04 Vurderingskombinasjon samlebilde - underbilder

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjon_i_vurderingskombinasjon

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Kode til vurderingskombinasjoner som skal ligge et nivå under vurderingskombinasjonen i overbildet. Vil vises i treet med en stiplet linje ned fra overliggende kombinasjon og et innrykk til høyre.

Teller / Nevner

Dersom de ulike aktivitetene skal vektes ved sammenslåing av karakterer, må teller og nevner angis. Normalt skal brøkene for aktive kombinasjoner summeres til 1/1. ved bruk at emnevalgstatus benyttes skal det angis hvor mye de enkelte tellende delene skal vektes med. F.eks. dersom det skal velges to av fem emner skal alle vektes med 1/2. Dersom det ikke ønskes et matematisk beregning av samlet karakter så angis ingen vekting og feltet Generer resultat automatisk settes til N.

Valgstatus

Valgstatus for vurderingskombinasjonen (obligatorisk, valgbart, minst en av).

Sorteringsrekkefølge

Kan benyttes for å presentere vurderingskombinasjonene i en ønsket rekkefølge i Studentweb og i treet. Hvis feltene ikke har verdier eller samme rekkefølgenummer vil vurderingskombinasjonene presenteres alfabetisk.

 

Forutsetter fullført

Forutsetter fullført

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Oppgis dersom det forutsettes at en bestemt vurderingskombinasjon er fullført før den aktuelle vurderingskombinasjonen. Vurderingskombinasjonen må ligge i samme trestruktur.

Rutinen FS515.001 kan kjøres for å slette meldinger for studenter som ikke har bestått den forutsatte kombinasjonen. Forutsetter fullført behøves ikke for oblig, siden de har egne rapporter som fanger opp avhengigheter.

Ekvivalens

Ekvivalens

Feltbeskrivelser

Ekvivalenskode

Vurderingsombinasjoner med samme ekvivalenskode kontrolleres mot hverandre.

Gruppe Vurderingskombinasjoner med samme gruppenummer holdes sammen, slik at disse kontrolleres mot kombinasjoner med andre gruppenummer. F.eks. Kombinasjonene A og B har gruppenummer 1 og kombinasjon C har gruppenummer 2. Da er A+B ekvivalent med C.

Med denne er det mulig å angi at grupper av vurderingskombinasjoner er ekvivalente. En og samme vurderingskombinasjon kan inngå i ulike slike ekvivalenser.

Eksempel 1

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente.

Eksempel 2

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-1 Vurdkomb-C GR#2

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og kombinasjonen av Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

Eksempel 3

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-1 Vurdkomb-C GR#3

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A, Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

Eksempel 4

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-2 Vurdkomb-A GR#1

EKV-2 Vurdkomb-C GR#2

I dette eksemplet er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente, Vurdkomb-A og Vurdkomb-C er ekvivalente, men Vurdkomb-B og Vurdkomb-C er ikke ekvivalente.

Kun kombinasjoner under en vurderingsordning kan inngå i en ekvivalens. Topp-kombinasjoner og kombinasjoner med vurderingsordning kan ikke inngå i en ekvivalens. En må i slike tilfeller må bruke emnekjeder.

 

Hjelpemiddel

Informasjonen som legges inn her vil vises i rapportene FS536.001 Kandidatlister og FS537.001 Arbeidsliste 1 - eksamensplan.

Hjelpemiddel

Feltbeskrivelser

Hjelpemiddel

Kode for hjelpemiddel. Registereres i underliggende tabell, Hjelpemiddel.

Tekstlig beskrivelse

Tekstlig beskrivelse av hjelpemidlene. Teksten vil bl.a. vises i kandidatlistene og i xml-uttrekket til studieinformasjonen.

Gjelder periode

Gyldig periode for dette hjelpemiddelet skal angis med Fra År-termin og Til År-termin. Fra År-termin er påkrevd.

 

Vurderingstid

I underbildet vurderingstid legges det inn når i løpet av året en vurderingskombinasjon skal avvikles, f.eks. om det skal foregå om høsten eller om våren. Det legges altså ikke inn hvilket år vurderingen skal avvikles i dette bildet. Informasjonen som legges inn her benyttes som grunnlag for en rutine som oppretter vurderingsenheter, dvs. den faktiske avviklingen av en vurdering med årstall og tid for avviklingen. Vurderingsenheter er nærmere beskrevet i neste kapittel.

Vurderingstid

Denne informasjonen finnes også i Emne samlebilde, underbildet Vurd.tid. Forskjellen er at tabellene i Vurderingskombinasjon samlebilde gjelder kun den aktuelle kombinasjon, mens tabellene i Emne samlebilde viser samtlige vurderingskombinasjoner for emnet.

Emne samlebilde, Vurd.tid

Generer

Knappen Generer henter tidkode fra et eget kodebilde, Vurderingstid. Ved å velge tidkode i rullegardinen får du generert vurderingsterminer for alle emnets vurderingskombinasjoner. Når radene er generert kan du justere de enkelte feltene:

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjonskode. Dersom det ikke skal avvikles en vurderingskombinasjon, kan uaktuelle kombinasjoner slettes etter generering. For eksempel dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen kun i enkelte deler.

