05 Vurderingsenhet samlebilde og vurderingsenheter

En vurderingsenhet knytter vurderingskombinasjon til tid, sted, personer og resultat. Mens vurderingskombinasjonen inneholder en beskrivelse av hvordan et emne skal vurderes, er det gjennom vurderingsenhetene at den faktiske vurderingen finner sted. Studentene skal meldes opp til vurderingsenheten, vurderingen skal kobles til tid og sted for eksamensavvikling eller innlevering, og endelig resultat skal registreres.

Vurderingsenhet samlebilde

Vurderingsenheter behandles hovedsakelig i Vurderingsenhet samlebilde. Bildet inneholder de fleste opplysninger som er relevante for å gjennomføre vurdering i et emne, fra opplysninger om tidspunkt og sted til oppmeldinger og vurderingsprotokoll.

 

Trestrukturen til høyre i bildet er en speiling av strukturen for tilhørende vurderingskombinasjon. Fet skrift i trestrukturen betyr at det er opprettet en vurderingsenhet for denne vurderingskombinasjonen på angitt tidkode.

Under trestrukturen (og overgangsknappene) vises antall meldinger fordelt på campus samt total-antallet.

Feltbeskrivelser

Emne

Emneid for emne - emnekode.

Vurdkomb

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden.

Tid

Tidskodene må defineres i bildet Vurderingstid.

Årstall og tidskode. Angir tidspunktet for første vurderingsavvikling på et emne. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen, vil tid være f.eks. 12 på begge delene, for å angi at første avvikling er i måned 12. Tid skal være den samme for alle delene innenfor en avvikling.

Reell tid

Årstall og tidskode. Angir tidspunkt for vurderingsavvikling for denne vurderingsenheten. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil reell tid f.eks. være 12 for den delen som skal avvikles om høsten og 06 for den delen som skal avvikles om våren.

Vurdstatus

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY eller UTS utsatt prøve).

Campus

Angir hvilket sted eksamen skal avholdes.

Publisér

J/N. Benyttes av rapporten FS200.040 for å styre om informasjon om en vurderingsenhet skal tas med.

For studenter

J/N om studenter kan melde seg til denne type vurdering. For enkelte typer vurderinger kan det være at kun privatister får velge en type vurdering, mens ordinære studenter må velge en annen.

For privatister

J/N om privatister kan melde seg til denne type vurdering. For enkelte typer vurderinger kan det være at kun ordinære studenter får velge en type vurdering, mens privatister må velge en annen.

Admin. ansvarlig

Administrativ ansvarlig enhet

Kommentar Studentweb Merknadstekst knyttet til vurderingsenheten. Vises fram på Studentweb. (Eksporteres sammen med øvrig eksamensinformasjon i XML-eksport).
Merknad

Merknadstekst knyttet til vurderingsenheten. Til administrativt bruk, vises ikke fram på Studentweb.

Frister/tidspunkt
 
Oppmelding start

Dato og evt. klokkeslett for når oppmelding starter.

Oppmelding frist

Frist for oppmelding

Sensurfrist

Frist for når sensuren skal være klar

Kunngjøring

Dato når sensur skal kunngjøres

Klagefrist

Frist for klage på vurderingsresultat.

Uttak

Dato for uttak av oppgave. Feltet blir kun aktivt ved visse vurderingskombinasjonstypper (Oppgave, Hjemmeeksamen osv).

Klokkeslett uttak

Klokkeslett for uttak

Frist innlevering

Frist for innlevering. Feltet blir aktivt under samme forutsetninger som ved Uttak. Hvis innleveringsfristen endres vises en varselmelding som må bekreftes.

Klokkeslett innlevering

Klokkeslett for innlevering

Frist oppd.tittel

Frist for oppdatering av oppgavetittel via StudentWeb. Krever at emnet er registrert som et oppgaveemne.

Eksamensavvikling
 
Forslag eks.dato

Forslag til eksamensdato. Benyttes av kollisjonsmatrise dersom ikke eksamensdato er angitt.

Publ. dato studentinfo J/N om eksamensdato skal publiseres i studieinformasjon (xml-uttrekk).
Publ. kandidat. timeplan Dersom feltet gis verdi N, så vil ikke "individuell timeplan" publiseres på Studentweb.
Eksamensdato

Dato for eksamen. Hvis eksamensdato endres vises en varselmelding som må bekreftes.

For vurderingskombinasjoner med vurderingsform M (muntlig) vil det som alternativ til eksamensdato være mulig å angi en eksamensperiode.

Så lenge studenten ikke er plassert på tid/rom, skal denne datoen eller perioden vises på Studentweb.

Eksamen start kl

Klokkeslett som angir når eksamen starter. Feltet tas med automatisk hvis en oppretter ny rad i underbildet Rom.

Minutter oppmøte før Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen. Ved oppretting av vurderingsenheter via rutinene FS 508.001 oppdateres dette feltet med verdien registrert i feltet Minutter oppmøte før på vurderingskombinasjonen.
Varighet i timer

Varighet i timer. Feltet tas med automatisk hvis en oppretter ny rad i underbildet Rom.

Digitalt eksamenssystem

Hvis eksamen skal avholdes i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingskombinasjon samlebilde. (Det som legges i Vurderingskombinasjon samlebilde kopieres hit). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil ikke informasjon fra FS bli kjørt over via WebServices til det digitale eksamenssystemet.

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Digitalt sensursystem

Hvis sensur skal registrere i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingskombinasjon samlebilde. (Det som legges i Vurderingskombinasjon samlebilde kopieres hit). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil det ikke være mulig å tilbakeskrive sensur fra et digitalt eksamenssystem (via WebServices).

