04 Beregning av samlet karakter for eksamen

En vurderingskombinasjon kan ha flere deler, og delene kan ha hvert sitt resultat. Men det er kun ett resultat som skal rapporteres inn for hvert emne, og dette resultatet er da et felles og samlet resultat for alle underdelene. Samlet resultat kan settes manuelt og registeres på det øverste nivået i vurderingskombinasjonen, men som regel skal denne beregnes etter en gitt vekting mellom de ulike delene. FS kan automatisk beregne dette resultatet og registrere et samlet resultat for vurderingen.

Vekting mellom de ulike delene settes i Vurderingskombinasjon samlebilde, og er nærmere beskrevet under dokumentasjonen for dette bildet. I dette eksemplet skal vi beregne samlet resultat for en vurdering som består av en skriftlig og en muntlig del.

Vurderingskombinasjon, vekting

Den skriftlige delen (S) er vektet til 2/5 mens den muntlige (M) er vektet til 3/5. Det finnes også en Oblig1, men denne inngår ikke i vektingen. Resultatet på den muntlige delen skal altså telle mer enn på den skriftlige. Dersom delene skal vektes likt, skal begge deler vektes 1/2. Strykkarakter for en av delene vil alltid føre til at det samlete resulatet blir stryk.

Rutiner

FS571.001 Beregning av samlet resultat for vurdering

Denne rutinen kan kjøres når alle underliggende deler har kandidater som har fått registrert resultat.

Rutinen bestilles for et emne, med tid og vurderingskombinasjon. Ved bruk av overgangsknappen fra bildet Sensurregistrering vil rutinen automatisk hente opp aktuelt emne og kombinasjon.

 
FS571.001

Betingelse for beregning er at resultatstatus har verdien Bestått og at det finnes karakterer å slå sammen. Det er ikke påkrevet med behandlingsstatus KO, men rutinen gir mulighet for at KO settes samtidig med beregningen, slik at vurderingskombinasjonen blir klar for overføring til protokoll.

Rutinen lister opp alle enheter som inngår i vurderingskombinasjonen, inkludert obligatoriske aktiviteter. Alle obligatoriske kombinasjoner må være bestått for at den skal gi et samlet resultat. Dette gjelder også deler som ikke inngår i vektingen når resultatet slås sammen. Rutinen oppgir status for hver del, med både vurderingsuttrykk (karakter) og resultatstatus. Fra og med FS8.0 fremvises også karakter F som delresultat.

Fargebruk

Grønn V ved siden av enheten betyr at delen er bestått og OK.

Grønn X betyr at resultat for enheten finnes, men at den ikke er bestått .

Rød X betyr at det ikke finnes resultat for enheten.

M, P, K

Rutinen oppgir i tillegg om delresultatet finnes i vurderingsprotokollen (P) eller om det bare er ferdigbehandlet uten å ha blitt ført til protokoll (M). Alle delresultater må uansett protokollføres, og det anbefales at disse er overført til protokoll før beregningen gjøres. K markerer at resultatet tilhører en klagesak.

Merknader

Dersom det eksisterer et annet resultat på meldingen fra tidligere vil dette komme fram som rød tekst.

Merknad gis om karakter som ikke kunne beregnes og om karakter som allerede finnes.

Overføre til protokoll

Når sammenslåingen er gjort og behandlingsstatus er satt til KO, kan du bruke overgangsknappen Protokoll for å åpne rutinen FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll . Da blir det samlete resultatet for vurderingen ført til vurderingsprotokollen.

Emneord: fs571.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18