09 Automatisk sensurvarsel på e-post

Varsel om registrert sensur

Det er mulig å sette opp at FS automatisk skal sende ut et varsel (e-post) til aktuelle studenter så snart sensur er protokollført. Dette valget sender ikke ut resultater for obligatoriske aktiviteter.

Hvordan sette opp automatisk utsending?

Legge inn/endre e-posttekst

Institusjonen bestemmer selv tittel og innhold på e-posten.

Åpne FS-klienten, Semesterregistrering/Bilder/WebApplikasjon - Tekster. Søk opp SENSURVARSEL_SUBJ (tittel på e-post) og SENSURVARSEL_TEKST (innhold i e-post).

Forslag til tekster:

BOKMÅL

Tittel: "Sensur/resultat er registrert"

Tekst:

"Det er registrert et resultat for deg på følgende emne: (#1).

Logg inn i Studentweb for å se resultatet - https://studentweb.uio.no/

Dette er en automatisk melding som sendes når vurderingsprotokollen er oppdatert. Det kan gå noen timer fra sensur er registrert til varsel sendes. Hvis du har levert klage på karakter vil du få nytt varsel dersom karakter endres.

Hilsen
<Navn på institusjon>"

NYNORSK

Tittel: "Sensur/resultat er registrert"

Tekst:

"Det er registrert eit resultat for deg på følgjande emne: (#1).

Logg inn i Studentweb for å sjå resultatet - https://studentweb.uio.no/

Dette er ei automatisk melding som blir generert når vurderingsprotokollen blir oppdatert. Det kan ta nokre timar frå resulatet er registrert til meldinga blir sendt. Har du levert klage på karakter vil du få ny melding hvis resultatet blir endra som følge av klagen.

Helsing
<Namn på institusjon>"

ENGELSK

Tittel: "Examination result(s) has been registered on the following course: (#1).

Tekst:

"Examination result(s) has been registered.

Please log in to Studentweb to see the result(s) - https://studentweb.uio.no/

This is an automatic notification that is generated when new exam results are registered. It can take some hours from a result is registrered until the e-mail is sent. If you have appealed against a grade you will receive a new notification if the grade is changed.

Regards,
<Name of institution>"

Merk: Parametere:  #1: Liste med emner #2: Link til studentweb (hentes fra modulegenskap STUDWEB3 - HOVEDMENY - URL).

Starte automatisk utsending

Åpne FS-system/Database/Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner. Hak av for SENSURVARSELMAIL 

Jobb for utsending av e-post må være initiert. Det gjøres i FS-system/Spesielt/Epost- initier jobb for utsending.

Hvordan fungerer utsending av varsel?

Varselet gjelder nyregistrert sensur, for vurderinger inntil to semestre tilbake i tid.

Varselet går til en av følgende:

1. Studentens eksterne e-postadresse hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (adressen sjekkes mot KORR før utsendelse)

2. Hvis KORR-adressen er tom velges e-post intern

3. Hvis 1 og 2 er tomme velges e-post ekstern

Varselet er å finne igjen i studentens dokumentarkiv i FS og i Studentweb.

Når sendes e-posten ut?

Vurderingsenheter uten registrert kunngjøringsdato:

  • Dagen etter at sensuren er protokollført (det klokkeslettet institusjonen har satt opp)

Vurderingsenheter med registrert kunngjøringsdato:

  • På kunngjøringsdatoen (det klokkeslettet institusjonen har satt opp)

Merk:

-Det går IKKE ut ny e-post dersom karakter eller resultatstatus blir endret.

-Jobben kontrollerer e-postarkivet mht om student allerede har fått e-post om dette resultatet. 

-Det vil sendes ut en e-post pr resultat som er lagt inn, så dersom samme student er oppdatert med flere resultater samme dag, så vil denne sende ut en e-post for hver av disse.

-Jobben går maksimalt 7 dager tilbake i tid mht opprettetdato dersom jobben i en periode ikke har gått, og den sender ikke ut varsler for vurderinger lenger bak i tid enn de to siste semestrene.

Varsel om registrert obligatorisk aktivitet

På samme måte som med sensurvarsel er det mulig å sette opp automatisk utsendelse av e-post ved registrering av obligatoriske aktiviteter. Denne jobben gir kun meldinger som gjelder resultater for obligatoriske aktiviteter.

Hvordan sette opp automatisk utsending?

Oppsettet gjøres på samme måte som beskrevet over, men for å starte utsendingen må det i FS-system/Database/Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner hakes av for SENSURVARSELMAIL_OBL. De samme tekstene som for sensurvarsel benyttes også ved utsendelse av registrert obligatorisk aktivitet.

Publisert 19. okt. 2017 08:54 - Sist endret 29. mars 2022 19:19