06 Generelle oversiktsrapporter for vurderingsmeldte

FS inneholder en rekke rapporter som gir oversikt over vurderingsmeldte studenter. Informasjonsbehovet er gjerne av to hovedtyper:

  • Oppsummering og oversikt. Det å få fram hvor mange som er meldt opp totalt, hvordan fordelingen er på de ulike vurderingsenheter, vurderingskombinasjoner, fag osv., og selvsagt å få fram hvilke individuelle studenter som har meldt seg til hvilke emner og vurderingsenheter.

  • Kontroll. Bl.a. å plukke ut de oppmeldte studentene som ikke oppfyller ett eller flere av de kravene som reglementet stiller.

FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

Rapporten er aktuell hvis du primært ønsker oversikt over oppmeldte studenter.

Rapporten bestilles for et Sted eller et Emne, samt år-termin for vurdering (reell tid).

Den lister ut alle studenter som er meldt opp til vurderinger som tilhører valgt sted i den aktuelle terminen. Studentene presenteres alfabetisk, og for hver student oppgis hvilket eller hvilke emner (emnekode og emnenavn) vedkommende er meldt opp til.

Eksempel på rapporten FS520.001 Vurderingsmeldte studenter
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter (Vurdering/Rapporter/Melding)

Rapporten kan begrenses til å ta med kun vurderingsmeldte studenter ved en bestemt campus, kun studenter som har betalt semesteravgift eller en konkret dato-periode for eksamen. Det er også mulig å ta ut rapporten kun for en bestemt vurderingsstatus.

Valg for om emnenavn og evt. vurderingstid skal vises i rapporten må gjøres før den kjøres.

Valgbare visninger er fødselsnummer for kandidatene og skillelinje mellom kandidatene.

FS520.002 Oppmeldingstall for sted

Rapporten gir oversikt over hvor mange studenter som er meldt opp til de enkelte emnene som hører til et oppgitt sted.

Den bestilles for en termin (reel tid) og sted eller for dato og sted.

FS520.002 Oppmeldingstall for sted (Vurdering/Rapporter/Melding)

Visningsvalg er om rapporten skal vise antall trukket, og om den skal ta med deler.

Dersom du krysser av for Utelat ugyldige resultater, så vil ikke rapporten ta med ugyldige resultater med resultatstatus Ø,T osv. Men meldinger uten resultat vil telles med.

FS519.001 Vurderingsmeldingstall

Denne rapporten gir også en statistisk oversikt over oppmeldte studenter ved et sted i en gitt termin, men kan i tillegg grupperes på fag. Du kan kjøre rapporten med utplukk på et gitt eksamens- og/eller sensursystem.

Eksempel på rapporten FS519.001
FS519.001 Vurderingsmeldingstall (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Faggrupperingen bygger på informasjon i Emne samlebilde og feltet Fag sortering, ikke på de(t) fag(et) som måtte finnes i vinduet Fag i samme bilde. Sistnevnte gir mulighet for en mange-til mange-kobling mellom emne og fag, og er derfor umulig å bruke for et enkelt sorteringsformål som dette.

FS529.001 Oppgavevarianter for vurderingsenhet

Når alle eksamensmeldingene er oppdatert med relevante data for bl.a. Språk, vil denne rapporten gi en samlet oversikt over hvilke varianter som det er behov for å lage i den aktuelle terminen.

Rapporten kjøres med sted som utplukk, og bestilles etter år og termin for vurderingsenhetene. Dersom det av en grunn skulle mangle referanse til studentens språk i vurderingsmeldingen, kan det krysses av for at rapporten skal benytte den målform som er knyttet til person.

FS529.001 Oppgavevarianter for vurderingsenhet (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet)

Arbeidslister over vurderingsmeldte

Arbeidslistene over vurderingsmeldte er laget for å dekke ulike behov som de vurderingsansvarlige stedene har for oversikt over oppmeldte studenter, enten de skal brukes til intern kontroll eller for å presenteres på oppslagstavler. Rapportene kan være nyttige verktøy i eksamensplanleggingen. I noen tilfeller kan vurderingen være desentralisert, slik at andre og/eller flere læresteder står for den praktiske eksamensavviklingen. Da er det ønskelig å kunne sortere listene over oppmeldte studenter etter eksamenssted.

FS521.001 Arbeidsliste 1 vurderingsmelding

Rapporten bestilles for Emne eller Sted.

  • Ved Emne bestilles den etter tid og vurderingskombinasjon
  • Ved Sted bestilles den for tid og vurderingsstatus

Det er mulig å ta ut rapporten for en enkelt campus.

