Vurdering

 

01 Grunnlagsdata

01 Emne samlebilde

Emne samlebilde inneholder noe informasjon som har betydning for vurdering. Her vil kun disse feltene omtales. Ellers er bildet beskrevet i dokumentasjon for modulen Studieelementer.

Emne samlebilde

Feltbeskrivelser (som er relevante for vurdering)

Kode

Emne-id for emne. Instistusjonsnr, emnekode og versjonsnr.

Emnenavn

Emnenavn. Vises på Studentweb, karakterutskrifter, vitnemål og i enkelte rapporter, samt i noen bilder. Dersom nynorsk og/eller engelsk emnenavn ikke er definert, så benyttes Emnenavn-Bokmål på Studentweb, karakterutskrifter og vitnemål når språk er hhv nynorsk eller engelsk.

Periode vurdering

Emnets levetid mht. vurdering. År og termin for første vurdering, og eventuelt siste. Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres og for automatisk oppretting av vurderingsenheter. Vurderingsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet.

Vekting

Vekting (vektingstall) for emnet, samt vektingstype. Norske emner har standard verdi SP (Studiepoeng).

Emnetype

Lovlige emnetyper er definert i kodebildet Emnetype.

ADMIN: Administrativt emne. Emner av emnetype ADMIN rapporteres ikke.

FORDYPNING: Angir at emnet er en faglig fordypning. Verdien har ingen funksjonell betydning, dvs. at et emne kan opptre som et fordypningsemne selv om det ikke er av emnetype fordypning. Det er i Emne samlebilde, underbilde Fordypn. at et emne knyttes som fordypningsemne til et annet emne.

OPPLELEM: Opplæringselement (ph.d.)

PRAKSIS: Emner som i sin helhet omfatter praksisgjennomføring. Noen rapporter i FS som er spesifikke i forhold til praksisgjennomføring, søker frem emner med denne emnetypen.

UNDERVISN: Studentene vil kunne melde seg til undervisning via Studentweb uten å måtte melde seg til vurdering i emnet. Emnets påmeldingsfrist kontrolleres ikke. Ved bekreftelse av utdanningsplanen, vil det opprettes en undervisningsmelding for et emne som er av emnetype undervisning. Oppmelding til undervisning godkjennes kun dersom studenten i tillegg er oppmeldt til minst én vurdering denne terminen.

VURDERING: Emner som normalt avsluttes med en evaluering. (Ingen funksjoner i FS benytter denne verdien. Vil være som om emnetype ikke hadde verdi.)

Antall forsøk lovlig - Vurdering

Antall maksimalt lovlige forsøk for student i emnet. (Se kodebildet Vurderingsresultatstatus for angivelse av hva som er gyldig vurderingsforsøk). Kontrollen tar hensyn til eventuelle vurderingsmeldinger i tidligere terminer. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen skal gjelde fra. En student som har fått godkjent et ekstra forsøk, vil få melde seg til vurdering selv om antall lovlige forsøk er oversteget. Dersom antall forsøk også skal gjelde for summen av vurderingsforsøk for ekvivalente emner, må disse emnene være definert i bildet Emnekjede med kjedebruk Tregangersregel.

Emne oppmeldingskrav

Legges inn dersom det er krav om at studenten ved oppmelding også er meldt opp i et annet emne. Dette gjelder ved oppmelding via vurderingsmeldingssiden. Ved oppmelding til emnet via utdanningsplanen, tas det ikke hensyn til eventuell verdi i dette feltet, dvs. feltet har da ingen funksjon. (Institusjonsnr. som del av emneid.).

 

(Trykk på knappen "hele")

Vurdering

 

Oppgave/avhandling

Om emnet er et oppgaveemne. Emnet skal da behandles særskilt mht oppgavetitler, innleveringsinformasjon etc. Det er ikke nødvendig å kandidatnummerere et oppgaveemne for å få registrert sensur og få ferdigstillet dem (overført til protokoll). Dersom det er satt J her vil studenten kunne registrere oppgavetittel via Studentweb.

Krev und.oppt. første

Angir om studentene, for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder første gang studenten melder seg opp i emnet.

Krev und.oppt. alltid

Angir om studentene, for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder hver gang studenten melder seg opp i emnet.

Vekt. på kar.utskrift

Om vekting for dette emnet skal vises på vitnemål og karakterutskrifter. Dersom emnet inngår i en emnesamling hvor det er spesifisert at emnesamlingens vekt skal vises på vitnemålet, så vil emnets vekt ikke vises selv om feltet Vekt på vitnemål for emnet har verdien J.

Kar. på kar.utskrift

Om karakterer skal med på vitnemål / karakterutskrift.

 

Studentweb

 

Oppmelding

Om studenter selv kan melde seg til vurdering og undervisning for dette emnet via Studentweb, samt gjøre oppdateringer av vurderings- og undervisningsmeldingene i emnet. Dersom feltet har verdien N, vil ikke studentene få mulighet til melde seg til emnet i Studentweb. En eventuell eksisterende vurderingsmelding i emnet vil bli vist fram for studenten.

Privatistmelding

Om privatister kan melde seg til vurdering i emnet.

Kontroll FKrav

Om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved påmelding via Studentweb.

Dersom feltet har verdien J, vil ikke studenten få anledning til å melde seg til vurdering dersom forkunnskapskravene ikke er oppfylt. Dersom studenten har vurderingsmelding fra forrige termin for emnet som kreves bestått, og sensur ennå ikke er registrert i emnet, så vil studenten få melde seg opp.

Dersom feltet har verdien N, vil studenten få varsel om evt. manglende forkunnskaper, men får likevel lov til å melde seg til vurdering/undervisning. Rapporten FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav finner alle vurderingspåmeldte som ikke har oppfylt forkunnskapskravene i et emne.

Vurd.meld språk

Om språk på vurdering skal oppgis ved melding til vurdering via Studentweb.

Dersom feltet har verdien J, vil studentene få velge språk på vurdering. Alternativene vil være bokmål og nynorsk samt språk som er lagt inn i Emne samlebilde, underbilde Språk, og merket som aktivt. Merk at ved oppmelding til vurdering via utdanningsplanen, så vil studentene få gjøre et valg kun dersom det i bildet Studieprogram er krysset av i feltet Om studenter kan endre vurd.meld.

Dersom feltet har verdien N, vil den målform som er lagret i feltet Skal tilskrives på i bildet Person, være det språket som blir lagret i vurderingsmeldingen. Merk at dette gjelder kun dersom Skal tilskrives på angir enten bokmål eller nynorsk. Dersom det der er angitt engelsk, så vil det ikke bli lagret noe språk på vurderingsmeldingen.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15

02 Vurderingskombinasjon samlebilde

I Vurderingskombinasjon samlebilde bygger du struktur og setter reglene for hva slags vurderinger som gjelder for et emne. Det kan være enkle strukturer som f.eks. en enkelt skriftlig eksamen, eller mer kompliserte strukturer med kombinasjoner av flere typer vurdering, som en skriftlig og en muntlig eksamen, eller mappevurderinger.

Strukturen er hierarkisk, og består gjerne av en vurderingskombinasjon på topp som kan inneholde underkombinasjoner. Hierarkiet vises i en trestruktur på høyre side av bildet. Merk at det kun kan kan finnes én kombinasjon på øverste nivå i hierarkiet. Denne toppkombinasjonen må da ikke bli referert i underbildet Vurderingskombinasjon i noen annen kombinasjon.

Når øverste nivået i vurderingskombinasjonen er laget, kan underliggenede kombinasjoner genereres i underbildet Vurderingskombinasjon, og senere redigeres ved å dobbeltklikke på kombinasjonen i trestrukturen. Alternativt kan kombinasjonen først lages og senere kobles til overliggende nivå.

Vurderingskombinasjon samlebilde

Feltbeskrivelser

Emne

Institusjonskode, emnekode og versjonskode.

Kode

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden. Vær obs på koden er unik for hver kombinasjon. Dersom et emne skal ha to skriftlige eksamener, så må hver av disse ha forskjellig vurderingskombinasjonskode, eksempelvis S1 og S2. Det samme gjelder dersom det opprettes en ny vurderingsordning for et emne. En eventuelt ny skriflig eksamen må ha en annen kode enn den skriftlige som allerede er i bruk.

Adm.ansvarlig

Administrativ ansvarlig enhet

Campus valgbar for student Hvorvidt studenten skal kunne velge campus på Studentweb.
Navn

Navn på emnet. Benyttes bl.a. av Studentweb og for karakterutskrift.

Periode vurdering - emne

Periode fra og til når dette emnet er aktivt. Hentes fra Emne samlebilde. Blir bl.a benyttet i forbindelse med oppretting av vurderingsenheter.

Periode vurd.komb

Periode fra og til når denne vurderingskombinasjonen er gyldig. Blir bl.a benyttet i forbindelse med oppretting av Vurderingsenheter.

Navn (bokmål, nynorsk, engelsk, samisk)

Navn på vurderingskombinasjonen. Det anbefales at det benyttes beskrivende navn da disse vises i Studentweb.

Eksamensavvikling

J / N. Om det skal arrangeres eksamen med tid og rom. For eksempel skriftlige eller muntlige eksamener. Hvis J vil rammen "Vurdering" bli aktiv.

Vurdering (har resultat)

J / N. Om det skal gis resultat. Hvis J vil rammen vurdering bli aktiv og feltet karakterregel blir gult.

Aktiv

J / N. Om dette er en aktiv vurderingskombinasjon. Styrer blant annet fremvisning i nedtrekkslister og om det skal genereres vurderingsenheter med rutinen FS508.001. Dersom kombinasjonen er satt inaktiv vil den bli markert med et kryss i trestrukturen. Skal den settes til N, må det påføres sluttår og sluttermin i feltet "Periode vurd.komb.:"

Varighet

Eksamens varighet i antall minutter/timer/dager/uker/måneder/semestre/år. Hvis timer er oppgitt tas de med til Vurderingsenhet samlebilde.

Antall terminer gyldig

Hvor mange terminer en bestått enhet skal være gyldig for før enheten må tas på nytt. Inneværende termin = 1. Om det eksempelvis settes 2 i feltet, er den godkjente aktiviteten gyldig den terminen den godkjennes og den neste. Benyttes for obligatoriske aktiviteter.

Beskrivelse oppbygging

Beskrivelse av oppbyggingen av vurderingskombinasjonen.

Merknad

Merknadsfelt for vurderingskombinasjonen
Vurderingsordning

Vurderingsordning skal bare finnes på ett nivå i trestrukturen, men flere kombinasjoner på samme nivå kan ha vurderingsordning. Dersom ulike ordninger er aktive samtidig, vil studentene kunne velge ordning, f.eks. skriftlig eller mappe. Når det finnes gyldig resultat på kombinasjoner med vurderingsordning genereres studiepoengene.

Merk på meldinger og protokollforekomster: Svart betyr studiepoenggivende nivå (der vurderingsordningen ligger) mens blå representerer delene (underliggende).

Vurderingsform

Vurderingsform brukes for å vise studentene hvilken vurderingsform vurderingskombinasjonen har. Merk at dette feltet blir obligatorisk (gult) dersom feltet Eksamensavvikling har verdi J.

Vurdkombtype

Angir hvilken type vurderingskombinasjonen er, f.eks. eksamen, hjemmeeksamen, oppgave, mappe, osv. Verdiene legges inn i den underliggende tabellen Vurderingskombinasjonstype. Her kan det også angis en rekke statuser for den enkelte vurderingskombinasjontypen.

Default

Kun én av emnets vurderingssordninger kan markeres som default. Den ordningen som er markert som default vil automatisk bli valgt som vurderingsordning på vurderingssmeldingen. Det er mulig for studenten å velge en annen ordning enn default ordning dersom emnet har flere aktive ordninger.

Markering i feltet Default vil gjelde selv om man ikke er innenfor den perioden som vurderingsordningen tilbys. Ved endring av default ordning, må den eksisterende default-kombinasjonen først settes til N før en ny default kombinasjon kan defineres.

Meld via Studentweb

Om det skal være mulig å melde seg til kombinasjonen via studentweb. For enkelte vurderingsordninger kan det f.eks kun være mulig å melde seg via søknad.

Dersom du setter N i dette feltet på en vurderingskombinasjon med vurderingsordning, gis denne rød farge, og det kommer opp en asteriks ved siden. Tooltip for denne stjernen gir en tekst som sier at studenter ikke får anledning til å melde seg til denne.

Oppdater tittel Studentweb

Om det er mulig å registrere tittel på oppgaver via StudentWeb. Forutsetter at emnet er markert som et oppgave/avhandlingsemne i Emne samlebilde.

Oppgave innlev. Studentweb

Om det skal være mulig å innlevere oppgave gjennom StudentWeb. For at feltet skal bli aktivt, må det være gitt en verdi i feltet Vurderingsform. Den vurderingsformen som velges må også i vurderingsformbildet ha verdi J for Skriftlig eksamen.

 

Vurdering

 

Kandidatnr

J/N om de som meldes opp til denne vurderingskombinasjonen skal ha kandidatnr. Dersom det er N her vil det ikke være krav til kandidatnummer for å registrere sensur i sensurregistreringsbildet.

Knr. type

Hvilken type kandidatnr som skal brukes. Alternativene er: alfabetisk, kommisjonsfordelt, studentnr, tilfeldig - ikke sammenhengende og tilfeldig sammenhengende. For å få automatisk oppretting av kandidatnummer må studentnummer eller tilfeldig - ikke sammenhengende benyttes.

Samme kandidatnr

J/N om en student skal ha samme kandidatnr på alle underliggende deler

Startnr

Startnummer for kandidatnummereringen

Med på kar.utskrift

J/N om resultatet av denne vurderingskombinasjonen skal vises på karakterutskriften. Har kun betydning for deler (blå) og ingen betydning for vurderingskombinasjoner med verdi i feltet Vurderingsordning.

Med på vitnemål

J/N om resultatet av denne vurderingskombinasjonen skal vises på vitnemålet.

Ekvivalent med

Fyll inn kode for en vurderingskombinasjon som er ekvivalent med denne kombinasjonen. Ved kontroll av aktiviteten, vil det holde at studenten har fått godkjent den ekvivalente aktiviteten.

Karakterregel

Kode for karakterregel som skal anvendes på resultater for vurderingskombinasjonen.

Alle karakterer representeres i FS med en tallverdi (Tallkarakter). Dersom beste karakter i en karakterregel har høyest tallverdi, så vil FS avrundes til beste karakter / til gunst for studenten ved beregning av samlet karakter og snittkarakter (gjelder for eksempel karakterreglene 30 og 31). I karakterregel 28 er beste med lavest verdi og går til ugunst for student.

Ved beregning av samlet resultat må den overliggende kombinasjonen resultatet skal beregnes til inneholde alle underliggende kombinasjoner som skal være med i beregningen

Merk at dersom Teller/Nevner ikke har verdi, vil beregningen føre til bestått i stedet for karakter.

Krav til ny vurdering for alle deler ved gjentak

J innebærer at alle deler innenfor samme vurderingsenhet må være bestått før disse får J for status-gyldig. Oblig'er skal ikke inngå i denne testen.

Strykkarakter kan inngå i samlet resultat

Denne er i utgangspunktet satt til N for alle vurderingskombinasjoner. Rutinen FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering tar hensyn til verdien for dette feltet.

Resultatimport til protokoll

J/N Styrer om resultater med vurdbehstatus = KO på denne vurderingskombinasjonen skal protokollføres automatisk.

Begrunn. via Studentweb

J/N Styrer om kandidat skal få mulighet til å be om begrunnelse via Studentweb.

Klage via Studentweb

J/N Styrer om kandidat skal få mulighet til å klage på karakter/formelle feil via Studentweb.

 

Eksamen

 

Eks. i samme rom

Om alle kandidater ved eksamen i emnet må plasseres i samme rom. Rutinene for fordeling på rom benytter denne.

Fordel på rom

Verdien J fører til at eksamenslokale for denne eksamensdelen tilordnes automatisk av rutine. Verdien N har ingen automatisk tilordning av eksamenslokale.

Alle kandidater

Verdien J betyr at kandidater skal ha eksamen på samme dag. Må være J dersom man skal benytte rutinen FS536.003 Plassering av kandidater på rom . Verdien N gir ingen automatisk plassering av kandidater, men åpner for at invidivuelle tidspunkt vises på kandidatlister.

Fordel kandidater

Verdien J fører til at kandidater plasseres automatisk på rom av rutinen FS536.003.

Verdien N gir ingen automatisk plassering av kandidater. Fordeling av kandidater forutsetter at feltet Alle kandidater har verdien J.

Eksamen start kl

Klokkeslett som angir når eksamen starter.

Minutter oppmøte før

Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen.

Individuelt tidspunkt

Markering i feltet betyr at det er individuelle eksamenstidspunkt for kandidatene, dvs. klokkeslett for frammøte. Feltet må være markert dersom man i bildet Plassering av kandidat i timeplan skal legge inn individuelt eksamenstidspunkt på kandidatene.

Nødvendig romtype

Kun for informasjon.

Eksamensfri dager foran og etter

Benyttes ikke i dag.

Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning

Benyttes av rutinene FS536.002 og FS536.003 ved beregning av ekstra tid.

Digitalt eksamenssystem

Hvis eksamen skal avholdes i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingsenhet samlebilde. (Det som legges i her kopieres til vurd.enhet). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil ikke informasjon fra FS bli kjørt over via WebServices til det digitale eksamenssystemet.

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Digitalt sensursystem

Hvis sensur skal registrere i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingsenhet samlebilde. (Det som legges i her kopieres til vurd.enhet). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil det ikke være mulig å tilbakeskrive sensur fra et digitalt eksamenssystem (via WebServices).

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

LMS-eksport

Angir om vurderingsenheter tilknyttet vurderingskombinasjon skal eksporteres til LMS. Ved nyregistrering av vurderingskombinasjon vil default verdi være N.

Rom-mal

Angir mal for oppretting av rom. Funksjonen er per i dag begrenset til Fronter.

Direkteknapper (Knappenes finnes til høyre til bildet, under trestrukturen)

Vis kun aktive emner

Ved å krysse av her vil kun vurderingskombinasjoner for aktive emner komme fram.

Emne

Åpner Emne samlebilde for angitt emne

Vurderingsenhet

Åpner Vurderingsenhet samlebilde for angitt vurderingskombinasjon.

Generer TOPP

Funksjon for å generere en topp-vurderingskombinasjon dersom det ikke finnes fra tidligere. Brukes når det ikke finnes noen topp og en skal lage en ny vurderingskombinasjon med vurderingsordning, som skal være et alternativ til eller erstatte den eksisterende vurderingsordningen.

 

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. sep. 2022 10:09

03 Vurderingskombinasjon: Ikoner/noder i hierarkiet og kodebilder

Ikonene ved siden av de ulike vurderingskombinasjonene i trestrukturen sier noe om den enkelte kombinasjonen sin funksjon. Tabellen under vil forklare betydningen til ikonene:

Det er avgjørende å merke seg her at Pil kun finnes på ett nivå. Men innefor det nivået kan pil-ikonet forekomme flere ganger dersom vurderingsordingene er alternative (valg). Her genereres også studiepoengene. Med andre ord er det resultatene herfra som representerer helheten og rapporteres til f.eks. Lånekassen. Ikonene/nodene som gir strukturen for hvordan elementer henger sammen finnes i en rekke bilder.

Utfylt verdi i feltet "Vurderingsordning" gir alltid Pil (virker uavhengig av de andre)

Eksavvikling J gir alltid blyant

Hvis Eksavvikling = N:

 • Vurdering J = eple

 • Vurdering N = rør

Dersom det er mer enn én pil i hierarkiet betyr det at studenten skal velge mellom alternativer.

Rødt kryss betyr at vurderingskombinasjonen er inaktiv.

Dersom flere vurderingskombinasjoner finnes på samme toppnivå, gir FS beskjed om dette ved å gi gul bakgrunnsfarge og en meldingsadvarsel i rødt.

Vurderingskombinasjoner merket med fet skrift har J i feltet Default.

 

Eksempler på trestuktur

Husk at en rad i trestrukturen reperesenterer en vurderingskombinasjon. Unntaket er dersom samme kombinasjon gjenbrukes i ulike ordninger. En obligatorisk aktivitet kan f.eks. benyttes i ulike ordninger. Da kan flere rader i hierarkiet referere til samme vurderingskombinasjon. (I eksempel 4 under er det et eksempel hvor samme obligatoriske aktivieter gjenbrukes).

1. Dersom det kun er én del, f.eks kun skriftlig vurdering er det kun behov for én vurdringskombinasjon.

 

2. Dersom det er mer enn én del blir det flere nivåer i strukturen. I dette eksemplet er det en skriftlig og en muntlig som skal slås sammen til til en samlet karakter i tillegg til to obligatoriske aktiviteter.

 

3. I dette eksempelet er det to ulike alternativer som er aktive samtidig. Dette vises ved at det er to kombinasjoner med vurderingsordning som markeres med pil i hierarkiet. Siden det er to alternative ordninger må det øverst finnes en toppkombinasjon. I dette tilfellet skal den muntlige eksamen arrangeres over flere dager.

To alternativer med muntlig over flere dager

 

Muntlig eksamen en dag i en periode:

Presentasjonen på Studentweb er slik at dersom student ikke er plassert på rom/tid for muntlig, så vil det vises hvilken periode eksamener avholdes.

Forutsentningen for dette er følgende: Alle dagene som er plassert under vurderingskombinasjonen har verdi N for ALLE kandidater, og alle vurderingsenhetene for disse må ha eksamensdato.

Eksempel M-1 er Dag 1 (J for eks.avvikling, N for vurdering), M-2 er Dag 2, M-3 er Dag 3 osv.

M-1 til M-5 skal da ha J for eks.avvikling, N for vurdering og N for alle kandidater. Alle disse må ha verdi for eksamensdato. Når studenten ikke er plassert på noen av M1-M5, så vil følgende presenteres:

(navn på M): Avholdes i perioden (tidligeste dato av M1-M5) til (seneste dato av M1-M5).

Dersom student er plassert på f eks M-2, så vil følgende presenteres:

(navn på M-2): dato og rominformasjon.

 

4. En aktiv og en utgått ordning. Her har ordning AS blitt erstattet av S.

En aktiv og en utgått ordning

 

Gul bakgrunn:

Gul bakgrunn i trestrukturen

Gul bakgrunn indikerer at det er noe galt med kombinasjonen. Årasken vil stå med rød skrift under rammen. De vanligste årakene er:

1. Det eksisterer flere topp-kombinasjoner. Dvs. at det for et emne finnes flere vurderingskombinasjoner, og det ikke er entydig definert hvilken som hierarisk skal ligge på topp.

2. Det må finnes minst én kombinasjon med vurderingsordning. Dersom det finnes flere kombinasjoner med vurdringsordning, skal disse være på samme nivå (nest øverste nivå) i hierarkiet med en topp over seg. Flere kombinasjoner med vurdringsordning benyttes enten når det lages en ny vurderingsordning for emnet eller at det er alternative ordninger.

3. En av kombinasjonene med vurderingsordning skal være merket med J i feltet Default. Det kan ikke være flere enn en også dersom en av kombinasjonene utgår.

 

Relevante kodebilder

Vurderingsordning

Vurderingsordning er et kodebilde som kobles til emnet gjennom Vurderingskombinasjon samlebilde og feltet Vurderingsordning. Oppretting og redigering av vurderingsordningene skjer i dette kodebildet. Når en ordning er definert i vurderingskombinasjonen, merkes det med en pil i trestrukturen for denne kombinasjonen.

Vurderingskombinasjoner med vurderingsordning vil i FS angis med svart skrift der det forekommer sammen med emnekode. Vurderingskombinasjoner uten vurderingsordning er enten en samlende topp eller deler. Underdeler vil farges blå der de forekommer i tilknytning til emnekode.

Vurderingsordning (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingsordning. Bør gjenspeile hvordan vurderingen for emnet skal gjennomføres. F.eks. S for skriftlig, SM for skriftlig + muntlig.

Navn

Navn på vurderingsordningen på bokmål, nynorsk eller engelsk. Brukes bl.a. på Studentweb og bør gi en god beskrivelse av vurderingsordningen f.eks. Gruppeoppgave og en skriftlig prøve.

Aktiv

J/N om ordningen er aktiv eller ikke. Styrer hva som vises i nedtrekkslister.

 

Vurderingsform

Vurderingsform gir ofte en mer presis beskrivelse av den enkelte vurderingskombinasjon og det som studenten skal prøves i.

Vurderingsform (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Vurderingsform

Kode for vurderingssform.

Vurderingspresentasjon

Navn/hvordan vurderingen presenteres for vurderingsform - bokmålutgave.

Vurdtype

Type vurdering - individuell, gruppe, etc.

Status kontroll

Om eksamen foregår under kontroll fra eksamensvakter.

Skriftlig eksamen

Brukes for å skille vurderingskombinasjoner som skal ha eksamensavvikling, i første rekke mellom skriftlige og muntlige. Benyttes av rutinene 536.002 og 536.003. Dersom denne gis verdi J, vil rutinene for romfordeling kunne fylle opp rom som er benyttet for skriftlig eksamen, der rommet i utgangspunktet er lagt manuelt.

Beregn sensurfrist

Angi med J/N om sensurfrist skal kunne beregnes automatisk.

Aktiv

J/N om vurderingsformen er aktiv.

Verditype

Kodeverditype (L=lokal kode, F=felles kode). Oppdatering av felleskoder kan kun utføres av rollen FS_KODE.

Vurderingskombinasjonstype

Vurderingskombinasjonstype kobles i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde. Begrepet vurdering dekker her mange ulike typer, og er et videre begrep enn eksamen. Eksamen er for eksempel alltid en type vurdering, men vurdering trenger ikke være av typen eksamen. Det kan være parametere knyttet til de ulike typene. F.eks. styrer Mappe, Oppgave, Hjemmeeksamen og Praksis m datofeltet Uttak i vurderingsenhet samlebilde. For feltet frist innlevering gjelder det samme men der gjelder dette også for Obligatorisk aktivitet.

Vurderingskombinasjonstype (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingskombinasjonstype. Benyttes i nedtrekkslister.

Navn

Navn på vurderingskombinasjonstype.

Eksamen

J/N for eksamen. J i feltet gjør at rammen Eksamen i Vurderingsenhetsbildet blir aktivt. Aktuelle felt hvis J: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Kandidatnummer, Eksamenssted, Merknad sperre, Er kandidat, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Hjemmeeksamen

J/N for hjemmeeksamen. Aktive felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Uttak, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Nettbasert

J/N for netteksamen. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Meknad sperre, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Mappe

J/N for mappe. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Oppgave

J/N for oppgave. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Språk levert oppgave, Spespensumtittel, Spesialtittel eng, Oppgavetittel, Oppgavetittel eng, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Veileder, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Uttak, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding, Levert, Merknad.

Praksis

J/N for praksis. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Merknad sperre, Studieprog, Ind. vekting, Vurderstatus.

Obligatorisk aktivitet

J/N for obligatorisk aktivitet. Aktuelle felt hvis: Vurdbeh status, Språk, Merknad sperre, Kommisjon, Studieprog, Oppmeldingsfrist, Utsatt frist, Utsatt frist, Innlevert, Sensurert, Ind. vekting, Vurderstatus, Tallkarakter, Poeng tilbakemelding.

Verditype

Felleskode eller lokal kode

 

Kandidatnummereringstype

I bildet kandidatnummerering kan du velge om en vurderingskombinasjon skal nummerere automatisk ved oppretting av melding eller etter trekkfrist for den enkelte vurdering. Nummerer automatisk kan kun velges der koden for kandnr er Studentnr. eller Tilfeldig - ikke sammenhengende. Det er en jobb som må settes i gang i FS-system som tildeler kandidatnummer til oppmeldte studenter.

Kandidatnummereringstype (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for kandidatnummereringstype

Navn

Navn på kandidatnummereringstype

Nummerer ved oppretting av melding

J/N om nummereringen skal kunne skje ved oppretting av melding. Det skal ikke være J i både Nummerer ved oppretting og nummerer etter frist.

Nummerer etter påmeldingsfrist

J/N om nummereringen ikke kan foretas før etter påmeldingsfristen. Det skal ikke være J i både Nummerer ved oppretting og nummerer etter frist.

Nummerer automatisk

J/N om nummereringen skal skje automatisk (nattlig jobb) når studenten melder seg til eksamen. Gir bare mening for Kandidatnummertype Studentnummer som kandidatnummer eller Tilfeldig - ikke sammenhengende.

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46

04 Vurderingskombinasjon samlebilde - underbilder

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjon_i_vurderingskombinasjon

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Kode til vurderingskombinasjoner som skal ligge et nivå under vurderingskombinasjonen i overbildet. Vil vises i treet med en stiplet linje ned fra overliggende kombinasjon og et innrykk til høyre.

Teller / Nevner

Dersom de ulike aktivitetene skal vektes ved sammenslåing av karakterer, må teller og nevner angis. Normalt skal brøkene for aktive kombinasjoner summeres til 1/1. ved bruk at emnevalgstatus benyttes skal det angis hvor mye de enkelte tellende delene skal vektes med. F.eks. dersom det skal velges to av fem emner skal alle vektes med 1/2. Dersom det ikke ønskes et matematisk beregning av samlet karakter så angis ingen vekting og feltet Generer resultat automatisk settes til N.

Valgstatus

Valgstatus for vurderingskombinasjonen (obligatorisk, valgbart, minst en av).

Sorteringsrekkefølge

Kan benyttes for å presentere vurderingskombinasjonene i en ønsket rekkefølge i Studentweb og i treet. Hvis feltene ikke har verdier eller samme rekkefølgenummer vil vurderingskombinasjonene presenteres alfabetisk.

 

Forutsetter fullført

Forutsetter fullført

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Oppgis dersom det forutsettes at en bestemt vurderingskombinasjon er fullført før den aktuelle vurderingskombinasjonen. Vurderingskombinasjonen må ligge i samme trestruktur.

Rutinen FS515.001 kan kjøres for å slette meldinger for studenter som ikke har bestått den forutsatte kombinasjonen. Forutsetter fullført behøves ikke for oblig, siden de har egne rapporter som fanger opp avhengigheter.

Ekvivalens

Ekvivalens

Feltbeskrivelser

Ekvivalenskode

Vurderingsombinasjoner med samme ekvivalenskode kontrolleres mot hverandre.

