01 Person

 

FS skiller mellom en rekke ulike personroller, som f.eks. søker, student, fagperson (lærer), eksamensvakt, sensor, eksamenskandidat, mastergradsstudent, veileder osv. To slike personroller, Student og Fagperson, er definert på et grunnleggende nivå, ved at sentrale personalia-opplysninger er ulike og spesifikk for disse rollene.

Bildet Person/Student

En rekke opplysninger er felles for alle personroller i FS, disse fellesopplysningene er samlet i begrepet Person, og vises i skjermbildet Person/Student.

Person/Student

Bildet er delt i to deler. Opplysningene som gjelder personen registreres i øvre del av bildet.

Vis PIN

Trykk på denne knappen for å vise personens PIN-kode.

Slett personreg

Denne knappen sletter en del bakgrunnsdata (blant annet PIN-kode). Brukes blant annet dersom du skal slette en person helt fra FS. I mange tilfeller må du trykke på denne knappen før du får slettet personen helt.

Fødselsnummer

Alle personer i FS identifiseres med 11-sifret fødselsnr. Dette er satt sammen av en 6-sifret fødselsdato (dag, måned og to-sifret år), og et 5-sifret personnr. Bildet kontrollerer at bare lovlige fødselsnr., hvor de to siste sifrene utledes av de andre som kontroll, får legges inn. Det er ikke mulig å registrere fødselsnumre med personnummer 00000.

Ingen personer kan legges inn i FS uten at vedkommende er tildelt et gyldig fødselsnr. Dette gjelder også for utenlandske statsborgere som f.eks vil søke om opptak for å studere ved norske læresteder. Disse må eventuelt gis et foreløpig fødselsnr. for å kunne bli registrert som søker. Søkere som registrerer seg via Søknadsweb, blir atutomatisk tildelt et fiktivt fødselsnummer.

For å opprette en person med fiktivt fødselsnummer manuelt, trykk på knappen Generer Fødselsnr i registreringsmodus. Oppgi fødselsdato og kjønn, og trykk deretter på knappen Generer Fødselsnummer. Trykk så på OK-knappen for å fortsette å registrere personen.

Generere fødselsnummer

For personer med fnr generert av FS, vises det en knapp Generer SNR-bestilling. Ved å trykke på knappen kommer en til bildet SNR-bestilling, for å kunne bestille et erstatningnr hos SO.

Fødselsdato

Fødselsdato utledes normalt av fødselsnummeret. Det finnes imidlertid personer som har fødselsdato som ikke samsvarer med fødselsnummeret (f.eks. fordi nummerserien var full da fødselsnummeret skulle tildeles). Det er derfor mulig å endre en persons fødselsdato ved å klikke på knappen [...] ved siden av datoen. Dette krevet rollen FS_SYSEIER.

(Person)løpenummer

Alle personer i FS tildeles et personløpenummer. Personløpenummer er unikt og følger personen, selv om studentnummer eller fnr. skulle bli endret. Innenfor en VPD base skal alle nye personer få unike personløpenummer, men det kan finnes duplikater på tvers av institusjonene for gamle data.

Navn

Foruten fødselsnummeret er etternavn og fornavn påbudte opplysninger i bildet, ingen personforekomst får legges inn uten data i navnefeltene. Ved angivelse eller endring av etternavn, vil eventuelle eksisterende personer med samme fødselsdato og etternavn vises. Eventuelle ulovlige tegn, som for eksempel usynlige kontrolltegn, blir fjernet ved registrering og oppdatering av navn.

Bilde

Studentbildene som ligger i FS er i de fleste tilfeller samlet inn for bruk på studentkort. Disse kan ikke uten videre brukes til andre formål.

For at bilder skal vises i Fagpersonweb, må studentene ha godkjent bruksendringen i Studentweb.

Studenter som laster ned Studentbevis-appen må godkjenne vilkårene for bruk for å få lastet ned sitt studentbevis. I vilkårene inngår det at "Appen vil også vise bilde av deg som institusjonen har tatt i bruk for studentkort.". Se gjerne Hva bør man tenke på når man tar bilde av studentene? i forbindelse med Studentbevis-appen.

Overgangsmeny

Nedtrekksliste med overgang til følgende bilder:

GSK

Ved nyregistrering av person vil det blir foretatt et oppslag i nasjonal GSK-base (SO) for henting av eventuell GSK-konklusjon fra annen institusjon, eller trykk på knappen Hent GSK fra SO.

