05 Personroller

Personroller

Personer i FS kan knyttes til emner, undervisningsenheter, undervisningsaktiviteter, timeplanoppføringer, studieprogram, kull, klasser og etterutdanningskurs via personroller. Personroller kan administreres i samlebildene knyttet til de forskjellige personkategoriene, eller for hvert enkelt kurs, emne, studieprogram, osv. i deres respektive samlebilder. Det finnes også et eget personrollebilde der du kan søke fritt i alle personroller i databasen.

Administrere personroller for en person

Ønsker du administrere alle roller for en person under ett, kan det gjøres fra ett av følgende underbilder:

Administrere personroller for emne, studieprogram og kurs

Personroller kan også administreres i følgende bilder/underbilder:

Adminstrere stedroller

Stedroller administreres i Fagperson samlebilde, Student samlebilde eller bildet Personrolle.

Bildet Personrolle

Bildet personrolle finnes i personmenyen. Dette bildet er særlig nyttig hvis man ønsker å administrere roller på flere nivåer samtidig, hvis man for eksempel ønsker å søke i både emneroller, undervisningsenhetsroller og undervisningsaktivitetsroller for et gitt emne samtidig, eller tilsvarende for studieprogramroller, kullroller og klasseroller. Øverst i høyre hjørne på hver rolle står det hva rollen er knyttet til (Emne, Undervisningsenhet, osv.).

Bildet personrolle

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Beskrivelse
Fødselsnummer og navn Fødselsnummer og navn for personen rollen er knyttet til
Løpenummer Løpenummer for rollen. Hver person må ha et unikt løpenummer for hver rolle
Fra-dato Dato rollen skal være gyldig fra
Til-dato Dato rollen skal være gyldig til
Prioritet Prioritet for personen (innenfor samme emne, kull, osv.)
Emne Institusjonsnummer, emnekode og versjonsnummer. Oppgis dersom rollen er knyttet til et emne
Termin/aktivitet Årstall, terminkode og terminnummer oppgis for undervisningsenhetsroller, i tillegg til emnekoden. Dersom rollen skal knyttes til en undervisningsaktivitet, oppgis i tillegg aktivitetkode. Dersom rollen skal knyttes til en bestemt timeplan, oppgis i tillegg Und.planløpenr.
Studieprogram/kull Studieprogramkode oppgis for studieprogramroller. For kullroller oppgis i tillegg årstall og terminkode for kullet. For klasseroller oppgis i tillegg klassekode.
Sted For stedroller oppgis stedets fulle stedkode
Etterutd.kurs For kursroller oppgis kurskode og tidsangivelskode for kurset.
Merknad Generelt merknadsfelt
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse av rollen
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av rollen

 

Emneord: personrolle
Publisert 22. feb. 2018 14:21 - Sist endret 29. mars 2022 03:00