Gruppe Vurderingskombinasjoner med samme gruppenummer holdes sammen, slik at disse kontrolleres mot kombinasjoner med andre gruppenummer. F.eks. Kombinasjonene A og B har gruppenummer 1 og kombinasjon C har gruppenummer 2. Da er A+B ekvivalent med C.

Med denne er det mulig å angi at grupper av vurderingskombinasjoner er ekvivalente. En og samme vurderingskombinasjon kan inngå i ulike slike ekvivalenser.

Eksempel 1

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente.

Eksempel 2

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-1 Vurdkomb-C GR#2

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og kombinasjonen av Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

Eksempel 3

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-1 Vurdkomb-C GR#3

I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A, Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

Eksempel 4

EKV-1 Vurdkomb-A GR#1

EKV-1 Vurdkomb-B GR#2

EKV-2 Vurdkomb-A GR#1

EKV-2 Vurdkomb-C GR#2

I dette eksemplet er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente, Vurdkomb-A og Vurdkomb-C er ekvivalente, men Vurdkomb-B og Vurdkomb-C er ikke ekvivalente.

Kun kombinasjoner under en vurderingsordning kan inngå i en ekvivalens. Topp-kombinasjoner og kombinasjoner med vurderingsordning kan ikke inngå i en ekvivalens. En må i slike tilfeller må bruke emnekjeder.

 

Hjelpemiddel

Informasjonen som legges inn her vil vises i rapportene FS536.001 Kandidatlister og FS537.001 Arbeidsliste 1 - eksamensplan.

Hjelpemiddel

Feltbeskrivelser

Hjelpemiddel

Kode for hjelpemiddel. Registereres i underliggende tabell, Hjelpemiddel.

Tekstlig beskrivelse

Tekstlig beskrivelse av hjelpemidlene. Teksten vil bl.a. vises i kandidatlistene og i xml-uttrekket til studieinformasjonen.

Gjelder periode

Gyldig periode for dette hjelpemiddelet skal angis med Fra År-termin og Til År-termin. Fra År-termin er påkrevd.

 

Vurderingstid

I underbildet vurderingstid legges det inn når i løpet av året en vurderingskombinasjon skal avvikles, f.eks. om det skal foregå om høsten eller om våren. Det legges altså ikke inn hvilket år vurderingen skal avvikles i dette bildet. Informasjonen som legges inn her benyttes som grunnlag for en rutine som oppretter vurderingsenheter, dvs. den faktiske avviklingen av en vurdering med årstall og tid for avviklingen. Vurderingsenheter er nærmere beskrevet i neste kapittel.

Vurderingstid

Denne informasjonen finnes også i Emne samlebilde, underbildet Vurd.tid. Forskjellen er at tabellene i Vurderingskombinasjon samlebilde gjelder kun den aktuelle kombinasjon, mens tabellene i Emne samlebilde viser samtlige vurderingskombinasjoner for emnet.

Emne samlebilde, Vurd.tid

Generer

Knappen Generer henter tidkode fra et eget kodebilde, Vurderingstid. Ved å velge tidkode i rullegardinen får du generert vurderingsterminer for alle emnets vurderingskombinasjoner. Når radene er generert kan du justere de enkelte feltene:

Feltbeskrivelser

Vurderingskombinasjon

Vurderingskombinasjonskode. Dersom det ikke skal avvikles en vurderingskombinasjon, kan uaktuelle kombinasjoner slettes etter generering. For eksempel dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen kun i enkelte deler.

Tid

Tidspunktet (måned/termin) for avviklingen av urderingskombinasjonen. Endres normalt ikke her.

Årsinkrement

Årsinkrement benyttes på vurderingsenheter med deler som skal gjennomføres i ulike kalenderår. Eksempelvis vil et emne som går høst-vår-høst, med avvikling i alle terminene, ha årsinkrement 0 på den første høsten, og årsinkrement 1 på våren og årsinkrement 1 på den siste høsten. Dersom alle vurderingsenhetene avvikles innenfor samme kalenderår skal årsinkremnet være 0.

Husk at årsinkrement for nivået med vurderingsordning, helheten (indikert med sort rad) skal ha samme årsinkrement som den siste avviklingen.

Årsinkrement gjelder kalenderår. Innenfor kalenderåret gjelder 0 - utenfor kalenderåret gjelder 1,2,3 osv. Kalenderåret er det året som oppgis i rutinen FS508.001.

Reell tid

Endres hvis annen termin ønskes for vurderingsenhet. Kan benyttes i sammenheng med årsinkrement.

Vurd.status

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY eller UTS utsatt prøve).

Like år

Om vurderingen kun skal avholdes i partallsår (0, 2, 4 etc). Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter.

Odde år

Om vurderingen kun skal avholdes i oddetallsår (1, 3, 5 etc). Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter.

Uregelmessig

Om vurdering avholdes uregelmessig. Benyttes av rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter. Dersom det er J i feltet vil ikke vurderingsenhet opprettes, men de vil vises i merknadsfeltet i rutinen at emnet avholdes uregelmessig.

Merknad

Mulighet for å legge inn merknad knyttet til vurderingsenheten. Vil vises i merknadsfeltet i Vurderingsenhet samlebilde.

 
Vurderingstid (Koder/Felles/Tid)

Feltbeskrivelser

Årstall

Årstall for tid (vises på studentweb).

Tidkode

Tidkode for vurderingstiden . Dette er et fritekstfelt slik at det kan regsitreres mange tidkoder innenfor et år, en måned eller en uke.

Tidnavn

Beskrivende navn på tidkoden.

Rekkefølge

Siden tidkoden er et fritekstfelt er det nødvendig å kunne angi hvilken kronologisk rekkefølge det er mellom tidkodene.

Gjelder termin

Angi termin som denne vurderingen skal knyttes til. Brukes i forbindelse med rapportering til DBH og Lånekassen og på karakterutskrift og vitnemål.

Kun for vurd. status

Det kan angis hvilken vurderingsstatus som benytter tidkoden, dersom det benyttes egne tidkoder for hver vurderingsstatus. Til bruk for rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Ekstern vurdering

Styrer om gitt vurderingstid kan benyttes for registrering av ekstern vurdering i bildet Person eksternstudium.

 
Vurderingstatus (Koder/Vurd)

Feltbeskrivelser

Kode

Kode for vurderingsstatus

Navn

Navn for vurderingsstatus - bokmål, nynorsk og engelsk

Oppm. StudWeb

Om studenter selv skal kunne melde seg opp til vurdering med denne vurderingsstatus via StudentWeb.

Alle

Om alle studenter skal kunne melde seg til vurderinger med denne vurderingsstatus, innenfor reglene som forøvrig finnes for oppmelding for det enkelte emne. Hvis N kan det spesifiseres nærmere i de øvrige feltene hvem som skal kunne melde seg til vurdering.

Grupper som kan melde seg:
Siste ORD eksamen
Møtt

Om studenter som har oppmøte (resultatstatus B (bestått), S (ikke bestått/stryk) eller A (avbrutt eksamen)) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg. J her overstyrer status i Stryk (Siste ORD eksamen).

Stryk

Om studenter som har stryk (resultatstatus S) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg.

Legeattest

Om studenter som har legeattest (resultatstatus L) som resultat på siste ordinære vurdering for emnet, kan melde seg.

Siste resultat for studenten
Møtt

Om studenter som har oppmøte (resultatstatus B (bestått), S (ikke bestått/stryk) eller A (avbrutt eksamen)) som siste resultat for emnet, kan melde seg. J her vil overstyre status i de øvrige feltene under Siste resultat for studenten.

Stryk

Om studenter som har stryk (resultatstatus S) som siste resultat for emnet, kan melde seg. J her overstyrer status i Stryk (Siste ORD eksamen).

Campus

Det kan registreres en eller flere campus for vurderingskombinasjonen. I nedtrekkslista kan du velge mellom alle campus som er knyttet til emnet eller emnets sted. Innholdet  i fanen kopieres automatisk fra emnet ved opprettelse av nye vurderingskombinasjoner. Feltet Default styrer hvilken campus som blir valgt ved automatisk oppmelding fra utdanningsplan i Studentweb. Se også brukerdokumentasjonen for Studentweb.

Ytterligere informasjon om campus er spesifisert i et eget avsnitt i brukerdokumentasjonen.

Begrunnelse/klage

Her kan du angi om du ønsker at det skal sendes ut automatisk varsel til intern sensor, ekstern sensor eller annen person angitt med e-postadresse når det har kommet inn ønske om begrunnelse/klage fra student via Studentweb. Informasjonen vises i grått dersom den er hentet fra Sted samlebilde. (Selve jobben for utsending kom i databaseversjon 8.04 av FS).

Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode SENSORBEGRUNN_%.

 

Emneord: vurdkomb
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17

05 Vurderingsenhet samlebilde og vurderingsenheter

En vurderingsenhet knytter vurderingskombinasjon til tid, sted, personer og resultat. Mens vurderingskombinasjonen inneholder en beskrivelse av hvordan et emne skal vurderes, er det gjennom vurderingsenhetene at den faktiske vurderingen finner sted. Studentene skal meldes opp til vurderingsenheten, vurderingen skal kobles til tid og sted for eksamensavvikling eller innlevering, og endelig resultat skal registreres.

Vurderingsenhet samlebilde

Vurderingsenheter behandles hovedsakelig i Vurderingsenhet samlebilde. Bildet inneholder de fleste opplysninger som er relevante for å gjennomføre vurdering i et emne, fra opplysninger om tidspunkt og sted til oppmeldinger og vurderingsprotokoll.

 

Trestrukturen til høyre i bildet er en speiling av strukturen for tilhørende vurderingskombinasjon. Fet skrift i trestrukturen betyr at det er opprettet en vurderingsenhet for denne vurderingskombinasjonen på angitt tidkode.

Under trestrukturen (og overgangsknappene) vises antall meldinger fordelt på campus samt total-antallet.

Feltbeskrivelser

Emne

Emneid for emne - emnekode.

Vurdkomb

Vurderingskombinasjonskode. Er en del av nøkkelen til vurderingskombinasjon, sammen med emnekoden.

Tid

Tidskodene må defineres i bildet Vurderingstid.

Årstall og tidskode. Angir tidspunktet for første vurderingsavvikling på et emne. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen, vil tid være f.eks. 12 på begge delene, for å angi at første avvikling er i måned 12. Tid skal være den samme for alle delene innenfor en avvikling.

Reell tid

Årstall og tidskode. Angir tidspunkt for vurderingsavvikling for denne vurderingsenheten. For et emne som går over høst og vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil reell tid f.eks. være 12 for den delen som skal avvikles om høsten og 06 for den delen som skal avvikles om våren.

Vurdstatus

Vurderingsstatus for vurdering (ORD ordinær, KONT kontinuasjon, NY eller UTS utsatt prøve).

Campus

Angir hvilket sted eksamen skal avholdes.

Publisér

J/N. Benyttes av rapporten FS200.040 for å styre om informasjon om en vurderingsenhet skal tas med.

For studenter

J/N om studenter kan melde seg til denne type vurdering. For enkelte typer vurderinger kan det være at kun privatister får velge en type vurdering, mens ordinære studenter må velge en annen.

For privatister

J/N om privatister kan melde seg til denne type vurdering. For enkelte typer vurderinger kan det være at kun ordinære studenter får velge en type vurdering, mens privatister må velge en annen.

Admin. ansvarlig

Administrativ ansvarlig enhet

Kommentar Studentweb Merknadstekst knyttet til vurderingsenheten. Vises fram på Studentweb. (Eksporteres sammen med øvrig eksamensinformasjon i XML-eksport).
Merknad

Merknadstekst knyttet til vurderingsenheten. Til administrativt bruk, vises ikke fram på Studentweb.

Frister/tidspunkt
 
Oppmelding start

Dato og evt. klokkeslett for når oppmelding starter.

Oppmelding frist

Frist for oppmelding

Sensurfrist

Frist for når sensuren skal være klar

Kunngjøring

Dato når sensur skal kunngjøres

Klagefrist

Frist for klage på vurderingsresultat.

Uttak

Dato for uttak av oppgave. Feltet blir kun aktivt ved visse vurderingskombinasjonstypper (Oppgave, Hjemmeeksamen osv).

Klokkeslett uttak

Klokkeslett for uttak

Frist innlevering

Frist for innlevering. Feltet blir aktivt under samme forutsetninger som ved Uttak. Hvis innleveringsfristen endres vises en varselmelding som må bekreftes.

Klokkeslett innlevering

Klokkeslett for innlevering

Frist oppd.tittel

Frist for oppdatering av oppgavetittel via StudentWeb. Krever at emnet er registrert som et oppgaveemne.

Eksamensavvikling
 
Forslag eks.dato

Forslag til eksamensdato. Benyttes av kollisjonsmatrise dersom ikke eksamensdato er angitt.

Publ. dato studentinfo J/N om eksamensdato skal publiseres i studieinformasjon (xml-uttrekk).
Publ. kandidat. timeplan Dersom feltet gis verdi N, så vil ikke "individuell timeplan" publiseres på Studentweb.
Eksamensdato

Dato for eksamen. Hvis eksamensdato endres vises en varselmelding som må bekreftes.

For vurderingskombinasjoner med vurderingsform M (muntlig) vil det som alternativ til eksamensdato være mulig å angi en eksamensperiode.

Så lenge studenten ikke er plassert på tid/rom, skal denne datoen eller perioden vises på Studentweb.

Eksamen start kl

Klokkeslett som angir når eksamen starter. Feltet tas med automatisk hvis en oppretter ny rad i underbildet Rom.

Minutter oppmøte før Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen. Ved oppretting av vurderingsenheter via rutinene FS 508.001 oppdateres dette feltet med verdien registrert i feltet Minutter oppmøte før på vurderingskombinasjonen.
Varighet i timer

Varighet i timer. Feltet tas med automatisk hvis en oppretter ny rad i underbildet Rom.

Digitalt eksamenssystem

Hvis eksamen skal avholdes i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingskombinasjon samlebilde. (Det som legges i Vurderingskombinasjon samlebilde kopieres hit). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil ikke informasjon fra FS bli kjørt over via WebServices til det digitale eksamenssystemet.

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Digitalt sensursystem

Hvis sensur skal registrere i et digitalt eksamenssystem må dette angis enten her eller i Vurderingskombinasjon samlebilde. (Det som legges i Vurderingskombinasjon samlebilde kopieres hit). Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil det ikke være mulig å tilbakeskrive sensur fra et digitalt eksamenssystem (via WebServices).

Kun datasystem med verdi J i kolonnen Sensur (i FS-system) vises i nedtrekkslisten.

Sensur registrert Dato for når sensuren ble registrert. Initialer på saksbehandleren som registrerte sensuren.
Sensurutlegg fra melding J/N om sensur skal offentliggjøres for student for denne vurderingen - på studentweb / sensurtelefon. Gjelder for meldinger med behandlingsstatus KO.
Antall kandidater

Antall kandidater. Det er her en evt. kan legge inn informasjon før en har oppmeldinger på plass.

Sortering av vurderingsenheter

De ulike vurderingsenhetene vil ved et søk/oppslag vises etter følgende sorteringsrekkefølge:

1) Institusjonsnummer
2) Emnekode
3) Versjonskode
4) Årstall tid
5) Vurderingstid_rekkefølgenummer
6) Vurdtidkode
7) Sorteringsrekkefølge (finnes i underbildet Vurderingskombinasjon i Vurderingskombinasjon samlebilde. Toppkombinasjon kommer før/etter vurderingskombinasjonene avhengig av om det er huket av på Ascending eller ikke).
8) Årstall_reell
9) Vurdtidkode_reell
10) Vurdkombkode

Utsnitt av Vurderingsenhet samlebilde
Kodebildet Vurderingstid

Merk: Sorteringen som settes i feltene Rekkefølge styrer også sorteringen på karakterutskrifter, vitnemål m.m.

Vurderingskombinasjon samlebilde, underbildet Vurderingskombinasjon

Funksjons- og overgangsknapper

Til høyre i bildet, like under trestrukturen, finnes noen funksjons- og overgangsknapper. I tillegg vises en søyle med karakterfordelingen i emnet over de siste fem år.

Følgende overgangsknapper finnes:

 • Rapport 222.001 Vurderingskombinasjon
 • Bilde Vurderingskombinasjon samlebilde
 • Rapport 566.001 Vurderingsprotokoll
 • Rapport 566.002 Vurderingsprotokoll med deler

Endringsfunksjoner: Åpner dialog for endringsfunksjoner for vurderingsenheten. Foreløpig er disse knyttet til oppmelding av studenter til deler, med følgende valgmuligheter:

 • Meld opp studenter som har bestått del.
 • Meld opp studenter som har trukket seg fra del.
 • Meld opp studenter der saksbehandler fra trukket vedkommende fra del.

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Rutinen oppretter automatisk vurderingsenheter for et emne, sted eller en undervisningsenhet.

Rutinen henter opplysninger fra Emne samlebilde/Vurderingskombinasjon samlebilde og underbildet Vurd.tid. For at en vurderingsenhet skal opprettes må overliggende kombinasjoner i strukturen være aktive.

Reell tid beregnes ut fra årsinkrement i Vurd.tid, og utgangspunktet for tellingen er året du oppgir i rutinen (i feltet Tid). Dersom rutinen får beskjed om å generere en tidkode som ikke finnes i kodebildet Vurderingstid får du meldingen "Reell tid finnes ikke i tabellen vurderingstid". Vurderingstid som er markert med J i feltet uregelmessig vil ikke bli opprettet som vurderingsenhet. Dette vil framkomme av rapporten etter kjøring.

I tillegg tar rutinen med Eks.stedansv som eventuelt er lagt til på tilsvarende vurderingsenhet året før (om det finnes), og legger det på vurderingsenhetene som opprettes med rutinen.

Rutinen gir mulighet for å avgrense mot alle eller de enkelte vurderingsstatuser.

Oppmeldingsstart, oppmeldingsfrist og trekkfrist kan oppgis og eventuelt endres ved kjøring av rutinen. Se også FS508.004 Oppdatering av frister før vurdering.

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter (Vurdering/rutiner)

Nederst i rapporten oppgis hvor mange vurderingskombinasjoner og emner som er gjennomgått og tidligere opprettet.

FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten gir oversikt over opprettede vurderingsenheter. Den henter opp informasjon fra Vurderingsenhet samlebilde.

Eksempel på rapporten FS508.002
FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten kan kjøres ut fra følgende utplukk:

 • Emne, med tid, campus, eksamenssystem og sensursystem
 • Termin, med sted, termin fra-til og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem
 • Tid, med sted og en konkret vurderingstid og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem
 • Dato, med sted og dato fra-til, og ev. campus, vurd.status, eksamenssystem og sensursystem

Rapporten kan ta med eksamensrom og klokkeslett/varighet, dersom dette er definert.

I tillegg finnes det en rekke visningsfiltre som kan slås av eller på.

FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenheter

Hvis det er behov for å sette frister på vurderingsheter etter at de er opprettet, kan denne rutinen være tidseffektiv. Den kan kjøres for trekkfrist, sensurfrist eller kunngjøringsfrist. Ny frist kan settes avhengig av eksamensplan (x antall dager før eksamen) eller med en fast frist (en bestemt dato). Rutinen oppdaterer bare frister som ikke er satt fra før.

Vurderingsenhet-logg

Alle endringer som gjøres på en vurderingsenhet blir loggført i FS. I vurderingsenhet-loggen finnes samtlige transaksjoner som er utført i forbindelse med et emnes vurderingsmeldinger. Følgende vises:

Emne: institusjonsnummer, emnekode og versjonskode.

Vurderingskombinasjon: vurderingskombinasjonskode, årstall, vurderingsterminkode og tabellnavn.

Endring: Løpenummer, dato for siste endring, saksbehandleren som utførte endringen vises med brukerid og initialier. I tillegg er det et merknadsfelt i bildet med en statusmelding for endringen.

Vurd.enhet-logg

Det er mulig å slette loggen for et enkelt emne via knappen Slett logg for emne. Alle meldingsdata for det aktuelle emnet blir da slettet.

Emneord: vurdenhet, fs508.001, fs508.002, fs508.003, vurdenhetlogg
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46

06 Vurderingsenhet samlebilde - underbilder

Campus

Det kan registreres en eller flere campus for vurderingskombinasjonen. Ved opprettelse av ny vurderingsenhet kopieres innholdet i dette underbildet automatisk fra vurderingskombinasjonen.

Ytterligere informasjon om campus er spesifisert i et eget avsnitt i brukerdokumentasjonen.

Begrunnelse/klage

Her kan du angi om du ønsker at det skal sendes ut automatisk varsel til intern sensor, ekstern sensor eller annen person angitt med e-postadresse når det har kommet inn ønske om begrunnelse/klage fra student via Studentweb. Informasjonen vises i grått dersom den er hentet fra Sted samlebilde. (Selve jobben for utsending kom i databaseversjon 8.04 av FS).

Tekstene for e-posten finnes som app-tekst, med tekstkode SENSORBEGRUNN_%.

 

Eksamensstedansvarlig

Hvis eksamen skal avholdes et sted utenfor campus, kan man i vinduet Eksamensstedansvarlig angi eksamenssted og kontaktopplysninger til eksamensstedansvarlig. Dette underbildet benyttes også dersom det er ønskelig å angi en annen kontaktadresse for denne vurderingsenheten enn det som ligger generelt på det eksterne eksamensstedet.

Feltbeskrivelser

Eksamenssted

Nedtrekksmeny for eksamenssted. Bare eksamenssteder registrert her vil vises i Eks.sted på vurderingsmeldingen.

Kontaktperson

Navn på kontaktperson

Adresse

Adresse til kontaktperson. Adresse registrert i bildet Eksamenssted vises i grått.

Telefonnr

Telefonnummer til kontaktperson

Mobilnr

Mobiltelefonnummer til kontaktperson

E-post

E-postadresse til kontaktperson
Oppgave sendt

Dato når oppgave er sendt

Påmelding via Studentweb

J/N angir om det skal være mulig å melde seg til dette eksamenssted på Studentweb.

Eksamenssted registreres i kodebildet Eksamenssted (dobbeltklikk på det gule feltet under "Eksamenssted").

Rom

Rom kan legges manuelt til en vurderingsenhet gjennom underbildet Rom. Ved nyregistrering gis kolonnen Kun for spes.tilpasn. verdi N. Rom kan også genereres med rutinen FS536.002.

Rom
Rom - med inn/ut-leveringssted (Styres av vurdskombtype)

Feltbeskrivelser

Bygning

Nedtrekksmeny. Bygning hentes fra tabellen bygning.

Rom

Nedtrekksmeny. Rom hentes fra tabellen Rom.

Antall kand.

Antall kandidater som skal plasseres i dette rommet.

Eksamen start kl.

Klokkeslett for når eksamen starter.

Minutter oppmøte før

Angir antall minutter kandidatene må møte opp før eksamensstart. Dette vises i Studentweb sammen med klokkeslett for eksamen.
Varighet

Varighet for eksamen i antall timer.

Kun for spes.tilpasn

J/N angir om rommet kun skal benyttes for kandidater med spesialtilpasning.
La stå

J/N angir om dette kan overskrives.

Innlevering-utleveringssted

Feltene vil kun vises dersom uttaks- og innleveringsdato er aktiv i øvre del av bildet. En kan angi at samme rom er innleverings- og utleveringssted, eller ha to ulike rom. Det er mulig å ha mer enn et rom som innleveringssted og mer enn et rom som utleveringssted. Dersom det registreres flere steder blir disse presentert på StudentWeb.

Eks.avvikling

Viser frem studenter plassert på rom for gitt vurderingsenhet (samme som i Student vurdering samlebilde).

Melding

Bildet viser alle vurderingsmeldte studenter på den enkelte vurderingsenhet. Studentene skal ha en vurderingsmelding pr del. Vurderingsmelding er kun nødvendig dersom det skal foretas en vurdering. Dette defineres i vurderingskombinasjonen med en J/N-verdi i feltet Vurdering.

I dette bildet er det mulig å behandle vurderingsmeldinger individuelt på den enkelte vurderingsenhet. Meldinger kan manuelt opprettes eller slettes av saksbehandler.

Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi.

Ved å markere feltet for Detaljer vil ytterligere opplysninger om vurderingsmeldingen vises. Dette blir beskrevet nærmere under kapittelet om behandling av vurderingsmeldinger.

Feltbeskrivelser

Fnr

Fnr til student som er meldt til vurdering.

Navn

Etternavn, Fornavn. Fylles ikke ut.

År-termin meld foretatt

År-termin når meldingen er foretatt.

Er kandidat

J/N om studenten er kandidatnummerert

Kand.nr

Studentens kandidatnummer

Kommisjon

Kommisjon som studenten er knyttet til

Kontroll/Kontroll alle

Kontroll sjekker meldingene til alle som vises i underbildet, Kontroll alle sjekker all meldinger på vurderingsenheten. Ved å trykke på knappen Forklaring vises et bilde med forklaring på de ulike kodene.

Kandidat

Studentene vises i underbildet Kandidat dersom de ligger inne med vurderingsmelding på den aktuelle vurderingsenheten.

 

Feltbeskrivelser

Kand

J/N om studenten er kandidat

Kandnr

Kandidatnummer

Fnr

Fødselsnummer til student som er meldt til vurdering

Navn

Etternavn, Fornavn

Eks.sted

Eksamenssted for denne studenten.

Komm

Hvilken kommisjon studenten er knyttet til.

Resultat

Resultat av vurderingen.

Vurdbehstatus

Status på resultatet (KO, SPERRET, SR).

Poeng

Poengtall for bestått-resultat. Benyttes av medisinermiljøene, som gir studenten tilbakemelding i form av et poengtall - i tillegg til bestått-resultat

År-termin meld foretatt

År-termin da meldingen ble foretatt

Protokoll

Visning at resultatene. Endringer kan ikke gjøres her, men må eventuelt utføres i bildet Student vurdering samlebilde.

 

Feltbeskrivelser

Kandnr

Studentens kandidatnummer.

Fnr

Fnr til student som er meldt til vurdering.

Navn

Etternavn, Fornavn.

Kommisjon

Hvilken kommisjon studenten var knyttet til.

Resultat

Vurderingsresultatet.

Gyldig

J/N om resultatet er gyldig eller ikke.

Red.vekt

Studentens vekting

Poeng

Studentens poeng

Endr.VM (Endret vurderingsmelding)

I dette underbildet finner man informasjon om endringer kandidaten selv eller administrasjonen har gjort for en eller flere studenten.

 

Feltbeskrivelser

Student

Fnr og navn på student

Endret

Endret av. Signatur til saksbehandler evt Studentweb

Meld.status

Dato og statusmelding for endret melding.

Vis hele loggen

Viser alle endringer, både slettet og nyregistrert.

Funksjons- og overgangsknapper

Overgangsknappene ligger nederst til høyre i bildet, under trestrukturen.

 • FS222.001 Vurdkomb: Oversikt over vurderingskombinasjonen og understrukturen
 • FS566.001 Vurd.prot: Vurderingsprotokoll (sensurliste)
 • Vurderingskombinasjon: Til bildet Vurderingskombinasjon samlebilde
 • FS566.002 Vurd.prot. del: Vurderingsprotokoll (sensurliste) for deler
 • Beregn antall: Gir oversikt over antall meldt, kandidater, møtt, sensurert
 • Endringsfunksjoner: Åpner dialogboks for endringer av vurderingsmeldinger
Emneord: vurdenhet, vurdenhet_eksavvikling, vurdenhet_eksstedansv, vurdenhet_endrvm, vurdenhet_kandidat, vurdenhet_melding, vurdenhet_protokoll, vurdenhet_rom
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:46

02 Behandle vurderingsmeldinger

01 Innledning

I all hovedsak benyttes Studentweb for å få vurderingssmeldinger inn i FS ved at studentene selv melder seg opp.

Samtidig finnes det ulike rutiner i FS for å håndtere vurderingsmeldinger. Det gjelder både individuelle meldinger for enkeltstudenter direkte i bilder, eller kollektive meldinger via rutiner. De kollektive meldingsrutinene vil være av to hovedtyper. Den ene typen gjelder kull. Den andre typen gjelder studenter som er registrert/påmeldt/opptatt til samme undervisning/vurderingsemne, og hvor det er innført regler om automatisk vurderingsmelding.

Emneord: vurdmeld
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. feb. 2017 11:29

02 Individuelle vurderingsmeldinger

Ved de fleste institusjoner vil studentene i dag melde seg direkte opp til vurdering via Studentweb. Vurderingsmeldinger blir opprettet når studentene bekrefter utdanningsplanen sin og/eller semesterregistrerer seg. Programmet som mottar meldingen vil da gi hjelp med hensyn til kodeverdier, og gjennom dialog med studenten sørge for at alle relevante opplysninger blir besvart. Det vil også kunne foretas kontroller i Studentweb, slik at meldingen aksepteres bare hvis semesteravgiften mv. er betalt og registrert.

Manuell behandling av vurderingsmeldinger kan gjøres i følgende bilder:

 • Vurderingsenhet samlebilde (underbilde Melding eller Kandidat)
 • Student vurdering samlebilde (underbilde Melding eller Kandidat)
 • Student samlebilde (underbilde Vurd.meld)

Behandling av meldinger i Vurderingsenhet samlebilde

 

Vurderingsenhet samlebilde, fane MeldingBildet og feltene er nærmere beskrevet i kapittelet om grunnlagsdata.

Hvordan behandle vurderingsmeldinger i Vurderingsenhet samlebilde

Begynn med å søke fram den aktuelle vurderingsenheten i Vurderingsenhet samlebilde (det øvre vinduet). Enhetene må være lagt inn på forhånd. Hvis noen meldinger allerede er registrert på den aktuelle vurderingsenheten, vil disse straks komme fram i det nedre bildet Melding. Hvis ingen meldinger finnes, vil dette bildet være blankt.

I Melding registreres studentene med fødselsnr. Meldingssemesteret må også legges inn. Feltet er spesielt aktuelt i ordninger hvor fagpåmelding/-opptak medfører obligatorisk vurderingsmelding, og hvor det aktuelle emnet strekker seg over flere semestre. I tillegg også for ett-semestersemner når studenten planlegger langsommere studieprogresjon enn normalt. Det må også legges inn J/N for om studenten har fått kandidatnummer (Er kandidat). Dersom det settes J her må det legges inn kandidatnummer.