FS521.001 Arbeidsliste 1 vurderingsmelding (Vurdering/Rapporter/Melding)

Bestiller du rapporten for et sted er det sideskift mellom hver eksamen.

Rapporten inneholder navn, vurderingsstatus, språk/medium, campus, eksamenssted, vurderingsordning, resultatstatus og status for levert pensumliste. I tillegg kan du velge å vise fødselsnummer, studentnummer, instrument for melding, instrument for student, individuell eksamensdato og om tidligere resultat finnes.

FS521.002 Arbeidsliste 2 vurderingsmelding

Arbeidsliste 2 kan kun bestilles med Emne som utplukk, med Tid og Vurderingskombinasjon. Du kan i tillegg filtrere rapporten på en enkelt campus.

Eksempel på rapporten FS521.002 Arbeidsliste 2
FS521.002 Arbeidsliste 2 vurderingsmelding (Vurdering/Rapporter/Melding)

Datagrunnlaget velges som Emnevalg, Melding, Kandidat eller Protokoll - alt avhengig av når i vurderingsprosessen du ønsker å kjøre ut rapporten.

Visningsvalg er fødselsnummer, adresse, E-post, instrument, klasse, oppgavetittel og fagperson (fra vurderingsmeldingen). I tillegg vises J/N-indikatorer for:

  • GS - Generell studiekompetanse
  • BF - Bestått forberedende prøve (exphil)
  • FK - Oppfylte forkunnskapskrav
  • TB - Tidligere bestått vurdering i emnet
  • TG - Tidligere tellende (gyldig) resultat i emnet
  • FE - Fritak for vurdering i emnet

I tillegg til å være en ren oversiktsrapport over vurderingsmeldte, er Arbeidsliste 2 også en spesialisert kontrollrapport. Punktene over er forhold som ofte må være oppfylt før kandidatene fremstilles for vurdering. Et eksempel er kolonnen BF - Bestått forberedende prøve (exphil). Kontroll av bestått forberedende prøve, uavhengig av definerte forkunnskapskrav, er en tradisjonell funksjon ved universitetene, hvor alle (som hovedregel) skal avlegge denne prøven. Med innføringen av fakultetsvise påbygninger (ex.fac) er kontrollbehovet blitt mer differensiert.

Arbeidsliste 2 har en J/N-indikator for om den tradisjonelle prøven er bestått. Indikatoren settes til J hvis vurdering i et emne på studienivå 70 er bestått. Exphil fra de ulike institusjonene vil dermed bli godtatt om hverandre.

I tillegg til disse kontrollvariablene, gir rapporten også opplysninger om hvilken institusjon som har gitt undervisningen. Dette forutsetter at data er oppdatert i feltet Und.sted i studentens vurderingsmelding. Dette feltene er aktuelt for kandidater som ikke benytter seg av institusjonens ordinære undervisningstilbud.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter, kullfordelt

Rapporten viser vurderingsmeldinger for et emne fordelt etter kull.

Den bestilles for en bestemt vurderingsenhet. Rapporten skriver ut alle studenter som er meldt til denne vurderingsenheten, fordelt på kull. Det er sideskift for nytt kull.

Rapporten har en rekke Vis-filtre som kan slås av eller på, som fnr., adresse, e-post, klasseinfo og ulike merknadstekster.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt (Vurdering/Rapporter/Melding)

FS523.001 Fordelingsliste eksamenssted

Denne rapporten er aktuell hvis enheten har delegert undervisning og eksamen som enheten selv er faglig ansvarlig for til et annet lærested. Studenter som går opp til eksamen ved det andre lærestedet registreres da med institusjonskoden for dette i vurderingsmeldingens felt Eksamenssted (se beskrivelse av vinduet Melding).

Rapporten bestilles for en enkel vurderingsenhet og lister ut alle studenter som er oppmeldt til den oppgitte vurdering. Rapporten skifter til ny side ved overgang til nytt lærested. Den tar bare med studentenes navn og studentenes kandidatnr. hvis disse er blitt tildelt når rapporten kjøres.

Du kan, etter at rapporten er kjørt, markere at bare de som går opp ved eksterne steder skal vises fram.

FS523.001 Fordelingsliste eksamenssted (Vurdering/Rapporter/Melding)
Emneord: fs520.001, fs520.01, fs520.002, fs519.001, fs529.001, fs521.001, fs521.002, fs301.011, fs523.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:13