02 Person eksternstudium - Resultater

Eksterne resultater som studenten har avlagt, registreres her. Eksterne resultater kan importeres direkte i bildet via knappen Hent ekstern norsk utdanning. Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av løpenr. for resultatet (Nr), Kategori, Navn og Tid. 

 

Feltnavn Informasjon om feltet
Nr. Løpenummer som identifiserer vurderingen innenfor eksternstudiet.
Kategori Alle typer resultater knyttet til et eksternstudium skal legges i samme bilde enten det er emner, hele grader eller vurderingsdeler med mer. For å skille de forskjellige resultatene fra hverandre må hver enkeltforekomst knyttes til en kategori.
Felleskoder i det bakenforliggende kodebildet (Ekstern resultat kategori) er Delstudier, Emne, Emnesamling, Kvalifikasjon og Praksis. 
URL I dette feltet kan du legge inn en lenke til en emnebeskrivelse e.l. fra den eksterne institusjonen. På sikt er det meningen å kunne motta informasjon i dette feltet automatisk dersom det eksterne lærestedet har, og velger å eksportere informasjon om webadresser med beskrivelser av emner, kvalifikasjoner og studieprogrammer.
Dersom det er lagt inn en verdi i feltet, kommer det opp en melding om dette på venstre side av feltet Kode i form av teksten URL i understreket blå skrift.
Kode Emnekode for det eksterne emnet. Denne vises blant annet på vitnemålet og i studentens utdanningsplan dersom emnet legges inn der.
Navn Fullt navn på/beskrivelse av det eksterne emnet (påkrevd felt). Dette vises blant annet på vitnemålet og i studentens utdanningsplan dersom det markeres at det skal inngå der.
Engelsk Engelsk navn på ekstern vurdering. Vises blant annet på engelsk vitnemål/Diploma supplement.
Tid År og tidskode for når vurdering på emnet ble avlagt. I nedtrekkmenyen finner du en egen tidkodetabell hvor det er mulig å registrere egne tidkoder. Denne tidkodetabellen er ikke identisk med vurderingstidtabellen. Feltet er ikke knyttet til vurderingstidtabellen i FS siden det på sikt vil importeres resultater fra eksterne institusjoner med annet terminsystem enn det norske.
Vekting  Det eksterne emnets vekting (studiepoeng eller annen vektingstype). 
Nivå Resultatet kan knyttes til et nivå. I det bakenforliggende kodebildet Studienivåintervall er det lagt inn felleskoder, som tilsvarer nivåene det rapporteres på fra utvekslingsmodulen. Dobbeltklikk i feltet Nivå, til høyre for Vekting
Resultat Fritekstfelt (med visse restriksjoner) for resultat som kan fremgå på vitnemål, samt kodefelt med påkrevd verdi fra det bakenforliggende kodebildet Vurderingsresultatstatus (VURDRESSTAT). 

Dobbeltklikk i feltet Nivå (underbildet Resultater) for å få frem bildet under:


Det anbefales at det registreres Innpass i tekstfeltet og resultatkode B (Bestått) i kodefeltet. Registrering av resultat gjøres enklest ved bruk av knappen Registrér resultat. Knappen dukker opp i øvre del av bildet Person Eksternstudium ved registrering av ny forekomst i underbildet Resultater (markert med rødt nedenfor).Den åpner dialogboksen Registrer eksternresultat med ulike alternativer.

Når ett av disse velges, registreres det automatisk verdi for resultat i tekstfeltet (original og ev. engelsk) og i kodefeltet samt aktuell verdi for karakterregel i feltet Kar.regel.
Dersom du ønsker å legge et resultat i feltet manuelt, må det knyttes mot en karakterregel som finnes i bildet Ekstern resultat karakterregel.
Dette bildet ligger bakenfor feltet Kar.regel. Kun noen få av de eksisterende karakterreglene er lagt inn i dette kodebildet.