Når studentene blir meldt til en enhet, genereres det automatisk melding på eventuelt underliggende vurderingsenheter (deler). Dette er forutsatt at de underliggende delene har fått påført J i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde og feltet Vurdering. Meldinger til helheter vises i sort tekst, men meldinger til underdeler vises med blå tekst.

Ved sletting av melding vil også eventuelle underliggende meldinger bli slettet. Merk at du ikke kan slette meldinger som har fått kandidatnummer eller resultat. Da må først disse fjernes.

Det finnes en rekke tilleggsopplysninger som kan registreres til hver vurderingsmelding, men som ikke automatisk vises i bildet. Det kan være opplysninger om oppgavetittel, instrument, individuell vekting mm. Ved å markere knappen Detaljer vil bildet utvides til å vise alle tilleggsfeltene, og du kan da legge inn flere opplysninger.

Vurderingsenhet samlebilde, Melding, Detaljer
Vurderingsenhet samlebilde, underbilde Melding

Feltbeskrivelser (med avhaket for detaljer)

Fnr

Fødselsnummer

Navn

Navn

Campus

Campus

Er kandidat

J/N om studenten er kandidatnummerert. J krever at det finnes et kandidatnummer. Settes til J av rutine for kandidatnummerering.

Kand.nr

Kandidatnummer

Kommisjon

Kommisjonstilhørighet

Språk

Angir hvilket språk vurderingen skal benytte, f.eks. hvilket språk eksamensoppgaver skal skrives på. Studenten kan selv legge dette inn via studentweb, dersom emnet er definert for det. Dersom det ikke er krysset av for Vurd.meld språk studentweb for emnet, så vil det språk som er definert i feltet Skal tilskrives på i bildet Person, velges som eksamensspråk (gjelder kun bokmål og nynorsk).

Språk levert oppg

Språk som ble benyttes i besvarelse av oppgave. Benyttes av lærerutdanning for emner der en trenger å holde oversikt over hvilke språk som ble benyttes i besvarelse for den enkelte eksamen.

Instrument

Hovedinstrument for emnet. Dersom feltet Hovedinstrument i Emne samlebilde har verdien J, vil hovedinstrument bli lagret i vurderingsmeldingen. Forutsetning er at hovedinstrument er registrert i studentens instrumentoversikt. Instrumentet kommer da med på karakterutskrift og vitnemål.

Eks.sted

Eksternt eksamenssted. Særlig knyttet til etter- og videreutdanning som har mange studenter som avlegger eksamen på lokale steder, men kan også benyttes for ordinære studenter. Dersom studentene skal kunne velge sted via Studentweb må stedet være registrert på vurderingsenheten i underbildet Eks. stedansv.

Und.sted

Institusjonsnummer hvor undervisningen foregår, dersom den foregår ved et annet sted enn for øvrige studenter.

Fag

Fagtilknytning

Studieprogram

Studentens studieprogramtilknytning.

Emne fordypning1

Utgående tabell. Skal ikke registreres nye data.

Emne fordypning2

Utgående tabell. Skal ikke registreres nye data.

Veileder (tittel - navn)

Tittel og navn på veileder

Faglærer

Fødselsnummer faglærer

Gruppeid

For gruppeeksamen angis gruppe-ID på gruppen student er medlem av. Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen.
Spes. pensumtittel norsk/engelsk

Tittel på spesialpensum. Kommer med på karakterutskrift og vitnemål.

Oppgavetittel norsk/engelsk

Tittel på kandidatens besvarelse (benyttes gjerne i forbindelse med bachelor-,  master- og PhD-oppgaver). Kommer med på karakterutskrift og vitnemål.

Ref vitenarkiv

Skal inneholde referanse (url) til innlevert oppgave i vitenarkiv.

Merknad sperre

Dersom en vurdering er gitt behandlingsstatus Sperret, kan det her legges inn en forklarende tekst for hvorfor den er sperret.

Ind. vekting

Sum + type vekting som skal være individuell for studenten.

Karakter

Resultat for vurderingen.

Resultatstatus

Status for resultatet (Bestått, Legeerklæring, Ikke møtt osv).

Vurdbehstatus

Vurderingens behandlingsstatus.

Poeng tilbakemeld

Poengtall for bestått-resultat. benyttes av medinsermiljøene, som gir studenten tilbakemelding i form av et poengtall - i tillegg til bestått-resultat.

Frister/tidspunkt
Innleveringsfrist

Individuell innleveringsfrist, dvs når studenten får en annen frist enn det som er satt på vurderingsenheten (dato og klokkeslett).

Utsatt frist

Angir tidspunkt for innlevering ved utsatt frist (dato og klokkeslett).

Innlevert

Angir tidspunkt for når kandidaten leverte besvarelsen.

Sensurfrist (ind)

Individuell sensurfrist, dvs år studenten får en annen sensurfrist enn det som er satt på vurderingsenheten.

Sensurert

Angir tidspunkt for når sensuren forelå

Uttak

Dato for uttak/utlevering av oppgave.

Pensumliste
Levert

J/N angir om kandidaten har levert pensumliste.

Merknad

Eventuell merknad til pensumliste.

Behandling av meldinger i Student vurdering samlebilde

Hvis vurderingsmeldinger skal behandles manuelt for enkeltstudenter, er det mest praktisk å bruke bildet Student vurdering samlebilde og underbildet Melding (alternativt: Student samlebilde, underbilde Vurd.Meld).

Både Vurderingsenhet samlebilde og Student vurdering samlebilde har et underbilde som heter Melding. Opplysningene i de to bildene er sammenfallende, bare med den forskjellen at Vurdering og Student har byttet plass i øvre del av bildet.

I Student vurdering samlebilde er det studenten som er den overordnede størrelsen, og som først søkes fram. Deretter tilordnes denne en oppmelding til en bestemt vurdering, med alle opplysninger eller en viss mengde opplysninger tilgjengelig.

I dette bildet vil det å sette inn en ny forekomst i vinduet Melding altså bety å melde en student opp til en ny vurdering, ikke å melde opp en ny student til samme vurdering.

 

Default sortering av vurderingsmeldinger er at de sorteres etter emnekode, uavhengig av versjonskode.

Nederst i bildet står det opplysninger om eksamensavvikling, sted, varighet og dato for de enkelte vurderingsenhetene.

En student kan gå opp til samme vurdering, men ikke opp til samme vurderingsenhet flere ganger. Et nytt forsøk i samme vurderingskombinasjon må plasseres på en annen tidkode eller gis en annen eksamensstatus (for eksempel som utsatt prøve, kontinuasjonseksamen e.l), for at FS skal godta det.

Resultater angis med koder og forklaring, OK, Melding finnes osv. Dette kan gjentas flere ganger for å fylle på med nye studenter.

Enkel kontroll av vurderingsmeldinger

Det er mange forhold som bør kontrolleres i forbindelse med at studenter melder seg til vurdering. De mest vanlige kontrollene vil gjelde generell studiekompetanse, studierett, registrering og betaling av semesteravgift, nødvendige forkunnskaper, eventuelle sperrer og fritak for det aktuelle vurderingsemnet, og 3-gangersregelen for gjentak.

Noen av disse kontrollene kan gjøres i bildene som viser vurderingsmeldinger (eksempelvis Vurderingsenhet samlebilde). Knappene Kontroll og Kontroll alle genererer en enkel kontroll av de vurderingsmeldte, og påfører status ved siden av meldingen. Følgende kodestatuser brukes:

 • FK (manglende forkunnskapskrav)
 • GO (mangler godkjenning av obligatoriske aktiviteter)
 • SB (manglende semesterbetaling)
 • SR (manglende studierett)

Det vises også en forklaringsknapp som gir opplysninger om disse kodene.

 

Emneord: vurdenhet, studvurd, studvurd_melding, studvurd_protokoll
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

03 Kollektive vurderingsmeldinger (via rutiner)

I tilfeller hvor et studieprogram har en fast studieplan, som legger føringer på studentenes progresjon, kan man benytte kollektiv oppmelding i en eller annen form. For eksempel ved å melde hele studiekull samlet til en vurdering.

Rutine FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Rutinen er laget for å melde studenter, som tilhører bestemte kull, opp til gitte vurderinger.

 

Utplukk av studentgruppe skjer på bakgrunn av studieprogram, studieretning, kull og klasse i rammen Studieprogram/kull. Studieprogram og kull er påkrevd, mens studieretning og klasse er valgbart. Det kontrolleres om studenten har aktivstatus J for det aktuelle programmet/kullet/klassen for at studenten skal telle med.

Hva de skal meldes opp til avgrenses i rammen Vurderingenhet. Emne, tid og Vurderingskombinasjon oppgis.

FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Det er fem avkryssingsvalg i rutinen hvor du kan velge om rutinen skal:

 • ikke generere melding der det på student er angitt sperre mot oppdatering av plan
 • ikke generere melding der melding tidligere er trukket av studenten
 • ikke generere melding der melding tidligere er trukket av saksbehandler
 • generere delmeldinger også for studenter som tidligere har bestått vurderingsenhetene
 • melde opp studenten som er på utveksling

Resultat av rapportkjøringen angis med koder og forklaring, OK, Har sluttet, Melding finnes osv. Rutinen gir et varsel for studenter som er registrert med sanksjon av type EKSAMENL og EKSAMENN. Disse blir ikke oppmeldt.

Rutinen kan benyttes flere ganger, som "påfyll".

Studentens kull- og klassekode påføres vurderingsmeldingene. NB! Ved gjentatt kjøring oppdateres kull- og klassekode på ny, m.a.o. også for meldinger som finnes fra før.

Rutinen melder ikke opp studenter til vurdering som allerede har brukt opp sine forsøk. Disse studentene vises i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet.

Rutine FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering på grunnlag av utdanningsplan

Ved å kjøre denne rutinen opprettes de obligatoriske emnene fra emnekombinasjonen som forekomster. Rutinen skriver ut kull, emnet, vurderingskombinasjon, reell tid, undervisningsår og -termin, fnr., navn, J/N-statuser for opprettelse av vurdering eller undervisningsmelding og en merknadstekst.

FS510.002

Rutinen kan bestilles for person, kull eller sted.

Merk: Hvis den bestilles for Kull og man huker av for Klasse, vil utplukket kun ta med klassestudenter markert som aktive).

Merk: Rutinen krever at det finnes registerkort for aktuelle studenter når den kjøres på sted.

Rutine FS510.003 Oppmelding av utdanningsplanemner til undervisning og vurdering

Ved å kjøre denne rutinen meldes studenters emner i utdanningsplan opp til undervisning og vurdering. Rutinen kan begrenses til emner som er prioritert.

Rutine FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

Normalt meldes studenter parallelt til undervisning og vurdering. I spesielle tilfeller kan undervisningsmelding bli foretatt først og da må studentene på et senere tidspunkt meldes til eksamen. Denne rutinen er laget for dette formålet.

Rutinen bestilles for Emne eller Sted, og for Undervisningstermin. Du kan også gjøre utplukk på én bestemt campus. Du kan også velge om rutinen skal bruke sted eller campus for å avgjøre hvilken vurderingsenhet studenten skal meldes opp til.

I undervisningsmeldingen finnes det et felt for Termin vurdering. Dersom dette har en verdi, vil vurderingstermin settes på bakgrunn av dette. Hvis feltet ikke har verdi, vil vurderingstermin settes ut fra terminen på undervisningsmeldingen. Det er imidlertid kun undervisningsmeldinger som er inne i sin siste termin det genereres eksamensmeldinger for.

Rutinen FS511.001 har noen kontroller med hensyn til hvilke undervisningsmeldinger som tas med:

 • Dersom undervisningsenheten er lukket, så kreves det at tilbudstatus har verdi I på undervisningsmeldingen
 • Dersom det er markert på emne krav om Ja-Svar, så kreves det at svar på tilbud har verdi J på undervisningsmeldingen
 • Dersom det er markert på emne krav om fremmøte, så kreves det at fremmøte har verdi J på undervisningsmeldingen
 • Videre vil ikke rutinen generere melding dersom svar på tilbud eller fremmøte har verdi N på undervisningsmeldingen

Rutinen melder ikke opp studenter til vurdering som allerede har brukt opp sine forsøk. Disse studentene vises i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet.

FS511.001 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering

Rutine FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

Rutinen benyttes når du vil melde en gruppe studenter, som er meldt til en bestemt vurdering, opp til en annen vurdering.

Rutinen bestilles for en Fra-vurderingsenhet og en Til-vurderingsenhet.

"Kopier ALLE meldingsopplysninger" medfører at valgt målform mv. kopieres.

"Kopier også undervisningsmeldinger" medfører at undervisningsmeldingene også kopieres.

"Slett vurderingsmeldinger du kopierer fra" gjør at meldingene på Fra-vurderingsenhet-en slettes. Den benyttes f. eks. hvis de opprinnelige meldingene var feil. Merk: hvis det hakes av for "Kopier også undervisingsmeldinger" vil det siste valget endres til "Slett undervisnings- og vurderingsmeldinger du kopierer fra" (som inkluderer at også undervisningmeldinger slettes).

Ved kjøring av rutinen med kopiering og/eller sletting av undervisningsmeldinger, vil det gis varsel dersom det ikke eksisterer en undervisingsenhet for det emne/termin vurderingsmeldinger skal opprettes for.

FS513.001

 

Emneord: fs510.001, fs510.002, fs511.001, fs513.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

04 Søknad om adgang til eksamen

Enheter som praktiserer N-gangersregelen, dvs. at man maksimalt får gå opp til samme eksamen n-ganger (vanligvis 3 ganger), kan som følge av dette motta søknader fra studenter som ønsker å gå opp en ekstra gang (n+1). Noen studenter melder seg dessuten bare opp en ekstra gang uten å søke om adgang til dette. Alle slike tilfeller skal imidlertid saksbehandles. Adgang til ekstra eksamen innvilges ikke "automatisk".

Antall lovlige forsøk registreres i Emne samlebilde i feltet Antall forsøk lovlig - vurdering. Det kan også angis fra hvilken tremin det skal begynne å telle fra.

Rapporten FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapporten er laget for å fange opp alle som melder seg opp en ekstra gang, både med og uten søknad. Den bestilles med enkeltemne eller sted som utplukk, og du må oppgi det aktuelle år + årstermin det skal kontrolleres for.

Rapporten skriver ut alle som bryter med n-gangersregelen ved å ha meldt seg til vurdering i det oppgitte semesteret. Den oppgir når de tidligere vurderinger og vurderingsforsøk var, og resultatet som ble oppnådd. Disse forekomstene må ligge i vurderingsprotokollen. Hvis studenten også har fått registrert søknad om å få gå opp ekstra forsøk, vises det i Merknadsfeltet til høyre.

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapportbeskrivelse

Utplukk

Emne

Emnekode for kontroll

Sted

Stedkode for kontroll

Termin

År og termin for angitt utplukk

Tell med alle forsøk uavhengig av om de teller i n-gangersregel

Markeres eventuelt med hake.

Tell med vurderingsmeldinger

Markeres eventuelt med hake.

Vis

Fødselsnummer

Om fødselsnummer skal vises i rapporten.

Registrere og behandle ekstra forsøk til vurdering

I Student vurdering samlebilde, vinduet Godkjent ekstra forsøk, kan søknader om ekstra forsøk til vurdering registreres og behandles.

Studenten hentes fram i det øvre datavinduet Student, og søknaden om ekstra forsøk i et oppgitt emne skrives inn i det nedre vinduet Godkjent ekstra forsøk.

Student vurdering samlebildet - samlebilde, Godkjent ekstra forsøk

Feltbeskrivelser

Emne

Emnekode

År-termin behandling

Tidspunkt for når søknaden behandles. Må matche år- måned for vurderingsmelding for å komme ut riktig i FS527.001 Kontroll av n-gangersregel

Vedtak

Konklusjonen på søknadsbehandlingen markeres med statusverdien J eller N i feltet Vedtak, alt etter om studentene får adgang til ekstra forsøk eller ikke.

Merknad

Eventuell tilleggskommentarer, hvis det er behov for dette.

Rapporten FS528.001 Vedtak angående ekstra vurderingsforsøk

Rapporten lister ut alle søknader om ekstra vurderingsforsøk, med eventuelle vedtak for en enhet i en oppgitt periode.

FS528.001 Vedtak angående ekstra vurderingsforsøk (Vurdering/Rapporter/Søknadsbehandling)

Rapporten bestilles for en vurderingsansvarlig enhet under ett. Perioden gjelder søknadsbehandlingen, dvs. verdiene som er oppgitt i feltet År-termin behandling.

Du kan ikke bestille et utplukk på vedtaksstatus, for å få med f.eks bare dem som har fått innvilget søknaden, eller eventuelt bare dem som fikk avslag, eller som ikke er behandlet ennå. Men det går an å sortere rapporten på denne statusen, slik at disse gruppene kommer ut adskilt på listen. Du kan også begrense listen ved hjelp av Filtrer-funksjonen.

Emneord: fs527.001, studvurd, studvurd_eksforsøk, fs528.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

05 Søknad om spesiell tilpasning av eksamen

Noen studenter trenger spesiell tilrettelegging på eksamen, eksempelvis pga funksjonshemning eller andre forhold. Dette må studenten søke om (ikke mulig i Studentweb per i dag). Eventuelle innvilgede tilrettelegginger må opprettes manuelt i FS.

Det kan gis ulike typer spesialtilpasning, fra forlenget tid, utstyr av forskjellige slag (for eksempel datamaskin) til eksamensoppgaver i spesielle former (for eksempel i blindeskrift).

Permanente vs midlertidige behov

Behov for spesialtilpasning kan være forbigående eller permanent for den enkelte student, og dette registreres i ulike bilder i FS.

Permanente behov, eller behov som kan forutsies å vare i en bestemt tidsperiode, (for eksempel blindhet, astma m.m.) legges inn enten i personbildet Spesialtilpasning for person (nærmere beskrivelse under Personer) eller i Student vurdering samlebilde, underbilde Person tilp.

Hvis en tilpasning er av midlertidig karakter (eksempelvis ekstra tid grunnet svangerskap) bør underbildet Eksamenstilpasning i Student vurdering samlebilde benyttes. Tilpasningen knyttes da til et emne og en vurderingskombinasjon for ett bestemt semester.

NB! Merk at det aldri er studentenes funksjonshemning som skal registreres eksplisitt, men behovet for tilrettelegging som følger av dette. Funkjonshemning blir regnet som en sensitiv personopplysning og FS kan iflg. Personopplysningsloven ikke inneholde dette.

Student Vurdering samlebilde, Eks.tilp

Dette underbildet benyttes til å registrere og behandle søknader om spesialtilpasning for vurderingsenheter.

Student Vurdering samlebilde, Eks.tilp

Studenten hentes frem, og søknaden om spesialtilpasning legges inn ved å opprette ny rad (Ctr + N).

(Hvis du er i underbildet Melding vil knappen Registrer eks.tilpasning være på høyre side av bildet. Ved å trykke på denne knappen vil det opprettes en ny forekomst i vinduet Eks.tilp for vurdering).

Feltbeskrivelser

Emne

Emnekode

Vurdkomb

Vurderingskombinasjonskode for den vurderingsenheten det søkes tilpasning for. Det kan altså søkes tilpasning for deler.

Tid

Tidkode for vurderingsenheten. Vær obs på at det ikke er reell tid som benyttes, men tid.

Søknadsdato

Datering av søknaden.

Beskrivelse

Beskrivelse av søknaden. Må ikke inneholde sensitiv informasjon.

Innvilget

J/N om søknad om eksamenstilpasning er innvilget. Hvis J beskrives tilpasningen i feltene under.

Merk: Dersom det settes J og rom er angitt, så vil dette rommet bli opprettet i tabellen eksavviklingrom, med verdi J for spesialtilpasning. Dersom rommet allerede eksisterer i eksavviklingrom for denne vurderingsenheten, så røres ikke dette. Videre legges personen inn i eksavviklingperson (med J for La stå). Dersom innvilget gjøres om til N eller rom endres eller blankes ut gis det et varsel om at evt allerede registrert eksavviklingperson må slettes manuelt.

Ekstra eksamenstid

Tilleggstid, i timer, ved eksamen. Rutinene for plassering av eksamen på rom og plassering av kandidat på rom tar hensyn til om det er tillegg i tid, men tar ikke hensyn til verdien. Rutinene benytter seg av feltet Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning i Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom det ikke er verdi der settes ekstra tid til 0,5 timer for eksamen under 4 timer og 1 time for eksamen på 4 timer eller mer.

Spesiell vurderingsordning

Om kandidaten har behov for en spesiell vurderingsordning. Vises i rapporten 530.004.

Eksamensrom (bygning-rom)

Om kandidaten har behov for å sitte på spesielt rom. Vises i rapportene, men ingen atomatikk i plassering på disse rommene. Hvis kandidaten ikke er plassert på oppgitt rom i eksamensplanen, vises et rødt utropstegn ved siden av rommet her. Plasserer du muspekeren over utropstegnet, vises en forklarende tekst. Utropstegnet endres til en grønn hake når kandidaten er plassert på riktig rom.

Merknad

Merknadsfelt for eksamenstilpasning. Kan vises i rapportene. Skal ikke inneholde sensitive data.

Romutstyr for tilpasningen

I ruten til høyre legges inn hvilket romutstyr som må være på plass for tilpasningen. Det kan registreres flere rader med utstyr, forutsatt at dette er registrert i den underliggende tabellen Romutstyrtype

Hvis tilpasningen går ut på å få benytte et bestemt rom (som eventuelt har spesielt utstyr), må du manuelt plassere eksamenskandidaten i dette rommet ved å oppdatere bildet Plassering av kandidat i timeplan.

Rapporter

Det er laget fem rapporter for spesialtilpasninger i forbindelse med vurdering.

FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering

Rapporten lister ut alle studenter som har søkt og eventuelt fått innvilget spesialtilpasning i forbindelse med vurderinger som hører til det oppgitte stedet i det aktuelle semesteret. Rapporten sorteres etter eksamensdato og klokkeslett og bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering. Det er også mulig å filtrere på vurd.status, eksamenssystem og sensursystem.

Eksempel på rapporten FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering (Vurdering/Rapporter/Søknadsbehandling)
 

Den tar med opplysninger fra de 3 feltene i bildet hvor tilpasningskonklusjoner kan forekomme; Ekstra tid, Spesielt rom og Romutstyr. I tillegg lister den ut tekstene i feltene Beskrivelse og Merknad, hvis brukeren markerer at rapporten gjelder Søknad i bestillingsfeltet. Hvis brukeren markerer Vedtak, tas ikke disse to tekstfeltene med.

Rapporten viser reell tid (altså ikke tid for vurderingsenhetene). En persontilpasning innenfor perioden 1.1 - 30.6 vil komme med for vurderinger i vårterminen og 1.7 - 31.12 for høst.

FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet

Denne rapporten lister ut alle studenter som har fått registrert et tilpasningsbehov i underbildet Person tilp. eller Eks.tilp, og som også er meldt til vurdering ved det oppgitte stedet og i den aktuelle år-terminen. Den bestilles ved å opppgi et Sted eller campus og en År-årstermin for vurdering. Du kan også filtrere på ett enkelt eksamenssystem eller sensursystem.

I bildet benyttes en kode for tilpasningstype, og det kan angis en periode for behovets varighet og en merknadstekst. Disse opplysningene skrives ut for hver student som tas med.

I delheading for vurderingskombinasjon vises også kode for digitalt eksamenssystem hvis det er registrert.

Eksempel på rapporten FS530.002 Spesialtilpasning for student meldt til vurderingsenhet

FS530.003 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet

Dette er en statistikkrapport som oppgir hvor mange studenter som har fått innvilget spesialtilpasnig for bestemte vurderinger som hører til det oppgitte stedet i det aktuelle år-termin. Den bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering. For hver vurderingsenhet skrives det ut en linje for hver forekomst av innvilget tilpasning, med angivelse av hva denne går ut på blant kategoriene Spesielt rom, Ekstra utstyr, Ekstra tid og Spesiell vurderingsordning, pluss eventuelle tilleggsopplysninger lagt inn som Merknadstekst. Merknadstekst kan vises eller skjules etter at rapporten er kjørt.

FS530.003 (Innvilgede) spesialtilpasninger for vurderingsenhet

FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

Rrapporten lister ut alle spesialtilpasninger for år-termin.

FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsehet - datofordelt

Rapporten bestilles for et sted (eventuelt et campus), en termin og en vurderingsordning. En kan også velge datoer i eksamensperioden. For lettere å få oversikt over spesialtilpasningene kan en velge å ta med navn og fødselsnummer til de kandidatene som skal ha spesialtilpasning. I feltet Tilpasningstype vil koder for varige spesialtilpasninger (fra bildet Spesialtilpasning for person) vises, mens for de som har spesialtilpasning til en enkeltvurdering vil få koden "eksamen". Rapporten viser også studentens vurderingsform og eksamens varighet i timer.

FS530.005 Spesialtilpasning uavhengig av vurderingsmelding

Rapporten viser alle spesialtilpasninger som er innvilget, uten opplysninger om vurderingsmeldinger. Den bestilles ved å opppgi et Sted og en År-årstermin for vurdering.

FS530.005 Spesialtilpasning uavhengig av vurderingsmelding

 

Denne tabellen viser hvilke bilder de ulike rapportene henter informasjon fra:

x betyr at informasjonen vises

i angir at informasjon i feltet påvirker om tilpasningen skal komme med i rapporten eller ikke. F.eks. vil ikke en spesialtilpasning hvor perioden er utgått komme med.

 

Emneord: studvurd, studvurd_persontilp, studvurd_ekstilp, fs530.001, fs530.002, fs530.003, fs530.004, fs530.005
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

06 Generelle oversiktsrapporter for vurderingsmeldte

FS inneholder en rekke rapporter som gir oversikt over vurderingsmeldte studenter. Informasjonsbehovet er gjerne av to hovedtyper:

 • Oppsummering og oversikt. Det å få fram hvor mange som er meldt opp totalt, hvordan fordelingen er på de ulike vurderingsenheter, vurderingskombinasjoner, fag osv., og selvsagt å få fram hvilke individuelle studenter som har meldt seg til hvilke emner og vurderingsenheter.

 • Kontroll. Bl.a. å plukke ut de oppmeldte studentene som ikke oppfyller ett eller flere av de kravene som reglementet stiller.

FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

Rapporten er aktuell hvis du primært ønsker oversikt over oppmeldte studenter.

Rapporten bestilles for et Sted eller et Emne, samt år-termin for vurdering (reell tid).

Den lister ut alle studenter som er meldt opp til vurderinger som tilhører valgt sted i den aktuelle terminen. Studentene presenteres alfabetisk, og for hver student oppgis hvilket eller hvilke emner (emnekode og emnenavn) vedkommende er meldt opp til.

Eksempel på rapporten FS520.001 Vurderingsmeldte studenter
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter (Vurdering/Rapporter/Melding)

Rapporten kan begrenses til å ta med kun vurderingsmeldte studenter ved en bestemt campus, kun studenter som har betalt semesteravgift eller en konkret dato-periode for eksamen. Det er også mulig å ta ut rapporten kun for en bestemt vurderingsstatus.

Valg for om emnenavn og evt. vurderingstid skal vises i rapporten må gjøres før den kjøres.

Valgbare visninger er fødselsnummer for kandidatene og skillelinje mellom kandidatene.

FS520.002 Oppmeldingstall for sted

Rapporten gir oversikt over hvor mange studenter som er meldt opp til de enkelte emnene som hører til et oppgitt sted.

Den bestilles for en termin (reel tid) og sted eller for dato og sted.

FS520.002 Oppmeldingstall for sted (Vurdering/Rapporter/Melding)

Visningsvalg er om rapporten skal vise antall trukket, og om den skal ta med deler.

Dersom du krysser av for Utelat ugyldige resultater, så vil ikke rapporten ta med ugyldige resultater med resultatstatus Ø,T osv. Men meldinger uten resultat vil telles med.

FS519.001 Vurderingsmeldingstall

Denne rapporten gir også en statistisk oversikt over oppmeldte studenter ved et sted i en gitt termin, men kan i tillegg grupperes på fag. Du kan kjøre rapporten med utplukk på et gitt eksamens- og/eller sensursystem.

Eksempel på rapporten FS519.001
FS519.001 Vurderingsmeldingstall (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Faggrupperingen bygger på informasjon i Emne samlebilde og feltet Fag sortering, ikke på de(t) fag(et) som måtte finnes i vinduet Fag i samme bilde. Sistnevnte gir mulighet for en mange-til mange-kobling mellom emne og fag, og er derfor umulig å bruke for et enkelt sorteringsformål som dette.

FS529.001 Oppgavevarianter for vurderingsenhet

Når alle eksamensmeldingene er oppdatert med relevante data for bl.a. Språk, vil denne rapporten gi en samlet oversikt over hvilke varianter som det er behov for å lage i den aktuelle terminen.

Rapporten kjøres med sted som utplukk, og bestilles etter år og termin for vurderingsenhetene. Dersom det av en grunn skulle mangle referanse til studentens språk i vurderingsmeldingen, kan det krysses av for at rapporten skal benytte den målform som er knyttet til person.

FS529.001 Oppgavevarianter for vurderingsenhet (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet)

Arbeidslister over vurderingsmeldte

Arbeidslistene over vurderingsmeldte er laget for å dekke ulike behov som de vurderingsansvarlige stedene har for oversikt over oppmeldte studenter, enten de skal brukes til intern kontroll eller for å presenteres på oppslagstavler. Rapportene kan være nyttige verktøy i eksamensplanleggingen. I noen tilfeller kan vurderingen være desentralisert, slik at andre og/eller flere læresteder står for den praktiske eksamensavviklingen. Da er det ønskelig å kunne sortere listene over oppmeldte studenter etter eksamenssted.

FS521.001 Arbeidsliste 1 vurderingsmelding

Rapporten bestilles for Emne eller Sted.

 • Ved Emne bestilles den etter tid og vurderingskombinasjon
 • Ved Sted bestilles den for tid og vurderingsstatus

Det er mulig å ta ut rapporten for en enkelt campus.

FS521.001 Arbeidsliste 1 vurderingsmelding (Vurdering/Rapporter/Melding)

Bestiller du rapporten for et sted er det sideskift mellom hver eksamen.

Rapporten inneholder navn, vurderingsstatus, språk/medium, campus, eksamenssted, vurderingsordning, resultatstatus og status for levert pensumliste. I tillegg kan du velge å vise fødselsnummer, studentnummer, instrument for melding, instrument for student, individuell eksamensdato og om tidligere resultat finnes.

