07 Resultat på emnesamlinger

Emnesamling er "overbygninger" av emner. Begrepet emnesamling er opprettet i FS for å kunne gruppere emner som utgjør en vurderings- og resultatmessig helhet. Emnesamlinger registreres i bildet Emnesamling (Studieelementer/Bilder). Oppbygging av emnesamlinger er beskrevet i dokumentasjonen for modulen Studieelementer.

Resultater skal også registreres for emnesamlinger, og dette er en samlet karakter for de enkeltemnene som inngår. Resultater for emnesamlinger fastsettes rent administrativt, som regel som en funksjon (et veid gjennomsnitt) av resultater oppnådd til enkelteksamener. Det avholdes altså ikke egne prøver, ekstra sensur osv. for emnesamlinger. Resultater på emnesamlinger lagres i emnesamlingsprotokollen.

Rutiner

FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling

Å generere oppnådde emnesamlinger er en flertrinnsprosess. Du skal opprette selve forekomsten, oppdatere innholdet av emner og eventuelt emnesamlinger, beregne samlet resultat og til slutt overføre emnesamlingen til protokoll. Alt dette gjøres mest effektivt gjennom rutinen FS574.001.

FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling (Vurdering/Rutiner/Emnesamling)

Rutinen kan lete gjennom et større resultatområde i samme kjøring og den kan forstå kompliserte krav til innhold. Rutinen oppretter, oppdaterer innhold og beregner samlet karakter i en kjøring. Den kan også automatisk overføre resultatet til emnesamlingsprotokoll. Det siste forutsetter at selve emnesamlingen har hake i feltet Protokollfør automatisk ved beregning.

Emnesamlingens år-måned blir satt lik år-måned for den siste eksamen eller emnesamlingsresultat som inngår. Merk at det er reell tid og ikke vurderingsenhetens tid som brukes ved beregningen av grunnlaget.

Denne rutinen kan ikke benyttes til å fullføre en påbegynt prosess, for eksempel en emnesamling som er opprettet, men mangler innhold eller samlet karakter.

Rutinen henter kun fra vurderingsprotokollen og kan bestilles for utplukkene:
Student

Finner alle emnesamlinger for en enkeltstudent, uansett tidspunkt

Student / Emnesamling

Finner oppgitt emnesamling for enkeltstudent, uansett tidspunkt

Eksamensresultater

Finner alle studenter som har avlagt minst én eksamen ved dette stedet i år-måned som oppgis, og som har oppnådd emnesamlinger som ikke tidligere er beregnet. Emnene i disse emnesamlingene kan være avlagt når som helst.

Vurd.res. / Emnesamling

Rutinen henter alle studenter som har avlagt eksamen i oppgitt år-måned i én eller flere av emnene som inngår i oppgitt emnesamling.

Kull/Emnesamling

Henter alle studenter i kullet som ligger an til å oppnå angitt emnesamling.

Rutinen skriver ut fnr, emnesamling, år-måned, resultat og merknad og innholdet i emnesamlingen med år-måned og resultat.

Rutinen kan beregne karaktersnitt når fritak inngår.

Rutinen redegjør ikke ved kjøring for kandidater som ikke oppnår emnesamlingen. Det kan bety at studentene ikke oppfyller alle krav, eller at resultatet i emnesamlingen allerede er oppdatert.

Når rutinen benyttes for en enkeltstudent, kommer det en overgangsknapp til karakterutskriftsrapporten FS601.001. Den kan være nyttig for å sjekke at emnesamlingen oppnås som forventet.

Rutinen vil ikke gjenbruke emner/emnesamlinger som tidligere er brukt til innhold i andre emnesamlinger. En kandidat vil derfor ikke få to emnesamlinger som inneholder ett eller flere av de samme emnene.

Selv om emnesamlingen finnes fra tidligere vil den opprette nye forekomster dersom det finnes nye data om emner/emnesamlinger som innebærer et forbedret resultat fra den gamle.

Hvis det i bildet Emnesamling er haket for automatisk protokollføring av resultat, vil denne rutinen ved oppretting også overføre resultatene i emnesamlingsprotokollen.

Bilder og rapporter

Oppnådd emnesamling, registrering

Dette bildet brukes til manuell registrering av oppnådd emnesamling. I noen tilfeller kan det være ønskelig å gjøre hele eller deler av opprettingen manuelt. Rutinen FS574.005 Oppretting av oppnådd emnesamling gjør hele jobben, fra oppretting til protokollføring, men det kan for eksempel være tilfeller hvor sensor eller faglærer setter resultat for enkeltemner og samlet emnesamlingskarakter. Da må emnesamlingen registreres manuelt. .

Oppnådd emnesamling, registrering (Vurdering/Bilder/Emnesamling)

Emnesamling registreres ved å legge inn studentens fødselsnummer og knytte det til en emnesamlingskode, med år-måned for oppnådd emnesamling.

