05 Søknad om spesiell tilpasning av eksamen

Noen studenter trenger spesiell tilrettelegging på eksamen, eksempelvis pga funksjonshemning eller andre forhold. Dette må studenten søke om (ikke mulig i Studentweb per i dag). Eventuelle innvilgede tilrettelegginger må opprettes manuelt i FS.

Det kan gis ulike typer spesialtilpasning, fra forlenget tid, utstyr av forskjellige slag (for eksempel datamaskin) til eksamensoppgaver i spesielle former (for eksempel i blindeskrift).

Permanente vs midlertidige behov

Behov for spesialtilpasning kan være forbigående eller permanent for den enkelte student, og dette registreres i ulike bilder i FS.

Permanente behov, eller behov som kan forutsies å vare i en bestemt tidsperiode, (for eksempel blindhet, astma m.m.) legges inn enten i personbildet Spesialtilpasning for person (nærmere beskrivelse under Personer) eller i Student vurdering samlebilde, underbilde Person tilp.

Hvis en tilpasning er av midlertidig karakter (eksempelvis ekstra tid grunnet svangerskap) bør underbildet Eksamenstilpasning i Student vurdering samlebilde benyttes. Tilpasningen knyttes da til et emne og en vurderingskombinasjon for ett bestemt semester.

NB! Merk at det aldri er studentenes funksjonshemning som skal registreres eksplisitt, men behovet for tilrettelegging som følger av dette. Funkjonshemning blir regnet som en sensitiv personopplysning og FS kan iflg. Personopplysningsloven ikke inneholde dette.

Student Vurdering samlebilde, Eks.tilp

Dette underbildet benyttes til å registrere og behandle søknader om spesialtilpasning for vurderingsenheter.

Student Vurdering samlebilde, Eks.tilp

Studenten hentes frem, og søknaden om spesialtilpasning legges inn ved å opprette ny rad (Ctr + N).

(Hvis du er i underbildet Melding vil knappen Registrer eks.tilpasning være på høyre side av bildet. Ved å trykke på denne knappen vil det opprettes en ny forekomst i vinduet Eks.tilp for vurdering).

Feltbeskrivelser

Emne

Emnekode

Vurdkomb

Vurderingskombinasjonskode for den vurderingsenheten det søkes tilpasning for. Det kan altså søkes tilpasning for deler.

Tid

Tidkode for vurderingsenheten. Vær obs på at det ikke er reell tid som benyttes, men tid.

Søknadsdato

Datering av søknaden.

Beskrivelse

Beskrivelse av søknaden. Må ikke inneholde sensitiv informasjon.

Innvilget

J/N om søknad om eksamenstilpasning er innvilget. Hvis J beskrives tilpasningen i feltene under.

Merk: Dersom det settes J og rom er angitt, så vil dette rommet bli opprettet i tabellen eksavviklingrom, med verdi J for spesialtilpasning. Dersom rommet allerede eksisterer i eksavviklingrom for denne vurderingsenheten, så røres ikke dette. Videre legges personen inn i eksavviklingperson (med J for La stå). Dersom innvilget gjøres om til N eller rom endres eller blankes ut gis det et varsel om at evt allerede registrert eksavviklingperson må slettes manuelt.

Ekstra eksamenstid

Tilleggstid, i timer, ved eksamen. Rutinene for plassering av eksamen på rom og plassering av kandidat på rom tar hensyn til om det er tillegg i tid, men tar ikke hensyn til verdien. Rutinene benytter seg av feltet Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning i Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom det ikke er verdi der settes ekstra tid til 0,5 timer for eksamen under 4 timer og 1 time for eksamen på 4 timer eller mer.

Spesiell vurderingsordning

Om kandidaten har behov for en spesiell vurderingsordning. Vises i rapporten 530.004.

Eksamensrom (bygning-rom)

Om kandidaten har behov for å sitte på spesielt rom. Vises i rapportene, men ingen atomatikk i plassering på disse rommene. Hvis kandidaten ikke er plassert på oppgitt rom i eksamensplanen, vises et rødt utropstegn ved siden av rommet her. Plasserer du muspekeren over utropstegnet, vises en forklarende tekst. Utropstegnet endres til en grønn hake når kandidaten er plassert på riktig rom.

Merknad

Merknadsfelt for eksamenstilpasning. Kan vises i rapportene. Skal ikke inneholde sensitive data.