FS521.002 Arbeidsliste 2 vurderingsmelding

Arbeidsliste 2 kan kun bestilles med Emne som utplukk, med Tid og Vurderingskombinasjon. Du kan i tillegg filtrere rapporten på en enkelt campus.

Eksempel på rapporten FS521.002 Arbeidsliste 2
FS521.002 Arbeidsliste 2 vurderingsmelding (Vurdering/Rapporter/Melding)

Datagrunnlaget velges som Emnevalg, Melding, Kandidat eller Protokoll - alt avhengig av når i vurderingsprosessen du ønsker å kjøre ut rapporten.

Visningsvalg er fødselsnummer, adresse, E-post, instrument, klasse, oppgavetittel og fagperson (fra vurderingsmeldingen). I tillegg vises J/N-indikatorer for:

 • GS - Generell studiekompetanse
 • BF - Bestått forberedende prøve (exphil)
 • FK - Oppfylte forkunnskapskrav
 • TB - Tidligere bestått vurdering i emnet
 • TG - Tidligere tellende (gyldig) resultat i emnet
 • FE - Fritak for vurdering i emnet

I tillegg til å være en ren oversiktsrapport over vurderingsmeldte, er Arbeidsliste 2 også en spesialisert kontrollrapport. Punktene over er forhold som ofte må være oppfylt før kandidatene fremstilles for vurdering. Et eksempel er kolonnen BF - Bestått forberedende prøve (exphil). Kontroll av bestått forberedende prøve, uavhengig av definerte forkunnskapskrav, er en tradisjonell funksjon ved universitetene, hvor alle (som hovedregel) skal avlegge denne prøven. Med innføringen av fakultetsvise påbygninger (ex.fac) er kontrollbehovet blitt mer differensiert.

Arbeidsliste 2 har en J/N-indikator for om den tradisjonelle prøven er bestått. Indikatoren settes til J hvis vurdering i et emne på studienivå 70 er bestått. Exphil fra de ulike institusjonene vil dermed bli godtatt om hverandre.

I tillegg til disse kontrollvariablene, gir rapporten også opplysninger om hvilken institusjon som har gitt undervisningen. Dette forutsetter at data er oppdatert i feltet Und.sted i studentens vurderingsmelding. Dette feltene er aktuelt for kandidater som ikke benytter seg av institusjonens ordinære undervisningstilbud.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter, kullfordelt

Rapporten viser vurderingsmeldinger for et emne fordelt etter kull.

Den bestilles for en bestemt vurderingsenhet. Rapporten skriver ut alle studenter som er meldt til denne vurderingsenheten, fordelt på kull. Det er sideskift for nytt kull.

Rapporten har en rekke Vis-filtre som kan slås av eller på, som fnr., adresse, e-post, klasseinfo og ulike merknadstekster.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt (Vurdering/Rapporter/Melding)

FS523.001 Fordelingsliste eksamenssted

Denne rapporten er aktuell hvis enheten har delegert undervisning og eksamen som enheten selv er faglig ansvarlig for til et annet lærested. Studenter som går opp til eksamen ved det andre lærestedet registreres da med institusjonskoden for dette i vurderingsmeldingens felt Eksamenssted (se beskrivelse av vinduet Melding).

Rapporten bestilles for en enkel vurderingsenhet og lister ut alle studenter som er oppmeldt til den oppgitte vurdering. Rapporten skifter til ny side ved overgang til nytt lærested. Den tar bare med studentenes navn og studentenes kandidatnr. hvis disse er blitt tildelt når rapporten kjøres.

Du kan, etter at rapporten er kjørt, markere at bare de som går opp ved eksterne steder skal vises fram.

FS523.001 Fordelingsliste eksamenssted (Vurdering/Rapporter/Melding)
Emneord: fs520.001, fs520.01, fs520.002, fs519.001, fs529.001, fs521.001, fs521.002, fs301.011, fs523.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:13

07 Tilbakemelding / brev til studentene

I Studentweb oppretter studentene forpliktende vurderingsmeldinger ved bekreftelse av utdanningsplan og semsterregistrering. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilbakemelding til studentene med bekreftelse på at meldinger er registrert.

FS535.001 Oppmeldingsbrev

Ved hjelp av denne rapporten kan FS maskinelt produsere tilbakemeldingsbrev for vurderingsmeldinger. Rapporten bestilles for en bestemt registreringstermin, og med utplukk for enten enkeltperson, en bokstavserie (for etternavn) eller fil (med fødselsnummer). Serien fra A til E vil for eksempel ta med alle studenter med etternavn som begynner på A, B, C, D eller E, og som har registrert seg i det oppgitte semesteret med minst én vurderingsmelding.

Ikke-registrerte studenter med oppmeldinger kan også inkluderes. Noen institusjoner benytter denne for studenter som ikke har adgang til Studentweb.

FS535.001 Oppmeldingsbrev

Ulike utplukk

Utplukket kan avgrenses til ulike studentgrupper:

Studierett: uansett, en StudieProgram-kategori (se Studieprogram), et studieprogram og et sted.

I tillegg: kun inneværende termin, kun et emne, kun meldinger for en vurderingstid og kun meldinger i et enkelt emne, ev inkludert (hoved)oppgaver.

Rapporten benytter et forhåndsdefinert brev, REGEKSMELD, med FS som breveier. Dette forutsettes å inneholde avsnittene:

 • REGEKSMELD_HEAD,
 • REGEKSMELD_INTRO og
 • REGEKSMELD_AVSLUTT

også disse med FS som breveier. (Bildene Brevtype og Avsnitt).

Eksamensdato og -rom kan tas med i brevet (enkel / dobbelt markering i feltet).

Via trykknappen Tilleggstekst kan ekstra tekstavsnitt tas inn når brevet kjøres. Brevet tar også med studentens pin-kode som gir adgang til Studentweb. Emnevalg kan bekreftes ved hjepl av brevrapporten.

Vis

Rapporten har ulike visningsvalg. "Logo" blir husket til neste gang rapporten åpnes.

Utskrift med logo

For å få ut denne rapporten med institusjonens logo, må det finnes en oppføring i kodebildet Logo (kodemodulen, under Institusjon/fak/sted), med logobruk EKSMELD. NB! Det finnes ingen egen dialog for å sette høyde og bredde på logoen. Den følger formatet for logoen i karakterutskriften. Du må derfor enten bruke samme logo som for logobruk KARUT, eller bruke en bildefil som har samme forhold mellom høyde og bredde som den som brukes til karakterutskrifter.

For mer informasjon om kodebildet Logo, se brukerdokumentasjonen for bruk av logo i Studentweb.

Emneord: fs535.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 20:25

08 Oppgaver (studentbesvarelser)

Felter som inneholder oppgaveattributter (fagperson/veileder, uttaksdato, leveringsfrist mv) finnes i alle de vanlige bildene for vurderingsdata, som underbildet Melding i både Student vurdering samlebilde og Vurderingsenhet samlebilde. Oppgavefeltene vises når Detaljer er haket av i bildet.

Student vurdering samlebilde - Melding med oppgavefelt

Rapporter

FS522.001 Status, uttatte oppgaver

Rapporten gir en oversikt over vurderingsmeldinger med oppgavespesifikke opplysninger.

Rapporten bestilles for et sted eller for et studieprogram knyttet til meldingen eller emnet, og for en periode (som gjelder uttak eller innleveringsfrist). Data kan hentes fra meldings- eller protokollområdet, eller begge. Rapporten skriver ut meldingene med de oppgave-spesifikke opplysningene.

FS522.001 Status, uttatte oppgaver (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.002 Forventet innlevering, oppgaver

Rapporten lister ut alle studenter som fanges opp med uttaksdato og innleveringsfrist.

Rapporten bestilles enten for et sted eller studieprogram (enten knyttet til meldingen eller emnet) og for en periode for uttak eller innlevering. Rapporten lager liste over alle studenter med uttaksdato og innleveringsfrist, uten opplysninger om emne.

FS522.002 Forventet innlevering-oppgaver (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.003 Sensurskjema - oppgave

Etter at oppgavene er levert skal de sensureres. Denne rapporten kjører ut sensurskjema med alle de registrerte oppgaveopplysningene, og kan skrives ut og leveres kommisjonen.

Sensurskjemaet bestilles for en enkelt student etter fødselsnummer eller studentnummer. Merk: Når person angis med fnr eller studentnr, så hentes alle oppgaveemner frem, og et av disse må velges. Et av disse er valgt automatisk, så valg må kun gjøres dersom student har flere oppgaveemner, og feil emne er valgt automatisk. Da vises en oversikt over alle vurderingskombinasjoner som studenten har vurderingsmelding eller protokollforekomst for, for gitt vurderingstid. Inntil tre av disse kan velges med i rapporten. Dersom resultat allerede er lagt inn, så vises dette i rapporten.

Rapporten kan ha med signaturfelt for opptil tre sensorer. Signaturinformasjonen oppgitt som parametere benyttes kun dersom vurderingsmeldingen ikke er knyttet til kommisjon.

Informasjon om kopi- og returmottaker av skjema kan fylles inn i egne felter, som vises i rapporten. Siste oppdaterte verdi for feltet Skjemaretur vil bli husket til neste gang rapporten åpnes.

Engelsk versjon: man kan velge å få rapporten på engelsk ved å hake av for Engelsk versjon.

Kandidatens fødselsnummer, studentnummer, kandidatnummer og adresse for tilsending av vitnemål er valgbare Vis-filtre.

Valget for vurderingskombinasjoner har også et vis-valg for oblig'er.

Merk: dersom rapporten går over mer enn en side, vil alle vurderingskombinasjoner vises på side 2.

FS522.003 Sensurskjema- oppgave (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.004 Oppgaverapport kull

Rapporten gir en oversikt over status for innleverte oppgaver for et helt kull og viser sentrale opplysninger fra oppgaverelaterte felt i studentens vurderingsprotokoll, som datoer, veileder og oppgavetitler.

Rapporten kjøres for studieprogram, kull og ev. klasse.

Den kan kjøres for en vurderingskombinasjon, en vurderingsperiode, og/eller en innleveringsperiode.

F.nr, tittel, fagperson og utføres ved (sted) er Vis-filtre som kan slås av eller på. Man kan også velge å innsnevre utvalget etter tittel, dato og utsatt frist (nedtrekksmenyer).

FS522.004 Oppgaverapport - kull (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

Emneord: fs522.001, fs522.002, fs522.003, fs522.004
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

09 Kontrollere vurderingsmeldinger - sperre pga ikke oppfylte krav

Det er mange forhold som bør kontrolleres i forbindelse med at studenter melder seg til vurdering. De mest vanlige kontrollene vil gjelde generell studiekompetanse, studierett, registrering og betaling av semesteravgift, nødvendige forkunnskaper, eventuelle sperrer og fritak for det aktuelle vurderingsemnet, og 3-gangersregelen for gjentak. Andre kontroller kan være aktuelle for noen studentgrupper, og kan for eksempel gjelde lovlige meldingskombinasjoner, påbudt gjentakskombinasjon, belastningskontroll, frivillig gjentak mv.

Rapport FS521.002 Arbeidsliste 2 - vurderingsmelding også er en dels kontrollrapport som viser de vanligste forholdene som kandidater kontrolleres mot. I tillegg kan en enkel kontroll gjøres i bildene som viser vurderingsmeldinger, som for eksempel Vurderingsenhet samlebilde, Melding og i Student vurdering samlebilde, Melding.

I tillegg finnes det en rekke mer spesialiserte kontrollrapporter. Disse har til felles at de presenterer bare de studentene som "fanges opp" fordi de ikke oppfyller de betingelsene rapporten kontrollerer for. Hver rapport tar også for seg bare en enkel eller et fåtall kontrolloppgaver, til gjengjeld gir de som regel mer utførlige og detaljerte opplysninger om manglene som avdekkes.

Kontrollrapportene finnes under Vurdering/Rapporter/Kontrollrapporter.

Rapporter

FS525.001 Kontroll av manglende studierett

Denne rapporten undersøker om hver enkelt student har studierett til de emner hvor vedkommende er vurderingsmeldt. Rapporten lister ut studenter som mangler gyldig studierett, og hvilke mangelfulle eller manglende studieretter vedkommende har ved det/de studieprogrammene emnet er knyttet til. Hvis studenten har studieretter på andre studieprogram, vil disse skrives ut til høyre på listen under "andre studier".

Merk: Når studentene er tatt opp på undervisning regnes det implisitt at de har studierett. Dermed vil de ikke komme med i rapporten.

FS525.001 Kontroll av manglende studierett

Utplukk

Rapporten kan kjøres med Emne eller Sted som utplukk. Den bestilles ved å oppgi Emne/Sted, vurderingstermin og kontrolldato for gyldig studierett, og evt. studienivå-internvall. Kontrolldatoen er et tidspunkt hvor studieretten må være gyldig for å bli med i rapporten. Den må både være oppnådd før eller på den oppgitte kontrolldatoen, og ikke være opphørt før den samme datoen.

Datagrunnlag

Datagrunnlag velges fra melding og/eller kandidat og/eller protokoll. Rapporten kan altså kjøres både før, under og etter en vurdering - og i tillegg på et tidspunkt hvor de relevante dataene foreligger spredt på flere av disse områdene.

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis datagrunnlaget for rapporten er valgt både fra melding og kandidat, og kandidatnummereringen allerede er foretatt, vil listen inneholde dubletter. Datakildeindikatoren viser M når kilden er kandidat, men i riktig kolonne.

Parameter

"Kun studenter uten noen studierett". Hvis denne er haket av vil kun studenter uten en eneste studierett vises.

"Inkluder undervisningsmelding/utdanningsplan ved kontroll av studierett" er pr default haket av. Tas haken bort vil ikke forekomst av undervisningsmelding eller emne i utdanningsplan bli tatt hensyn til.

FS525.002 Kontroll av manglende semreg/studkomp

Denne rapporten undersøker om en student er registrert med generell studiekompetanse fra et høyere lærested i Norge i databasen. Den kontrollerer også om studenten har betalt semestervgift og registrert seg for det år og semester som oppgis.

FS525.002 Kontroll av manglende sem.reg/studiekomp.

Rapporten kjøres med Emne eller Sted som utplukk. I tillegg oppgis vurderingstermin pluss en kontrolltermin for når semesterregistrering og -betaling skal være foretatt. Hvis kontrolltermin ikke oppgis, settes den automatisk lik vurderingsterminen. Studienivå-intervall kan eventuelt oppgis.

Datagrunnlag velges fra melding, kandidat eller protokoll, eller som en kombinasjon av disse. Rapporten skriver ut liste over studenter med minst ett manglende forhold, med J/N- for GS (GSK), SA (semesteravgift) og SR (semesterregistrering).

Rapporten tar hensyn til at doktorgradsstudenter ikke skal betale semesteravgift og du kan velge om de skal være med i rapporten eller ikke.

FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

Rapporten kontrollerer om de oppmeldte studentene har de nødvendige forkunnskapene. Forkunnskapskravene må være definert på forhånd i bildet Forkunnskapskrav (Studieelementer/Bilder/Krav/regler), vinduene Emne og eventuelt Emnesamling.

FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

Rapporten lister ut alle oppmeldte studentene som ikke oppfylte alle kravene om forkunnskaper, med fnr, studentnr. og navn. Hvis forkunnskapskravet omfatter flere emner, vil de emner som studenten eventuelt har bestått, skrives ut. Rapporten angir ikke eksplisitt hvilke emner studenten mangler, ettersom det ofte kan finnes flere alternative måter å oppfylle kravene på. Unntaket er hvis det kun eksisterer "en liste" med forkunnskapskrav. Da vil studentenes mangler vises i stedet for hva studenten har.

Rapporten kjøres med Vurderingsenhet eller Sted som utplukk, og den undersøker om de oppmeldte studentene har bestått alle emner som inngår i forkunnskapskravene til det aktuelle vurderingsemnet. Det er mulig å hake av for at rapporten skal vise studenter som har oppfylt alle krav.

Rapporten kontrollerer bare resultatene for emner som inngår i forkunnskapskravet, ikke resultatene for eventuelle emnesamlinger som måtte høre med i dette. Hvis en emnesamling reelt skal inngå i kravet, bør du også angi de konkrete emnene den inneholder når forkunnskapskravet spesifiseres.

Ofte vil et sett av emner være såpass like (ekvivalente) at hvilket som helst av dem vil oppfylle forkunnskapskravet. For at ikke spesifikasjonene av kravene skal bli for komplisert, kan slike grupper av ekvivalente emner defineres på forhånd i bildet Emnekjede (Studieelementer/Bilder/Krav/regler). Rapporten vil undersøke om det aktuelle vurderingsemnet finnes som medlem av en gruppe emner hvor kjedebrukverdien er EKV. Hvis så er tilfelle, vil den godta et bestått-resultat fra hvilket som helst av de ekvivalente emnene, og dermed regne forkunnskapskravet som oppfylt.

FS526.002 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte

Rapporten brukes til å kontrollere om en avgrenset gruppe med vurderingsmeldte studenter har bestått enkelte emner, og se hvilke emner de er meldt til og har bestått.

FS526.002 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte

Rapporten bestilles for et sted og en vurderingstermin. Du kan oppgi inntil tre emner som rapporten skal kontrollere.

Studentgrunnlaget kan avgrenses på flere måter:

 • Max.studiepoeng. De som er meldt/har bestått så mye tas med
 • Studierett. Kan velge mellom uansett/studieprogram/kull og studienivå
 • Privatister tas med dersom Inkl. privatister er markert.
 • Studierettdato. Gyldig studierett må omfatte denne datoen.
 • År-termin første gangs reg. De som er registrert første gang etter denne datoen tas med.

Rapporten skriver ut de som fanges opp med navn, fødselsnummer, hvilke av de oppgitte emnene som eventuelt er bestått og sum studiepoeng i protokoll, melding og samlet sum. Valget Max.studiepoeng går mot summen av beståtte og meldte studiepoeng. For hver student listes det opp alle enkeltvurderinger i protokollen og alle vurderingsmeldinger med studiepoeng.

FS526.003 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2

Dette er en variant som gir oversikt over alle vurderingsmeldte og lister opp deres meldinger, fritak og vurderingsprotokollforekomster.

FS526.003 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapporten skriver ut alle som bryter med n-gangersregelen ved å ha meldt seg til vurdering i det oppgitte semesteret. Den oppgir når de tidligere vurderinger og vurderingsforsøk var, og resultatet som ble oppnådd. Disse forekomstene må ligge i vurderingsprotokollen. Hvis studenten også har fått registrert søknad om å få gå opp ekstra forsøk, vises det i Merknadsfeltet til høyre.

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering.

Denne rapporten er også beskrevet under Søknad om adgang til vurdering.

FS527.002 Kontroll av frivillige gjentak

Dette er i utgangspunktet en spesialrapport for NTNU.

Rapporten bestilles for sted eller emne, med vurderingstermin og evt. studienivåintervall. Den kan baseres på vurderingsmeldinger eller protokoll, eller begge deler. Den skriver ut en liste over kandidater og info om første beståtte resultat og resultat ved frivillig gjentak. Man kan velge kun ta med studenter som har bestått emnet tidligere.

FS527.002 Kontroll av frivillige gjentak

FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel

Denne rapporten brukes hvis det er vedtatt vektingsreduksjoner og noen kandidater har bestått berørte emner. Rapporten kjøres for regelnummer og lister ut berørte studenter, som ev. kan tilskrives.

FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregler
Emneord: fs525.001, fs525.002, fs526.001, fs526.002, fs526.003, fs527.001, fs527.002, fs527.004, fs732.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44

10 Endring av vurderingsmeldinger - med trekk og sletting

Det hender ofte at vurderingsmeldinger av ulike grunner blir endret eller trukket. Det kan være at kandidaten ikke lenger ønsker å fremstille seg for vurdering i et emne, eller ønsker å ha vurdering på et senere tidspunkt. I noen tilfeller, som for eksempel ved manglende obligatoriske aktiviteter, kan det også være at kandidaten ikke lenger har adgang til å fremstille seg for vurdering.

Trekk fra vurdering kan kun "registreres" ved å slette vurderingsmeldingen. Dette kan gjøres fram til et visst tidspunkt nær selve vurderingen (før registrert trekkfrist). Utsettelse av vurdering til et senere semester kan på tilsvarende måte gjøres kun ved å endre den opprinnelige meldingen, eventuelt slette denne og legge inn en ny for det nye tidspunktet. Innenfor trekkfristen kan studenten gjerne gjøre dette selv via Studentweb, dersom det er gitt adgang til dette. Da er det som regel ikke behov for at saksbehandler foretar seg noe i FS ved enkelttrekk fra vurdering eller ved utsettelse av vurdering.

Hvor kan man se endrede vurderingsmeldinger?

Alle endringer som gjøres i vurderingsmeldingene blir loggført i FS. Loggførte endringer kan enkelt sees av saksbehandler i de vanligste bildene for vurderingsmeldinger:

Vurderingsenhet samlebilde og Student vurdering samlebilde har en fane som heter Endr.VM (Endret vurderingsmelding). I Student samlebilde heter fanen Endr.meld. 
Fanen viser alle endringer som er gjort enten for meldinger innenfor en bestemt vurderingsenhet eller for en students vurderingsmeldinger.

Student vurdering samlebilde - Endret VM

Det er ikke mulig å registrere data i dette bildet, men data hentes automatisk fra vurderingsmeldingsloggen (se mer informasjon om loggen lenger nede). Det vises i utgangspunktet kun endringer i vurderingsmeldingene, men hele meldingsloggen kan hentes frem ved å hake av for Vis hele loggen.

I studentbildene viser loggen hvilken vurderingsenhet endringen gjelder, tidsperiode for meldingen, hvilken saksbehandler/applikasjon som har utført endringen, når endringen er utført og status for endringen.

Trekk etter trekkfrist

Etter at trekkfristen er passert, skal trekk til vurdering registreres som et resultat (med resultatstatus T for trekk), og meldingen skal ikke slettes. Eksamensreglementet og lærestedets praksis vil da avgjøre om dette får noen videre konsekvenser for kandidaten (for eksempel at det regnes som tellende forsøk) eller ikke.

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Ved noen tilfeller ønsker lærestedet å slette vurderingsmeldinger automatisk for kandidater. Dette kan bl.a. skyldes at studenten mangler obligatoriske aktiviteter, forkunnskaper eller betalt semesteravgift. Rutinen oppdaterer kun helheter, ikke deler (inkl oblig'er).

Rutinen sletter vurderingsmeldinger på følgende grunnlag:

 • Manglende semesteravgift
 • Manglende semesterregistrering
 • Manglende emneavgift
 • Manglende studierett
 • Manglende obligatoriske aktiviteter
 • Manglende vurderingskombinasjon forutsatt fullført
 • Manglende forkunnskaper
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger (Vurdering/Rutiner/Melding)

Hvis årsaken er manglende betaling og/eller registrering, slettes alle vurderingsmeldinger og ev. undervisningsmeldinger i den aktuelle eksamensterminen.

Rutinen skriver ut fakultetstilhørighet, slettede meldinger med fnr (valgbart), navn, vurdering, kandidatstatus og evt. -nr og undervisningstermin. I tillegg vises status for alle slettingsgrunnlagene med verdieneJ/N. Selv om du kjører rutinen for ett av grunnlagene, vil rapporten uansett gi en oversikt over status for de øvrige grunnlagene.

For valgene Manglende obligatoriske aktiviteter og Manglende forkunnskaper kan du velge å slette eller oppdatere resultatstatus på vurderingsmeldingen. For manglende obligatoriske aktiviteter kan rutinen sette resultatstatusverdi Ø (manglende øvinger) på vurderingsmeldingen. Du kan i tillegg velge å slette undervisningsmeldinger.

For "Manglende obligatorisk aktivitet", når en bestemt aktivitet er valgt, så vil rutinen kun oppdatere/slette melding for helhet dersom studenten er meldt eller har et resultat for gitt obligatorisk aktivitet innenfor samme vurderingstid. Dersom så ikke er tilfelle, vil det i rapporten vises "Student ikke meldt xxx".

Rutinen sletter ikke meldinger for doktorgradskandidater, men gir melding om disse i resultatrapporten.

Utplukk

Man kan velge å kjøre rapporten for termin, reell tid eller tid.

Hvis rutinen kjøres med emne som utplukk har man også mulighet til å velge å kun kjøre den for studenter som er deltakere på et bestemt undervisningsparti.

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger (Vurdering/Rutiner/Melding)

FS515.002 Oppdatere resultatstatus

Rutinen oppdaterer feltet Resultatstatus. Den kan kun kjøres med Emne som utplukk.

Rutinen bestilles for et emne og en eksamenstermin. Den skriver ut liste over alle kandidater uten godkjenning i emnet. Det er J/N indikatorer for om semesteravgiften er betalt (SB), semesterregistrering er utført (SR), om kandidaten har gyldig strudierett (ST), om alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført (OA) og om forkunnskaper er bestått (FK).

Antall godkjent / antall meldt totalt vises rett etter statusen(e) øverst i bildet. Tellingen gjøres både fra melding og protokoll. Saksbehandlers initialer vises for den som har ferdigregistrert sensuren (ikke vist i bildet nedenfor).

FS515.002 Oppdatere resultatstatus. (Vurdering/Rutiner/Melding)

Vurderingsmelding-logg

Alle endringer som gjøres i vurderingsmeldingene blir loggført i FS. I dette bildet finnes samtlige transaksjoner som er utført i forbindelse med en students vurderingsmeldinger.

Bildet viser student med navn og fnr, vurderingskombinasjon med tid, løpenummer og tidspunkt for endringen. Saksbehandler som har foretatt endringen vises med initialier. I tillegg er det et merknadsfelt i bildet med en statusmelding for endringen.

Vurd.melding-logg (Vurdering/Bilder)

Det er mulig å slette loggen for en enkelt student via knappen Slett logg for student. Alle meldingsdata for den aktuelle person blir da slettet. Dette bør kun gjøres når personen skal slettes (f.eks. etter endret fnr).

Vurderingsprotokoll-logg

Bildet tilsvarer vurderingsmeldingsloggen, men viser loggførte endringer i vurderingsprotokollen. I dette bildet er det ikke mulig å slette loggen.

Vurd.protokoll-logg (Vurdering/Bilder)
Emneord: studvurd, studvurd_endrvm, fs515.001, fs515.002, vurdmeldlogg, vurdprotlogg
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:13

03 Obligatoriske aktiviteter

01 Om obligatoriske aktiviteter i FS

Mange emner har obligatoriske aktiviteter knyttet til seg. Det kan være for eksempel være laboratorieoppgaver eller øvinger. Obligatoriske aktiviteter er en del av vurderingskombinasjonen, og behandles på mange måter lik øvrige vurderingsenheter hvor det skal registreres et resultat. Samtidig har de noen særtrekk som gjør at de bør behandles for seg selv. De obligatoriske aktivitetene er gjerne en forutsetning for å få anledning til å fremstille seg for vurdering, og behandles da helst i forkant av at eksamen skal avvikles.

Emneord: oblig
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 24. feb. 2017 14:50

02 Godkjenningslister

For å kontrollere om studentene har gjennomført de obligatoriske aktivitetene er det i FS laget flere rapporter. Godkjenningslistene, FS555.001 og FS555.002, kan sendes til og undertegnes av ansvarlig fagperson som papirbevis på at studentene har gjennomført obligatorisk aktivitet, og er dermed et grunnlag for registrering i FS. Samtidig gir de også oversikt over de som allerede har fått registrert godkjent aktivitet.

FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Rapporten bestilles enten for Vurderingsenhet med emne og tid eller for Sted med år-termin. Den kan grupperes på vurderingsordning. Rapporten skriver ut en liste over alle meldte studenter for hver vurderingsenhet, med kryss og merknad for dem som er registrert med godkjent aktivitet.

Rapporten presenterer alle aktiviteter under ett i stedet for enkeltvis. Kryss i feltet Godkjent innebærer at samtlige obligatoriske aktiviteter er godkjent. Merknaden KUN DELER betyr at bare noen av flere aktiviteter er godkjent.

FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldte

Denne rapporten skriver ut alle obligatoriske aktiviteter for hvert emne. Aktivitetene vises enkeltvis, slik at den kan brukes som godkjenningsliste for den enkelte aktivitet samtidig som den gir oversikt over studenter med godkjent/ikke godkjent aktivitet. Rapporten tar med studenter som kun er meldt til oblig (ikke helhet). Rapporten gråer ut rader for studenter som ikke er meldt, og viser en tekst om dette. I tillegg blir disse sortert sist i listen (og kan eventuelt filtreres bort).

Rapporten bestilles for emne, sted eller studieprogramkategori sammen med år-termin- og ev. for et studienivåintervall (for sted, st.pr.kategori).

Fra nedtrekkslisten under "Vis", kan du velge om rapporten skal være ugruppert (default) eller gruppert etter klasse, kull, utdanningsplan, instrument eller undervisningsparti.

Hvis det finnes fagpersoner med rolle på emnet, vises den øverst prioriterte fagpersonen som "Ansvarlig faglærer". I utgangspunktet velges den fagpersonen som har lavest rollenummer (feltet Nr i underbildet Personrolle i Emne samlebilde). Dette kan overstyres ved å sette et tall i feltet Prioritet. Den rollen som har lavest tall i dette feltet, blir da vist fram.

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldte (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Rapporten gir kryss i feltene Godkjent og Ikke godkjent avhengig av hva som allerede er registrert.

Merk: Dersom rapporten kjøres for en oblig, så hentes kandidatnr fra denne vurderingskombinasjonen. Dersom det ikke er angitt kandidatnummer på oblig, så vil kandidatnummer hentes fra helheten.

FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktivitet

Dette er en brevrapport som er laget for at studenter som mangler obligatoriske aktiviteter kan tilskrives og varsles om manglene.

Rapporten skriver ut liste over alle vurderingsmeldte studenter i hvert emne som mangler den nødvendige godkjenning, samtidig som den lager brev til disse studentene. For å se brevet i forhåndsvisning klikker du på arkfanen Brev.

Brevene bestilles for emne, vurderingskombinasjon, studieprogramkategori eller sted etter termin. For de to sistnevnte utplukkene kan man velge et studienivåintervall.

FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktivitet. (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Brevrapporten forutsetter at det finnes en brevtype med brevmal GODOBL.

Emneord: fs555.001, fs555.002, fs555.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

03 Registrering av godkjent aktivitet

 
 

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Dette bildet brukes til registrering av gjennomførte obligatoriske aktiviteter.

