02 Vurderingskombinasjon samlebilde

I Vurderingskombinasjon samlebilde bygger du struktur og setter reglene for hva slags vurderinger som gjelder for et emne. Det kan være enkle strukturer som f.eks. en enkelt skriftlig eksamen, eller mer kompliserte strukturer med kombinasjoner av flere typer vurdering, som en skriftlig og en muntlig eksamen, eller mappevurderinger.

Strukturen er hierarkisk, og består gjerne av en vurderingskombinasjon på topp som kan inneholde underkombinasjoner. Hierarkiet vises i en trestruktur på høyre side av bildet. Merk at det kun kan kan finnes én kombinasjon på øverste nivå i hierarkiet. Denne toppkombinasjonen må da ikke bli referert i underbildet Vurderingskombinasjon i noen annen kombinasjon.

Når øverste nivået i vurderingskombinasjonen er laget, kan underliggenede kombinasjoner genereres i underbildet Vurderingskombinasjon, og senere redigeres ved å dobbeltklikke på kombinasjonen i trestrukturen. Alternativt kan kombinasjonen først lages og senere kobles til overliggende nivå.

Vurderingskombinasjon samlebilde

Feltbeskrivelser

Emne

Institusjonskode, emnekode og versjonskode.

Kode

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden. Vær obs på koden er unik for hver kombinasjon. Dersom et emne skal ha to skriftlige eksamener, så må hver av disse ha forskjellig vurderingskombinasjonskode, eksempelvis S1 og S2. Det samme gjelder dersom det opprettes en ny vurderingsordning for et emne. En eventuelt ny skriflig eksamen må ha en annen kode enn den skriftlige som allerede er i bruk.

Adm.ansvarlig

Administrativ ansvarlig enhet

Campus valgbar for student Hvorvidt studenten skal kunne velge campus på Studentweb.
Navn

Navn på emnet. Benyttes bl.a. av Studentweb og for karakterutskrift.

Periode vurdering - emne

Periode fra og til når dette emnet er aktivt. Hentes fra Emne samlebilde. Blir bl.a benyttet i forbindelse med oppretting av vurderingsenheter.

Periode vurd.komb

Periode fra og til når denne vurderingskombinasjonen er gyldig. Blir bl.a benyttet i forbindelse med oppretting av Vurderingsenheter.

Navn (bokmål, nynorsk, engelsk, samisk)

Navn på vurderingskombinasjonen. Det anbefales at det benyttes beskrivende navn da disse vises i Studentweb.

Eksamensavvikling

J / N. Om det skal arrangeres eksamen med tid og rom. For eksempel skriftlige eller muntlige eksamener. Hvis J vil rammen "Vurdering" bli aktiv.

Vurdering (har resultat)

J / N. Om det skal gis resultat. Hvis J vil rammen vurdering bli aktiv og feltet karakterregel blir gult.

Aktiv

J / N. Om dette er en aktiv vurderingskombinasjon. Styrer blant annet fremvisning i nedtrekkslister og om det skal genereres vurderingsenheter med rutinen FS508.001. Dersom kombinasjonen er satt inaktiv vil den bli markert med et kryss i trestrukturen. Skal den settes til N, må det påføres sluttår og sluttermin i feltet "Periode vurd.komb.:"

Varighet

Eksamens varighet i antall minutter/timer/dager/uker/måneder/semestre/år. Hvis timer er oppgitt tas de med til Vurderingsenhet samlebilde.

Antall terminer gyldig

Hvor mange terminer en bestått enhet skal være gyldig for før enheten må tas på nytt. Inneværende termin = 1. Om det eksempelvis settes 2 i feltet, er den godkjente aktiviteten gyldig den terminen den godkjennes og den neste. Benyttes for obligatoriske aktiviteter.

Beskrivelse oppbygging

Beskrivelse av oppbyggingen av vurderingskombinasjonen.

Merknad

Merknadsfelt for vurderingskombinasjonen
Vurderingsordning

Vurderingsordning skal bare finnes på ett nivå i trestrukturen, men flere kombinasjoner på samme nivå kan ha vurderingsordning. Dersom ulike ordninger er aktive samtidig, vil studentene kunne velge ordning, f.eks. skriftlig eller mappe. Når det finnes gyldig resultat på kombinasjoner med vurderingsordning genereres studiepoengene.