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Sensur registrert Dato for når sensuren ble registrert. Initialer på saksbehandleren som registrerte sensuren.
Sensurutlegg fra melding J/N om sensur skal offentliggjøres for student for denne vurderingen - på studentweb / sensurtelefon. Gjelder for meldinger med behandlingsstatus KO.
Antall kandidater

Antall kandidater. Det er her en evt. kan legge inn informasjon før en har oppmeldinger på plass.

Sortering av vurderingsenheter

De ulike vurderingsenhetene vil ved et søk/oppslag vises etter følgende sorteringsrekkefølge:

1) Institusjonsnummer
2) Emnekode
3) Versjonskode
4) Årstall tid
5) Vurderingstid_rekkefølgenummer
6) Vurdtidkode
7) Sorteringsrekkefølge (finnes i underbildet Vurderingskombinasjon i Vurderingskombinasjon samlebilde. Toppkombinasjon kommer før/etter vurderingskombinasjonene avhengig av om det er huket av på Ascending eller ikke).
8) Årstall_reell
9) Vurdtidkode_reell
10) Vurdkombkode

Utsnitt av Vurderingsenhet samlebilde
Kodebildet Vurderingstid

Merk: Sorteringen som settes i feltene Rekkefølge styrer også sorteringen på karakterutskrifter, vitnemål m.m.

Vurderingskombinasjon samlebilde, underbildet Vurderingskombinasjon

Funksjons- og overgangsknapper

Til høyre i bildet, like under trestrukturen, finnes noen funksjons- og overgangsknapper. I tillegg vises en søyle med karakterfordelingen i emnet over de siste fem år.

Følgende overgangsknapper finnes:

 • Rapport 222.001 Vurderingskombinasjon
 • Bilde Vurderingskombinasjon samlebilde
 • Rapport 566.001 Vurderingsprotokoll
 • Rapport 566.002 Vurderingsprotokoll med deler

Endringsfunksjoner: Åpner dialog for endringsfunksjoner for vurderingsenheten. Foreløpig er disse knyttet til oppmelding av studenter til deler, med følgende valgmuligheter:

 • Meld opp studenter som har bestått del.
 • Meld opp studenter som har trukket seg fra del.
 • Meld opp studenter der saksbehandler fra trukket vedkommende fra del.

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Rutinen oppretter automatisk vurderingsenheter for et emne, sted eller en undervisningsenhet.

Rutinen henter opplysninger fra Emne samlebilde/Vurderingskombinasjon samlebilde og underbildet Vurd.tid. For at en vurderingsenhet skal opprettes må overliggende kombinasjoner i strukturen være aktive.

Reell tid beregnes ut fra årsinkrement i Vurd.tid, og utgangspunktet for tellingen er året du oppgir i rutinen (i feltet Tid). Dersom rutinen får beskjed om å generere en tidkode som ikke finnes i kodebildet Vurderingstid får du meldingen "Reell tid finnes ikke i tabellen vurderingstid". Vurderingstid som er markert med J i feltet uregelmessig vil ikke bli opprettet som vurderingsenhet. Dette vil framkomme av rapporten etter kjøring.

I tillegg tar rutinen med Eks.stedansv som eventuelt er lagt til på tilsvarende vurderingsenhet året før (om det finnes), og legger det på vurderingsenhetene som opprettes med rutinen.

Rutinen gir mulighet for å avgrense mot alle eller de enkelte vurderingsstatuser.

Oppmeldingsstart, oppmeldingsfrist og trekkfrist kan oppgis og eventuelt endres ved kjøring av rutinen. Se også FS508.004 Oppdatering av frister før vurdering.

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter (Vurdering/rutiner)

Nederst i rapporten oppgis hvor mange vurderingskombinasjoner og emner som er gjennomgått og tidligere opprettet.

FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten gir oversikt over opprettede vurderingsenheter. Den henter opp informasjon fra Vurderingsenhet samlebilde.

Eksempel på rapporten FS508.002
FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten kan kjøres ut fra følgende utplukk:

 • Emne, med tid, campus, eksamenssystem og sensursystem
 • Termin, med sted, termin fra-til og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem
 • Tid, med sted og en konkret vurderingstid og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem
 • Dato, med sted og dato fra-til, og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem

Rapporten kan ta med eksamensrom og klokkeslett/varighet, dersom dette er definert.

I tillegg finnes det en rekke visningsfiltre som kan slås av eller på.

FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenheter

Hvis det er behov for å sette frister på vurderingsheter etter at de er opprettet, kan denne rutinen være tidseffektiv. Den kan kjøres for trekkfrist, sensurfrist eller kunngjøringsfrist. Ny frist kan settes avhengig av eksamensplan (x antall dager før eksamen) eller med en fast frist (en bestemt dato). Rutinen oppdaterer bare frister som ikke er satt fra før.

Vurderingsenhet-logg

Alle endringer som gjøres på en vurderingsenhet blir loggført i FS. I vurderingsenhet-loggen finnes samtlige transaksjoner som er utført i forbindelse med et emnes vurderingsmeldinger. Følgende vises:

Emne: institusjonsnummer, emnekode og versjonskode.

Vurderingskombinasjon: vurderingskombinasjonskode, årstall, vurderingsterminkode og tabellnavn.

Endring: Løpenummer, dato for siste endring, saksbehandleren som utførte endringen vises med brukerid og initialier. I tillegg er det et merknadsfelt i bildet med en statusmelding for endringen.

Vurd.enhet-logg

Det er mulig å slette loggen for et enkelt emne via knappen Slett logg for emne. Alle meldingsdata for det aktuelle emnet blir da slettet.

Emneord: vurdenhet, fs508.001, fs508.002, fs508.003, vurdenhetlogg
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46