Bildet er søkbart på emne med vurderingskombinasjon og tid for vurdering. Øverst til høyre vises en trestruktur med hele vurderingskombinasjonen for emnet. Det som kan leses her er vurderingskombinasjonskoden, navn på vurderingskombinasjonen, antall vurderingsmeldte, antall kandidater, antall kandidater som mangler resultat.

Det er kun mulig å registrere resultat for kombinasjoner som er definert med Vurdkombtype OBLIG.

Godkjenning av obligatorisk aktivitet (Vurdering/Bilder)

Bildet kan benyttes både for godkjenning av alle obligatoriske øvelser for emnet under ett, eller for godkjenning av enkeltvise aktiviteter. Hvilken eller hvilke aktiviteter du ønsker å registrere godkjenning for velges i nedtrekksmenyen midt i bildet.

Dersom ALLE velges, vil du under en og samme operasjon godkjenne eller ikke godkjenne samtlige aktiviteter for de vurderingsmeldte studentene i dette emnet.

Det finnes to parametre for å filtrere utvalget av studenter som skal godkjennes, basert på:

 • Studieprogram

 • Undervisningsparti

Med Und.parti som parameter kan du velge på grunnlag av hvilken terminnr/undform og disiplin denne skal beregnes. År-termin for partiet må stemme over ens med år-termin for vurderingsenheten. Det er også egen valgliste for enkeltpartier innenfor valgt undervisningform/disiplin.

Vis-filtre; Utelat meldinger med resultat, Inkludér undervisningsmeldte, Vis studentnr, Inkludér trekk.

Det nedre bildet

Det nedre vinduet i bildet inneholder liste over alle vurderingsmeldte studenter. De kan sorteres etter studieprogram, partinummer, kandidatnummer eller navn.

Knappen Legg til student gir mulighet for å legge til student som ikke har vært vurderingsmeldt. Studenten blir synlig på de obligatoriske aktivitetene, men ikke på andre deler. Studenten godkjennes direkte ved registrering.

Godkjent/ikke godkjent markeres ved å krysse av i feltene Godkjennes nå eller Godkjennes ikke. Til høyre i bildet finnes en hurtigknapp for å godkjenne alle studenter - Godkjenn alle.

Det er også mulig å registere fritak fra aktivitene, ved å krysse av i feltet Res. Fritak. Når du markerer dette feltet, vil et eget dialogvindu for registrering av fritak dukke opp:

 

I vinduet registrerer du institusjon og termin-år, samt en eventuell merknad. Klikk Registrer for å fullføre registreringen. Fritaket vil automatisk generere en godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde.

Godkjenningen av den obligatoriske aktiviteten vil sjekke om studenten har en annen oblig som erstatter en manglende oblig. Kontrollen går mot bildet Vurderingskombinasjon samlebilde og feltet Antall terminer gyldig. Dersom terminen er innenfor gyldig periode vil vedkommende slippe å ta øvelsen på nytt.

Når du har registrert godkjent/ikke godkjent, skal resultatene overføres til vurderingsprotokollen. Overgangsknappen Protokoll vil åpne rutinen FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll .

Knappen Reg. fullført sørger for at saksbehandler kan merke vurderingsenheten med at sensuren er fullført. Det er feltet Sensur registrert som da blir oppdatert.

Emneord: Oblig, obligatorisk aktivitet
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

04 Kandidater og kommisjoner

01 Vurderingskandidater og kandidatnummer

Når eksamen nærmer seg, kommer et tidspunkt hvor alle vurderingsmeldinger må være opprettet, og alle slettinger og endringer må være oppdatert. Da er tiden inne til å gi de oppmeldte studentene status som vurderingskandidater i FS. Dette vil normalt gjøres maskinelt gjennom FS-rutiner. Det er mulig å tildele status som kandidat og kandidatnummer manuelt gjennom de vanlige bildene som inneholder vurderingsmeldinger, men dette bør ikke gjøres dersom ikke tallet på antall meldte er svært lavt (to-tre stykker).

Kandidatnummer er nødvendig for alle vurderinger hvor kandidatene skal sikres anonym sensur. Det er derimot ikke nødvendig å kandidatnummerere for emner hvor studentene uansett ikke kan være anonyme. Emner som er definert som PRAKSIS eller OPPGAVE har for eksempel ingen krav til kandidatnummerering.

Vurderingsombinasjon samlebilde - kategori Vurdering

Regler for hvordan kandidatnummereringen skal foregå settes i den enkelte vurderingskombinasjonen for et emne. I dette bildet finnes kategorien Vurdering, som inneholder de feltene som angår kandidatnummerering.

Vurderingskombinasjon samlebilde - Vurdering (utsnitt)

Følgende felter styrer kandidatnummereringen:

Kandidatnr

J/N om de som meldes opp til denne vurderingskombinasjonen skal ha kandidatnr. Dersom det er N her vil det ikke være krav til kandidatnummer for å registrere sensur i sensurregistreringsbildet.

Knr. type

Hvilken type kandidatnr som skal brukes. Alternativene er: alfabetisk, kommisjonsfordelt, studentnr, tilfeldig - ikke sammenhengende og tilfeldig sammenhengende. For å få automatisk oppretting av kandidatnummer må studentnummer eller tilfeldig - ikke sammenhengende benyttes.

Samme kandidatnr

J/N om en student skal ha samme kandidatnr på alle underliggende deler

Startnr

Startnummer for kandidatnummereringen

Som feltet Samme kandidatnr indikerer, er det mulig å ha ulik regel for kandidatnummer på f.eks. to underliggende vurderingkombinasjoner. En kombinasjon kan bestå av en skriftlig og muntlig eksamen, og det er ikke alltid nødvendig at begge delene har kandidatnummer. Feltet Kandidatnr kan dermed godt ha verdien J for den skriftlige delen, og verdien N for den muntlige.

FS550.001 Kandidatnummerering

Kandidatnummerering gjøres med denne rutinen. Den går gjennom alle vurderingsmeldingene for et gitt emne eller sted, tildeler et unikt kandidatnummer for hver oppmeldt student, og setter kandidatstatusverdien til J.

Rutinen kan kjøres ut fra følgende utplukk:

 • Emne: For et enkeltemne med vurderingskombinasjon
 • Sted - termin: For et oppgitt sted med termin
 • Sted - periode: For et oppgitt sted over en gitt periode (vurderingstid)

Ved utplukk på emne: Dersom det for samme vurderingskombinasjon/reell tid eksisterer ulike tidkoder, vil det nå komme frem spørsmål ved kjøring om hvilken tidkode denne skal kjøres for.

FS550.001 Kandidatnummerering (Vurdering/Rutiner/Kandidat)

Rutinen gir mulighet for å angi startnummer for kandidatnummereringen. I tillegg har du også mulighet for å omnummerere dersom det allerede er gitt kandidatnummer. Denne funksjonen har naturligvis ingen effekt når kandidatnummereringstype er studentnummer. Uansett bør du være varsom i bruken av omnummerering.

Den skriver ut informasjon om hvilken vurderingsenhet og tid-kode nummereringen gjelder. Deretter følger status for hva som er registrert på vurderingskombinasjonen:

 • Aktuell kandidatnummereringstype
 • Status J/N for om det er tildelt kandidatnummer for en enkelte enhet
 • Om delene har verdi J/N for samme kandidatnummer
 • Antall vurderingsmeldte studenter
 • Antall studenter som er gitt status som kandidat og nummerert

Rutinen skriver ikke ut en liste over hvem som er tildelt nummer, eller hvilket nummer vedkommende er blitt tildelt. Den summerer kun antall.

Etter at rutinen er kjørt, vil status Er kandidat bli oppdatert med J i vurderingsmeldingsbildene. Når denne statusen er J må kandidatene ha et entydig kandidatnummer.

Merk: rapporten viser kun aktive vurderingskombinasjoner.

Kjøre rutinen flere ganger

Rutinen kan foreta nummerering i flere omganger, hvis for eksempel nye vurderingsmeldinger legges til etter at nummereringen er foretatt. Da vil den kunne generere nummer bare for de nye som har kandidatstatus N, og utelate de som allerede har status J og har fått sine numre. De nye nummerne vil da legges i området like over de som allerede er tildelt, og kandidatnummer som allerede er tildelt beholdes.

Omnummerering

Omnummerering bør ikke foretas etter at vurdering er gjennomført, ettersom kandidatnr. normalt er eneste bindeledd mellom de sensurerte besvarelsene og kandidatene. Hvis noen resultater allerede er registrert i FS for den aktuelle vurdering, vil ikke omnummereringsrutinen kunne kjøres. Den gir da en feilmelding om at dette ikke er lovlig. Et annet risikomoment er at studenten allerede kan ha sett sitt kandidatnummer i StudentWeb eller på en kandidatliste.

Ved behov for å slette vurderingsmeldinger

Det er viktig å merke at sletting av vurderingsmeldinger blir vanskeligere når rutinen er kjørt og studentene har fått status J som kandidat. Før sletting kan gjøres, må kandidatstatus manuelt endres tilbake til N for den enkelte melding. Det er ikke nødvendig å slette selve kandidatnummeret, men FS vil aldri godta sletting av en melding hvor kandidatstaus er J.

Emneord: fs550.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

02 Kommisjoner

Kommisjoner består av fagpersoner som skal evaluere / sensurere kandidatenes vurderingsbesvarelser. Kommisjonene består normalt av to eller tre personer, hvorav en som regel er ekstern. En fagperson må oppnevnes som sensor for et sted og en periode før personen knyttes til en kommisjon og utfører sin sensorhandling.

Person/Fagperson

Bildet er et av de grunnleggende personbildene i FS, og tilsvarer for fagpersoner det samme som Person/Student gjør for studenter. Det er en forutsetning at sensorer først er opprettet som fagperson i dette bildet.

Bildet inneholder grunnleggende personopplysninger, som navn, fnr, privat adresse og kontaktopplysninger. Det nedre vinduet i bildet inneholder opplysninger om fagpersonens tilknytning til et sted, som stedkode tilhørighet, stillingstittel og arbeidsstedets kontaktopplysninger. Utdypende opplysninger, som fagfelt, kompetanse, veilederforhold og instrument, registreres i et større bilde; Fagperson samlebilde.

Ingen av feltene i dette bildet er direkte knyttet til vurderingsmodulen, men det er altså en forutsetning at en fagperson er registrert her før vedkommende kan brukes som sensor i kommisjoner.

Person/Fagperson (Person/Personbilder)

Sensoroppnevning

I dette bildet kan fagpersonen opprettes som sensor for et sted over en angitt periode. Det kan gjelde både interne og eksterne sensorer.

Fagpersonen knyttes til et sted gjennom stedkode. Det er det stedet hvor vedkommende skal fungere som sensor som skal oppgis, ikke stedet hvor fagpersonen normalt tilhører. Det settes en oppnevningsperiode med starttidspunkt og sluttidspunkt. Det angis om sensoren er ekstern (J/N), ekstraordinær (J/N) og om svar er mottatt (J/N). Disse feltene er ikke obligatoriske, men brukes i rapporter og statistikk.

Sensoroppnevning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.001 Oppnevnte sensorer

Denne rapporten gir oversikt over oppnevnte sensorer.

Rapporten bestilles med sted som utplukk, kombinert med aktiv periode og eventuelt fagfelt. Fagfeltet er et fritekstfelt, og kan derfor være unøyaktig.

Rapporten skriver ut liste som inneholder sensorenes navn og eventuelt fødselsnummer, kontaktopplysninger og fagfelt. Det vises hvilken periode, med fra-til, sensoren er aktiv. I tillegg vises det verdier J/N for om sensoren er eksternt oppnevnt (EK), om svar er mottatt (MS) og om det er en ekstraordinær oppnevning (EO). Dette tilsvarer de verdiene som ble registrert i bildet Sensoroppnevning.

FS501.001 Oppnevnte sensorer (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Kommisjoner med sensorer

Dette bildet brukes til å definere selve kommisjonene.

Kommisjoner med sensorer (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjoner)

I øvre del av bildet defineres kommisjonen med følgende felter:

Emne

Inst-kode, emnekode og versjonsnr.

Vurd.komb.

Vurderingskombinasjonen som kommisjonen skal tilknyttes.

Tid

Tidkode for den aktuelle vurderingskombinasjonen.

Klagekommisjon

J/N angir om det er en klagekommisjon eller ikke (Dette feltet ble innført i FS7.8. Alle eksisterende kommisjoner ved innføringen fikk verdi N i feltet). Feltet brukes blant annet av Fagpersonweb for å håndtere klagesensur.

Kommisjonsnr./navn

Løpenummer for kommisjonen, og navn for denne. Løpenummeret må være unikt for denne kommisjonen, ettersom det skal henvises til dette nummeret andre steder. Navnet er et fritekstfelt, og er ment å være beskrivende. Navnet kan vises i flere rapporter, bl.a. vurderingsprotokollen.

Fordeling av studenter:
Automatisk fordeling:

J/N angir om kandidater skal fordeles automatisk på kommisjonen.

Antall oppgaver

Antall bevarelser som kommisjonen skal sensurere. Her må det være en verdi dersom rutinen for automatisk fordeling av studenter på kommisjon skal kjøres.

Andel av oppmeldte

Her kan man sette inn prosentvis fordeling av kandidater.

I tillegg er det fire felter som inneholder regler for fordeling av studenter. Ofte ønskes det at kandidater skal fordeles på kommisjoner iht. en regel, slik at de som har noe felles skal plasseres i samme kommisjon av en rutine. Fire slike regler kan benyttes pr i dag:

 • Studenter med samme fordypningsemne
 • Studenter på samme studieprogram iht. kullinfo på melding
 • Studenter som tar vurdering ved samme eksterne sted
 • Studenter som er tilknyttet samme undervisningsaktivitet

Hvis ingen av reglene angis, vil fordelingen av studenter på kommisjoner skje alfabetisk med så mange i hver kommisjon som angitt med antall oppgaver.

I nedre del av bildet knyttes senorene (fagpersonene) til kommisjonen:

Fnr Fødselsnummer på aktuell sensor (fødselsdato vises med ledende 0 når skrivemerket ikke står i feltet)
Navn Sensorens navn (kommer av seg selv når du skriver inn fødselsnummeret)
Sensorrolle Det må defineres en sensorrolle. De vanligste rollene er intern eller ekstern sensor, men det er mulig å opprette andre roller - som kommisjonsleder, veileder eller akkompagnatør for utøvende musikkeksamen.
Adresse Sensorens adresse

 

Rutinen FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull

Det er også mulig å automatisk generere kommisjoner for studiekull, og det gjøres via denne rutinen.

Rutinen bestilles for enten Sted, Emne eller Studieprogramkategori, og en vurderingstermin. Den oppretter en kommisjon for hvert studieprogram som har kull innenfor angitt kategori, for alle vurderingsemner innenfor oppgitt sted og kategori. Kommisjonene klargjøres for automatisk kobling til studenter på de aktuelle studieprogrammene.

Rutinen gjør ingen automatisk kobling av verken kandidater eller sensorer på de kommisjonene som blir opprettet. Dette må gjøres gjennom egne jobber.

FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull (Vurdering/Rutiner/Sensur - kommisjon)

Rapporten FS501.002 Kommisjon for eksamen

Dette er en oversiktsrapport over kommisjoner og deres medlemmer for en eksamen.

Rapporten kan bestilles for en enkelt vurderingsenhet eller for et sted, og kan i tillegg filtreres på campus, eksamenssystem og sensursystem. Den har vis-filtre for fødselsnummer, kontaktopplysninger og opplysninger om oppnevninger. Rapporten skriver ut liste over medlemmer i hver kommisjon, med navn og de opplysningene som eventuelt er valgt i vis-filteret.

Kommisjonens nr og navn, antall planlagte oppgaverettinger og antall medlemmer presenteres i en heading for hver enkelt kommisjon.

Eksempel på rapporten FS501.002: Kommisjon for eksamen
FS501.002 Kommisjon for eksamen (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.003 Sensoroppdrag

Fagpersoner kan delta i flere kommisjoner for flere vurderingsemner i samme termin. Det er derfor også behov for oversikter over sensoroppdrag presentert sensorvis.

Rapporten bestilles for emne eller sted. I tillegg kan rapporten begrenses til å gjelde en enkelt sensor, samt begrenses for termin eller eksamensperiode.

Den skriver ut liste med individuell sensor i heading og med sideskift for ny sensor. For hver sensor oppgis hvilke kommisjoner vedkommende deltar i, inkludert medsensorer i hver av kommisjonene. Oversikt over kandidater under hver kommisjon, med eksamensplaninformasjon, tas også med.

Studenttallet inkluderer antall protokollforekomster (ikke bare meldinger).

FS501.003 Sensoroppdrag (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rutinen FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag

Rutinen lar deg filtrere ut ønsket utvalg for så å sende brev/e-post/SMS til aktuelle sensorer.

Sensoravlønning

Sensoravlønning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Det registreres emnekode som knyttes til en sensorhandling. Denne kan f.eks. være skriftlig eller muntlig eksamen. Videre legges det til aktuelle verdier for følgende lønnssatser:

 • Stykkpris
 • Timesats
 • Minimumsbeløp

Siste felt brukes til å angi regulativkode.

Rapporten FS501.004 Sensorhistorikk

Rapporten lar deg søke opp historikk på tidligere sensorer etter emne eller sted.

Rapporten FS563.001 Sensuroversikt

Rapporten gir en oversikt over emner og status på sensur. Du kan kjøre rapporten med utplukk på et sted og en termin. Det er også mulig å filtrere på campus.

Emneord: fs501.001, fs551.002, fs501.002, fs501.003, fs501.004, fs501.005, fs563.001, kommisjon, kommisjoner
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17

03 Fordele kandidater på kommisjoner

Rutine FS551.001 Kommisjonsfordeling 

Rutinen plasserer kandidater automatisk i kommisjoner, enten tilfeldig i henhold til oppgitte antall i hver kommisjon, eller etter definerte regler (som for eksempel etter oppgitt fordypningsemne).

Rutinen kan kjøres med følgende utplukk: Emne, Emne - programfordeling eller Sted.

Emne

Med Emne som utplukk gis valget Fordel på alle kommisjoner. Dersom det krysses av for denne vil meldingene bli fordelt jevnt utover eksisterende kommisjoner. Valget kan ikke benyttes dersom kommisjoner er begrenset til kull, eksternt sted eller fordypningsemner.

Emne - programfordeling

Ved valg av Emne - programfordeling kan du selv angi hvor mange kommisjoner du ønsker at vurderingsenheten skal ha. Dersom du ikke oppgir noe, vil de kommisjonene som allerede finnes bli brukt. Rutinen oppretter likt antall kommisjoner for alle vurderingsenheter som skal ha kommisjon. Den oppdaterer alle vurderingsmeldinger med studieprogramkode der dette mangler. Dersom en kandidat er kommisjonerplassert på en av delene, men ikke på en annen del, vil rutinen sette samme kommisjonsnr på alle deler. I tillegg setter den kommisjonsnr på alle meldinger som mangler dette - samme nr blir brukt på alle deler for en student. Rutinen forsøker å plassere studentene jevnt utover slik at færrest mulig på samme program havner i samme kommisjon.

Sted

Ved utplukk på sted kan periode for eksamen/innlevering angis. Dette er valgbart.

FS551.001 Kommisjonsfordeling (Vurdering/Rutiner/Sensur - kommisjon)

Kommisjonene forutsettes å finnes som forekomster i bildet Kommisjoner med sensorer. Her må statusen for automatisk fordeling være satt til J. Antall oppgaver for kommisjonen må være oppgitt, og eventuelle regler for fordelingen må være satt.

Rutinen kan foreta omnummerering av kandidatene. Kandidatene blir da nummerert fortløpende alfabetisk innenfor hver kommisjon. Vær uansett varsom med bruken av omnummerering, da det som nevnt i noen tilfeller kan ha uheldige konsekvenser.

Du kan velge å kommisjonsfordele kandidater som allerede har fått resultat, men som mangler tilknytning til en kommisjon. Dette forutsetter at resultatet ikke er protokollført.

Rapport FS560.001 Kandidater i kommisjon

Denne oversiktsrapporten kan kjøres når alle eksamenkandidatene er plassert i kommisjoner (dvs. tilordnet kommisjonsnr). Listen egner seg som oversikt for kommisjonene, med opplysninger om hvor mange oppgaverettinger som vil komme.

Rapporten skriver ut liste over studenter med fnr., studentnr. og navn for alle studentene som plasseres, og grupperer disse under de respektive kommisjonene, angitt med kommisjonsnr. og navn.

FS560.001 Kandidater i kommisjon
Emneord: fs551.001, fs560.001, kommisjoner, kommisjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17

04 Kandidatlister

Kandidatlistene i FS kan kjøres ut når alle vurderingkandidater er lagt til, eller når alle individuelle opplysninger som har betydning for den praktiske gjennomføringen av eksamen er oppdatert. Listene kan brukes til intern kontroll, til oppslag eller til bruk inne i selve eksamenslokalet.

FS565.001 Kandidatlister

Variant 1, Meldingsliste

FS565.001 Kandidatlister, Meldingsliste (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Rapporten bestilles for sted og termin eller emne, år-tid og vurderingsstatus.

Listen kan grupperes ut fra følgende kriterier:

 • Standard (uten valg av gruppering)
 • Klassefordelt
 • Studieprogramfordelt
 • Kommisjonsfordelt
 • Ugruppert liste

I tillegg angis det hva slags type liste som ønskes:

 • 1. Meldingsliste
 • 2. Oppmøteliste
 • 3. Oppslagsliste

En rekke visningsfiltre kan slås på eller av, som fnr, adresseopplysninger eller informajson om manglende semesterregistrering. Ikke alle visningsfiltre vises i alle varianter av rapporten. SemregMangel vises f.eks. ikke på Oppslagsliste.

Rapporten skriver ut vurderingskandidater med studnr, fnr (f.dato hvis du klikker to ganger på haken), kand.nr, navn, oppgave (målform/medium) og signaturfelt for frammøte (mange av feltene kan skjules via visningsfiltre). Klokkeslett ved individuelt frammøte, og evt. instrument, tas også med.

Spesialtilpasninger vises med e* eller p* (Eksamen- eller Person-).

Kandidater som har eksternt eksamenssted skrives ut på egen side.

Variant 2, oppmøteliste

Denne skriver ut de samme opplysningene, men med avkrysningsbokser for Ikke møtt, Trakk seg, Syk og Levert besvarelse. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

FS565.001 Kandidatlister, Oppmøteliste (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Variant 3, oppslagsliste

Denne har færre visningsalternativer, og er beregnet som oppslagsliste for kunngjøring i forkant av eksamen. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

Et ytterligere parameter er avkrysningsfeltet Kun kandidater. Dersom krysset tas vekk for denne, vil alle vurderingsmeldte tas med i rapporten.

FS565.002 Kandidatliste - romfordelt

FS565.001 Kandidatlister - romfordelt (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Denne rapporten forutsetter at eksamensplan er oppdatert med dato, rom og kandidatplassering.

Rapporten bestilles for studieprogramkategori eller sted, studienivåintervall, periode (datointervall) og bygning / rom. Listen kan begrenses til bare ett geografisk sted.

Følgende visningsfiltre kan slås på og av (noen er kun tilgjengelige i en eller to av rapportvariantene): Kandr, Studentnr, Navn, Studieprogram, Oppgave, Syk-merke, Signatur, Sign.siste side, Spesialtilpasning, Merknad, Fremmøtetid og Trukket kandidat.

Rapporten skriver ut kandidatlister tilsvarende FS565.001, med rom og dato i heading. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas også med her.

Rapporten har tre ulike lister:

 • 1. Meldingsliste
 • 2. Oppmøteliste
 • 3. Oppslag

Variant 3, Oppslag, egner seg som oppslag og kunngjøring av hvor den enkelte skal møte fram til eksamen. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

Emneord: fs565.001, fs565.002
Publisert 27. feb. 2017 16:39 - Sist endret 29. mars 2022 17:17

05 Planlegge eksamen

01 Eksamenssteder, med bygning og rom

Eksamensplanleggingen er avhengig av at det er definert ulike steder hvor eksamensavviklingen skal foregå. Kandidater skal knyttes til et bestemt eksamenslokale, og det skal lages en eksamenstimeplan. Både interne og eksterne eksamenssteder registreres i FS.

Både bygning og rom har egne kodebilder hvor disse kan registreres eller redigeres. Dette er bildene Bygning (Koder/Felles/Rom - Bygning) og Rom (Koder/felles/Rom - Bygning). I vurderingssammenheng kan det være greiere å forholde seg til et bilde som inneholder informasjon om bygning med tilhørende rom.

Bygning/rom

Bygning med rom (Vurdering/Bilder/EksamensTimeplan)

Bildet har to nivåer, med bygning i øvre vindu og tilhørende rom i nedre vindu. Det er kun bygning som er søkbart i dette bildet.

Feltbeskrivelser

Bygning
Bygningskode

Kode/fortkortelse for bygningen

Bygningsnavn

Navn på bygningen.

Gateadresse

Gateadresse/besøksadresse for bygningen.

Aktiv

J/N

Campus

Evneutell knytning mellom bygning og campus
Rom
Romkode

Kode for rom

Romnavn

Navn på rommet

Etasje

Etasje hvor rommet befinner seg

Romtypekode

Type rom (kategori). Romtypen må være definert på forhånd i kodebildet Romtype.

Sted.administrerer

Sted som administrerer rommet. Defineres med stedkode.

Kapasitet eksamen

Kapasitet for eksamensavvikling. Brukes til informasjon, ikke til romfordeling via rutine.

Kapasitet undervisning

Rommets undervisningskapasitet.

Eksportér til timeplansystem J/N angir om rommet skal eksportéres til institusjonens timeplansystem
Sperr vurd.enhet mot oppdatering J/N Dersom denne settes til J, vil det etter sperre-dato oppgitt for semesterregistrering ikke være mulig å oppdatere tid-informasjon på vurderingsenheter som er knyttet til dette rommet. Det vil heller ikke være mulig å knytte en vurderingsenhet til dette rommet.
Aktiv J/N angir om rommet er i bruk eller ikke
URL

URL for informasjon om rommet.

Merknad ankomst

Beskrivelse av ankomst til rommet.

Merknad

Generelle merknader

Tilgjengelig rom

Bildet benyttes til å behandle tilgjengeligheten til de enkelte rom. Det kan ikke brukes til å registrere nye rom, men til å angi hvilke steder som disponerer rom i en oppgitt periode. Normalt vil stedet som er satt som adm.ansvarlig for rommet også disponere det til undervisning og eksamen, men i dette bildet kan også andre steder gis tilgang til å disponere rommet.

Tilgjengelig rom (Vurdering/Bilder/EksamensTimeplan)
Feltbeskrivelser
Bygning/rom

To felt - bygningskode og romkode.

Sted

Stedkode for sted som rommet skal være tilgjengelig for. Ikke det samme som ansvarlig sted. Et rom kan registeres som tilgjengelig for flere steder.

Periode

Periode fra-til som rommet er tilgjengelig for det stedet som er oppgitt.

Prio.

Nummer for prioritet. Brukes til fordeling av eksamen på rom av rutinen FS536.002. Det er to nivåer: Prio.nr = 1 betyr høy prioritet. Blank eller andre verdier enn 1 betyr lav prioritet.

I beskrivelsen av Vurderingsenhet samlebilde vises det til vinduet Eksamensstedansvarlig. Dette bildet brukes når den praktiske eksamenssavviklingen er delegert til en eller flere eksterne institusjoner.

Emneord: bygnrom, tilgjrom
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

02 Planlegge eksamensdatoer

I FS kan planleggingsprosessen skilles i tre faser:

 • 1. Planlegge eksamensdatoer
 • 2. Tilordne rom
 • 3. Plassere kandidater

Vurderingsenhet samlebilde, Eksamensavvikling

Eksamensdato og/eller forslag til dato, med klokkeslett og varighet, kan registreres direkte i Vurderingsenhet samlebilde og den rammen i bildet som er merket Eksamensavvikling.

Vurderingsenhet samlebilde - Eksamensavvikling (Vurdering/Bilder)

Forslag til eksamensdato blir brukt av kollisjonsmatrisen ved kontroll av alle vurderingsmeldte studenter. Eksamensdato er den reelle datoen for når eksamen skal avvikles. Hvis eksamen foregår over flere dager, f.eks. at en muntlig eksamen går over tre dager, må alle disse tre dagene ha en egen vurderingsenhet hvor dato er oppgitt.

Vurderingsenheter blir vanligvis opprettet automatisk gjennom rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter . Dersom varighet i timer allerede er angitt i Vurderingskombinasjon samlebilde, vil denne automatisk bli lagt til i vurderingsenheten ved oppretting.

Antall kandidater brukes som informasjon før oppmeldingene er på plass.

FS har flere nyttige oversiktsrapporter og rutiner som både kan og bør brukes tidlig i planleggingen av en eksamensperiode. Disse vil være til hjelp for å sette rom- og timeplan og for å unngå kollisjoner i eksamensplanen.

FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne

Rapporten skriver ut eksamener i terminen, med vurderingskombinasjonskode, vurderingsform, tidspunkt for eksamen og rom.

Den bestilles for et Sted (eventuelt et campus) og en (eksamens-)Termin eller eventuelt Tid eller Dato.

For muntlige eksamener, som går over en datoperiode, vil emnet vises i alle datoer i perioden.

FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

Premisser for datoplanleggingen som knyttet til eksamen (fridager før eksamen, avstand i tid mellom deler osv), må angis i Vurderingskombinasjon samlebilde eller Vurderingsenhet samlebilde.

FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato

Denne rutinen gjør det mulig å oppdatere feltet Eksamensdato ut fra det som er satt i Foreslått eksamensdato.

FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato (Vurdering/Rutiner/EksamensTimeplan)

Rutinen bestilles på et Sted (eventuelt et campus) og for en oppgitt Periode. Et statusfelt viser hvor mange eksamensdatoer som er oppdatert etter at rutinen er kjørt.

En forutsetning er at feltet Eksamensdato ikke inneholder data. Rutinen vil ikke overstyre eventuelle data som allerede er fylt inn.

Det er lagt til en kontroll på at ikke foreslått eksamensdato og periode for eksamen er angitt samtidig.

