03 Vurderingskombinasjon: Ikoner/noder i hierarkiet og kodebilder

Ikonene ved siden av de ulike vurderingskombinasjonene i trestrukturen sier noe om den enkelte kombinasjonen sin funksjon. Tabellen under vil forklare betydningen til ikonene:

Det er avgjørende å merke seg her at Pil kun finnes på ett nivå. Men innefor det nivået kan pil-ikonet forekomme flere ganger dersom vurderingsordingene er alternative (valg). Her genereres også studiepoengene. Med andre ord er det resultatene herfra som representerer helheten og rapporteres til f.eks. Lånekassen. Ikonene/nodene som gir strukturen for hvordan elementer henger sammen finnes i en rekke bilder.

Utfylt verdi i feltet "Vurderingsordning" gir alltid Pil (virker uavhengig av de andre)

Eksavvikling J gir alltid blyant

Hvis Eksavvikling = N:

  • Vurdering J = eple

  • Vurdering N = rør

Dersom det er mer enn én pil i hierarkiet betyr det at studenten skal velge mellom alternativer.

Rødt kryss betyr at vurderingskombinasjonen er inaktiv.

Dersom flere vurderingskombinasjoner finnes på samme toppnivå, gir FS beskjed om dette ved å gi gul bakgrunnsfarge og en meldingsadvarsel i rødt.

Vurderingskombinasjoner merket med fet skrift har J i feltet Default.

 

Eksempler på trestuktur

Husk at en rad i trestrukturen reperesenterer en vurderingskombinasjon. Unntaket er dersom samme kombinasjon gjenbrukes i ulike ordninger. En obligatorisk aktivitet kan f.eks. benyttes i ulike ordninger. Da kan flere rader i hierarkiet referere til samme vurderingskombinasjon. (I eksempel 4 under er det et eksempel hvor samme obligatoriske aktivieter gjenbrukes).

1. Dersom det kun er én del, f.eks kun skriftlig vurdering er det kun behov for én vurdringskombinasjon.

 

2. Dersom det er mer enn én del blir det flere nivåer i strukturen. I dette eksemplet er det en skriftlig og en muntlig som skal slås sammen til til en samlet karakter i tillegg til to obligatoriske aktiviteter.

 

3. I dette eksempelet er det to ulike alternativer som er aktive samtidig. Dette vises ved at det er to kombinasjoner med vurderingsordning som markeres med pil i hierarkiet. Siden det er to alternative ordninger må det øverst finnes en toppkombinasjon. I dette tilfellet skal den muntlige eksamen arrangeres over flere dager.

To alternativer med muntlig over flere dager

 

Muntlig eksamen en dag i en periode:

Presentasjonen på Studentweb er slik at dersom student ikke er plassert på rom/tid for muntlig, så vil det vises hvilken periode eksamener avholdes.

Forutsentningen for dette er følgende: Alle dagene som er plassert under vurderingskombinasjonen har verdi N for ALLE kandidater, og alle vurderingsenhetene for disse må ha eksamensdato.

Eksempel M-1 er Dag 1 (J for eks.avvikling, N for vurdering), M-2 er Dag 2, M-3 er Dag 3 osv.

M-1 til M-5 skal da ha J for eks.avvikling, N for vurdering og N for alle kandidater. Alle disse må ha verdi for eksamensdato. Når studenten ikke er plassert på noen av M1-M5, så vil følgende presenteres:

(navn på M): Avholdes i perioden (tidligeste dato av M1-M5) til (seneste dato av M1-M5).

Dersom student er plassert på f eks M-2, så vil følgende presenteres:

(navn på M-2): dato og rominformasjon.

 

4. En aktiv og en utgått ordning. Her har ordning AS blitt erstattet av S.

En aktiv og en utgått ordning

 

Gul bakgrunn:

Gul bakgrunn i trestrukturen

Gul bakgrunn indikerer at det er noe galt med kombinasjonen. Årasken vil stå med rød skrift under rammen. De vanligste årakene er:

1. Det eksisterer flere topp-kombinasjoner. Dvs. at det for et emne finnes flere vurderingskombinasjoner, og det ikke er entydig definert hvilken som hierarisk skal ligge på topp.

2. Det må finnes minst én kombinasjon med vurderingsordning. Dersom det finnes flere kombinasjoner med vurdringsordning, skal disse være på samme nivå (nest øverste nivå) i hierarkiet med en topp over seg. Flere kombinasjoner med vurdringsordning benyttes enten når det lages en ny vurderingsordning for emnet eller at det er alternative ordninger.

3. En av kombinasjonene med vurderingsordning skal være merket med J i feltet Default. Det kan ikke være flere enn en også dersom en av kombinasjonene utgår.

 

Relevante kodebilder

Vurderingsordning

Vurderingsordning er et kodebilde som kobles til emnet gjennom Vurderingskombinasjon samlebilde og feltet Vurderingsordning. Oppretting og redigering av vurderingsordningene skjer i dette kodebildet. Når en ordning er definert i vurderingskombinasjonen, merkes det med en pil i trestrukturen for denne kombinasjonen.