Romutstyr for tilpasningen

I ruten til høyre legges inn hvilket romutstyr som må være på plass for tilpasningen. Det kan registreres flere rader med utstyr, forutsatt at dette er registrert i den underliggende tabellen Romutstyrtype

Hvis tilpasningen går ut på å få benytte et bestemt rom (som eventuelt har spesielt utstyr), må du manuelt plassere eksamenskandidaten i dette rommet ved å oppdatere bildet Plassering av kandidat i timeplan.

Rapporter

Det er laget fem rapporter for spesialtilpasninger i forbindelse med vurdering.

FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering

Rapporten lister ut alle studenter som har søkt og eventuelt fått innvilget spesialtilpasning i forbindelse med vurderinger som hører til det oppgitte stedet i det aktuelle semesteret. Rapporten sorteres etter eksamensdato og klokkeslett og bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering. Det er også mulig å filtrere på vurd.status, eksamenssystem og sensursystem.

Eksempel på rapporten FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering (Vurdering/Rapporter/Søknadsbehandling)
 

Den tar med opplysninger fra de 3 feltene i bildet hvor tilpasningskonklusjoner kan forekomme; Ekstra tid, Spesielt rom og Romutstyr. I tillegg lister den ut tekstene i feltene Beskrivelse og Merknad, hvis brukeren markerer at rapporten gjelder Søknad i bestillingsfeltet. Hvis brukeren markerer Vedtak, tas ikke disse to tekstfeltene med.

Rapporten viser reell tid (altså ikke tid for vurderingsenhetene). En persontilpasning innenfor perioden 1.1 - 30.6 vil komme med for vurderinger i vårterminen og 1.7 - 31.12 for høst.

FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet

Denne rapporten lister ut alle studenter som har fått registrert et tilpasningsbehov i underbildet Person tilp. eller Eks.tilp, og som også er meldt til vurdering ved det oppgitte stedet og i den aktuelle år-terminen. Den bestilles ved å opppgi et Sted eller campus og en År-årstermin for vurdering. Du kan også filtrere på ett enkelt eksamenssystem eller sensursystem.

I bildet benyttes en kode for tilpasningstype, og det kan angis en periode for behovets varighet og en merknadstekst. Disse opplysningene skrives ut for hver student som tas med.

I delheading for vurderingskombinasjon vises også kode for digitalt eksamenssystem hvis det er registrert.

Eksempel på rapporten FS530.002 Spesialtilpasning for student meldt til vurderingsenhet

FS530.003 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet

Dette er en statistikkrapport som oppgir hvor mange studenter som har fått innvilget spesialtilpasnig for bestemte vurderinger som hører til det oppgitte stedet i det aktuelle år-termin. Den bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering. For hver vurderingsenhet skrives det ut en linje for hver forekomst av innvilget tilpasning, med angivelse av hva denne går ut på blant kategoriene Spesielt rom, Ekstra utstyr, Ekstra tid og Spesiell vurderingsordning, pluss eventuelle tilleggsopplysninger lagt inn som Merknadstekst. Merknadstekst kan vises eller skjules etter at rapporten er kjørt.

FS530.003 (Innvilgede) spesialtilpasninger for vurderingsenhet

FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

Rrapporten lister ut alle spesialtilpasninger for år-termin.

FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsehet - datofordelt

Rapporten bestilles for et sted (eventuelt et campus), en termin og en vurderingsordning. En kan også velge datoer i eksamensperioden. For lettere å få oversikt over spesialtilpasningene kan en velge å ta med navn og fødselsnummer til de kandidatene som skal ha spesialtilpasning. I feltet Tilpasningstype vil koder for varige spesialtilpasninger (fra bildet Spesialtilpasning for person) vises, mens for de som har spesialtilpasning til en enkeltvurdering vil få koden "eksamen". Rapporten viser også studentens vurderingsform og eksamens varighet i timer.

FS530.005 Spesialtilpasning uavhengig av vurderingsmelding

Rapporten viser alle spesialtilpasninger som er innvilget, uten opplysninger om vurderingsmeldinger. Den bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering.

FS530.005 Spesialtilpasning uavhengig av vurderingsmelding

 

Denne tabellen viser hvilke bilder de ulike rapportene henter informasjon fra:

x betyr at informasjonen vises

i angir at informasjon i feltet påvirker om tilpasningen skal komme med i rapporten eller ikke. F.eks. vil ikke en spesialtilpasning hvor perioden er utgått komme med.

 

Emneord: studvurd, studvurd_persontilp, studvurd_ekstilp, fs530.001, fs530.002, fs530.003, fs530.004, fs530.005
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44