FS533.001 Kollisjonsmatrise vurderingsmeldte

Kollisjonsmatrisen for vurderingsmeldte er en viktig og kraftig rapport som avklarer konfliktsituasjonene etter hvert som flere og flere datoer faller på plass.

Rapporten bestilles for et sted og for en eksamensperiode (år-termin). Den tar med hjemmeeksamen, hele perioden fra uttaksdato til innleveringsdato (dersom uttaksdato ikke er registrert for hjemmeeksamen vil innleveringsdato - 30 bli brukt som uttaksdato) og eksamensdager (deler hvor studenten ikke er meldt til direkte). Rapporten kan eventuelt avgrenses til:

 • et campus
 • et geografisk sted (utgående)
 • et studienivå-intervall
 • en vurderingsstatus
 • en vurderingsordning
 • en bestemt eksamensdato
FS533.001 Kollisjonsmatrise vurderingsmeldte (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

Utskriften kan fås som krysstabell eller rapport.

Du kan velge å ta med år-tid og vurderingstsatus. Den kan kjøres med eller uten eksamensplanfordeling.

Uten eksamensplanfordeling: Alle eksamener antas å være "samtidige", enhver kombinasjon av vurderingsmeldinger for en student antas å kollidere. Denne gir nyttige oversikter tidlig i prosessen, før noen datoer er fastlagt. Med eksamensplanfordeling: Det tas hensyn til eksamensdatoer som er lagt inn. Reelle kollisjoner presenteres, pluss kombinasjoner med deldager som ennå er uten dato.

Når alle deldager har fått datoer bør det ikke gjenstå noen kollisjoner (eventuekt kun noen få).

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Denne rapporten viser også eksamensplankollisjoner, men denne tar med kollisjoner for enkeltindivider.

Rapporten bestilles med Sted (eventuelt et campus) og Eksamenstermin som utlplukk.

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Du kan ved avkrysning velge om rapporten skal ta med foreslått dato der hvor eksamensdato ikke er angitt. Rapporten kan kjøres ut med eller uten skillelinje.

I rapportvinduet vises studiekull, studentnummer, navn, eksamensdato og emner hvor eksamensdato kolliderer. Kollisjoner som gjelder enheter med en annen vurderingstid, men hvor eksamensdato er lik, tas med i rapporten. Den tar også med kollisjoner mot hjemmeeksamen som går over flere dager.

Emneord: fs540.001, fs536.001, fs533.001, fs533.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

03 Tilordne rom

Neste fase i eksamensplanleggingen er å fordele eksamen på eksamenslokaler. Dette kan gjøres både manuelt i bilder og maskinelt gjennom rutiner.

Vurderingsenhet samlebilde, Rom

I underbildet Rom kan du manuelt tildele rom for eksamensavviklingen.

Vurderingsenhet samlebilde - Rom

Ved manuell registrering av rom vil feltene Klokkeslett og Varighet få verdiene fra hovedbildet, dersom dette allerede er fylt ut.

Det er viktig at det er en verdi i feltet Antall kand hvis rutinen for automatisk fordeling av kandidater på rom skal brukes. Rutinen vil ikke fordele flere kandidater på rommet enn den verdien som er satt i dette feltet. Hvis det f.eks. ikke er satt av plass til mer enn til sammen 20 kandidater, og du har 25 oppmeldte kandidater, vil det være 5 som ikke blir fordelt på rom.

Rutiner

FS536.002 Fordele eksamen på rom

Rutinen brukes for automatisk fordeling av eksamen på rom.

Rutinen bestilles for sted eller campus, periode og vurderingsstatus.

FS536.002 Fordele eksamen på rom (Vurdering/Rutiner/EksamensTimeplan)

Den kan kjøres for formiddagsøkt, ettermiddagsøkt eller begge økter. Feltene Minimum pause mellom øktene og Tidligste tidspunkt for ettermiddagsøkt legger føringer for hvordan øktene timeplanlegges.

I tillegg kan kjøringen tilpasses ved å krysse av for om det er kun studenter med godkjenning av obligatoriske oppgaver som rutinen skal ta hensyn til (dette kan føre til at rutinen tar litt tid å kjøre), og om studenter med tillegg i tid skal ha samme rom som ordinær tid. Merk at rutinen bruker dette som grunnlag til å beregne behov for rom. Den plasserer ikke selve kandidatene på rommene.

Det anbefales å kjøre rutinen for kortere perioder om gangen (helst kun en uke eller mindre) da den fort bruker lang tid ved lengre perioder. Dessuten gir kortere perioder bedre oversikt. Det går uansett raskt å tildele rom for en hel eksamensperiode.

Rom som er manuelt tildelt i Vurderingsenhet samlebilde - Rom vil ikke bli endret av rutinen dersom det i Vurderingsenhet samlebilde - Rom er satt en J i feltet La stå.

Rutinen tar hensyn til Prioritetsnr som registreres i Tilgjengelig rom. Det er to nivåer: Prioritetsnr = 1 betyr høy prioritet. Blank eller alle andre verdier enn 1 betyr lav prioritet. Rom ekskluderes ved å justere datofeltene i Tilgjengelig rom.

Rutinen tar hensyn til feltet Kun for spesialtilpasning - kartotekkort Rom, i bildet Vurderingsenhet (innført i FS8.0).

Gjenbruk av rom

 • Et rom benyttes ikke av rutinen dersom det manuelt er lagt en eksamen på rommet som ikke har vurderingsformkode oppgitt.
 • Rom utelukkes der det er lagt en eksamen med en annen vurderingsstatus enn det rutinen kjøres for.
 • Det er kun rom som er knyttet til den stedprofilen det kjøres for som gjenbrukes. Dvs at stedet som er oppgitt i Tilgjengelig rom må matche stedprofilen det kjøres for.

Rutinen fordeler på rom i henhold til det stedet som er definert som eksamenssted i Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom den ikke finner nok passende rom innenfor dette stedet, vil den under fordelingen ta hensyn til andre steder som matcher stedprofilen. Dette forutsetter at det er registrert et Geografisk sted i stedtabellen.

Rapporter

Resultat av dato- og romplanleggingen kan listes ut ved hjelp av tre rapporter:

 • FS540.001 Ekdsamensdager fordelt på emne (allerede beskrevet, men kan godt kjøres igjen etter at alle datoer og rom er oppdatert.
 • FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
 • FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Rapporten bestilles for et sted (eventuelt et campus) for en vurderingstermin, vurderingstid eller et datointervall.

Den skriver ut eksamensplan sortert etter dato (deretter emne og vurdkomb. år-tidkode). Rapporten lister også opp eksamensdager som ikke har dato.

For muntlige eksamener, som går over en datoperiode, vil emnet vises i alle datoer i perioden.

Hvis man huker av for "Gruppér antall studenter etter språk" vil alle tall for den enkelte vurderingsenhet grupperes etter studentens språk.

Eksempel på rapporten FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag

Rapporten skriver ut eksamensplan gruppert etter emnets fag. Den bestilles for sted og termin, evt. også for et datointervall. Lister også opp oversikt over emner ikke knyttet til fag.

FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)
Emneord: vurdenhet_rom, fs536.002, fs540.002, fs540.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18

04 Plassere kandidater på rom og tid

Etter at eksamenstimeplan er lagt og eksamen er blitt fordelt på rom, skal nå kandidatene plasseres i denne timeplanen. Som de andre fasene i eksamensplanarbeidet, kan dette gjøres manuelt i bilder eller maskinelt gjennom rutiner.

Plassering av kandidat på rom

Bildet brukes til manuell plassering av kandidater på rom og tid.

Etter å ha søkt opp en vurderingskombinasjon kan man gjøre utvalg av hvilke studenter som skal vises etter studieprogram, kull og klasse.

Man kan videre filtrere etter å vise klassefordelt liste, studenter som er plassert på rom (default valgt), studenter med spesialtilpasning. Denne har tre ulike valg: viser kun studenter med spesialtilpasning, skjuler studenter med spesialtilpasning, viser uavhengig av spesialtilpasning (default) og studieprogram/kull/klasse. 

 
Plassering av kandidater på rom
Plassering av kandidat på rom

Den øverste delen av bildet

Den øverste delen av bildet inneholder informasjon om vurderingskombinasjonen/eksamen, sammen med dato, tidspunkt og rom. Hvert tidspunkt og rom utgjør her en egen forekomst. Ved søk på en eksamen som er fordelt på f.eks. tre rom, må du bla deg frem til de enkelte rommene før du foretar en fordeling av kandidatene på det rommet.

Alle felter i dette vinduet er søkbare. Det er dermed mulig å søke på eksempelvis kombinasjoner av rom og dato, eller emne og kapasitet.

Raden som inneholder Dato, Klokkeslett og Varighet inneholder informasjon fra eksamenstimeplanen. Informasjonen her forutsetter at kandidatene har felles eksamenstid. Dersom eksamen skal ha individuelle tidspunkt, vil denne raden være grået ut. Da er det meningen at tidspunktet skal tilordnes den enkelte kandidat. Dette defineres i Vurderingskombinasjon samlebilde og rammen for Eksamensavvikling.

Antall kandidater som kan plasseres på rommet styres nå primært av det som er angitt i bildet Vurderingsenhet samlebilde - fane Rom, og sekundært fra kapasitet angitt i bildet Bygning/Rom. 

Ved beregning av restkapasitet tas det hensyn både til antall som skal plasseres på rom for denne enhet (dersom det er oppgitt) og rommets kapasitet. Begge restkapasiteter vises. Ved plassering av alle kandidater samtidig (øverste valg-knapp), så er det kapasiteten for enheten som er grunnlaget for beregningen.

Den grå delen av bildet til høyre

Den grå delen av bildet til høyre inneholder funksjoner for å sortere eller filtrere de kandidatene som skal vises under. Her kan du e.feks. velge å bare vise kandiater fra ett studieprogram, kull eller klasse. Listen over kandiater kan uansett vises klassefordelt, dersom du haker av for dette.

Dersom det er definert at eksamen har individuelle tidspunkt, vil det også vises en egen knapp i denne delen av bildet, Generer individuelle eksamenstidspunkt.

Den nedre delen av bildet, høyre side

Den nedre delen av bildet er delt i to. På høyre side vises alle kandidatene som er meldt til denne vurderingskombinasjonen. Det er disse som skal plasseres på rom og eksamenstimeplan. Som nevnt over, kan denne listen sorteres og filtreres på flere måter. Dette kan være nyttig hvis det er svært mange kandidater som skal plasseres.

Listen viser kandidatens navn, fnr og kull- og klassetilhørighet. Det er merket med rødt om kandidaten har en spesiell tilpasning av eksamen.

Plassering av kandidatene gjøres ved å trykke på pil-knappen ved siden av kandidatens navn. Kandidaten blir da plassert i den venstre delen av bildet, samtidig som kandidatens navn blir grått i listen. I tillegg vil opplysninger om romplassering og tidspunkt vises i blå tekst like under personens navn. På den måte har du alltid oversikt over hvilke av kandidatene som er plassert, og hvor de er plassert.

Den nedre delen av bildet, venstre side

Denne venstre delen av bildet gir oversikt over hvilke kandidater som er plassert på det enkelte rom og eksamenstimeplan.Vinduet viser fnr, kandidant og navn på kandidaten, og eventuelt spesialtilpasning. Restkapasitet vises øverst med grønn skrift. Den teller seg ned for hver gang du plasserer en kandidat på dette rommet, og henter informasjon fra feltet Antall kand.

Det kan settes verdi J eller N for Møtt.

Det kan settes verdi J eller N for La stå. Med J her vil rutinen som maskinelt fordeler kandidater på rom ta hensyn til at disse ikke skal plasseres andre steder.

Fremmøte tid vises kun dersom eksamen har individuelle tidspunkt.

Plassering av kandidat på timeplan - individuell fremmøtetid

Det individuelle klokkeslettet påføres i feltet. Alternativt kan du benytte deg av knappen Generer individuelle eksamenstidspunkt.

Generere individuelle ekamenstidspunkt

Denne lille rutinen vil generere individuelle tidspunkt for kandidatene, etter en intervall som du selv kan bestemme. Den kan f.eks. opprette ti tidspunkt med en halvtimes intervall.

Hvis en vurderingskombinasjon har fått J i feltet Individuelt tidspunkt, kommer det en varselmelding dersom du forsøker å plassere en person på to ulike datoer. For enkelte er det ønskelig å plassere kandidatene på ulike dager selv om de bare skal ha en eksamensdag, f.eks kan det være at det arrangeres eksamen på ulike dager for ulike geografiske steder. Det er lagt til samme varsel for disse dersom det f.eks. er satt N i både Fordel kandidater og Alle kandidater.

Rutiner

FS536.003 Fordele kandidater på rom

Denne rutinen benyttes for maskinell fordeling av kandidater på rom og eksamenstimeplan.

FS536.003 Fordele kandidater på rom (Vurdering/Rutiner/EksamensTimeplan)

Rutinen bestilles for sted eller campus (kun til test), periode og vurderingsstatus, og den kan fordeles etter kandidatnummer eller en rekke andre paramerte - som klassetilhørighet eller alfabetisk etter navn. Den har flere tilpasnings- og kontrollfunksjoner.

 • Ulike versjonskoder samme rom
 • Kun studenter med godkjent obligatrosik aktivitet
 • Sjekk utstyr - person (forutsetter at utstyr er definert)
 • Sjekk romtype - person
 • Tillegg i tid -samme rom som ordinær tid

Rutinens fordelingsalgoritme utelukker muligheten for at en student kan plasseres to ganger. Skulle det likevel skje, kommer det et varsel i rapporten og FS oppdateres.

Rutinen tar hensyn til feltet Kun for spesialtilpasning - kartotekkort Rom, i bildet Vurderingsenhet (innført i FS8.0).

Rapporter

FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

Når eksamensplanleggingen er helt eller delvis fullført, kan denne rapporten kjøres for å vise resultatet.

Rapporten bestilles for sted, eller kan kjøres for alle steder i din lokale FS-base. Den kjøres for en eksamensperiode, og kan også bestilles for et bestemt tidsintervall eller for konkrete rom.

Videre kan man bestille rapporten for en bestemt tidsperiode. Man kan da velge å få en klokkeslett-gruppert rapport.

Du kan også angi om eksamenssystem skal vises i rapporten.

Eksempel på rapporten FS537.001: Arbeidsliste 1 - Eksamensplan
FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

Den skriver ut eksamensplan mht dato, bygning/ rom, med eksamensvakter, antall kandidater, pluss oversikt over evt. spesialtilpasninger. For spesialtilpasninger listes kandidatene dette gjelder opp med navn, studentnummer og beskrivelse av tilpasningen. Hvis du har krysset av for visvalg Kandidatnr, vises kandidatnummer i stedet for studentnummer.

FS523.002 Eksterne eksamenssteder

Rapporten viser alle registrerte eksterne eksamenssteder. Rapporten bestilles for emne eller sted. Den kjøres for en eksamenstermin. Du kan velge å vise fordelte studenter.

FS523.002 Eksterne eksamenssteder
Emneord: kandplass, fs536.003, fs537.001, fs523.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48

06 Eksamensbemanning

01 Eksamensvakter

En eksamen må som regel ha bemanning i form av eksamensvakter, enten det er inspektører på eksamenslokalet eller gangvakter.

Person / Eksamensvakt

Bildet benyttes til oppretting av eksamensvakter.

Den øvre delen av bildet

Den øvre delen av bildet er som de andre personbildene; vaktene skal registreres med fødselsnummer, navn og kontaktopplysninger. Personer som allerede er registrert i FS vil kunne søkes opp i dette bildet, men de vil ikke bli aktivisert som eksamensvakter før det er registrert data i bildets to nedre vinduer.

Feltet Ansattnr skal brukes til overføring av ansattopplysninger fra lønns- og personalsystem.

Person / Eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Undervinduet til venstre

Undervinduet til venstre inneholder opplysninger om personens vaktforhold.

Feltbeskrivelser
Vaktnr:

Nummer (maks 6 siffer). Brukes som opplysningsfelt. Bilder og rapporteres kan sorteres på nummeret.

Vaktkategori

Kategori for eksamensvakten. Velges blant definerte koder i kodebildet Vaktkategori. Egne koder kan opprettes etter behov.

Behersker engelsk

Verdi J/N om eksamensvakten behersker engelsk.

Kan være vakt i PC-rom

Verdi J/N om eksamensvakten kan være vakt i PC-rom.

Merknad

Merknadstekst. Bør inneholde relevante opplysninger for den som ordner vakter. F.eks. "Ikke eksamen senere enn kl. 14".

Undervinduet til høyre

I det høyre undervinduet defineres steder som eksamensvakten skal være tilgjengelig for. Fire-delt stedkode benyttes.

Eksamensvakt

Bildet inneholder opplysninger om eksmanensvaktene med tilsvarende innhold som i undervinduet i Person / Eksamensvakt. I dette bildet er alle disse feltene søkbare, slik at f.eks. er mulig å søke opp kun vakter som behersker engelsk, eller kun vakter av en bestemt Vaktkategori.

Eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Samme person kan ikke tilordnes flere kategorier eller vaktnummer. Men attributtet vaktkategori knyttes også til det enkelte vaktoppdrag. En vakt kan dermed i et bestemt oppdrag opptre i en annen vaktkategori (rolle) enn den som er knyttet til personen i de to bildene over.

Vaktkategori

Vaktkategorier defineres i dette kodebildet.

Vaktkategori (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Kategori defineres med en kode og et navn.

I feltet Generere vaktplan markeres det med verdi J/N om kategorien skal være med i rutinen som genererer vaktplan. Det kan for eksempel være at du ønsker å lage en automatisk plan for vanlige inspektører, mens overinspektører plasseres manuelt.

Hver kategori tildeles en regulativkode med timesatser og eventuelle tillegg. Dette brukes ved avlønning av eksamensvakter.

Stedtilhørighet for eksamensvakt

Bildet benyttes for registrering av stedtilhørighet for eksamensvakt.

Stedtilhørighet for eksamensvakt (Vudering/Bilder/EksamensBemanning)

Stedkode kobles med personnummer. Vaktnr, navn og vaktkategori følger automatisk. I tillegg markeres feltet Aktiv med J/N. For at eksamensvakten skal vises på rapporter over tilgjengelige vakter for et sted, er det en forutsetning at vakten er definert som aktiv.

En eksamenvakt kan være aktiv på flere steder samtidig. Men dette kan skape kollisjoner når vaktene skal disponeres, så det bør gjøres med forsiktighet.

Rapporter

FS503.004 Eksamensvakter ved sted

Denne rapporten gir oversikt over tilgjengelige eksmanensvakter for et sted.

Rapporten bestilles med sted (eventuelt et campus) som utplukk. NB! campus utledes fra stedtilhørighet for eksamensvakt.

Kryss for Ta med alle eksamensvakter vil gjøre at rappporten henter frem alle vakter, uavhengig av sted. I tillegg er det mulig å begrense utvalget til å gjelde vakter som ikke har hatt oppdrag innen en oppgitt tidsperiode.

FS503.004 Eksamensvakter ved sted (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

Den skriver ut alle vakter som er tilknyttet et sted. Den tar med opplysninger om vaktkategori, om vakten behersker engelsk eller om vedkommende kan være vakt på PC-rom. Rapporten kan også filtreres til å kun ta med de som behersker engelsk eller kan være på PC-rom. I tillegg kan den filtreres på alder.

Emneord: persvakt, eksvakt, vaktkat, eksvakt fs503.004tilh
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15

02 Vaktplan for eksamensvakter

Før du lager vaktplan for eksamensvakter må selve eksamensplanen være lagt for bygning, rom og tid. Det er ikke påkrevd at kandidatene er plassert på tid og rom før eksamensvaktplanen lages, men det kan fordel med tanke på hvor f.eks. kandidater med spesialtilpasninger for eksamen er plassert. Vaktplanen kan lages både manuelt og gjennom rutiner.

Umulig periode for eksamensvakt

Dersom du skal lage en automatisk generert vaktplan, kan det være nødvendig å på forhånd registrere perioder hvor eksamensvakten ikke er tilgjengelig for oppdrag. Dette kan være en kort periode innenfor den aktuelle eksamensperioden, eller så kan det hende at vakten er utilgjengelig hele perioden. Rutinen vil da ta hensyn til data som er registrert i dette bildet.

Umulig periode for eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Eksamensvakten legges inn med en periode fra-til hvor vedkommende er utilgjengelig. I feltet Trekk angis ev. hvor mange vakter som fordelingsrutinen skal trekke fra pga perioden vedkommende ikke er tilgjengelig

Rutiner og bilder

FS502.002 Generering av eksamensvaktplan

Vaktplanen inneholder en del grunnforekomster, som kobling av eksamenssted, dato, tidspunkt og bemanningsbehov. Dette må på plass før du fordeler vakter etter planen, og den beste måten å gjøre dette på er å først kjøre denne rutinen for automatisk generering av eksamensvaktplan.

Rutinen bestilles for et sted, vurderingstid og campus. I tillegg må du oppgi eksamensstedet hvor det skal genereres vaktplan. Antall vakter beregnes ut fra:

 • (Vurderings)Meldinger
 • Kandidat(er)
 • Eksamensplan
FS502.002 Generering av eksamensvaktplan (Vurdering/Rutiner/EksamensBemanning)

Oppgi antall studenter per vakt for at rutinen best skal beregne behov for bemanning. Tidfesting av vakter oppgis med:

 • Default klokkeslett - fra og til
 • Minutter før start eksamen
 • Minutter etter slutt eksamen

Tidspunktene kan etter behov endres manuelt i etterkant.

Vaktplan med eksamensvakt

Bildet benyttes for endringer, samt manuell plassering av eksamensvakt på vaktplan.

 

Vaktplan med eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)Den øverste delen av bildet inneholder selve vaktplanen, med fordeling av dato, bygning, campus, rom, tid fra-til, ønsket antall vakter Kvinner, Menn, Uansett, og administrerende sted

Forekomstene i det øvre vinduet er som regel generert gjennom rutinen FS502.002 Generering av eksamensvaktplan , men de kan også redigeres i dette bildet. Ev. kan du også opprette nye rader og legge inn nye planforekomster.

Bildet fungerer ellers mye på samme måte som Plassering av kandidat på rom (tidligere Plassering av kandidat i timeplan); de tilgjengelige eksamensvaktene er listet opp på høyre side av det nedre vinduet, og de skal plasseres på aktuell vaktplan. Oversikten over tilgjengelige vakter vil variere fra den ene planforekomsten til den andre, basert på bl.a. to kriterier:

 • Om vakten har tilhørighet til det stedet hvor det skal arrangeres eksamen
 • Om eksamenstidspunktet er innenfor den perioden hvor vakten er tilgjengelig (jf informasjon i bildet Umulig periode for eksamensvakt).

Vakter som er knyttet til en annen campus enn rommets campus blir sortert sist.

Vakter kan fordeles på vaktplan automatisk med en rutinen FS502.001 Eksamensvaktfordeling (se nedenfor), men for manuell plassering kan de flyttes over i vaktplanen med piltasten ved siden av den enkeltes navn. Dersom du forsøker å plassere en eksamensvakt, og vakten allerede er plassert på annet rom på et overlappende tidspunkt, vil det ikke være mulig å lagre vaktplaninformasjonen.

Vaktkategori blir default satt til den kategorien som er knyttet til personen i Person / Eksamensvakt, men kan endres til å gjelde en annen kategori for denne eksamen. F.eks. hvis en inspektør må tre inn som overinspektør for en eksamen.

Bildet har et felt for Fremmøtestatus. Verdiene her er G (gyldig fravær), I (ikke møtt) og M (møtt). Dette brukes til senere rapportering.

Feltene Timer arbeidet og Herav kveld brukes til å sette inn timeantall som skal benyttes i lønnsavregning. Dette er timene som eksamensvaktene skal ha lønn for, og antallet timer er ikke nødvendigvis det samme som den beremmete tiden for eksamen. Det er også et eget felt for om vakten skal ha kveldstillegg for noen av timene.

FS502.001 Eksamensvaktfordeling

Rutinen gjør fordelingen av eksamensvakter maskinelt. Den forutsetter at FS502.002 Generering av eksamensvaktplan allerede er kjørt.

Rutinen bestilles for et sted, en vaktperiode (datointervall), og ev. en periode for kontroll av tidligere plasseringer.

FS502.001 Eksamensvaktfordeling (Vurdering/Rutiner/EksamensBemanning)

Det siste er for at rutinen kan ta hensyn til hvem som tidligere har fått få eller mange oppdrag. Rutinen søker å utjevne antall oppdrag, slik at alle får tilnærmet like mange, med reduksjon iht. antall trekk pga umulig periode.

Enkelte vaktkategorier kan holdes utenfor rutinen, jf statusfelt i bildet Vaktkategori.

Resultatet av rutinens tildeling kan observeres i bildet Vaktplan med eksamensvakt, hvor du også kan endre vaktenes kategori eller legge til vakter av kategorier som ble holdt utenfor av rutinen.

Listen viser rom og tid som vakten er plassert på, vaktens navn og kategori og følgende fordeling:

 • Antall vakter ønsket, med kjønnsfordeling
 • Antall vakter tidligere fordelt, med kjønnsfordeling
 • Antall vakter faktisk fordelt etter rutinekjøring, med kjønnsfordeling

Til slutt viser rutinen eventuell restplasser som det gjenstår å fordele vakter på.

Eksamensvaktplan

Dette bildet viser også resultat av fordeling på eksamensvaktplan, men med utgangspunkt i selve eksamensvakten. Her finnes informasjon fra både øvre og nedre del av bildet Vaktplan med eksamensvakt under ett.

Bildet kan også brukes til å søke opp konkrete vakter og eventuelt gjøre endringer i personens vaktplan eller vaktkategori.

Eksamensvaktplan (Vurdering/Bilder/Eksamensbemanning)
Emneord: eksvaktumu, fs502.002, vaktplanvakt, fs502.001, vaktplan
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15

03 Oversiktsrapporter, brev til eksamensvakter, kontrakt og lønningsliste

FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt

Rapporten bestilles for et sted og en periode. Det kan også filtreres på campus og eksamenssystem. NB! campus utledes fra bygning.

Den skriver ut eksamensvakter for aktuelt sted og periode, med opplysninger om vaktplan og -kategori.

FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS503.002 Vaktplan for rom

Rapporten bestilles for et sted og en periode.

Den skriver ut eksamensvakter for stedet, sortert romvis. Inneholder opplysninger om eksamen, tidspunkt, vaktnummer, antall timer og vaktkategori. Sideskift for nytt rom kan velges.

 
FS503.002

FS503.003 Eksamensvaktplan - ukeliste

Ukelisten gir oversikt over alle eksamensvakter på et sted fordelt over ukedager i en valgt uke.

Rapporten bestilles for sted, rom, årstall og ukenummer.

Dersom du ønsker en oversikt over alle rom for et sted, kan bygning og rom settes til ALLE. Bygning- og romkode vises i feltene for eksamensvakten, sammen med tidspunkt og vaktkategori.

FS503.003 Eksamensvaktplan - ukeliste (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.001 Brev til eksamensvakt

Det er laget en egen brevrapport for eksamensvakter, slik at du kan benytte FS sin brevløsning til å sende brev til eksamensvakter, med informasjon om deres oppdrag.

Brevrapporten kobles til en brevmal av type EKSVAKT. Malen består av avsnitt med rik tekst. Det betyr at innhold og layout i stor grad bestemmes av brukeren selv. Flettefelter plasseres inn i teksten. I eksemplet over er de flettefeltene som angår selve oppdraget plassert inn i en tabell med overskrifter.

Brevrapporten bestilles for et sted og en periode. I arkfanen Datagrunnlag blir de aktuelle eksamensvaktene listet opp. Under Brev kan det enkelte brev forhåndsvises og eventuelt justeres før utskrift.

Navn på evt eksamenssystem vises i i brevet, i parentes bak emnenavnet for det enkelte emne.

FS504.001 Brev til eksamensvakt, rik tekst (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.002 Arbeidskontrakt - eksamensvakt

Rapporten er en annen type brevrapport som er laget for eksamensvakter.

Dette brevet bygger på en brevtype med brevmal ARBKONTR. Brevrapporten kan bestilles for alle aktive vakter innenfor en avtaleperiode, for vakter ved et bestemt sted eller for en enkeltperson.

FS504.002 Arbeidskontrakt - eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.010 Lønningsliste eksamensvakt

Rapporten bestilles for et sted og en periode. Den kan kjøres for alle vakter i denne perioden, eller for en enkelt eksamensvakt. Hvis du haker av for Kun en eksamensvakt, må fødselsnummer oppgis. Visningsfiltere er fnr, merknad, anvisningsfelt og alder (66 år og yngre, 67 år og eldre eller uansett alder).

Anvsiningsfelt benyttes om utskrift skal sendes til lønningskontoret.

Rapporten kan kjøres som en detaljert oversikt over oppdrag fordelt på den enkelte eksamensvakt, eller som en summeringsrapport for alle vakter i den oppgitte perioden.

Videre kan den filtreres til å kun ta med vakter som mangler dato i feltet Dato lønningsliste i eksamensvaktbildene. Den kan også oppdatere denne datoen for dem rapporten kjøres for.

Timedataene som rapporten benytter kommer fra feltene Timer arbeidet og Herav kveld. Det siste feltet beregner eventuelt kveldstillegg. Lørdagstillegg beregnes automatisk i henhold til kalender.

S504.010 Lønningsliste - eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)
Emneord: fs503.001, fs503.002, fs503.003, fs504.001, fs504.002, fs504.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15

07 Sensur

01 Vurderingsprotokollister

Vurderingsprotokollistene skal sendes til sensorene i forbindelse med avviklingen av vurdering/eksamen. Det er her sensorene påfører resultat for hele eller deler av vurderingen. Listene skal undertegnes av sensorene og leveres eksamensansvarlig sted for registrering i FS. Listene utgjør dermed grunnlaget for det resultatet som settes i FS, og er papirbeviset for at det resulatet som er satt i FS er riktig. Vurderingsprotokollistene er av interesse for både arkivverket og Riksrevisjonen, og bør arkiveres deretter.

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Rapporten er en av to FS- rapporter som kjører ut vurderingsprotokollister. Denne er en felles protokoll for et emne, hvor det ikke skal registreres resultat på delnivå.

Rapporten har to hovedutplukk:

 • Emne; bestilles da for emne, reell tid og vurderingskombinasjon
 • Sted; bestilles da for sted, termin og vurderingsstatus

I tillegg kan du filtrere på følgende verdier:

 • Campus
 • Klagesaker: Klikk to ganger for å få med kun klagesaker som skal til 2. gangs behandling. Klagesaker som er trukket blir ikke med i dette utplukket.

