres via brevmodulen i FS (se brukerhåndbok Personer og tilhørende kursdokumentasjon).

Publisert 28. nov. 2014 08:36 - Sist endret 28. nov. 2014 08:36