Tid

Tidspunktet (måned/termin) for avviklingen av urderingskombinasjonen. Endres normalt ikke her.

Årsinkrement

Årsinkrement benyttes på vurderingsenheter med deler som skal gjennomføres i ulike kalenderår. Eksempelvis vil et emne som går høst-vår-høst, med avvikling i alle terminene, ha årsinkrement 0 på den første høsten, og årsinkrement 1 på våren og årsinkrement 1 på den siste høsten. Dersom alle vurderingsenhetene avvikles innenfor samme kalenderår skal årsinkremnet være 0.

Husk at årsinkrement for nivået med vurderingsordning, helheten (indikert med sort rad) skal ha samme årsinkrement som den siste avviklingen.

Årsinkrement gjelder kalenderår. Innenfor kalenderåret gjelder 0 - utenfor kalenderåret gjelder 1,2,3 osv. Kalenderåret er det året som oppgis i rutinen FS508.001.

Reell tid

Endres hvis annen termin ønskes for vurderingsenhet. Kan benyttes i sammenheng med årsinkrement.

Vurd.status

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY eller UTS utsatt prøve).

Like år

Om vurderingen kun skal avholdes i partallsår (0, 2, 4 etc). Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter.

Odde år

Om vurderingen kun skal avholdes i oddetallsår (1, 3, 5 etc). Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter.

Uregelmessig

Om vurdering avholdes uregelmessig. Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter. Dersom det er J i feltet vil ikke vurderingsenhet opprettes, men de vil vises i merknadsfeltet i rutinen at emnet avholdes uregelmessig.

Merknad

Mulighet for å legge inn merknad knyttet til vurderingsenheten. Vil vises i merknadsfeltet i Vurderingsenhet samlebilde.

 
Vurderingstid (Koder/Felles/Tid)

Feltbeskrivelser

Årstall

Årstall for tid (vises på studentweb).

Tidkode

Tidkode for vurderingstiden . Dette er et fritekstfelt slik at det kan regsitreres mange tidkoder innenfor et år, en måned eller en uke.

Tidnavn

Beskrivende navn på tidkoden.

Rekkefølge

Siden tidkoden er et fritekstfelt er det nødvendig å kunne angi hvilken kronologisk rekkefølge det er mellom tidkodene.

Gjelder termin

Angi termin som denne vurderingen skal knyttes til. Brukes i forbindelse med rapportering til DBH og Lånekassen og på karakterutskrift og vitnemål.

Kun for vurd. status

Det kan angis hvilken vurderingsstatus som benytter tidkoden, dersom det benyttes egne tidkoder for hver vurderingsstatus. Til bruk for rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Ekstern vurdering

Styrer om gitt vurderingstid kan benyttes for registrering av ekstern vurdering i bildet Person eksternstudium.

 
Vurderingstatus (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingsstatus

Navn

Navn for vurderingsstatus - bokmål, nynorsk og engelsk

Oppm. StudWeb

Om studenter selv skal kunne melde seg opp til vurdering med denne vurderingsstatus via StudentWeb.

Alle

Om alle studenter skal kunne melde seg til vurderinger med denne vurderingsstatus, innenfor reglene som forøvrig finnes for oppmelding for det enkelte emne. Hvis N kan det spesifiseres nærmere i de øvrige feltene hvem som skal kunne melde seg til vurdering.

Grupper som kan melde seg:
Siste ORD eksamen
Møtt

Om studenter som har oppmøte (resultatstatus B (bestått), S (ikke bestått/stryk) eller A (avbrutt eksamen)) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg. J her overstyrer status i Stryk (Siste ORD eksamen).

Stryk

Om studenter som har stryk (resultatstatus S) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg.

Legeattest

Om studenter som har legeattest (resultatstatus L) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg.

Siste resultat for studenten
Møtt

Om studenter som har oppmøte (resultatstatus B (bestått), S (ikke bestått/stryk) eller A (avbrutt eksamen)) som siste resultat for emnet, kan melde seg. J her vil overstyre status i de øvrige feltene under Siste resultat for studenten.

Stryk

Om studenter som har stryk (resultatstatus S) som siste resultat for emnet, kan melde seg. J her overstyrer status i Stryk (Siste ORD eksamen).

Campus

Det kan registreres en eller flere campus for vurderingskombinasjonen. I nedtrekkslista kan du velge mellom alle campus som er knyttet til emnet eller emnets sted. Innholdet  i fanen kopieres automatisk fra emnet ved opprettelse av nye vurderingskombinasjoner. Feltet Default styrer hvilken campus som blir valgt ved automatisk oppmelding fra utdanningsplan i Studentweb. Se også brukerdokumentasjonen for Studentweb.

Ytterligere informasjon om campus er spesifisert i et eget avsnitt i brukerdokumentasjonen.

Begrunnelse/klage

Her kan du angi om du ønsker at det skal sendes ut automatisk varsel til intern sensor, ekstern sensor eller annen person angitt med e-postadresse når det har kommet inn ønske om begrunnelse/klage fra student via Studentweb. Informasjonen vises i grått dersom den er hentet fra Sted samlebilde. (Selve jobben for utsending kom i databaseversjon 8.04 av FS).

Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode SENSORBEGRUNN_%.

 

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17