Det finnes også flere valg for hva slags informasjon rapporten skal ta med eller ta hensyn til:

 • Om klagesaker skal tas med
 • Om fnr for sensorer skal med
 • Om kontaktopplysninger for sensorer skal med
 • Om listen skal inneholde kandidatenes navn
 • Om meldinger med utsatt leveringsfrist skal med
 

Rapporten kan etter klasse, instrument, studieprogram eller studieretning.

Den sorterer automatisk kandidatene på kommisjon, så fremt kandidatene på forhånd er fordelt på kommisjoner. Kommisjonen angis i headingen, med kommisjonsnr og -navn, pluss navn på hver av medlemmene (sensorene) og deres rolle.

Det finnes en rekke visningsfiltre som kan slås av og på, som instrument, oppgavetittel, sensurfrist, bunntekst og mer. Bunnteksten sier at bare orginal liste skal leveres inn til punching, ikke kopi/fax, og at det skal brukes blått blekk.

Det er mulig å velge sideskift mellom hver kandidat.

Dersom flere fagpersoner er tilknyttet emnet via personrolle, vil den med høyest prioritet (lavest nr) vises i rapporten. Roller uten prioritet sorteres sist.

Rapporten kan også brukes til å skrive ut klager på vurdering, som kan sendes til klagekommisjon. Da må feltet Klagesaker være krysset av, og du kan velge om du skal ha med tidligere resultat blant visningsfiltrene.

FS566.001

FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler

Denne vurderingsprotokoll-listen er laget for vurderinger hvor det skal registreres separate karakterer for enkeltdeler. Det gjelder ikke obligatoriske aktiviteter, som behandles for seg selv.

FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler (Vurdering/Rapporter/Protokoll)

Rapporten kan kjøres som en samlet liste for hele vurderingskombinasjonen, hvor siste kolonne brukes til å sette samlet resultat, eller som individuelle lister for hver del. Samlelisten har plass til fem deler. Denne bør likevel bare brukes der det samlete resultatet skal settes manuelt av sensorene. Den samlete listen tar heller ikke med opplysninger om kommisjoner på underdelene.

Vurderingsordningen må spesifiseres ved bestillingen. Rapporten kjører ut kandidatliste for den enkelte del, med kommisjoner.

Rapport FS563.002 Sensurfrist-oversikt

Denne rapporten gir oversikt over sensurfrister innenfor en angitt termin.

Utplukk gjøres på sted og en termin.

FS563.002 Sensurfrist-oversikt

Rapportvinduet lister opp alle vurderingsenheter denne terminen som har en sensurfrist. Rapporten kan ved avkrysning filtreres til å kun ta med eksamener som ikke har sensurfrist.

Rapporten viser eksamen, tid-kode, eksamensdato, sensurfrist, dato for protokollføring, antall besvarelser som er sensurert samt studiepoeng. I blå tekst gis det en merknad om sensuren er registrert i tide, eller om den er forsinket.

Emneord: fs566.001, fs563.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 19:50

02 Registrere sensur manuelt

Sensur blir nå i stor grad registrert via digitale eksamenssystemer eller Fagpersonweb. Det er imidlertid også mulig å registrere sensur direkte i FS-klienten.

Bildet Sensurregistrering

Når vurderingsprotokollistene er returnert i utfylt og undertegnet stand fra sensorene, skal resultatene oppdateres i FS. Bildet Sensurregistrering er laget for i størst mulig grad å sikre at både registreringen og kontrollarbeidet skal kunne foregå raskt og med minimal risiko for feil. Bildet har for eksempel både en vanlig registreringsmodus og en kontrollmodus, og krever at alle inntastede resultater skal kontrolleres før de kan protokollføres.

Sensurregistrering (Vurdering/Bilder)

Det er verdt å merke seg at bildet brukes for sensurregistrering på alle nivåer. Det vil si at både overordnede vurderingskombinasjoner samt underdeler får sin sensur registrert i dette bildet. Obligatoriske aktiviteter, derimot, skal ikke registreres her. Men det er altså viktig å være bevisst på hvilken vurderingskombinasjon du befinner deg i før du begynner å registrere sensur. Dersom en vurderingskombinasjon består av en skriftlig og en muntlig del som skal ha hvert stitt resultat, må du sørge for at du registrerer delresultatet på riktig del.

I noen tilfeller skal også resultat på overordnet nivå komme etter automatisk beregning og sammenslåing av resultat på de underliggende delene. Bildet vil da gi en varsel dersom du forsøker å registrere resultat direkte på toppnivå.

Hoveddelen av bildet er delt i et øvre og nedre vindu. I tillegg finnes det et felt til høyre i bildet som viser en trestruktur for alle vurderingskombinasjonene til et emne, samt en rekke funksjonstaster. Du kan raskt bla deg til riktig kombinasjon ved å dobbeltklikke i trestrukturen, og den vil alltid markere med blått hvor i hierarkiet du befinner deg. Strukturen oppgir antall meldinger/ antall kandidater/ antall kandidater uten sensur.

Bildets øvre vindu

Bildets øvre vindu viser emne, vurderingskombinasjon, tid/reell tid, vurderingsstatus og relevante frister - som sensurfrist og kunngjøringsfrist. Alle feltene i dette vinduet er søkbare.

Bildets nedre vindu

Nedre vindu viser alle kandidater som skal ha resultat. Kandidatene vil automatisk sorteres etter kommisjon, dersom de på forhånd er knyttet til en kommisjon. Kommisjonen angis med kommisjonsnummer. Kandidatene vises med kandidatnummer eller studentnummer (det siste dersom kandidatnr ikke er påkrevd denne kombinasjon). I den høyre seksjonen av bildet går det også an å krysse av for at Personnavn skal vises.

Resultat

I feltet Resultat skal resultatene tastes inn. Disse føres opp etter oppgitt karakterregel, som også er gjengitt til høyre i bildet. Karakterregel 30 inneholder f.eks. karakterene A-F, hvor F er stryk. Bokstavkarakterer kan tastes A, B, C osv. eller med tall 1,2,3 der 1=A, 2=B osv. Markøren flyttes automatisk til neste resultatfelt.

Resultatets status

Neste felt inneholder resultatets status. Feltet er normalt sperret for skriving, og oppdateres automatisk med B dersom et resultat som kvalifiserer til bestått er registrert i Resultat-feltet. Det finnes også en rekke andre resultatstatuser som kan være aktuelle, som for eksempel om kandidaten ikke har møtt, har legeerklæring, har trukket seg under eksamen osv. I bildets høyre seksjon finnes en oversikt over aktuelle resultatstatuser. Disse registreres enten ved å klikke på den aktuelle knappen eller ved bruk av ALT+ den aktuelle koden. Det finnes følgende resultatstatuser:

 • A - Avbrutt eksamen/Trekk under eksamen (Blank eller ingen besvarelse, telles som stryk)
 • I - Ikke møtt
 • L - Legeattest
 • S - Stryk
 • T - Trekk før eksamen
 • M - Manglende obligatoriske krav
 • Ø - Manglende obligatoriske øvelser
 • G - Godkjent fravær

Beh.status

Siste felt er Beh.status, som står for behandlingsstatus. Dette feltet er også normalt sperret for skriving, og påføres automatisk ved registrering av sensur og senere kontroll og protokollføring. Det finnes tre ulike behandlingsstatus:

Vurderingsbehandlingsstatus

KO - korrektur lest, SPERRET - sperret for overføring til protokoll, SR - sensur registrert.

KO og SR påføres automatisk etter henholdsvis kontroll av resultatene og overføring av resultatene til vurderingsprotokollen. SPERRET må settes manuelt, og krever at feltet er åpnet for skriving (gjøred ved markering til høyre i bildet). Denne statusen kan for eksempel brukes ved mistanke om fusk, og vil hindre at resultatet blir overført til protokollen sammen med de andre. Ved bruk av denne, vil teksten lyse med rød skrift og du får opp en knapp til høyre for feltet, hvor en forklaring kan legges inn og lagres.

Visnigsfiltre

Bildet har også følgende visningsfiltre, som slås av eller på:

 • Alle kandidater (default)
 • Kun fremmøtte
 • Personnavn
 • Studentnr
 • Klasseinfo
 • Oppgavetittel

Kun fremmøtte kan være lur å bruke dersom en del av resultatstatusene som markerer trekk eller fravær er lagt inn på forhånd. Dette gjelder verdiene T,A,Log I. Kandidatene som gjenstår er da ofte de samme som står på sensorenes protokollister, og registreringen av sensuren vil da gå lettere.

Rutiner

FS571.002 Kopiering av resultatstatus

Rutinen er laget for å kopiere resultatstatus fra melding til delmelding.

Rutinen brukes f.eks. der det er lagt inn en fraværskode på resultatstatus, som T eller L, på det øverste nivået i kombinasjonen. Rutinen vil oppdatere status til det tilsvarende på de underliggende delene.

FS571.002 Kopiering av resultatstatus for en vurderingsenhet fra melding til delmelding (Vurdering/Rutiner/Kandidat)
Emneord: sensreg, fs571.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18

03 Kontroll av registrert sensur og overføring til protokoll

Sensurregistrering, Kontrollmodus

Når resultatene er tastet inn, bør de kontrolleres for å sikre at de er korrekt registrert. Bildet Sensurregistrering har en egen modus for kontroll som aktiviseres ved å trykke på knappen Kontrollmodus til høyre. Før kontrollmodus velges må resultatene være lagret i databasen.

Sensurregistrering Kontrollmodus

Resultat-feltet har nå blitt erstattet av feltet Resultat-kontroll. Resultat skal påføres på samme måte som forrige runde, men det allerede registrerte resultatet ligger nå skjult. Hvis ny og gammel verdi stemmer overens, oppdateres Beh.status med KO (Klar for overføring til protokoll). Hvis ikke kommer en feilmelding, og riktig resultat må tastes på ny.

Sensurregistrering Kontrollmodus feilvarsel

I eksemplet over har en kandidat opprinnelig fått registrert karakteren A, mens i kontrollmodus er det blitt tastet inn en B. Bildet varsler da om avviket mellom resultatene, og ber deg om å taste inn det faktiske resultatet i et nytt felt som vises. Feltet inneholder den første karakteren, men du bør sjekke med kilden før du bekrefter den riktige karakteren. Når karakteren er bekreftet, oppdateres Beh.status med KO.

Dersom noen ikke ønsker å benytte kontrollmodus, kan resultatene settes til KO ved å bruke knappen Sett ferdigbehandlet nest nederst på høyre side av Sensurregistrering-bildet. Knappen vil oppdatere behandligsstatus på alle resultater. Den vil først gi et varsel om du virkelig ønsker å gjøre dette. Når behandlingsstatus er satt, vil resultatene kunne protokollføres.

Hvis du ønsker at knappen Sett ferdigbehandlet ikke skal kunne benyttes for dette bildet, kan du sperre for dette under modulvalg, modul VURDERING: Egenskap SENSREGFB.

I bildet er det en overgangsknapp Protokolltil den rutinen som overfører resultatene til protokoll.

Rapporter

FS568.001 Resultatliste vurdering

I Sensurregistrering er det en overgangsknapp til denne rapporten. Den kan brukes som en kontrollrapport for de som har en annen form for kontroll av sensurregistringen, hvor for eksempel to saksbehandlere samarbeider om å lese korrektur på de registrerte resultatene. Dette kan gjøres direkte fra skjermen eller indirekte via utskrift. Hvis du foretrekker å lese korrektur mot utskrift, kan dette gjøres ved å skrive ut denne rapporten.

Rapporten kan kjøres fra både kandidat- og protokollområdet. Men skal den brukes til korrektur- eller kontrollfunksjoner, gjøres dette normalt mens resultatene ligger i kandidatområdet. Så fort de er overført til protokoll, forutsettes resultatene å være kontrollert og riktige, og klar for karakterutskrifter og vitnemål.

Rutiner

FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

Etter at dataene er registrert og kontrollert skal de overføres til vurderingsprotokollen. Hver vurderingskombinasjon som har egen vurdering skal overføres til protokoll.

Eksempel: en vurderingskombinasjon består av en skriftlig og en muntlig eksamen, hvor begge deler har hvert sitt resultat. Men den skriftlige eksamen kan foregå et halvt år før den muntlige, og derfor må begge delene protokollføres separat. Til slutt skal det beregnes et samlet resultat for hele vurderingskombinsjonen.

 
FS573.001

Rutinen bestilles for en vurderingsenhet, med tid (ikke reell tid) og vurderingskombinasjon. Den kan kjøres for en enkel vurderingsdel, eller for hele vurderingsenheten samlet. Det siste forutsetter at det er registrert resultat på det øverste nivået, enten manuelt eller (fortrinnsvis) gjennom beregning av samlet karakter.

Rutinen overfører kun kandidater som har behandlingsstatus KO.

Det er mulig å velge puljevis overføring av et oppgitt antall kandidater, dersom det er veldig mange.

Det kan også settes kunngjøringsdato for resultatene, som vil bli oppdatert i bildet Vurderingsenhet samlebilde.

Velg om statistikkinformasjon for resultatene skal overføres til Studentweb, og om dette også skal gjelde deler. Dersom vurderingsenheten har en fastsatt kunngjøringsdato, vil ikke resultatene vises på Studentweb før denne datoen selv om de er ført til protokollen.

Når kandidatene er overført til protokollen, blir vurderingsmeldingene slettet.

Merk: Når rutinen kjøres med oppdatering vil eventuelt aktive søknader, som gjelder disse studentene, bli oppdatert med J for Ubehandlet resultat. Dette gjøres kun dersom opptaket er i saksbehandlerfase.

Merk: Ved overføring til protokoll blir ikke deler med verdi for ref_vitenarkiv automatisk slettet (innført i FS 8.1 våren 2018).

Status gyldig J/N

Rutinen angir hvilken verdi på Status gyldig som blir oppdatert i protokollen. Denne settes til J eller N, etter om resultatet skal være tellende for kandidaten i det aktuelle emnet. Et resultat blir alltid tellende hvis kandidaten har bestått vurdering i emnet bare en gang. Hvis emnet er bestått flere ganger, blir den av vurderingene som har best karakter tellende, og hvis karakterene er like, blir den tidligst oppnådde være tellende. Ved gjentak vil altså Status gyldig bli oppdatert både for den nye og eventuelt også for den gamle vurderingsforekomsten.

Statusmeldinger (VM, EPP, ET, VP, Merknad)

Rutinen gir statusmeldinger for alle kandidater som skal overføres. Hake i feltet VP markerer at kandidaten er overført. Dersom noen ikke ble overført, blir dette angitt i rapporten og vedkommende kandidat får en egen merknadstekst (merknad utsatt overføring). Som regel betyr dette at noe mangler med kandidaten eller ved kontroll av sensur og behandlingsstatus. Den vanligste årsaken til meldingen "utsatt overføring" er at det på vurderingskombinasjonen står "Kandidatnr: J" uten at kandidatene er tildelt kandidatnummer. For å få overført til protokoll må man enten gi kandidatene kandidatnummer eller endre fra J til N (vi anbefaler det siste).

For kandidater som har avlagt samme vurdering tidligere, skriver rapporten også ut en merknad om dette.

Tegn < * >

Selve oppdateringen av protokollen og oppryddingen i meldings- og kandidatområdet markeres med tegnene mindre enn (<), stjerne (*) og større enn (>), i fem påfølgende kolonner. Tegnet Større enn står for at resultatet ble oppdatert i eksamensprotokollen. Tegnet * angir at det ikke ble lagt inn fordi det allerede finnes en forekomst av samme eksamensresultat fra før. Tegnet Mindre enn opptrer i tre kolonner og viser tabellforekomster som ble slettet, eksamensmelding, eksamenskandidat og eventuelt eksamensstudentplan.

Nederst i bildet

Til slutt presenterer den en statistisk oppsummering av de operasjonene den har utført.

Emneord: sensreg, fs568.001, fs573.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18

04 Beregning av samlet karakter for eksamen

En vurderingskombinasjon kan ha flere deler, og delene kan ha hvert sitt resultat. Men det er kun ett resultat som skal rapporteres inn for hvert emne, og dette resultatet er da et felles og samlet resultat for alle underdelene. Samlet resultat kan settes manuelt og registeres på det øverste nivået i vurderingskombinasjonen, men som regel skal denne beregnes etter en gitt vekting mellom de ulike delene. FS kan automatisk beregne dette resultatet og registrere et samlet resultat for vurderingen.

Vekting mellom de ulike delene settes i Vurderingskombinasjon samlebilde, og er nærmere beskrevet under dokumentasjonen for dette bildet. I dette eksemplet skal vi beregne samlet resultat for en vurdering som består av en skriftlig og en muntlig del.

Vurderingskombinasjon, vekting

Den skriftlige delen (S) er vektet til 2/5 mens den muntlige (M) er vektet til 3/5. Det finnes også en Oblig1, men denne inngår ikke i vektingen. Resultatet på den muntlige delen skal altså telle mer enn på den skriftlige. Dersom delene skal vektes likt, skal begge deler vektes 1/2. Strykkarakter for en av delene vil alltid føre til at det samlete resulatet blir stryk.

Rutiner

FS571.001 Beregning av samlet resultat for vurdering

Denne rutinen kan kjøres når alle underliggende deler har kandidater som har fått registrert resultat.

Rutinen bestilles for et emne, med tid og vurderingskombinasjon. Ved bruk av overgangsknappen fra bildet Sensurregistrering vil rutinen automatisk hente opp aktuelt emne og kombinasjon.

 
FS571.001

Betingelse for beregning er at resultatstatus har verdien Bestått og at det finnes karakterer å slå sammen. Det er ikke påkrevet med behandlingsstatus KO, men rutinen gir mulighet for at KO settes samtidig med beregningen, slik at vurderingskombinasjonen blir klar for overføring til protokoll.

Rutinen lister opp alle enheter som inngår i vurderingskombinasjonen, inkludert obligatoriske aktiviteter. Alle obligatoriske kombinasjoner må være bestått for at den skal gi et samlet resultat. Dette gjelder også deler som ikke inngår i vektingen når resultatet slås sammen. Rutinen oppgir status for hver del, med både vurderingsuttrykk (karakter) og resultatstatus. Fra og med FS8.0 fremvises også karakter F som delresultat.

Fargebruk

Grønn V ved siden av enheten betyr at delen er bestått og OK.

Grønn X betyr at resultat for enheten finnes, men at den ikke er bestått .

Rød X betyr at det ikke finnes resultat for enheten.

M, P, K

Rutinen oppgir i tillegg om delresultatet finnes i vurderingsprotokollen (P) eller om det bare er ferdigbehandlet uten å ha blitt ført til protokoll (M). Alle delresultater må uansett protokollføres, og det anbefales at disse er overført til protokoll før beregningen gjøres. K markerer at resultatet tilhører en klagesak.

Merknader

Dersom det eksisterer et annet resultat på meldingen fra tidligere vil dette komme fram som rød tekst.

Merknad gis om karakter som ikke kunne beregnes og om karakter som allerede finnes.

Overføre til protokoll

Når sammenslåingen er gjort og behandlingsstatus er satt til KO, kan du bruke overgangsknappen Protokoll for å åpne rutinen FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll . Da blir det samlete resultatet for vurderingen ført til vurderingsprotokollen.

Emneord: fs571.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18

06 Vurderingsprotokoll

Vurderingsprotokollen er det endelige arkivet for et resultatet av en vurdering. Det er først når resultater er plassert i protokollområdet at de regnes som gyldige. Karakterutskrift, vitnemål og rapportering av resultatdata benytter kun data fra protokollene. Vurderingsprotokollen er skjermet på ulike vis, med strenge tilgangsregler for endring og redigering.

Vurderingsprotokollene inneholder så å si alle data som finnes i meldings- og kandidatvinduene (Bortsett fra Behandlet-status går ingen data tapt). Noen nye data kommer i tilegg: Gyldigstatus, vektingsreduksjon og visse endringsdata.

Det finnes tilgang til vurderingsprotokollen i flere bilder, men ofte er det kun mulig å lese og ikke redigere innholdet.

Vurd.prot i Student samlebilde

Student samlebilde, underbilde Vurd.prot, er et vanlig sted for oppslag i protokollen. Bildet er ikke skrivbart.

Denne protokollen viser resultater i fortløpende rekkefølge, med siste oppnådde resultat øverst. Resultatene kan grupperes på termin eller trinn. Den kan filtreres til å kun vise gyldige resultater og kun helheter. Du kan også velge om den skal vise alle emner, eller kun planemner. Et annet valg er om karaktersnittet, som vises nederst i bildet, skal ha med ikke beståtte resultater i beregningen.

Skriv inn bildetekst her...
Student samlebilde, Vurderingsprotokoll

Ved å klikke på emnene i protokollen vil et eget vindu bli åpnet. Dette vinduet inneholder all data som finnes i vurderingsprotokollen for det enkelte resultat.

Feltene er heller ikke her redigerbare, men gir oversikt over alle data som finnes for valgte forekomst. Det kan være en grei utdypning av den informasjonen som finnes i det opprinnelige bildet. Blant annet så vil oppgavetittel eller hovedinstrument kunne vises i dette vinduet, samt informasjon om når protokollforekomsten ble opprettet og sist endret, og av hvilken saksbehandler.

Vurderingsprotokoll

Klikk OK for å lukke dette vinduet.

Protokoll i Student vurdering samlebilde

Det er kun i det individuelle vurderingsbildet, Student vurdering samlebilde, at det er mulig å legge inn, endre eller slette protokolldata. Det kreves en egen rolletildeling for å gjøre endringer i protokollen.

Student vurdering samlebilde, Protokoll

Bildet har en standardvisning som viser en del overordnete opplysninger for vurderingsprotokollforekomstene. Dette er for at det skal være lettere å bla gjennom en ofte lang liste med protokollforekomster. Bildet kan ytterligere forenkles ved å markere feltet Kun helheter/oblig'er. Da vil ikke noen av underdelene vises, kun det øverste nivået med resultat. Deler er markert med blå tekst i bildet. Sort tekst er helheter. Bildet inneholder likevel samtlige opplysninger som finnes i vurderingsprotokollen, og om du har tenkt å gjøre endringer i protokollen må du ha alle disse feltene tilgjengelig.

Gyldig-status beregnes automatisk, og holder rede på hvilke resultater som skal benyttes på karakterutskrift og vitnemål. For samlede resultater er regelen at alle ikke-beståtte resultater får N som Gyldig-status og Bestått-resultater får J. Hvis flere bestått-resultater finnes for samme emne (gjentak), får det som har best karakter J, de andre N. Ved lik karakter får det eldste resultatet J.

Resultatberegningen for samlede resultater vises ved å trykke på ?-tegnet i protokollen.

Red.vekt beregnes også automatisk. Ved overføring av vurderingsresultater til protokoll og ved manuell oppdatering av nye resultater, oppdateres studentenes individuelle studiepoeng på hvert resultat.

Detaljer

Detaljer vises ved å markere feltet Detaljer.

Student vurdering samlebilde, Protokoll med detaljer

 

Endringer

Alle endringer i protokollen skal registreres med dato, saksbehandler, eventuelt journalnr. for klagesaken, og endringsstatus. De to førstnevnte registreres maskinelt. Endringsstatus er påkrevet for alle endringer i protokollen. Ved endring etter f.eks. klagesaker skal kodeverdien være KLAGE.

Student vurdering samlebilde, Protokoll med detaljer

Endring av resultat for en vurderingsenhet, enten det skyldes klage eller feilregistrering, kan medføre at samlet resultat for hele vurderingskombinasjonen må beregnes på nytt. Ved å markere det øverste nivået for vurderingen, som inneholder det samlete resultatet, vil en ny overgangsknapp bli synlig i bildet.

Detalj, Ny resultatberegning

Rutiner

FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering

Knappen Ny resultatberegning åpner rutinen FS571001 Beregning av samlet karakter for vurdering, men nå som en spesialvariant for protokolloppdatering.

FS571.101 Beregning av samlet karakter for vurdering - protokollppdatering

Rutinen kjøres bare for angitt person. For å kjøre denne med oppdatering må det gis verdi for Endringsstatus, som oppdateres i protokollen. Beregningshistorikk vil tas vare på ved bruk av denne funksjonen (bak symbolet ?).

Rutinen oppdaterer vurderingsprotokollen, så det kreves rollen FS_EKS3 for å kjøre funksjonen.

Å slette protokollforekomster helt kan kun gjøres innen et kort vindu etter at forekomsten er blitt registrert. FS rapporterer fortløpende data fra vurderingsprotokollen til flere mottakere, bl.a. Lånekassen, og så fort resultatet har generert en rapport vil det ikke lenger være mulig å slette protokollforekomsten.

Hovedregelen er at studentene oppnår en uttelling lik emnets studiepoeng. Hvis studentene kombinerer emner som er definert som overlappende iht. vektingsreduksjonsregler, vil uttellingen i Red.vekt bli noe mindre enn emnets studiepoeng.

Merk at når et emnes studiepoeng endres etter at resultater er lagt over i protokoll, endres ikke Red.vekt umiddelbart.

Et emnes studiepoeng skal normalt ikke endres etter at det er tatt i bruk til vurderinger og det foreligger resultater i protokoll. Men i spesielle tilfeller kan dette være nødvendig. Da må det kjøres en oppdatering av studentens studiepoengsuttelling (Red.vekt). Rutinen Effektuer vektreduksjon gjør dette, også når reduksjon av studiepoeng ikke er aktuelt. Startknapp for denne rutinen finnes i Emne samlebilde (Studieelementer/Bilder) og i bildet Vektingsreduksjonsregel (Studieelementer/Bilder/Krav regler)

Rapporter

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

Når en vurderingsperiode er over, skal det ikke ligge noe data igjen i meldings- og kandidatområdet for denne perioden. Resultatene skal være overført til vurderingsprotokollen og eventelt utsatte meldinger skal flyttes til ny og riktig periode. I spesielle tilfeller kan noe ligge igjen, f.eks. pga forsinket sensur.

Denne rapporten er laget for å fange opp resterende forekomster av vurderingsmeldinger. Rapporten bestilles for et sted og for en vurderingsperiode (fra-til) og for eventuelt studienivå og/eller campus. Det er parametre for kun vurderingsenheter som delvis er overført til protokoll og kun vurderingskombinasjoner som skal overføres automatisk til protokoll. Disse er innført for å kunne få oversikt over emner med automatisk protokolloverføring, der ikke alle kandidater er gitt resultat.

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet)
Den skriver ut alle vurderingsforekomster hvor det finnes meldinger, med info om hvor mange som er kandidater (Er kandidat = J) og hvor mange som er sensurert (registrert med et resultat, uansett Behandlet-status).

Rapporten legger vekt på overordnete vurderingsenheter (helheter), men tar også med eventuelt gjenstående underdeler. Disse er markert med en svakere, grå tekst.

Nederst i rapportvinduet ligger et sammendrag av totalt antall gjenstående vurderingsmeldinger og hvor mange studiepoeng disse tilsvarer.

Det anbefales å benytte denne rapporten for å få en effektiv oversikt over hva som gjenstår av registreringsarbeid når en vurderingsperiode nærmer seg slutten. Særlig i forkant av rapporteringfrister for studiedata kan denne rapporten være et nyttig redskap.

Merk: Rapporten brukte svært lang tid på å beregne campus-tilhørighet. Campusinformasjon er derfor tatt vekk fra listen som genereres. Utvalg etter campus er fortsatt med i rapporten, og bruk av dette medfører at rapporten tar svært lang tid å kjøre. Rapporten bør derfor i hovedsak kjøres med verdi ALLE for Campus (som er default verdi). Det vurderes endringer for campus i vurderingsmodulen (på høring per aug 2017) som vil løse bl a dette problemet med tidsbruk ved beregning av campus.

Emneord: studvurd, studvurd_protokoll, fs571.001, fs578.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 19:19

07 Resultat på emnesamlinger

Emnesamling er "overbygninger" av emner. Begrepet emnesamling er opprettet i FS for å kunne gruppere emner som utgjør en vurderings- og resultatmessig helhet. Emnesamlinger registreres i bildet Emnesamling (Studieelementer/Bilder). Oppbygging av emnesamlinger er beskrevet i dokumentasjonen for modulen Studieelementer.

Resultater skal også registreres for emnesamlinger, og dette er en samlet karakter for de enkeltemnene som inngår. Resultater for emnesamlinger fastsettes rent administrativt, som regel som en funksjon (et veid gjennomsnitt) av resultater oppnådd til enkelteksamener. Det avholdes altså ikke egne prøver, ekstra sensur osv. for emnesamlinger. Resultater på emnesamlinger lagres i emnesamlingsprotokollen.

Rutiner

FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling

Å generere oppnådde emnesamlinger er en flertrinnsprosess. Du skal opprette selve forekomsten, oppdatere innholdet av emner og eventuelt emnesamlinger, beregne samlet resultat og til slutt overføre emnesamlingen til protokoll. Alt dette gjøres mest effektivt gjennom rutinen FS574.001.

FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling (Vurdering/Rutiner/Emnesamling)

Rutinen kan lete gjennom et større resultatområde i samme kjøring og den kan forstå kompliserte krav til innhold. Rutinen oppretter, oppdaterer innhold og beregner samlet karakter i en kjøring. Den kan også automatisk overføre resultatet til emnesamlingsprotokoll. Det siste forutsetter at selve emnesamlingen har hake i feltet Protokollfør automatisk ved beregning.

Emnesamlingens år-måned blir satt lik år-måned for den siste eksamen eller emnesamlingsresultat som inngår. Merk at det er reell tid og ikke vurderingsenhetens tid som brukes ved beregningen av grunnlaget.

Denne rutinen kan ikke benyttes til å fullføre en påbegynt prosess, for eksempel en emnesamling som er opprettet, men mangler innhold eller samlet karakter.

Rutinen henter kun fra vurderingsprotokollen og kan bestilles for utplukkene:
Student

Finner alle emnesamlinger for en enkeltstudent, uansett tidspunkt

Student / Emnesamling

Finner oppgitt emnesamling for enkeltstudent, uansett tidspunkt

Eksamensresultater

Finner alle studenter som har avlagt minst én eksamen ved dette stedet i år-måned som oppgis, og som har oppnådd emnesamlinger som ikke tidligere er beregnet. Emnene i disse emnesamlingene kan være avlagt når som helst.

