03 Kollektive vurderingsmeldinger (via rutiner)

I tilfeller hvor et studieprogram har en fast studieplan, som legger føringer på studentenes progresjon, kan man benytte kollektiv oppmelding i en eller annen form. For eksempel ved å melde hele studiekull samlet til en vurdering.

Rutine FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Rutinen er laget for å melde studenter, som tilhører bestemte kull, opp til gitte vurderinger.

 

Utplukk av studentgruppe skjer på bakgrunn av studieprogram, studieretning, kull og klasse i rammen Studieprogram/kull. Studieprogram og kull er påkrevd, mens studieretning og klasse er valgbart. Det kontrolleres om studenten har aktivstatus J for det aktuelle programmet/kullet/klassen for at studenten skal telle med.

Hva de skal meldes opp til avgrenses i rammen Vurderingenhet. Emne, tid og Vurderingskombinasjon oppgis.

FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Det er fem avkryssingsvalg i rutinen hvor du kan velge om rutinen skal:

  • ikke generere melding der det på student er angitt sperre mot oppdatering av plan
  • ikke generere melding der melding tidligere er trukket av studenten
  • ikke generere melding der melding tidligere er trukket av saksbehandler
  • generere delmeldinger også for studenter som tidligere har bestått vurderingsenhetene
  • melde opp studenten som er på utveksling

Resultat av rapportkjøringen angis med koder og forklaring, OK, Har sluttet, Melding finnes osv. Rutinen gir et varsel for studenter som er registrert med sanksjon av type EKSAMENL og EKSAMENN. Disse blir ikke oppmeldt.

Rutinen kan benyttes flere ganger, som "påfyll".

Studentens kull- og klassekode påføres vurderingsmeldingene. NB! Ved gjentatt kjøring oppdateres kull- og klassekode på ny, m.a.o. også for meldinger som finnes fra før.

Rutinen melder ikke opp studenter til vurdering som allerede har brukt opp sine forsøk. Disse studentene vises i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet.

Rutine FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering på grunnlag av utdanningsplan

Ved å kjøre denne rutinen opprettes de obligatoriske emnene fra emnekombinasjonen som forekomster. Rutinen skriver ut kull, emnet, vurderingskombinasjon, reell tid, undervisningsår og -termin, fnr., navn, J/N-statuser for opprettelse av vurdering eller undervisningsmelding og en merknadstekst.

FS510.002

Rutinen kan bestilles for person, kull eller sted.

Merk: Hvis den bestilles for Kull og man huker av for Klasse, vil utplukket kun ta med klassestudenter markert som aktive).

Merk: Rutinen krever at det finnes registerkort for aktuelle studenter når den kjøres på sted.

Rutine FS510.003 Oppmelding av utdanningsplanemner til undervisning og vurdering

Ved å kjøre denne rutinen meldes studenters emner i utdanningsplan opp til undervisning og vurdering. Rutinen kan begrenses til emner som er prioritert.

Rutine FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

Normalt meldes studenter parallelt til undervisning og vurdering. I spesielle tilfeller kan undervisningsmelding bli foretatt først og da må studentene på et senere tidspunkt meldes til eksamen. Denne rutinen er laget for dette formålet.

Rutinen bestilles for Emne eller Sted, og for Undervisningstermin. Du kan også gjøre utplukk på én bestemt campus. Du kan også velge om rutinen skal bruke sted eller campus for å avgjøre hvilken vurderingsenhet studenten skal meldes opp til.

I undervisningsmeldingen finnes det et felt for Termin vurdering. Dersom dette har en verdi, vil vurderingstermin settes på bakgrunn av dette. Hvis feltet ikke har verdi, vil vurderingstermin settes ut fra terminen på undervisningsmeldingen. Det er imidlertid kun undervisningsmeldinger som er inne i sin siste termin det genereres eksamensmeldinger for.

Rutinen FS511.001 har noen kontroller med hensyn til hvilke undervisningsmeldinger som tas med:

  • Dersom undervisningsenheten er lukket, så kreves det at tilbudstatus har verdi I på undervisningsmeldingen
  • Dersom det er markert på emne krav om Ja-Svar, så kreves det at svar på tilbud har verdi J på undervisningsmeldingen
  • Dersom det er markert på emne krav om fremmøte, så kreves det at fremmøte har verdi J på undervisningsmeldingen
  • Videre vil ikke rutinen generere melding dersom svar på tilbud eller fremmøte har verdi N på undervisningsmeldingen

Rutinen melder ikke opp studenter til vurdering som allerede har brukt opp sine forsøk. Disse studentene vises i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet.

FS511.001 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering

Rutine FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

Rutinen benyttes når du vil melde en gruppe studenter, som er meldt til en bestemt vurdering, opp til en annen vurdering.

Rutinen bestilles for en Fra-vurderingsenhet og en Til-vurderingsenhet.

"Kopier ALLE meldingsopplysninger" medfører at valgt målform mv. kopieres.

"Kopier også undervisningsmeldinger" medfører at undervisningsmeldingene også kopieres.

"Slett vurderingsmeldinger du kopierer fra" gjør at meldingene på Fra-vurderingsenhet-en slettes. Den benyttes f. eks. hvis de opprinnelige meldingene var feil. Merk: hvis det hakes av for "Kopier også undervisingsmeldinger" vil det siste valget endres til "Slett undervisnings- og vurderingsmeldinger du kopierer fra" (som inkluderer at også undervisningmeldinger slettes).

Ved kjøring av rutinen med kopiering og/eller sletting av undervisningsmeldinger, vil det gis varsel dersom det ikke eksisterer en undervisingsenhet for det emne/termin vurderingsmeldinger skal opprettes for.

FS513.001

 

Emneord: fs510.001, fs510.002, fs511.001, fs513.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44