01 Spesialtilpasning og utlån av utstyr

Spesialtilpasninger

Noen studenter har behov for spesielle tilpasninger for å kunne delta på undervisning og/eller gjennomføre vurdering. Dette kan skyldes funksjonshemming, sykdom eller andre forhold.

Behov for spesialtilpasning kan registreres på flere nivåer i FS, som generell opplysning knyttet til personen, og som konkret informasjon i forbindelse med bestemte undervisnings- eller eksamenssituasjoner.

Spesialtilpasningsbehov knyttet til personen forutsettes å være av forholdsvis permanent art, så som varig synshemming, døvhet, bevegelseshemming osv.

Bildet Spesialtilpasning for person er laget for å vise og/eller oppdatere opplysninger om slike permanente tilpasningsbehov.

Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av studentens fnr. og en kode for spesialtilpasningstype. Man kan også angi perioden (fra- og tildato) hvor behovet antas å være til stede.

Til-dato må være etter fra-dato

Merknadsfeltene for undervisning og eksamen er redigerbare avhengig av hvilken type spesialtilpasning som er registrert.

Må vurderes for hvert enkelt emne: Statusen er foreløpig ikke tatt i bruk i rutinene som kontrollerer spesialtilpasning. Når denne har verdi J, må det for den enkelte vurdering legges inn eksamenstilpasning.

Les mer om spesialtilpasninger i brukerdokumentasjonen for vurdering.

Utlån av utstyr til person

Noen enheter stiller visse typer av utstyr til disposisjon for studenter, fagpersoner osv., så som datamaskiner, kommunikasjonsutsyr osv.

I bildet Utlån av utstyr til person kan enheten på en enkel måte administrere slikt utlån av utstyr.


Utlån av utstyr til person

Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av fnr, utstyrstype og dato mottatt (utlånt).

Innleveringsdato oppdateres ved tilbakelevering, og en merknadstekst kan knyttes til hver utlånsforekomst.

Ved oppdatering av utstyr merking foretas kontroll av om annet utlån har samme merking uten at det er registrert innlevering. Det gis da et varsel.

Rapporten FS203.001 Utstyr utlånt til person skriver ut utlånsforekomstene som er registrert for en oppgitt person. Bestillingen skjer ved at man oppgir fødselsnr eller stedkode. Dette kan vises eller skjules på utskriften etter at rapporten er kjørt.


FS203.001 Utstyr utlånt til person

Hvis en klikker 2 ganger på feltet Kun ikke-levert, feltet er da lys grått, får man en oversikt over ikke-levert utstyr der innleveringsfristen er gått ut.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 03:30