Haker du av i Detaljer vil det komme opp flere felter i underbildet Resultater:

Feltnavn Informasjon om feltet
Engelsk Resultat på engelsk (fritekstfelt). Resultatet du legger inn her vil bli synlig dersom det eksterne resultatet skal fremkomme i en kvalifikasjon og du for eksempel skriver ut vitnemålsvedlegg på engelsk via FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg. For noen resultater fylles verdien i feltet automatisk ut ved bruk av knappen Registrér resultat.
Subject Area Det er mulig å knytte det eksterne resultatet til en Subject area-kode. Kodene i nedtrekksmenyen tilsvarer EU-kommisjonens International Standard Classification of Education (ISCED-F).  
Reg. kilde Feltet angir hvordan resultatet er blitt registrert. Tillatte verdier er MANUELL og AUTOMATISK.
MANUELL brukes når saksbehandler manuelt registrerer eksternresultatet, mens AUTOMATISK angir at resultatet er overført fra en ekstern institusjon via funksjon for automatisk resultatoverføring (knappen Hent ekstern norsk utdanning.) 

Om resultatene er innhentet via EMREX vil det også stå AUTOMATISK i feltet Reg. kilde.

Flere felter kommer til syne i hver enkelt rad om du  huker av for Detaljer i øvre del av underbildet.

Kar.regel: Ved å velge 6 Manuelt i dialogboksen Registrer eksternresultat velger du blant de fastsatte karakterreglene.

Kilde viser tilbake til hvordan resultatet har kommet inn i bildet (henter data fra feltet Reg.kilde). Manuelt registeret eller automatisk importert.
Inngår i  Feltet vil sjeldent være aktuelt å bruke før man begynner å importere eksterne data elektronisk. Men dersom en kvalifikasjon er registrert i underbildet i tillegg til emner, bør du registrere om emnene inngår i kvalifikasjonen. Det gjøres ved å legge løpenummeret til kvalifikasjonen i dette feltet for alle emnene som inngår. Et emne kan kun inngå i én kvalifikasjon i dette underbildet, men flere kvalifikasjoner kan legges i samme bilde.
Opprettet Dato for opprettelse av resultatet samt saksbehandler som foretok opprettelsen
Sist endret Dato for siste endring av resultatet samt saksbehandler som foretok endringen. Dersom resultatet inngår i en grad vil det også dukke opp en melding om dette nederst til venstre i raden.
Oppgavetittel original Her er det mulig å legge inn en oppgavetittel på originalspråk dersom det er snakk om et resultat på en bachelor- masteroppgave eller liknende. Oppgavetittelen kan fremkomme på vitnemålsutskrift dersom det er referert til resultatet i feltet Oppgave/avhandl. -ekstern (ekstern institusjonskode og resultatets løpenr. i underbildet Resultater) i bildet Oppnådd kvalifikasjon, øvre del av bildet. I tillegg må oppgavetittel være lagt inn som et felt på vitnemålets side én, og vil fremkomme i dette feltet på vitnemålsutskriften, ikke på vitnemålsgrunnlaget slik interne oppgaver gjør.
Oppgavetittel engelsk Her er det mulig å legge inn en oppgavetittel på engelsk dersom oppgavetittelen opprinnelig er på et annet språk og du har en engelsk oversettelse tilgjengelig. For at tittelen skal fremkomme på vitnemålsutskrift gjelder det samme som for feltet Oppgavetittel original.
NUSKode Statistisk sentralbyrås NUS-kode angir utdanningsnivå og fagområde for den eksterne utdanningen, og dette rapporteres til GAUS.
Journalnr. Feltet kan brukes til å henvise til sak i arkiv.
Merknad Generell merknadstekst med plass til 500 tegn. 
Emneord: ekststud_res, ekststud
Publisert 10. aug. 2016 10:34 - Sist endret 16. juni 2022 11:49