02 Registrere sensur manuelt

Sensur blir nå i stor grad registrert via digitale eksamenssystemer eller Fagpersonweb. Det er imidlertid også mulig å registrere sensur direkte i FS-klienten.

Bildet Sensurregistrering

Når vurderingsprotokollistene er returnert i utfylt og undertegnet stand fra sensorene, skal resultatene oppdateres i FS. Bildet Sensurregistrering er laget for i størst mulig grad å sikre at både registreringen og kontrollarbeidet skal kunne foregå raskt og med minimal risiko for feil. Bildet har for eksempel både en vanlig registreringsmodus og en kontrollmodus, og krever at alle inntastede resultater skal kontrolleres før de kan protokollføres.

Sensurregistrering (Vurdering/Bilder)

Det er verdt å merke seg at bildet brukes for sensurregistrering på alle nivåer. Det vil si at både overordnede vurderingskombinasjoner samt underdeler får sin sensur registrert i dette bildet. Obligatoriske aktiviteter, derimot, skal ikke registreres her. Men det er altså viktig å være bevisst på hvilken vurderingskombinasjon du befinner deg i før du begynner å registrere sensur. Dersom en vurderingskombinasjon består av en skriftlig og en muntlig del som skal ha hvert stitt resultat, må du sørge for at du registrerer delresultatet på riktig del.

I noen tilfeller skal også resultat på overordnet nivå komme etter automatisk beregning og sammenslåing av resultat på de underliggende delene. Bildet vil da gi en varsel dersom du forsøker å registrere resultat direkte på toppnivå.

Hoveddelen av bildet er delt i et øvre og nedre vindu. I tillegg finnes det et felt til høyre i bildet som viser en trestruktur for alle vurderingskombinasjonene til et emne, samt en rekke funksjonstaster. Du kan raskt bla deg til riktig kombinasjon ved å dobbeltklikke i trestrukturen, og den vil alltid markere med blått hvor i hierarkiet du befinner deg. Strukturen oppgir antall meldinger/ antall kandidater/ antall kandidater uten sensur.

Bildets øvre vindu

Bildets øvre vindu viser emne, vurderingskombinasjon, tid/reell tid, vurderingsstatus og relevante frister - som sensurfrist og kunngjøringsfrist. Alle feltene i dette vinduet er søkbare.

Bildets nedre vindu

Nedre vindu viser alle kandidater som skal ha resultat. Kandidatene vil automatisk sorteres etter kommisjon, dersom de på forhånd er knyttet til en kommisjon. Kommisjonen angis med kommisjonsnummer. Kandidatene vises med kandidatnummer eller studentnummer (det siste dersom kandidatnr ikke er påkrevd denne kombinasjon). I den høyre seksjonen av bildet går det også an å krysse av for at Personnavn skal vises.

Resultat

I feltet Resultat skal resultatene tastes inn. Disse føres opp etter oppgitt karakterregel, som også er gjengitt til høyre i bildet. Karakterregel 30 inneholder f.eks. karakterene A-F, hvor F er stryk. Bokstavkarakterer kan tastes A, B, C osv. eller med tall 1,2,3 der 1=A, 2=B osv. Markøren flyttes automatisk til neste resultatfelt.

Resultatets status

Neste felt inneholder resultatets status. Feltet er normalt sperret for skriving, og oppdateres automatisk med B dersom et resultat som kvalifiserer til bestått er registrert i Resultat-feltet. Det finnes også en rekke andre resultatstatuser som kan være aktuelle, som for eksempel om kandidaten ikke har møtt, har legeerklæring, har trukket seg under eksamen osv. I bildets høyre seksjon finnes en oversikt over aktuelle resultatstatuser. Disse registreres enten ved å klikke på den aktuelle knappen eller ved bruk av ALT+ den aktuelle koden. Det finnes følgende resultatstatuser:

 • A - Avbrutt eksamen/Trekk under eksamen (Blank eller ingen besvarelse, telles som stryk)
 • I - Ikke møtt
 • L - Legeattest
 • S - Stryk
 • T - Trekk før eksamen
 • M - Manglende obligatoriske krav
 • Ø - Manglende obligatoriske øvelser
 • G - Godkjent fravær

Beh.status

Siste felt er Beh.status, som står for behandlingsstatus. Dette feltet er også normalt sperret for skriving, og påføres automatisk ved registrering av sensur og senere kontroll og protokollføring. Det finnes tre ulike behandlingsstatus:

Vurderingsbehandlingsstatus

KO - korrektur lest, SPERRET - sperret for overføring til protokoll, SR - sensur registrert.

KO og SR påføres automatisk etter henholdsvis kontroll av resultatene og overføring av resultatene til vurderingsprotokollen. SPERRET må settes manuelt, og krever at feltet er åpnet for skriving (gjøred ved markering til høyre i bildet). Denne statusen kan for eksempel brukes ved mistanke om fusk, og vil hindre at resultatet blir overført til protokollen sammen med de andre. Ved bruk av denne, vil teksten lyse med rød skrift og du får opp en knapp til høyre for feltet, hvor en forklaring kan legges inn og lagres.

Visnigsfiltre

Bildet har også følgende visningsfiltre, som slås av eller på:

 • Alle kandidater (default)
 • Kun fremmøtte
 • Personnavn
 • Studentnr
 • Klasseinfo
 • Oppgavetittel

Kun fremmøtte kan være lur å bruke dersom en del av resultatstatusene som markerer trekk eller fravær er lagt inn på forhånd. Dette gjelder verdiene T,A,Log I. Kandidatene som gjenstår er da ofte de samme som står på sensorenes protokollister, og registreringen av sensuren vil da gå lettere.

Rutiner

FS571.002 Kopiering av resultatstatus

Rutinen er laget for å kopiere resultatstatus fra melding til delmelding.

Rutinen brukes f.eks. der det er lagt inn en fraværskode på resultatstatus, som T eller L, på det øverste nivået i kombinasjonen. Rutinen vil oppdatere status til det tilsvarende på de underliggende delene.

FS571.002 Kopiering av resultatstatus for en vurderingsenhet fra melding til delmelding (Vurdering/Rutiner/Kandidat)
Emneord: sensreg, fs571.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18