Merk på meldinger og protokollforekomster: Svart betyr studiepoenggivende nivå (der vurderingsordningen ligger) mens blå representerer delene (underliggende).

Vurderingsform

Vurderingsform brukes for å vise studentene hvilken vurderingsform vurderingskombinasjonen har. Merk at dette feltet blir obligatorisk (gult) dersom feltet Eksamensavvikling har verdi J.

Vurdkombtype

Angir hvilken type vurderingskombinasjonen er, f.eks. eksamen, hjemmeeksamen, oppgave, mappe, osv. Verdiene legges inn i den underliggende tabellen Vurderingskombinasjonstype. Her kan det også angis en rekke statuser for den enkelte vurderingskombinasjontypen.

Default

Kun én av emnets vurderingssordninger kan markeres som default. Den ordningen som er markert som default vil automatisk bli valgt som vurderingsordning på vurderingssmeldingen. Det er mulig for studenten å velge en annen ordning enn default ordning dersom emnet har flere aktive ordninger.

Markering i feltet Default vil gjelde selv om man ikke er innenfor den perioden som vurderingsordningen tilbys. Ved endring av default ordning, må den eksisterende default-kombinasjonen først settes til N før en ny default kombinasjon kan defineres.

Meld via Studentweb

Om det skal være mulig å melde seg til kombinasjonen via studentweb. For enkelte vurderingsordninger kan det f.eks kun være mulig å melde seg via søknad.

Dersom du setter N i dette feltet på en vurderingskombinasjon med vurderingsordning, gis denne rød farge, og det kommer opp en asteriks ved siden. Tooltip for denne stjernen gir en tekst som sier at studenter ikke får anledning til å melde seg til denne.

Oppdater tittel Studentweb

Om det er mulig å registrere tittel på oppgaver via StudentWeb. Forutsetter at emnet er markert som et oppgave/avhandlingsemne i Emne samlebilde.

Oppgave innlev. Studentweb

Om det skal være mulig å innlevere oppgave gjennom StudentWeb. For at feltet skal bli aktivt, må det være gitt en verdi i feltet Vurderingsform. Den vurderingsformen som velges må også i vurderingsformbildet ha verdi J for Skriftlig eksamen.

 

Vurdering

 

Kandidatnr

J/N om de som meldes opp til denne vurderingskombinasjonen skal ha kandidatnr. Dersom det er N her vil det ikke være krav til kandidatnummer for å registrere sensur i sensurregistreringsbildet.

Knr. type

Hvilken type kandidatnr som skal brukes. Alternativene er: alfabetisk, kommisjonsfordelt, studentnr, tilfeldig - ikke sammenhengende og tilfeldig sammenhengende. For å få automatisk oppretting av kandidatnummer må studentnummer eller tilfeldig - ikke sammenhengende benyttes.

Samme kandidatnr

J/N om en student skal ha samme kandidatnr på alle underliggende deler

Startnr

Startnummer for kandidatnummereringen

Med på kar.utskrift

J/N om resultatet av denne vurderingskombinasjonen skal vises på karakterutskriften. Har kun betydning for deler (blå) og ingen betydning for vurderingskombinasjoner med verdi i feltet Vurderingsordning.

Med på vitnemål

J/N om resultatet av denne vurderingskombinasjonen skal vises på vitnemålet.

Ekvivalent med

Fyll inn kode for en vurderingskombinasjon som er ekvivalent med denne kombinasjonen. Ved kontroll av aktiviteten, vil det holde at studenten har fått godkjent den ekvivalente aktiviteten.

Karakterregel

Kode for karakterregel som skal anvendes på resultater for vurderingskombinasjonen.

Alle karakterer representeres i FS med en tallverdi (Tallkarakter). Dersom beste karakter i en karakterregel har høyest tallverdi, så vil FS avrundes til beste karakter / til gunst for studenten ved beregning av samlet karakter og snittkarakter (gjelder for eksempel karakterreglene 30 og 31). I karakterregel 28 er beste med lavest verdi og går til ugunst for student.

