06 Vurderingsenhet samlebilde - underbilder

Campus

Det kan registreres en eller flere campus for vurderingskombinasjonen. Ved opprettelse av ny vurderingsenhet kopieres innholdet i dette underbildet automatisk fra vurderingskombinasjonen.

Ytterligere informasjon om campus er spesifisert i et eget avsnitt i brukerdokumentasjonen.

Begrunnelse/klage

Her kan du angi om du ønsker at det skal sendes ut automatisk varsel til intern sensor, ekstern sensor eller annen person angitt med e-postadresse når det har kommet inn ønske om begrunnelse/klage fra student via Studentweb. Informasjonen vises i grått dersom den er hentet fra Sted samlebilde. (Selve jobben for utsending kom i databaseversjon 8.04 av FS).

Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode SENSORBEGRUNN_%.

 

Eksamensstedansvarlig

Hvis eksamen skal avholdes et sted utenfor campus, kan man i vinduet Eksamensstedansvarlig angi eksamenssted og kontaktopplysninger til eksamensstedansvarlig. Dette underbildet benyttes også dersom det er ønskelig å angi en annen kontaktadresse for denne vurderingsenheten enn det som ligger generelt på det eksterne eksamensstedet.

Feltbeskrivelser

Eksamenssted

Nedtrekksmeny for eksamenssted. Bare eksamenssteder registrert her vil vises i Eks.sted på vurderingsmeldingen.

Kontaktperson

Navn på kontaktperson

Adresse

Adresse til kontaktperson. Adresse registrert i bildet Eksamenssted vises i grått.

Telefonnr

Telefonnummer til kontaktperson

Mobilnr

Mobiltelefonnummer til kontaktperson

E-post

E-postadresse til kontaktperson
Oppgave sendt

Dato når oppgave er sendt

Påmelding via Studentweb

J/N angir om det skal være mulig å melde seg til dette eksamenssted på Studentweb.

Eksamenssted registreres i kodebildet Eksamenssted (dobbeltklikk på det gule feltet under "Eksamenssted").

Rom

Rom kan legges manuelt til en vurderingsenhet gjennom underbildet Rom. Ved nyregistrering gis kolonnen Kun for spes.tilpasn. verdi N. Rom kan også genereres med rutinen FS536.002.

Rom
Rom - med inn/ut-leveringssted (Styres av vurdskombtype)

Feltbeskrivelser

Bygning

Nedtrekksmeny. Bygning hentes fra tabellen bygning.

Rom

Nedtrekksmeny. Rom hentes fra tabellen Rom.

Antall kand.

Antall kandidater som skal plasseres i dette rommet.

Eksamen start kl.

Klokkeslett for når eksamen starter.

Minutter oppmøte før

Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen.
Varighet

Varighet for eksamen i antall timer.

Kun for spes.tilpasn

J/N angir om rommet kun skal benyttes for kandidater med spesialtilpasning.
La stå

J/N angir om dette kan overskrives.

Innlevering-utleveringssted

Feltene vil kun vises dersom uttaks- og innleveringsdato er aktiv i øvre del av bildet. En kan angi at samme rom er innleverings- og utleveringssted, eller ha to ulike rom. Det er mulig å ha mer enn et rom som innleveringssted og mer enn et rom som utleveringssted. Dersom det registreres flere steder blir disse presentert på StudentWeb.

Eks.avvikling

Viser frem studenter plassert på rom for gitt vurderingsenhet (samme som i Student vurdering samlebilde).

Melding

Bildet viser alle vurderingsmeldte studenter på den enkelte vurderingsenhet. Studentene skal ha en vurderingsmelding pr del. Vurderingsmelding er kun nødvendig dersom det skal foretas en vurdering. Dette defineres i vurderingskombinasjonen med en J/N-verdi i feltet Vurdering.

I dette bildet er det mulig å behandle vurderingsmeldinger individuelt på den enkelte vurderingsenhet. Meldinger kan manuelt opprettes eller slettes av saksbehandler.

Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi.

Ved å markere feltet for Detaljer vil ytterligere opplysninger om vurderingsmeldingen vises. Dette blir beskrevet nærmere under kapittelet om behandling av vurderingsmeldinger.

Feltbeskrivelser

Fnr

Fnr til student som er meldt til vurdering.

Navn

Etternavn, Fornavn. Fylles ikke ut.

År-termin meld foretatt

År-termin når meldingen er foretatt.

Er kandidat

J/N om studenten er kandidatnummerert

Kand.nr

Studentens kandidatnummer

Kommisjon

Kommisjon som studenten er knyttet til

Kontroll/Kontroll alle

Kontroll sjekker meldingene til alle som vises i underbildet, Kontroll alle sjekker all meldinger på vurderingsenheten. Ved å trykke på knappen Forklaring vises et bilde med forklaring på de ulike kodene.

Kandidat

Studentene vises i underbildet Kandidat dersom de ligger inne med vurderingsmelding på den aktuelle vurderingsenheten.

 

Feltbeskrivelser

Kand

J/N om studenten er kandidat

Kandnr

Kandidatnummer

Fnr

Fødselsnummer til student som er meldt til vurdering

Navn

Etternavn, Fornavn

Eks.sted

Eksamenssted for denne studenten.

Komm

Hvilken kommisjon studenten er knyttet til.

Resultat

Resultat av vurderingen.

Vurdbehstatus

Status på resultatet (KO, SPERRET, SR).

Poeng

Poengtall for bestått-resultat. Benyttes av medisinermiljøene, som gir studenten tilbakemelding i form av et poengtall - i tillegg til bestått-resultat

År-termin meld foretatt

År-termin da meldingen ble foretatt

Protokoll

Visning at resultatene. Endringer kan ikke gjøres her, men må eventuelt utføres i bildet Student vurdering samlebilde.

 

Feltbeskrivelser

Kandnr

Studentens kandidatnummer.

Fnr

Fnr til student som er meldt til vurdering.

Navn

Etternavn, Fornavn.

Kommisjon

Hvilken kommisjon studenten var knyttet til.

Resultat

Vurderingsresultatet.

Gyldig

J/N om resultatet er gyldig eller ikke.

Red.vekt

Studentens vekting

Poeng

Studentens poeng

Endr.VM (Endret vurderingsmelding)

I dette underbildet finner man informasjon om endringer kandidaten selv eller administrasjonen har gjort for en eller flere studenten.

 

Feltbeskrivelser

Student

Fnr og navn på student

Endret

Endret av. Signatur til saksbehandler evt Studentweb

Meld.status

Dato og statusmelding for endret melding.

Vis hele loggen

Viser alle endringer, både slettet og nyregistrert.

Funksjons- og overgangsknapper

Overgangsknappene ligger nederst til høyre i bildet, under trestrukturen.

  • FS222.001 Vurdkomb: Oversikt over vurderingskombinasjonen og understrukturen
  • FS566.001 Vurd.prot: Vurderingsprotokoll (sensurliste)
  • Vurderingskombinasjon: Til bildet Vurderingskombinasjon samlebilde
  • FS566.002 Vurd.prot. del: Vurderingsprotokoll (sensurliste) for deler
  • Beregn antall: Gir oversikt over antall meldt, kandidater, møtt, sensurert
  • Endringsfunksjoner: Åpner dialogboks for endringer av vurderingsmeldinger
Emneord: vurdenhet, vurdenhet_eksavvikling, vurdenhet_eksstedansv, vurdenhet_endrvm, vurdenhet_kandidat, vurdenhet_melding, vurdenhet_protokoll, vurdenhet_rom
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46