Vurderingskombinasjoner med vurderingsordning vil i FS angis med svart skrift der det forekommer sammen med emnekode. Vurderingskombinasjoner uten vurderingsordning er enten en samlende topp eller deler. Underdeler vil farges blå der de forekommer i tilknytning til emnekode.

Vurderingsordning (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingsordning. Bør gjenspeile hvordan vurderingen for emnet skal gjennomføres. F.eks. S for skriftlig, SM for skriftlig + muntlig.

Navn

Navn på vurderingsordningen på bokmål, nynorsk eller engelsk. Brukes bl.a. på Studentweb og bør gi en god beskrivelse av vurderingsordningen f.eks. Gruppeoppgave og en skriftlig prøve.

Aktiv

J/N om ordningen er aktiv eller ikke. Styrer hva som vises i nedtrekkslister.

 

Vurderingsform

Vurderingsform gir ofte en mer presis beskrivelse av den enkelte vurderingskombinasjon og det som studenten skal prøves i.

Vurderingsform (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Vurderingsform

Kode for vurderingssform.

Vurderingspresentasjon

Navn/hvordan vurderingen presenteres for vurderingsform - bokmålutgave.

Vurdtype

Type vurdering - individuell, gruppe, etc.

Status kontroll

Om eksamen foregår under kontroll fra eksamensvakter.

Skriftlig eksamen

Brukes for å skille vurderingskombinasjoner som skal ha eksamensavvikling, i første rekke mellom skriftlige og muntlige. Benyttes av rutinene 536.002 og 536.003. Dersom denne gis verdi J, vil rutinene for romfordeling kunne fylle opp rom som er benyttet for skriftlig eksamen, der rommet i utgangspunktet er lagt manuelt.

Beregn sensurfrist

Angi med J/N om sensurfrist skal kunne beregnes automatisk.

Aktiv

J/N om vurderingsformen er aktiv.

Verditype

Kodeverditype (L=lokal kode, F=felles kode). Oppdatering av felleskoder kan kun utføres av rollen FS_KODE.

Vurderingskombinasjonstype

Vurderingskombinasjonstype kobles i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde. Begrepet vurdering dekker her mange ulike typer, og er et videre begrep enn eksamen. Eksamen er for eksempel alltid en type vurdering, men vurdering trenger ikke være av typen eksamen. Det kan være parametere knyttet til de ulike typene. F.eks. styrer Mappe, Oppgave, Hjemmeeksamen og Praksis m datofeltet Uttak i vurderingsenhet samlebilde. For feltet frist innlevering gjelder det samme men der gjelder dette også for Obligatorisk aktivitet.

Vurderingskombinasjonstype (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingskombinasjonstype. Benyttes i nedtrekkslister.

Navn

Navn på vurderingskombinasjonstype.

Eksamen

J/N for eksamen. J i feltet gjør at rammen Eksamen i Vurderingsenhetsbildet blir aktivt. Aktuelle felt hvis J: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Kandidatnummer, Eksamenssted, Merknad sperre, Er kandidat, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Hjemmeeksamen

J/N for hjemmeeksamen. Aktive felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Uttak, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Nettbasert

J/N for netteksamen. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Meknad sperre, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Mappe

J/N for mappe. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Oppgave

J/N for oppgave. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Spespensumtittel, Spesialtittel eng, Oppgavetittel, Oppgavetittel eng, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Veileder, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Uttak, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding, Levert, Merknad.

Praksis

J/N for praksis. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Merknad sperre, Studieprog, Ind. vekting, Vurderstatus.

Obligatorisk aktivitet

J/N for obligatorisk aktivitet. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Verditype

Felleskode eller lokal kode

 

Kandidatnummereringstype

I bildet kandidatnummerering kan du velge om en vurderingskombinasjon skal nummerere automatisk ved oppretting av melding eller etter trekkfrist for den enkelte vurdering. Nummerer automatisk kan kun velges der koden for kandnr er Studentnr. eller Tilfeldig - ikke sammenhengende. Det er en jobb som må settes i gang i FS-system som tildeler kandidatnummer til oppmeldte studenter.

Kandidatnummereringstype (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for kandidatnummereringstype

Navn

Navn på kandidatnummereringstype

Nummerer ved oppretting av melding

J/N om nummereringen skal kunne skje ved oppretting av melding. Det skal ikke være J i både Nummerer ved oppretting og nummerer etter frist.

Nummerer etter påmeldingsfrist

J/N om nummereringen ikke kan foretas før etter påmeldingsfristen. Det skal ikke være J i både Nummerer ved oppretting og nummerer etter frist.

Nummerer automatisk

J/N om nummereringen skal skje automatisk (nattlig jobb) når studenten melder seg til eksamen. Gir bare mening for Kandidatnummertype Studentnummer som kandidatnummer eller Tilfeldig - ikke sammenhengende.

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46