Vurd.res. / Emnesamling

Rutinen henter alle studenter som har avlagt eksamen i oppgitt år-måned i én eller flere av emnene som inngår i oppgitt emnesamling.

Kull/Emnesamling

Henter alle studenter i kullet som ligger an til å oppnå angitt emnesamling.

Rutinen skriver ut fnr, emnesamling, år-måned, resultat og merknad og innholdet i emnesamlingen med år-måned og resultat.

Rutinen kan beregne karaktersnitt når fritak inngår.

Rutinen redegjør ikke ved kjøring for kandidater som ikke oppnår emnesamlingen. Det kan bety at studentene ikke oppfyller alle krav, eller at resultatet i emnesamlingen allerede er oppdatert.

Når rutinen benyttes for en enkeltstudent, kommer det en overgangsknapp til karakterutskriftsrapporten FS601.001. Den kan være nyttig for å sjekke at emnesamlingen oppnås som forventet.

Rutinen vil ikke gjenbruke emner/emnesamlinger som tidligere er brukt til innhold i andre emnesamlinger. En kandidat vil derfor ikke få to emnesamlinger som inneholder ett eller flere av de samme emnene.

Selv om emnesamlingen finnes fra tidligere vil den opprette nye forekomster dersom det finnes nye data om emner/emnesamlinger som innebærer et forbedret resultat fra den gamle.

Hvis det i bildet Emnesamling er haket for automatisk protokollføring av resultat, vil denne rutinen ved oppretting også overføre resultatene i emnesamlingsprotokollen.

Bilder og rapporter

Oppnådd emnesamling, registrering

Dette bildet brukes til manuell registrering av oppnådd emnesamling. I noen tilfeller kan det være ønskelig å gjøre hele eller deler av opprettingen manuelt. Rutinen FS574.005 Oppretting av oppnådd emnesamling gjør hele jobben, fra oppretting til protokollføring, men det kan for eksempel være tilfeller hvor sensor eller faglærer setter resultat for enkeltemner og samlet emnesamlingskarakter. Da må emnesamlingen registreres manuelt. .

Oppnådd emnesamling, registrering (Vurdering/Bilder/Emnesamling)

Emnesamling registreres ved å legge inn studentens fødselsnummer og knytte det til en emnesamlingskode, med år-måned for oppnådd emnesamling.

Datafeltene Resultat (tallkarakter og resultatstatus) og Beh.status er tilsvarende til de som finnes i kandidat- og sensurregistreringsbildene. Hvis mange resultater skal legges inn for en og samme emnesamling, kan du med fordel legge inn defaultverdier i brukerprofilen (Emnesamlingskoden, År-måned, eventuelt også Resultat- og Behandlingsstatus) slik at du bare må registrere de individuelle dataene manuelt. Emnesamlingsresultater tildeles bare når alle emnene som inngår er bestått, så alle resultatstatusverdier blir derfor her B.

I vinduene Emner som inngår og Emnesamlinger som inngår er det mulig å registrere emnesamlingens innhold, dvs. hvilke emner (og eventuelt emnesamlinger) som hører inn under kandidatenes emnesamlinger. NB! Bildet kjører ingen kontroll på at emnene faktisk er knyttet til emnesamlingen gjennom bildet Emnesamling.

FS545.002 Emnesamlingsprotkoll

Denne rapporten kan benyttes som grunnlag for å registrere resultat i de tilfeller hvor det er sensor og faglærer som setter resultat på samlet emnesamlingskarakter.

FS545.002 Emnesamlingsprotkoll (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Rapporten bestilles for en emnesamling og år-termin. Den tar kun med studenter som er registrert med oppnådd emnesamling, ikke studenter som allerede har blitt overført til emnesamlingsprotokollen.

Rapporten viser alle kandidater som er registrert med oppnådd emnesamling, og med resultat for de enkekltemnene som inngår i emnesamlingen. Feltet Samlet resultat kan fylles ut av sensor/faglærer, og de kan undertegne nederst på siden.

Student/Oppnådd emnesamling

Bildet er et individuelt skjermbilde som viser hvilke emnesamlinger en student har oppnådd.

Student/Oppnådd emnesamling (Vurdering/Bilder/Emnesamling)

Dette er praktisk å bruke når du manuelt skal oppdatere et emnesamlingsresultat for en enkeltstudent. Bildet inneholder ikke opplysninger om emner eller andre emnesamlinger som inngår.

FS545.001 Emnesamling - arbeidsliste

Rapporten lister opp forekomster som er opprettet for en bestemt emnesamling.

FS545.001 Emnesamling - arbeidsliste (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Den bestilles ved å oppgi emnesamlingskode og år-måned for når emnesamlingen er oppnådd. Du kan velge om dataene skal hentes fra kandidat- eller protokollområdet.

Rapporten skriver ut alle som har oppnådd den aktuelle emnesamlingen på det oppgitte tidspunktet med navn og eventuelt fødselsnummer. Emner (og eventuelt emnesamlinger) som inngår i emnesamlingen (i henhold til definisjonen i bildet Emnesamling) presenteres i egne kolonner, med registrerte resultater. Rapporten undersøker både meldings- og protokollområdet for emnesamlingsinnhold, og angir med henholdsvis tegnene M og P i hvilket av disse områdene resultatene ligger.

I en egen kolonne angis det om studenten har fritak (F) for den aktuelle emnesamlingen, om studenten også har oppnådd denne tidligere (T). Rapporten sier også om innholdet som er angitt i Oppnådd emnesamling er ukjent (U) i henhold til listen av innholdsemner i definisjonsbildet Emnesamling.

Hvis det er beregnet og oppdatert en samlet karakter for emnesamlingen skrives denne ut i rapportens høyre kolonne med tallverdi, resultatstatus (B) og eventuelt behandlingsstatus.

FS574.003 Overføring emnesamling til emnesamlingsprotokoll

Ved manuell oppretting av emnesamlinger må overføring til emnesamlingsprotokoll gjøres som en egen operasjon. Denne rutinen bør da kjøres.

FS574.002 Overføring emnesamling til emnesamlingsprotokoll

Listen skriver ut fnr., resultatet (tallkarakteren) og verdien for behandlingsstatus for hver kandidat. Gyldig-status vises ikke i oversikten, men den oppdateres i emnesamlingsprotokoll etter samme regler som for vurderinger (en tellende emnesamling får status J). Oppdateringen av emnesamlingsprotokoll markeres med tegnene Større enn (<), stjerne (*) og Mindre enn (>).

Informasjon om emnesamlingens innhold, dvs emner eler evt. emnesamlinger som inngår, overføres automatisk til protokollen når rutinenr kjøres. Innholdsforekomstene i Oppnådd emnesamling slettes samtidig som de overføres til emnesamlingsprotokollen.

Emnesamlingsprotokoll

Emnesamlingsprotokollen er en protokoll for emensamlinger, på samme måte som en vurderingsprotokoll. Den gir oversikt over emnesamling, resultat og hvilke emner som inngår.

Nederst til venstre i bildet vises eventuelle emner som inngår i aktuell emnesamling. 

Nederst til høyre i bildet vises eventuelle emnesamlinger som inngår i aktuell emnesamling.

Hvis emnesamlingen er oppnådd ved en tidligere institusjon, og dette feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet (rett under navnet på personen).

Emneord: fs574.001, oppnesaml, fs545.002, s-opnesaml, fs545.001, fs574.003, emnesamlprot
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:49

08 Resultatlister og oversikter

FS har en rekke rapporter som gir oversikt over resultater for en vurdering. Rapportene har flere bruksområder, bl.a. korrektur, statistikk og kunngjøring av resultater, selv om de fleste i dag benytter StudentWeb til å kunngjøre vurderingsresultater.

FS568.001 Resultatliste vurdering

Rapporten gir oversikt over resultater på vurderinger for både sted og enkeltemne, og for sistnevnte kan den ta med både samlet resultat og delresultater for vurderinger som består av flere deler.

Rapporten bestilles for sted og termin eller for emne og vurderingsenhet. Datagrunnlaget velges fra enten kandidat- eller protokollområdet. Rapporten kan altså brukes som en korrekturliste før overføring til protokoll.

 
FS568.001

Ytterligere valg er om rapporten skal ta med obligatoriske aktiviteter eller om den skal inneholde en kolonnevis presentasjon av de forskjellige delene. Det siste er kun mulig å velge dersom utplukket er emne og vurderingsenhet.

Presentasjonen av rapporten velges fordelt etter institusjon (eksamenssted) vurderingsordning, kommisjon, klasse, instrument eller ugruppert.

Rapporten har Vis-filtre for fnr, navn, kandnr, studnr, statistikk, skillelinje, fordypning, vurd.ordning og språk på oppgave.

Utplukket av resultater som vises i rapporten kan også filtreres etter følgende kriterier: Alle resultater, kun beståtte resultater, kun ikke møtt, kun møtt, kun sensurerte eller kun stryk.

En HTML-variant av listen kan også lagres, slik at resultatene kan legges ut på web på en lettvint måte.

FS568.004 Resultatliste - flere vurderingsenheter

Denne rapporten kan bestilles for inntil 10 vurderinger av gangen.

FS568.004 Resultatliste flere vurderingsenheter (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten lager en kolonne pr. vurdering og dermed kan man sammenligne resultater fra en vurdering med en annen. Den passer derfor for vurderinger med overlappende studentmasse.

FS568.010 Resultatliste vurdering, flere terminer

FS568.010 Resultatliste vurdering flere terminer (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten skriver for flere terminer ut kandidater med eksamensstatus, studentnummer, fødselsnummer, navn og resultat, i tillegg til eventuell oppgaveinformasjon. Dermed kan du sammenligne resultater i emnet over en periode

Listen henter kun data fra protokollområdet.

FS316.001 Resultatliste vurdering studieprogramstudenter

Dette er en egen resultatlisterapport for studenter med utdanningsplan.

FS316.001 Resultatliste eksamener studieprogramstudenter (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten bestilles for et studieprogram, en studieretning eller et sted. Du kan velge om den kun skal kjøres for en starttermin, om den kun skal inneholde kun aktive studenter, om den skal være for alle emner eller ett emne, og om den skal gjelde for en bestemt termin eller alle.

Rapporten kan kjøres emnegruppert eller studentgruppert.

Den tar kun med emner som finnes i studentens utdanningsplan.

FS315.002 Karakteroversikt for klasse

Denne rapporten gir oversikt over alle resultater for et kull og ev. klasse, etter utdanningsplan eller en spesiell emnekombinasjon.

FS315.002 Karakteroversikt for klasse (Vurdering/Rapporter/Statistikk, eksport)

Rapporten skriver ut en liste over studenter i kullet med informasjon om beståtte og forsøkte studiepoeng, snitt karakterer totalt, snittkarakterer for emner og resultat for den enkelte eksamen. Hvis det er valgt å skrive ut listen for en emnekombinasjon eller utdanningsplan, vil også eksamensmeldinger tas med i emnene i kominasjonen.

FS545.010 Resultatliste emnesamling

FS545.010 Resultatliste emnesamling (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Resultatlisten bestilles for en emnesamling og en periode. Datagrunnlaget kan velges fra kandidat- eller protokollområdet. Listen som skrives ut kan eventuelt velges klassefordelt.

Rapporten skriver ut navn, studentnr, fnr, år-måned og resultat og eventuelt en statistikk over registrerte og beståtte (alle forekomster skal etter hvert være bestått).

FS303.001 Karaktersnitt for studenter i studiekull

Denne rapporten regner ut karaktersnitt for enkeltstudenter på et studieprogram. Rapporten tar utgangspunkt i emner i utdanningsplanen.

Beregn snitt for trinn: trinn-funksjonen baserer seg på at utdanningsplanene er årstrinn-basert (vanlig ved SivIng ved NTNU).

Inkluder tidligere trinn:Dersom denne hakes av vil karakterfordeling for hvert trinn opp til angitt årstrinn vises frem i rapporten.

 

Inkluder ikke-beståtte emner: Ved å hake av denne vil emner som ikke er gjennomført også inkluderes i beregning av karaktersnitt. Emner som ikke er gjennomført vil settes til karakter F.

 

Emneord: fs568.001, fs568.004, fs568.010, fs316.001, fs315.002, fs545.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:49

08 Klager

Error: Included resource '/brukersider/brukerdok/vurdering/klager/registrere-klage-soknad-om-begrunnelse.html' returned HTTP status code 404

09 Karakterutskrifter

01 Diverse karakterutskrifter

En karakterutskrift er dokumentasjon på de resultater som en student har oppnådd ved en institusjon. De må ikke forveksles med vitnemål, som er sluttdokumentasjon på en avlagt grad eller ferdig utdanning. Karakterutskrift kan skrives ut etter en bestillingsliste fra Studentweb, enkeltvis for en student eller som masseproduksjon for en gruppe studenter.

Karakterustkriftrapportene tar bare beståtte eksamener som studenten har avlagt ved den aktuelle institusjonen. Eksamensresultater fra eksterne institusjoner vil ikke komme med.

Rapporter

FS600.001 Karakterutskrift

Rapporten benyttes ved utskrifter for både enkeltstudenter og flere studenter samtidig (via flettefil).

Rapporten har en automatisk side 2. Denne siden inneholder beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem, samt informasjon om karakterfordelingen. For studenter med resultater som benytter karakterskala med bokstaver skal karakterutskrifter være skrevet ut med både side 1 med resultatene og side 2 bed beskrivelse av karakterskalaen. For studenter som kun har resultater med tallkarakterer vil karakterutskrifter kun ha side 1 med resultatene. 

FS600.001 Karakterutskrift (Vurdering/Rapporter/Karakterutskrift)

Uttrekk

Bestillingen gjøres for en enkeltstudent. Uttrekk av resultater er begrenset til følgende:

 • Alle resultater
 • Alle resultater - faggruppert
 • Resultater på PhD-nivå
 • Resultater for forkurs og videregående skole nivå
 • Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon
 • Resultater som inngår i utdanningsplan

MERK: Uttrekket "Alle resultater" tar IKKE med resultater som har et lavere studienivå enn 70 (settes i Emne samlebilde).

Rapporten har fire avkryssingsfelt for ulike valg av innhold på utskriften. Valgene må foretas før rapporten kjøres:

 • Ta med emner redusert til 0 vekt - om disse emnene også skal tas med i utskriften.
 • Ta med delresultater - om eventuelle delresultater skal tas med eller ikke. Delresultatene skrives da ut under det samlede resultatet for helheten, med innrykk.
 • Karakterutsktrift med adresse - om studentens adresse skal tas med i rapportens heading. Kan brukes når rapporten skal sendes ut i brev med vinduskonvolutt.
 • EA-Merking for adresse - kan velges dersom karakterutskrift med adresse er valgt.

Språk kan velges som Automatisk, Bokmål, Nynorsk eller Engelsk. Hvis emnenavn på nynorsk eller engelsk ikke er registrert, benyttes emnenavnet på bokmål (bildet Emne samlebilde). Valget av språk må foretas før rapporten kjøres.

Merk:

 • Visning av studieprogramnavn gjøres kun dersom rapporten kjøres utdanningsplangruppert.
 • Dersom karakterskala både godtar A-F og bestått, og studenten har karakter bestått, skal karakterfordeling ikke vises.
 • Det er en fotnote for karakterfordeling, med henvisning til siste side.
 • Det finnes en kontroll av kunngjøringsdato. Resultat vil ikke komme på karakterutskrift dersom kunngjøringsdato er senere enn dagens dato.
 • Dersom det eksisterer klage på del, med J for sperr karakterutskrift, vil heller ikke helheten komme med på karakterutskriften.
 • Sortering av emner etter emnekategori og emner i emnesamling: Det er et krav om at alle emnene innenfor emnesamlingen har samme emnekategori.

Karakterfordeling for A-F-skalaen kan ikke velges bort.

URL til side med beskrivelse av karakterregler

Det er innført en ny modulegenskap under applikasjon FS, modul VURDERING: KARUTURL. Med denne kan institusjonene legge inn URL til side med beskrivelse av karakterregler. For studenter som får en karakterutskrift med side 2, beskrivelse av karakterskala, vil denne url'en vises etter beskrivelse av A-F-skala: "For andre karakterskalaer - se xxx". For studenter med kun karakterutskrift uten side 2 legges visningen av URL for karakterregel i footer: "For beskrivelse av karakterskalaer - se xxx".

Merk: I kodebildet Karakterregel må det settes inn en J i feltet Vis URL kar.utskr. Først når det legges inn J for denne vil studenter som har resultat på karakterutskrift som gjelder en slik karakterregel få frem URL'en på sin karakterutskrift..

FS600.002 Karakterutskrift, bestilling Studentweb

Karakterutskrifter bestilles ofte fra studentene, og Studentweb har mulighet til å ta imot slike bestillinger. Denne rapporten henter karakterutskriftbestillinger fra Studentweb.

FS600.002 Karakterutskrift, bestilling Studentweb (Vurdering/Rapporter/Karakterutskrift)

Du kan velge kjøre rapporten med

 • utplukk på enkeltsted
 • Hent aktive bestillinger
 • Hent alle bestillinger (også tidligere produsert)
 • Hent bestillinger produsert i periode

Knappen Lag karakterutskrift åpner rapporten FS600.001 Karakterutskrift og kjører denne med Studentweb-bestillingene som utplukk.

På Studentweb kan studentene legge inn en betingelse om at bestillingen ikke skal effektueres før sensuren i bestemte emner har falt. Studentene vil komme med i rapporten, med merknad om at sensuren i det bestemte emnet mangler. Det vil ikke bli produsert utskrift for disse studentene før sensuren er lagt inn i protokollen.

Sensurkravet kan slettes av saksbehandler med knappen Slett sensurkrav i rapporten.

Knappen Oppdater produsert oppretter merknad om at karakterutskrift er skrevet ut for utvalget i rapporten. Disse blir da sett på som ferdigbehandlet og vil ikke lenger komme med under aktive bestillinger neste gang rapporten kjøres.

I rapporten er det mulig å filtrere på transaksjons id, med knapper i rapporten.

FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

Denne fungerer på samme vis som i Studentweb. Den signerte karakterutskriften lagres i dokumentarkivet etter at signeringsprosessen er fullført, dette kan ta opptil to minutter. Dokumentet vil også være tilgjengelig for studenten på Studentweb.

Bestillingen gjøres for en enkeltstudent. Uttrekk av resultater er begrenset til følgende:

 • Alle resultater
 • Alle resultater - faggruppert
 • Resultater på PhD-nivå
 • Resultater for forkurs og videregående skole nivå
 • Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon
 • Resultater som inngår i utdanningsplan

Rapporten har to avkryssingsfelt for ulike valg av innhold på utskriften. Valgene må foretas før rapporten kjøres:

 • Ta med emner redusert til 0 vekt - om disse emnene også skal tas med i utskriften.
 • Ta med delresultater - om eventuelle delresultater skal tas med eller ikke. Delresultatene skrives da ut under det samlede resultatet for helheten, med innrykk

Her kan du lese mer om digital signatur.

 

Emneord: fs600.001, fs600.002, fs600.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. juli 2022 21:00

10 Statistikk og eksport

01 Resultat- og studiepoengstatistikk

Vurderingsmodulen i FS inneholder en rekke rapporter som gir statistisk oversikt over og måling av vurderingdata, med bl.a. produksjon av resultater og studiepoeng. Statistikkene er relativt enkle og er laget for at en del viktig data skal være lett tilgjengelig gjennom FS. Mer avanserte statistikkløsninger tilbys gjennom STAR - datavarehus med studentdata.

Rapporter

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

Rapporten viser karakterfordeling for alle kandidatene som fikk sensur til en oppgitt vurdering, pluss tall for dem som ikke oppnådde noe resultat fordi de ikke møtte fram, hadde sykdomsforfall, trakk seg før eksamen m.v.

Rapporten kan bestilles for en enkelt vurdering eller for et emne over en lengre vurderingsperiode. Rapporten kan også bestilles for emnesamling og periode.

Data hentes enten fra kandidat- eller protokollområdet.

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

Det er valgbart om rapporten skal inkludere delresultater eller obligatoriske aktiviteter.

Vis-filtre

Kvinner/menn, resultatstatus-tall, tellende forsøk og emnekode oppslag kan skrus av eller på. Det er også mulig å hake av for om signaturlinje skal tas med.

Gruppering

Rapporten kan grupperes etter:

 • Ingen gruppering
 • Klasse
 • Utdanningsplan
 • Vurderingskombinasjon
 • Vurderingskombinasjon og klasse
 • Vurderingskombinasjon og utdanningsplan

Hvis det ikke foretas noe valg kjøres rapporten uten gruppering.

Engelsk variant samt overføring til Studentweb

Rapporten kan kjøres i engelsk utgave, og dataene kan overføres til Studentweb ((Denne overføringen gjøres både for Studentweb2 og Studentweb3). Dette må velges før rapporten kjøres.

Utskriften fra rapporten består av 3 deler

1) I første del gis hovedtall for hvor mange kandidater som var oppmeldt (dvs. ble opprettet som kandidater), hvor mange som møtte fram, som besto og som strøk til vurdering. Så vises gjennomsnittskarakteren for de som besto, og deretter hvor mange som ikke oppnådde noe resultat fordi de enten ikke møtte fram, hadde (dokumentert) sykdomsforfall, eller trakk seg før eller under eksamen.

2) I den andre delen presenteres en detaljert karakterfordeling over alle som har bestått vurdering. Her vises hele karakterskalaen, inklusive verdier som ingen kandidater faktisk oppnådde.

3) I tredje del vises de samme fordelingene som i andre del, i form av et søylediagram, og med to søyler for hver verdi, henholdsvis for alle kandidater med den aktuelle verdien og for kvinner.

FS581.001 Enkel karakterstatistikk

Rapporten kjøres for alle vurderinger som hører til en vurderingsansvarlig enhet for et gitt år-semester, under ett.

Rapporten bestilles for et sted og for en vurderingstermin, evt. også for et studienivå-intervall. Den kan bare kjøres ut fra protokollområdet.

FS581.001 Enkel karakterstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

For hvert emne skriver den ut antall oppmeldte (som ble opprettet som kandidat), antall som møtte fram, som besto og som strøk til vurdering. Kvinneandeler tas med dersom dette er krysset av for i bestillingen. Kandidater som trakk seg i eksamenslokalet (resultatstatus A) regnes her som møtt fram og som strøket. For de som besto eksamen regner rapporten ut gjennomsnittskarakteren, men gir ingen ytterligere informasjon om hvordan fordelingen er. Antall og snittkarakter for kvinner blir angitt i parentes.

Det er mulig å avgrense statstikken til kun å gjelde oppgaveemner, eller eksamener med flere enn ett oppgitt antall fremmøtte studenter.

FS581.002 Studiepoengfordeling pr. emne - nivåfordelt

Dette er en av to rapporter som tar for seg studiepoengsfordeling og -produksjon.

Rapporten bestilles for sted og eksamenstermin. Gjentatt vurdering kan inkluderes eller utelukkes. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister eller kun privatister.

FS581.002 Studiepoengfordeling pr. emne nivåfordelt (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

Den skriver ut en rad for hver eksamen, med tall for kandidater, eventuelt kvinneandel, møtt, bestått og det samme for studiepoengsproduksjonen. Rapporten er sortert etter emnets studienivå.

FS581.003 Studiepoengproduksjon - sted / terminfordel

Rapporten kan bestilles med følgende utplukk: For et sted og en eksamensperiode med eventuelt studienivå, for fag og periode eller for utdanningsplan (Studieprogram + ev. starttermin).

FS581.003 Studiepoengproduksjon for sted-terminfordelt (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Gjentatt vurdering kan inkluderes eller utelukkes, og resultatene kan grupperes på ulike nivåer, bl.a. hele institusjonen samlet, et fakultet (avdeling), studieprogram, kull eller klasse. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister eller kun privatister.

Rapporten skriver ut studiepoengsproduksjonen, antall kandidater og studiepoeng pr. student. Kvinneandeler tas med dersom dette er bestilt før rapportkjøring. Rapporten inneholder også en grafisk fremstilling av studiepoengsproduksjonen.

FS582.001 Karakterstatistikk

Rapporten kjøres for alle vurderinger som hører til et vurderingsansvarlig sted for et gitt år-termin. Denne gir tilsvarende opplysningersom FS581.001 Enkel karakterstatistikk, men uten tall for kvinner. I tillegg gir den en viss informasjon om fordelingen av beståttkarakterer, og nøkkeltall for de tre foregående år for samme emne.

Rapporten bestilles for Sted, og kan bare kjøres fra protokollområdet. Tallene kan inneholde kun helheter, delresultater eller emnesamlinger.

FS582.001 Karakterstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

For hvert vurderingsemne skriver den ut antall oppmeldte (som ble opprettet som kandidat), antall som møtte fram og antall som strøk og strykprosent til eksamen. (Antall som besto er differansen mellom de to siste tallene). Kandidater som trakk seg i eksamenslokalet (resultatstatus A) regnes også her som møtt fram og som strøket.

For beståttkandidater regner rapporten ut gjennomsnittskarakteren og standardavvik for karakterene. Standardavviket er et mål for hvor stor spredningen - avviket fra gjennomsnittet - i en fordeling er. Statistisk formulert er standardavvik lik kvadratroten av gjennomsnittet av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet.

Rapporten gir nøkkeltall for hvordan resultatfordelingen var foregående år for samme emne og termin. I feltet Antall tidligere år så velges det hvor mange år som skal telles med. For disse vurderingene viser den totalt antall møtt, strykprosent og gjennomsnittskarakter. De tilsvarende tallene for den nåværende vurdering kan så sammenlignes med disse, og det gis en viss indikasjon på hvordan utviklingen er for det aktuelle emnet.

Det kan velges som karakteren F skal inngå i karakterfordelingen/snittberegningen.

FS583.001 Fagprofil for vurderingsmeldte

Rapporten viser alle meldte til et emne og deres snitt fra videregående skole, samt karakterer i realfag.

Rapporten bestilles for en vurderingsenhet.

FS583.001 Fagprofil for eksamensmeldte (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)
Emneord: fs580.001, fs581.001, fs581.002, fs581.003, fs582.001, fs583.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. juli 2022 21:31

02 Eksport og kontroll av resultatdata

Rapporter

FS575.001 Sensureksport

Noen institusjoner benytter sensurtelefon, hvor studentene kan ringe et bestemt telefonnr., oppgi sitt kandidat- og fnr., og få lest opp resultater fra en automatisk telefonsvarer. Rapporten genererer en fil med vurderingsdata for en oppgitt periode, eller for en enkelt vurdering, som kan overføres til en sensurtelefontjeneste.

FS575.001 Sensureksport (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Rapporten bestilles ved å oppgi den aktuelle eksamensperioden. Filen omfatter alle resultater ved institusjonen i perioden. Det er ikke mulig å ta med resultater fra bare ett fakultet, institutt eller lignende i denne rapporten.

I motsetning til vanlig rapportkjøring, hentes dataene i denne rapporten ved å klikke på knappen Hent sensurdata. Du kan velge om dataene skal hentes som tabell eller ikke. Deretter lagres dataene på fil enten på Format1 eller Format2. Velg automatisk filtrering i henhold til format.

Resultatene forutsettes å ligge i vurderingsprotokollen. Hvis resultatene for en vurdering blir overført til protokollen før en eventuelt fastsatt kunngjøringsdato, vil disse ikke bli tatt med på filen.

FS598.001 Lagring vurderingsprotokoll

Rapporten er laget som et av flere tiltak for å sikre protokolldata i FS. Formålet er å lagre disse på et eksternt medium (f.eks. CD). Slik kan de lagrede data hentes inn igjen på et senere tidspunkt for å sammenlignes med nåværende data. (Lagring til fil er delt inn i ti mindre deler da funksjonen krevde for mye minne lokalt med store datasett. Det betyr at kun 10 % av radene hentes frem av gangen).

FS598.001 Lagring vurderingsprotokoll (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Rapporten kjøres ved kommandoen Lag rapport uten noen bestillingsparametre. Den henter ut hele vurderingsprotokollen, i tillegg til kontrolldato og antall rader lagret. Deretter lagres filen via knappen Lagre til fil.

Datafilen lagres på et passende område, default navn foreslås til kontrolldatoen.txt. Sikkerhetkopiering foretas på lokal PC med CD-brenner. På et senere tidspunkt kan filen kopieres tilbake på PC.

FS598.002 Kontroll av vurderingsprotokoll

Dette er en kontrollrapport som brukes til sammenligne nåværende protokolldata mot tidligere lagrede filer.

FS598.002 Kontroll av vurderingsprotokoll (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Start kontrollen ved å gi trykke på knappen Les fil. Finn den aktuelle filen og hent denne. Deretter må filen kopieres til databasen, det vil si overføres til FS. Dette kan ta noe tid. Til slutt utføres test hvor filen sammenlignes med den nåværende vurderingsprotokollen. Initier testen ved å trykke Utfør test.

For hver forekomst som tas med på utskriften oppgis fnr, navn, emnekode, år-måned for vurdering og type endring, pluss gammel og ny verdi for de fire opplysningene om saksbehandler, journalnr, endringsstatus og dato endret i protokollen.

Type endring angis med E for endret, S for slettet og I for ny (innsatt) forekomst. Det vil være normalt med en del endringer, f.eks. etter retting på grunn av klage eller feilregistrering.

Hvis kontrollkjøringen foregår så lang tid som et semester eller mer etter at sikkerhetskopien ble laget, vil også en stor mengde av nye forekomster finnes i den nåværende protokollen, pga. avvikling av nye vurderinger i mellomtiden. Disse forekomstene vil skrives ut på kontrollrapporten, og markeres som nye (type endring lik I). Disse forekomstene vil det ikke være noe spesielt mistenkelig ved. Du kan da for eksempel sortere tabellen etter stigende år-måned for vurdering, og konsentrere deg om de forekomstene som ikke er nyere enn sikkerhetskopiens dato.

Datoene for kjøring av sikkerhetskopien og for kontrollkjøring mot denne bør velges med omtanke. Det er rimelig å lage en sikkerhetskopi kort tid etter at vurderingsdataene for et semester er lagt inn i protokollen. En kontrollkjøring bør foretas før neste store vurderingsperiode.

Alle endringer som avdekkes bør undersøkes nærmere ved stikkprøver.

Emneord: fs575.001, fs598.001, fs598.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 19:50
Publisert 26. nov. 2014 13:21 - Sist endret 4. mai 2022 10:15