Statsborger

I feltet Statsborger i: registreres landkode med et tresifret tall (Norge = 0). Lovlige tallkoder og landnavn hentes umiddelbart fram ved å klikke på pilen til høyre i feltet, og riktig land kan velges og kopieres direkte inn.

Fylkes- og kommunenummer

To par felter for fylkes- og kommunenummer finnes i bildet. I det første paret registreres personens nåværende hjemfylke og kommune. I det andre overføres verdiene fra den første registreringen, hvis denne må endres pga. permanent skifte av hjemsted. Mange studenter vil skifte hjemsted i løpet av et studium, f.eks. ved at de etablerer seg med fast bolig, eventuelt familie osv. på studiestedet.
Opplysningen om førstegangs hjemfylke og kommune gjør det da mulig å klassifisere studentene etter hvor i landet de kom fra ved studiestart, uavhengig av om de eventuelt endrer sitt hjemfylke og sin hjemkommune i løpet av studiet.

Adresse

Hjemstedsadresse registreres i 4 felter, for henholdsvis c/o-adresse, gate/veinavn og nr., postnr. og -stedsnavn, og land.

Postnr. og -sted-feltet er to-delt, i venstre del kan man skrive inn bare et postnr. (i henhold til post-verkets offisielle tabell, som er lagt inn i FS). FS skriver da automatisk inn både postnr. og stedsnavnet i høyre del av feltet Utenlandske adresser, og eventuelle norske adresser som ikke dekkes av postverkets tabell må selvsagt skrives fullt ut i høyre del.

E-postadresser

Felter for intern og ekstern epostadresse. Ved oppdatering av epostadresse blir eventuelle kontrolltegn fjernet, for å sikre at Studentweb og FSWS eksport til BAS ikke feiler. Store bokstaver i disse feltene blir automatisk omgjort til små.

Brukernavn

Studentens brukernavn i institusjonens IT-system. Kun små bokstaver godtas her. To personer kan ikke ha samme brukernavn.

Hvis brukernavnet endres må rutinen "WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb" kjøres for at endringen skal virke på de forskjellige webapplikasjonen som StudentWeb, SøknadsWeb, EvuWeb etc..

Målform

Målform og morsmål registreres i sine respektive felter, også her kan lovlige verdier slås opp og velges fra nedtrekksliste. I feltet Skal tilskrives på vil kun de språk hvor det i tabellen Språk står J for Vitnemål vises. Bildet Språk finnes i Kodemodulen, menyen Felles.

Når en person ikke lenger lever

Dersom en setter J i feltet Død, kommer det varsel om at rutinen FS200.034 bør kjøres. I tillegg blankes feltene for ekstern e-postadresse, intern e-postadresse og alle telefonnumre.

Studentens reservasjoner

Det kan registreres at studenten ønsker å reservere seg mot at personopplysninger automatisk skal overføres til LMS. Andre typer reservasjoner, så som samtykke til utveksling av resultater mellom læresteder, rapportering til felles låneregister og bruk av bilde i forbindelse med undervisning administreres av studenten selv i Studentweb. 

Bankkontonummer

Feltet bankkontonr. brukes i stipendmodulen.

GSK/Studentgrunnlag

I feltene GSK/Studentgrunnlag registrerer man at personen har fått tilkjent generell studiekompetanse (er blitt immatrikulert) ved en bestemt institusjon, ut fra et bestemt kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelt via et bestemt studentgrunnlag.
I feltet feltet Konkl. (inst, år, termin) registreres institusjonen som har foretatt godkjenning av generell studiekompetanse, samt år og termin.
Selve prosessen som fører fram til denne konklusjonen foregår innenfor opptaksmodulen i FS, og beskrives i del 2 av denne brukerhåndboken.

Språk på vitnemål

Om studenten skal ha vitnemål på engelsk settes det ENGELSK i feltet Språk på vitnemål i nedre del av bildet.
Vitnemål skrives da ut på engelsk ved kjøring av rutinen 651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon

Bildet Person-ID

Nytt bilde for søk på personid. Denne er innført for å behandle Europeisk eID, som er implementert i Søknadsweb og Studentweb.

Bildet Person- og opptakslogg

I bildet Person- opptakslogg vises det informasjon om endringer av søknader, søknadsalternativer og aktuelle verdier knyttet til disse. Endring av semesteradresse blir også logget her.

Person- og opptakslogg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet Jobblogg

Nytt bilde som viser en generell jobblogg. Innholdet av denne viser resultatet av jobb-kjøringer. Denne er tatt i bruk for logging av automatisk beregning av samlet resultat for vurdering (FS571.001) og protokolloverføring (FS573.001).

Emneord: person
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 7. apr. 2022 13:53