03 Fagpersoner

Fagpersoner i FS opptrer i ulike roller som f.eks lærere eller ansvarlige for undervisning, eller som sensorer i forbindelse med eksamen.

Bildet Person / Fagperson

Status som fagperson i FS oppnås ved at Personer opprettes som forekomster av begrepet Fagperson. Dette kan gjøres i bildet Person/Fagperson.

Epost-ekst og Telefon kan oppdateres fra KORR ved å trykke den grønne "oppfriskingssirkelen".

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Fagfelt

Registreres med fri tekst i feltet med samme navn

Grad

Registreres som standard verdier (kodeoppslag) for institusjon og gradkode

Tittelprefix, og norsk og engelsk stillingstittel

Alle registreres med fri tekst

Campus For institusjoner med flere campuser: Angi hvilken campus fagpersonen er tilknyttet.
Sted ansatt

Standardkode for institusjon, fakultet, institutt og gruppe, og arbeidsstedets navn, adresse og telefonnr:

Arbeidsadresse Standard 4-linjers adresse med postnr-automatikk. Dersom det ikke er oppgitt noen arbeidsadresse for fagpersonen, men arbeidsstedet er oppgitt, vil adressen for stedet vises fram i adressefeltene med grå tekst.
Telefonnumre Fremvisning av mobiltelefon, arbeidstelefon og faks arbeidssted. Telefonnumre redigeres i bildet Telefonnr for person, som kan nås via overangsknapp i dialogen Kontaktinformasjon (Ctrl + I).

Bildet Fagperson

Et eget bilde, Fagperson, finnes også. I dette kan man bare hente og oppdatere personer med fagpersonstatus. I nedre del av bildet er det en søkeresultatliste der man kan bla frem og tilbake mellom søkeresultatene.

Fagperson samlebilde

Bildet Fagperson samlebilde inneholder mye forskjellig informasjon tilknyttet en fagperson. En rekke mange-til-en opplysninger registreres i undervinduene av bildet.

Stedet hvor fagpersonen er ansatt har en adresse som pr. default antas å være fagpersonens arbeidsadresse. Stedsadressen vises med grå farge i feltet for Arbeidsadresse. Arbeidssted og -adresse skal bare oppdateres når dette avviker i forhold til Sted ansatt. Ved tilskriving vil man i adressedialogen kunne prioritere avvikende adresse hvis denne finnes.

Det finnes også en overgangsknapp til rutinen 200.032 som brukes til å inaktivere en fagperson som har sluttet. Inaktive fagpersoner mister blant annet tilgangen til Fagpersonweb.

Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato.

Det kommer et varsel dersom Sted ansatt oppdateres med et ikke-aktivt sted. Aktive fagpersoner som er tilknyttet et ikke-aktivt sted vises med rød tekst for stedkode, med en varseltrekant til høyre for stedkoden. Holdes musepeker over varseltrekant vises en melding om dette

Underbilder

Overordnet og underordnet

Underbildene Overordnet og Underordnet kan brukes til å definere hierarkiske forhold mellom fagpersoner.

Fag

Ved å fylle ut underbildet Fag kan man angi hvilke(t) fag fagpersonen har kompetanse i.

Kompetanse

I underbildet Kompetanse kan fagpersonen tilordnes emnespesifikk kompetanse og kapasitet som veileder.

PraksisSted

I underbildet PraksisSted kan fagpersonen tilordnes emne- og sted-spesifikk kompetanse og kapasitet som veileder av en bestemt type. Forekomstene i dette undervinduet kan også registreres i det selvstendige skjermbildet Veileder praksissted i Undervisningsmodulen. Dette gir blant annet mulighet til å søke på emne og sted. Fanene Kompetanse og PraksisSted er mest aktuelle i forbindelse med praksisveiledning.

Veil.prakis og Student

Underbildene Veil.praksis og Student viser fagpersoner knyttet til individuelle studenter som praksisveileder.

Tilgjengelig

Her kan du oppgi datoperiode for når fagpersonen er tilgjengelig.

Plassering

I underbildet Plassering kan man tildele fagpersonen en eller flere kontorplasser, med hvert sitt telefon- og faksnummer.

Instrument

Her kan du knytte fagpersonen til et musikkinstrument. For mer informasjon, se dokumentasjon for undervisningsmodulen: Instrument i musikkutdanning.

Personroller

Her vises alle fagpersonens personroller. Det er et avkrysningsvalg "Vis alle roller" for også å vise roller som er utgått pr dags dato eller årstall eller er forrige år eller tidligere. En person kan ha flere personroller til samme enhet (feks emne, undervisnigsenhet,...) dersom rollekodene er ulike.

Und.semester

I underbildet Und.semester vises informasjon om steder en fagperson er knyttet til i Fagpersonundsemester. Benyttes i overføring til Syllabus.

Bilde av fagpersonen

Her vises bilde av fagpersonen hvis det finnes i FS.

FS202.001 Fagperson

I rapporten FS202.001 Fagperson kan en få liste over alle fagpersoner på et sted eller innenfor et fagfelt.

FS202.001 Fagperson

I rapporten kan en gjøre utplukk for alle med rolle i forhold til emne, studieprogram, kurs eller sted. For disse er det parametre for rollekode og periode.

 

FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

Viser fagpersonrader som er endret etter en gitt dato (pr default siste to døgn), som har N for aktiv og samtidig har aktiv personrolle eller sensoroppdrag

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

FAGPERSONVARSEL. Denne gir varsel om fagperson-rader er oppdatert siste døgn, og har N for aktiv, og samtidig har minst en aktiv rolle (inkl sensorrolle). Varselet refererer til rapporten FS202.007 for hvem dette gjelder.

Emneord: fs202.001, pfagpers, fagperson, fagpersons
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 01:59