10 Endring av vurderingsmeldinger - med trekk og sletting

Det hender ofte at vurderingsmeldinger av ulike grunner blir endret eller trukket. Det kan være at kandidaten ikke lenger ønsker å fremstille seg for vurdering i et emne, eller ønsker å ha vurdering på et senere tidspunkt. I noen tilfeller, som for eksempel ved manglende obligatoriske aktiviteter, kan det også være at kandidaten ikke lenger har adgang til å fremstille seg for vurdering.

Trekk fra vurdering kan kun "registreres" ved å slette vurderingsmeldingen. Dette kan gjøres fram til et visst tidspunkt nær selve vurderingen (før registrert trekkfrist). Utsettelse av vurdering til et senere semester kan på tilsvarende måte gjøres kun ved å endre den opprinnelige meldingen, eventuelt slette denne og legge inn en ny for det nye tidspunktet. Innenfor trekkfristen kan studenten gjerne gjøre dette selv via Studentweb, dersom det er gitt adgang til dette. Da er det som regel ikke behov for at saksbehandler foretar seg noe i FS ved enkelttrekk fra vurdering eller ved utsettelse av vurdering.

Hvor kan man se endrede vurderingsmeldinger?

Alle endringer som gjøres i vurderingsmeldingene blir loggført i FS. Loggførte endringer kan enkelt sees av saksbehandler i de vanligste bildene for vurderingsmeldinger:

Vurderingsenhet samlebilde og Student vurdering samlebilde har en fane som heter Endr.VM (Endret vurderingsmelding). I Student samlebilde heter fanen Endr.meld. 
Fanen viser alle endringer som er gjort enten for meldinger innenfor en bestemt vurderingsenhet eller for en students vurderingsmeldinger.

Student vurdering samlebilde - Endret VM

Det er ikke mulig å registrere data i dette bildet, men data hentes automatisk fra vurderingsmeldingsloggen (se mer informasjon om loggen lenger nede). Det vises i utgangspunktet kun endringer i vurderingsmeldingene, men hele meldingsloggen kan hentes frem ved å hake av for Vis hele loggen.

I studentbildene viser loggen hvilken vurderingsenhet endringen gjelder, tidsperiode for meldingen, hvilken saksbehandler/applikasjon som har utført endringen, når endringen er utført og status for endringen.

Trekk etter trekkfrist

Etter at trekkfristen er passert, skal trekk til vurdering registreres som et resultat (med resultatstatus T for trekk), og meldingen skal ikke slettes. Eksamensreglementet og lærestedets praksis vil da avgjøre om dette får noen videre konsekvenser for kandidaten (for eksempel at det regnes som tellende forsøk) eller ikke.

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Ved noen tilfeller ønsker lærestedet å slette vurderingsmeldinger automatisk for kandidater. Dette kan bl.a. skyldes at studenten mangler obligatoriske aktiviteter, forkunnskaper eller betalt semesteravgift. Rutinen oppdaterer kun helheter, ikke deler (inkl oblig'er).

Rutinen sletter vurderingsmeldinger på følgende grunnlag:

  • Manglende semesteravgift
  • Manglende semesterregistrering
  • Manglende emneavgift
  • Manglende studierett
  • Manglende obligatoriske aktiviteter
  • Manglende vurderingskombinasjon forutsatt fullført
  • Manglende forkunnskaper
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger (Vurdering/Rutiner/Melding)

Hvis årsaken er manglende betaling og/eller registrering, slettes alle vurderingsmeldinger og ev. undervisningsmeldinger i den aktuelle eksamensterminen.

Rutinen skriver ut fakultetstilhørighet, slettede meldinger med fnr (valgbart), navn, vurdering, kandidatstatus og evt. -nr og undervisningstermin. I tillegg vises status for alle slettingsgrunnlagene med verdieneJ/N. Selv om du kjører rutinen for ett av grunnlagene, vil rapporten uansett gi en oversikt over status for de øvrige grunnlagene.

For valgene Manglende obligatoriske aktiviteter og Manglende forkunnskaper kan du velge å slette eller oppdatere resultatstatus på vurderingsmeldingen. For manglende obligatoriske aktiviteter kan rutinen sette resultatstatusverdi Ø (manglende øvinger) på vurderingsmeldingen. Du kan i tillegg velge å slette undervisningsmeldinger.

For "Manglende obligatorisk aktivitet", når en bestemt aktivitet er valgt, så vil rutinen kun oppdatere/slette melding for helhet dersom studenten er meldt eller har et resultat for gitt obligatorisk aktivitet innenfor samme vurderingstid. Dersom så ikke er tilfelle, vil det i rapporten vises "Student ikke meldt xxx".

Rutinen sletter ikke meldinger for doktorgradskandidater, men gir melding om disse i resultatrapporten.

Utplukk

Man kan velge å kjøre rapporten for termin, reell tid eller tid.

Hvis rutinen kjøres med emne som utplukk har man også mulighet til å velge å kun kjøre den for studenter som er deltakere på et bestemt undervisningsparti.

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger (Vurdering/Rutiner/Melding)

FS515.002 Oppdatere resultatstatus

Rutinen oppdaterer feltet Resultatstatus. Den kan kun kjøres med Emne som utplukk.

Rutinen bestilles for et emne og en eksamenstermin. Den skriver ut liste over alle kandidater uten godkjenning i emnet. Det er J/N indikatorer for om semesteravgiften er betalt (SB), semesterregistrering er utført (SR), om kandidaten har gyldig strudierett (ST), om alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført (OA) og om forkunnskaper er bestått (FK).

Antall godkjent / antall meldt totalt vises rett etter statusen(e) øverst i bildet. Tellingen gjøres både fra melding og protokoll. Saksbehandlers initialer vises for den som har ferdigregistrert sensuren (ikke vist i bildet nedenfor).

FS515.002 Oppdatere resultatstatus. (Vurdering/Rutiner/Melding)

Vurderingsmelding-logg

Alle endringer som gjøres i vurderingsmeldingene blir loggført i FS. I dette bildet finnes samtlige transaksjoner som er utført i forbindelse med en students vurderingsmeldinger.

Bildet viser student med navn og fnr, vurderingskombinasjon med tid, løpenummer og tidspunkt for endringen. Saksbehandler som har foretatt endringen vises med initialier. I tillegg er det et merknadsfelt i bildet med en statusmelding for endringen.

Vurd.melding-logg (Vurdering/Bilder)

Det er mulig å slette loggen for en enkelt student via knappen Slett logg for student. Alle meldingsdata for den aktuelle person blir da slettet. Dette bør kun gjøres når personen skal slettes (f.eks. etter endret fnr).

Vurderingsprotokoll-logg

Bildet tilsvarer vurderingsmeldingsloggen, men viser loggførte endringer i vurderingsprotokollen. I dette bildet er det ikke mulig å slette loggen.

Vurd.protokoll-logg (Vurdering/Bilder)
Emneord: studvurd, studvurd_endrvm, fs515.001, fs515.002, vurdmeldlogg, vurdprotlogg
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:13