Datafeltene Resultat (tallkarakter og resultatstatus) og Beh.status er tilsvarende til de som finnes i kandidat- og sensurregistreringsbildene. Hvis mange resultater skal legges inn for en og samme emnesamling, kan du med fordel legge inn defaultverdier i brukerprofilen (Emnesamlingskoden, År-måned, eventuelt også Resultat- og Behandlingsstatus) slik at du bare må registrere de individuelle dataene manuelt. Emnesamlingsresultater tildeles bare når alle emnene som inngår er bestått, så alle resultatstatusverdier blir derfor her B.

I vinduene Emner som inngår og Emnesamlinger som inngår er det mulig å registrere emnesamlingens innhold, dvs. hvilke emner (og eventuelt emnesamlinger) som hører inn under kandidatenes emnesamlinger. NB! Bildet kjører ingen kontroll på at emnene faktisk er knyttet til emnesamlingen gjennom bildet Emnesamling.

FS545.002 Emnesamlingsprotkoll

Denne rapporten kan benyttes som grunnlag for å registrere resultat i de tilfeller hvor det er sensor og faglærer som setter resultat på samlet emnesamlingskarakter.

FS545.002 Emnesamlingsprotkoll (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Rapporten bestilles for en emnesamling og år-termin. Den tar kun med studenter som er registrert med oppnådd emnesamling, ikke studenter som allerede har blitt overført til emnesamlingsprotokollen.

Rapporten viser alle kandidater som er registrert med oppnådd emnesamling, og med resultat for de enkekltemnene som inngår i emnesamlingen. Feltet Samlet resultat kan fylles ut av sensor/faglærer, og de kan undertegne nederst på siden.

Student/Oppnådd emnesamling

Bildet er et individuelt skjermbilde som viser hvilke emnesamlinger en student har oppnådd.

Student/Oppnådd emnesamling (Vurdering/Bilder/Emnesamling)

Dette er praktisk å bruke når du manuelt skal oppdatere et emnesamlingsresultat for en enkeltstudent. Bildet inneholder ikke opplysninger om emner eller andre emnesamlinger som inngår.

FS545.001 Emnesamling - arbeidsliste

Rapporten lister opp forekomster som er opprettet for en bestemt emnesamling.

FS545.001 Emnesamling - arbeidsliste (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Den bestilles ved å oppgi emnesamlingskode og år-måned for når emnesamlingen er oppnådd. Du kan velge om dataene skal hentes fra kandidat- eller protokollområdet.

Rapporten skriver ut alle som har oppnådd den aktuelle emnesamlingen på det oppgitte tidspunktet med navn og eventuelt fødselsnummer. Emner (og eventuelt emnesamlinger) som inngår i emnesamlingen (i henhold til definisjonen i bildet Emnesamling) presenteres i egne kolonner, med registrerte resultater. Rapporten undersøker både meldings- og protokollområdet for emnesamlingsinnhold, og angir med henholdsvis tegnene M og P i hvilket av disse områdene resultatene ligger.

I en egen kolonne angis det om studenten har fritak (F) for den aktuelle emnesamlingen, om studenten også har oppnådd denne tidligere (T). Rapporten sier også om innholdet som er angitt i Oppnådd emnesamling er ukjent (U) i henhold til listen av innholdsemner i definisjonsbildet Emnesamling.

Hvis det er beregnet og oppdatert en samlet karakter for emnesamlingen skrives denne ut i rapportens høyre kolonne med tallverdi, resultatstatus (B) og eventuelt behandlingsstatus.

FS574.003 Overføring emnesamling til emnesamlingsprotokoll

Ved manuell oppretting av emnesamlinger må overføring til emnesamlingsprotokoll gjøres som en egen operasjon. Denne rutinen bør da kjøres.

FS574.002 Overføring emnesamling til emnesamlingsprotokoll

Listen skriver ut fnr., resultatet (tallkarakteren) og verdien for behandlingsstatus for hver kandidat. Gyldig-status vises ikke i oversikten, men den oppdateres i emnesamlingsprotokoll etter samme regler som for vurderinger (en tellende emnesamling får status J). Oppdateringen av emnesamlingsprotokoll markeres med tegnene Større enn (<), stjerne (*) og Mindre enn (>).

Informasjon om emnesamlingens innhold, dvs emner eler evt. emnesamlinger som inngår, overføres automatisk til protokollen når rutinenr kjøres. Innholdsforekomstene i Oppnådd emnesamling slettes samtidig som de overføres til emnesamlingsprotokollen.

Emnesamlingsprotokoll

Emnesamlingsprotokollen er en protokoll for emensamlinger, på samme måte som en vurderingsprotokoll. Den gir oversikt over emnesamling, resultat og hvilke emner som inngår.

Nederst til venstre i bildet vises eventuelle emner som inngår i aktuell emnesamling. 

Nederst til høyre i bildet vises eventuelle emnesamlinger som inngår i aktuell emnesamling.

Hvis emnesamlingen er oppnådd ved en tidligere institusjon, og dette feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet (rett under navnet på personen).

Emneord: fs574.001, oppnesaml, fs545.002, s-opnesaml, fs545.001, fs574.003, emnesamlprot
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:49