1.2. Komme i gang

Det forutsettes at en del informasjon i FS-basen er registrert før applikasjonen kan tas i bruk. Dette gjelder generell styringsinformasjon for applikasjonen, som f eks hvilket semester applikasjonen skal fungere mot, hvilke moduler du ønsker å benytte, ulike tekster applikasjonen skal presentere m.m. Videre må grunnlaget for vurderings- og undervisningsmeldinger være på plass. Det vil si informasjon om hvilke vurderinger studentene kan melde seg til, hvilke undervisningsaktiviter de kan melde seg på osv. Alle disse forutsetningene blir beskrevet senere i dokumentet.

Innholdet av noen tabeller styres fra FS. For Studentweb gjelder dette spesielt tabeller som inneholder informasjon om modulene applikasjonen består av og hvilke tekster applikasjonen skal benytte. For å få lastet ned denne informasjonen til den enkelte database, må du kjøre rutinen FS002.001 Innlasting av felleskoder i FSSYSTEM-klienten (finnes i databasemenyen). Mer informasjon om denne rutinen finnes i driftshåndboken.

 

Sende e-post

Hvis du ønsker at det skal sendes e-post fra FS, må du i FSSYSTEM sette inn verdier i de følgende feltene. I parentes står eksempler på hvilke verdier som skal legges inn.

 • SMTPhost: Angi hostnavn for SMTP-server (for eksempel smtp.uio.no)
 • SMTPpost: Angi portnr for SMTP-server (25)
 • RCPT pr sending: Angi hvor mange mail som skal sendes ut av gangen, mellom hver pause (20)
 • Pause ml hver sending: Angi hvor mange sekunders pause som skal legges inn mellom hver sending (2)
 • Restriksjoner i tiden: Angi hvilken periode på dagen det skal være restriksjoner på utsending av store kvantum mail (08:0016:00)
 • Max antall mail pr bruker: Angi hvor mange mail som en bruker skal kunne sende ut i tiden med restriksjoner (500)
 • Default avsenderadresse: Default avsenderadresse for mail. Benyttes f eks av mailutsending som går automatisk via ulike prosesser, f eks SøknadsWeb og Studentweb.
 • Signatur (for automatisk mail): Angi eventuell ønsket signatur.

 

For at det skal sendes ut e-post med PIN-kode, må disse feltene være fylt ut.

 

Semester

En sentral opplysning for applikasjonen er hvilket semester applikasjonen gjelder for. Denne opplysningen styrer gjeldende semester for semesterregistreringen, hvilke vurderingsterminer som studenter kan melde seg til samt undervisningssemester. Informasjonen utledes i utgangspunktet fra den dato-perioden som er oppgitt i bildet Semesterregistrering. Dersom dagens dato er innenfor en av periodene oppgitt for semesterregistrering, så benyttes det semesteret. Dersom det ikke kan utledes noe semester, vil semester bli beregnet av applikasjonen.

 

Datofeltene for «Bekreftelse av utdanningsplan» kan angis dersom du ønsker at bekreftelse av utdanningsplan skal skje etter denne dato. Hvis feltet er blankt brukes datoene for registreringsperioden. Start-dato for  bekreftelse av utdanningsplanen må være innenfor registreringsperioden.

Feltet Frist bekr utdplan angir fristen for å bekrefte utdanningsplanen. Dette feltet er påkrevd.

Frist førsteårsstudenter brukes av de institusjoner som har helårlig bekreftelse av utdanningsplanen, for å angi dersom det er en annen frist for studentene som har startet på sitt første semester.

 

Modulvalg

Studentweb-applikasjonen er delt inn i moduler. Den enkelte institusjon kan selv velge hvilke moduler som skal tilbys for studentene. Innenfor den enkelte modul er det videre lagt inn mulighet for å styre noen av egenskapene ved modulen.

For modulegenskapene er det et felt med ledetekst URL/e-post/filnavn…: Dersom egenskapen gjelder URL, e-postadresse, filnavn eller lignende, skal verdien det spørres etter registreres i dette feltet.

Informasjon om modulvalg registreres i bildet WebApplikasjon – Modulvalg i semesterregistreringsmodulen. Det er modulvalg og –egenskaper under applikasjonskoden STUDWEB3 som skal benyttes. Applikasjonskoden STUDWEB gjelder kun gammel Studentweb.

