09 Kontrollere vurderingsmeldinger - sperre pga ikke oppfylte krav

Det er mange forhold som bør kontrolleres i forbindelse med at studenter melder seg til vurdering. De mest vanlige kontrollene vil gjelde generell studiekompetanse, studierett, registrering og betaling av semesteravgift, nødvendige forkunnskaper, eventuelle sperrer og fritak for det aktuelle vurderingsemnet, og 3-gangersregelen for gjentak. Andre kontroller kan være aktuelle for noen studentgrupper, og kan for eksempel gjelde lovlige meldingskombinasjoner, påbudt gjentakskombinasjon, belastningskontroll, frivillig gjentak mv.

Rapport FS521.002 Arbeidsliste 2 - vurderingsmelding også er en dels kontrollrapport som viser de vanligste forholdene som kandidater kontrolleres mot. I tillegg kan en enkel kontroll gjøres i bildene som viser vurderingsmeldinger, som for eksempel Vurderingsenhet samlebilde, Melding og i Student vurdering samlebilde, Melding.

I tillegg finnes det en rekke mer spesialiserte kontrollrapporter. Disse har til felles at de presenterer bare de studentene som "fanges opp" fordi de ikke oppfyller de betingelsene rapporten kontrollerer for. Hver rapport tar også for seg bare en enkel eller et fåtall kontrolloppgaver, til gjengjeld gir de som regel mer utførlige og detaljerte opplysninger om manglene som avdekkes.

Kontrollrapportene finnes under Vurdering/Rapporter/Kontrollrapporter.

Rapporter

FS525.001 Kontroll av manglende studierett

Denne rapporten undersøker om hver enkelt student har studierett til de emner hvor vedkommende er vurderingsmeldt. Rapporten lister ut studenter som mangler gyldig studierett, og hvilke mangelfulle eller manglende studieretter vedkommende har ved det/de studieprogrammene emnet er knyttet til. Hvis studenten har studieretter på andre studieprogram, vil disse skrives ut til høyre på listen under "andre studier".

Merk: Når studentene er tatt opp på undervisning regnes det implisitt at de har studierett. Dermed vil de ikke komme med i rapporten.

FS525.001 Kontroll av manglende studierett

Utplukk

Rapporten kan kjøres med Emne eller Sted som utplukk. Den bestilles ved å oppgi Emne/Sted, vurderingstermin og kontrolldato for gyldig studierett, og evt. studienivå-internvall. Kontrolldatoen er et tidspunkt hvor studieretten må være gyldig for å bli med i rapporten. Den må både være oppnådd før eller på den oppgitte kontrolldatoen, og ikke være opphørt før den samme datoen.

Datagrunnlag

Datagrunnlag velges fra melding og/eller kandidat og/eller protokoll. Rapporten kan altså kjøres både før, under og etter en vurdering - og i tillegg på et tidspunkt hvor de relevante dataene foreligger spredt på flere av disse områdene.

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis datagrunnlaget for rapporten er valgt både fra melding og kandidat, og kandidatnummereringen allerede er foretatt, vil listen inneholde dubletter. Datakildeindikatoren viser M når kilden er kandidat, men i riktig kolonne.

Parameter

"Kun studenter uten noen studierett". Hvis denne er haket av vil kun studenter uten en eneste studierett vises.

"Inkluder undervisningsmelding/utdanningsplan ved kontroll av studierett" er pr default haket av. Tas haken bort vil ikke forekomst av undervisningsmelding eller emne i utdanningsplan bli tatt hensyn til.

FS525.002 Kontroll av manglende semreg/studkomp

Denne rapporten undersøker om en student er registrert med generell studiekompetanse fra et høyere lærested i Norge i databasen. Den kontrollerer også om studenten har betalt semestervgift og registrert seg for det år og semester som oppgis.

FS525.002 Kontroll av manglende sem.reg/studiekomp.

Rapporten kjøres med Emne eller Sted som utplukk. I tillegg oppgis vurderingstermin pluss en kontrolltermin for når semesterregistrering og -betaling skal være foretatt. Hvis kontrolltermin ikke oppgis, settes den automatisk lik vurderingsterminen. Studienivå-intervall kan eventuelt oppgis.

Datagrunnlag velges fra melding, kandidat eller protokoll, eller som en kombinasjon av disse. Rapporten skriver ut liste over studenter med minst ett manglende forhold, med J/N- for GS (GSK), SA (semesteravgift) og SR (semesterregistrering).

Rapporten tar hensyn til at doktorgradsstudenter ikke skal betale semesteravgift og du kan velge om de skal være med i rapporten eller ikke.

FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

Rapporten kontrollerer om de oppmeldte studentene har de nødvendige forkunnskapene. Forkunnskapskravene må være definert på forhånd i bildet Forkunnskapskrav (Studieelementer/Bilder/Krav/regler), vinduene Emne og eventuelt Emnesamling.

FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

Rapporten lister ut alle oppmeldte studentene som ikke oppfylte alle kravene om forkunnskaper, med fnr, studentnr. og navn. Hvis forkunnskapskravet omfatter flere emner, vil de emner som studenten eventuelt har bestått, skrives ut. Rapporten angir ikke eksplisitt hvilke emner studenten mangler, ettersom det ofte kan finnes flere alternative måter å oppfylle kravene på. Unntaket er hvis det kun eksisterer "en liste" med forkunnskapskrav. Da vil studentenes mangler vises i stedet for hva studenten har.

Rapporten kjøres med Vurderingsenhet eller Sted som utplukk, og den undersøker om de oppmeldte studentene har bestått alle emner som inngår i forkunnskapskravene til det aktuelle vurderingsemnet. Det er mulig å hake av for at rapporten skal vise studenter som har oppfylt alle krav.

Rapporten kontrollerer bare resultatene for emner som inngår i forkunnskapskravet, ikke resultatene for eventuelle emnesamlinger som måtte høre med i dette. Hvis en emnesamling reelt skal inngå i kravet, bør du også angi de konkrete emnene den inneholder når forkunnskapskravet spesifiseres.

Ofte vil et sett av emner være såpass like (ekvivalente) at hvilket som helst av dem vil oppfylle forkunnskapskravet. For at ikke spesifikasjonene av kravene skal bli for komplisert, kan slike grupper av ekvivalente emner defineres på forhånd i bildet Emnekjede (Studieelementer/Bilder/Krav/regler). Rapporten vil undersøke om det aktuelle vurderingsemnet finnes som medlem av en gruppe emner hvor kjedebrukverdien er EKV. Hvis så er tilfelle, vil den godta et bestått-resultat fra hvilket som helst av de ekvivalente emnene, og dermed regne forkunnskapskravet som oppfylt.

FS526.002 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte

Rapporten brukes til å kontrollere om en avgrenset gruppe med vurderingsmeldte studenter har bestått enkelte emner, og se hvilke emner de er meldt til og har bestått.

FS526.002 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte

Rapporten bestilles for et sted og en vurderingstermin. Du kan oppgi inntil tre emner som rapporten skal kontrollere.

Studentgrunnlaget kan avgrenses på flere måter:

  • Max.studiepoeng. De som er meldt/har bestått så mye tas med
  • Studierett. Kan velge mellom uansett/studieprogram/kull og studienivå
  • Privatister tas med dersom Inkl. privatister er markert.
  • Studierettdato. Gyldig studierett må omfatte denne datoen.
  • År-termin første gangs reg. De som er registrert første gang etter denne datoen tas med.

Rapporten skriver ut de som fanges opp med navn, fødselsnummer, hvilke av de oppgitte emnene som eventuelt er bestått og sum studiepoeng i protokoll, melding og samlet sum. Valget Max.studiepoeng går mot summen av beståtte og meldte studiepoeng. For hver student listes det opp alle enkeltvurderinger i protokollen og alle vurderingsmeldinger med studiepoeng.

FS526.003 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2

Dette er en variant som gir oversikt over alle vurderingsmeldte og lister opp deres meldinger, fritak og vurderingsprotokollforekomster.

FS526.003 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapporten skriver ut alle som bryter med n-gangersregelen ved å ha meldt seg til vurdering i det oppgitte semesteret. Den oppgir når de tidligere vurderinger og vurderingsforsøk var, og resultatet som ble oppnådd. Disse forekomstene må ligge i vurderingsprotokollen. Hvis studenten også har fått registrert søknad om å få gå opp ekstra forsøk, vises det i Merknadsfeltet til høyre.

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering.

Denne rapporten er også beskrevet under Søknad om adgang til vurdering.

FS527.002 Kontroll av frivillige gjentak

Dette er i utgangspunktet en spesialrapport for NTNU.

Rapporten bestilles for sted eller emne, med vurderingstermin og evt. studienivåintervall. Den kan baseres på vurderingsmeldinger eller protokoll, eller begge deler. Den skriver ut en liste over kandidater og info om første beståtte resultat og resultat ved frivillig gjentak. Man kan velge kun ta med studenter som har bestått emnet tidligere.

FS527.002 Kontroll av frivillige gjentak

FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel

Denne rapporten brukes hvis det er vedtatt vektingsreduksjoner og noen kandidater har bestått berørte emner. Rapporten kjøres for regelnummer og lister ut berørte studenter, som ev. kan tilskrives.

FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregler
Emneord: fs525.001, fs525.002, fs526.001, fs526.002, fs526.003, fs527.001, fs527.002, fs527.004, fs732.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44