Ved beregning av samlet resultat må den overliggende kombinasjonen resultatet skal beregnes til inneholde alle underliggende kombinasjoner som skal være med i beregningen

Merk at dersom Teller/Nevner ikke har verdi, vil beregningen føre til bestått i stedet for karakter.

Krav til ny vurdering for alle deler ved gjentak

J innebærer at alle deler innenfor samme vurderingsenhet må være bestått før disse får J for status-gyldig. Oblig'er skal ikke inngå i denne testen.

Strykkarakter kan inngå i samlet resultat

Denne er i utgangspunktet satt til N for alle vurderingskombinasjoner. Rutinen FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering tar hensyn til verdien for dette feltet.

Resultatimport til protokoll

J/N Styrer om resultater med vurdbehstatus = KO på denne vurderingskombinasjonen skal protokollføres automatisk.

Begrunn. via Studentweb

J/N Styrer om kandidat skal få mulighet til å be om begrunnelse via Studentweb.

Klage via Studentweb

J/N Styrer om kandidat skal få mulighet til å klage på karakter/formelle feil via Studentweb.

 

Eksamen

 

Eks. i samme rom

Om alle kandidater ved eksamen i emnet må plasseres i samme rom. Rutinene for fordeling på rom benytter denne.

Fordel på rom

Verdien J fører til at eksamenslokale for denne eksamensdelen tilordnes automatisk av rutine. Verdien N har ingen automatisk tilordning av eksamenslokale.

Alle kandidater

Verdien J betyr at kandidater skal ha eksamen på samme dag. Må være J dersom man skal benytte rutinen FS536.003 Plassering av kandidater på rom . Verdien N gir ingen automatisk plassering av kandidater, men åpner for at invidivuelle tidspunkt vises på kandidatlister.

Fordel kandidater

Verdien J fører til at kandidater plasseres automatisk på rom av rutinen FS536.003.

Verdien N gir ingen automatisk plassering av kandidater. Fordeling av kandidater forutsetter at feltet Alle kandidater har verdien J.

Eksamen start kl

Klokkeslett som angir når eksamen starter.

Minutter oppmøte før

Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen.

Individuelt tidspunkt

Markering i feltet betyr at det er individuelle eksamenstidspunkt for kandidatene, dvs. klokkeslett for frammøte. Feltet må være markert dersom man i bildet Plassering av kandidat i timeplan skal legge inn individuelt eksamenstidspunkt på kandidatene.

Nødvendig romtype

Kun for informasjon.

Eksamensfri dager foran og etter

Benyttes ikke i dag.

Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning

Benyttes av rutinene FS536.002 og FS536.003 ved beregning av ekstra tid.

Digitalt eksamenssystem

Hvis eksamen skal avholdes i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingsenhet samlebilde. (Det som legges i her kopieres til vurd.enhet). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil ikke informasjon fra FS bli kjørt over via WebServices til det digitale eksamenssystemet.

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Digitalt sensursystem

Hvis sensur skal registrere i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingsenhet samlebilde. (Det som legges i her kopieres til vurd.enhet). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil det ikke være mulig å tilbakeskrive sensur fra et digitalt eksamenssystem (via WebServices).

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

LMS-eksport

Angir om vurderingsenheter tilknyttet vurderingskombinasjon skal eksporteres til LMS. Ved nyregistrering av vurderingskombinasjon vil default verdi være N.

Rom-mal

Angir mal for oppretting av rom. Funksjonen er per i dag begrenset til Fronter.

Direkteknapper (Knappenes finnes til høyre til bildet, under trestrukturen)

Vis kun aktive emner

Ved å krysse av her vil kun vurderingskombinasjoner for aktive emner komme fram.

Emne

Åpner Emne samlebilde for angitt emne

Vurderingsenhet

Åpner Vurderingsenhet samlebilde for angitt vurderingskombinasjon.

Generer TOPP

Funksjon for å generere en topp-vurderingskombinasjon dersom det ikke finnes fra tidligere. Brukes når det ikke finnes noen topp og en skal lage en ny vurderingskombinasjon med vurderingsordning, som skal være et alternativ til eller erstatte den eksisterende vurderingsordningen.

 

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. sep. 2022 10:09