 

Følgende modulkoder eksisterer:

Modulkode

Beskrivelse

Modul

ADRESSE

Adressevisning

Adresse

AKSEPT

Akseptanser

Aksept

KARUTBES

Bestilling av karakterutskrift

Bestilling

SEMKVITT

Om det skal være et menyvalg for å bastille semesterkvittering

Bestilling

FAKTURA

Faktura - rapport

Betaling

UTSKRFAKT

Betaling av utskriftskvote - via ePay eller faktura

Betaling

BESTILLING

Bestillinger

Hovedmeny

BETALING

Betalingsmodul

Hovedmeny

DOKARKIV

Dokumentarkiv

Hovedmeny

FRAMDRIFT

Framdriftsrapportering for drgradskandidater

Hovedmeny

HOVEDMENY

Hovedmeny

Hovedmeny

OPPMOTEREG

Om menyvalget for Oppmøte på undervisning skal vises

Hovedmeny

SEMREG

Semesterregistrering

Hovedmeny

SEMREGUTD

Utdanningsplansekvens

Hovedmeny

SKJEMA

Spørreskjema

Hovedmeny

SOKNAD

Om studenter skal kunne levere søknader

Hovedmeny

UNDVURD

Undervisnings- og vurderingsmodul

Hovedmeny

LKTRANS

Innsyn lånekassetransaksjoner

Profil

PROFIL

Min profil

Profil

SPESTILP

Ønske om spesialtilpasning

Profil

SPRÅK

Angivelse av språk for tilskrivning

Profil

RETTPLIKT

Rettigheter og plikter

Studier

STUDIER

Mine studier

Studier

UTDPLAN

Utdanningsplan

Studier

STUDWEB3

Studentweb 3 felles

Studweb3

OPPGINNLEV

Oppgaveinnlevering til Vitenarkivet

Undvurd

UNDMELD

Undervisningsmeldinger med opptaksinformasjon

Undvurd

VURDMELD

Vurderingsmeldinger med eksamensplan)

Undvurd

KVALIFIK

Oppnådde kvalifikasjoner

Undvurd

VURDRES

Mine resultater

Vurdres

Egenskapene for den enkelte modul blir beskrevet der modulen omtales senere i dokumentet.

 

Tekster

Tekstene som benyttes i Studentweb-applikasjonen er registrert enten i selve applikasjonen eller i en tabell i FS-basen. Sistnevnte kan endres ved den enkelte institusjon i den grad dette er ønskelig. Dersom tekstene endres lokalt, så bør feltet «La stå» gis verdien J. Med dette unngår du at tekstene endres tilbake til default-tekst ved neste nedlasting av disse (rutinen FS002.001).

 

I rapporten FS361.001 listes alle koder opp med språk, modul tekst og merknad.

 

 • Tekster i Studentweb støtter generelt html, bortsett fra tekster på knapper.
 • Tekster på knapper ligger også i kodebasen
   

Hvis du logger inn i Studentweb som saksbehandler vil du under «Språk» få mulighet til å velge TEKSTKODER. Da kan du se de ulike tekstkodene som ligger til grunn for tekstene i applikasjonen. De tekstkodene som det er mulig å endre på kan du da søke opp i FS-klienten.

Tekster som kan endres i FS gjenkjennes gjerne ved at de har en prefiks som tilsvarer modulen tekstkoden tilhører, som f.eks. «DA_» for DOKUMENTARKIV.

 

Logo

Institusjonene setter selv sin egen logo på Studentweb (og øvrige webapplikasjoner). Logo-filen lastes opp i FS-klienten via bildet Logo (modul: Koder, meny: Felles, mappe: Institusjon/Fak/Sted).

Du kan laste opp en egen logofil for hver av de gyldige språkkodene; Bokmål, nynorsk og engelsk. Hvis dere bare har én logo, er det tilstrekkelig å bruke Bokmål.

I underbildet Logobruk må du legge til egenskapen WEBAPP (Webapplikasjoner) for at logoen skal vises på Studentweb.

 

 

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 29. mars 2022 20:21