4.1. Om utdanningsplaner og emner i plan

Formål med utdanningsplaner

Alle studenter som går på studieprogram med 60 studiepoeng eller mer har krav på å få en utdanningsplan som gir oversikt over alt som inngår studiet frem til fullført studium.

 

Utdanningsplanen har to faner; Utdanningsplan og Status og oversikt. I semesterregistreringssekvensen er disse skilt som egne steg.

Utenom semesterregistrering er utdanningsplanen(e) tilgjengelig gjennom menyvalget Studier.

For at studenten skal kunne få tilgang til utdanningsplan må følgende være oppfylt:

 • Studenten må være studieprogramstudent.
 • Studentens studentstatus må ikke ha status ”sperr utdplan” = J.
 • Studentens studentstatus må ha ”status vis up” = J.
 • Studieprogrammet kan ikke være ”status utgått” = J, men ”status utdanningsplan” = J.
 • Studenten må ha studierett til programmet.
 • Studenten kan ikke være privatist.

Dersom en student har flere utdanningsplaner, er det et eget steg for hver utdanningsplan i semreg-sekvensen og et eget punkt hvor hver utdanningsplan under Studier-menyen.

 

Funksjonalitet i utdanningsplanen

 

 

 • Mulighet for å legge til, flytte eller slette emner i henhold til regler satt i grunnlagsdata.
 • Foreta veivalg blant studieretninger, fordypninger eller spesialiseringer
 • Velge en anbefalt plan (planforslag)
 • Prioritere mellom veivalg eller emner
 • Melding eller søknad til undervisning og undervisningspartier
 • Melding til vurdering
 • Trekke undervisnings- og vurderingsmeldinger
 • Registrere oppgavetittel

 

Emner i plan

Inneværende semester er ekspandert, mens tidligere og senere semestre er minimert. Studenten kan velge mellom å skjule eller vise tidligere semestre. «Skjul tidligere semestre» er default verdi.

Innenfor hvert semester vises de emner eller planelementer som er planlagt gjennomført dette semestret. Emnene er sortert på emnekombinasjon i tabellen. Hvis det er ulik valgstatus innad i emnekombinasjonen, blir emnene også sortert på valgstatus.

Navn på emnekombinasjon og valgstatus vises i den grå tabellrammen. I tillegg vises link til beskrivelse av emnekombinasjonen dersom denne finnes. Dette kan være tekst lagt inn i feltene for «Beskrivelse» i Emnekombinasjon samlebilde, URL med fyldigere beskrivelse som er lagt inn i feltet «URL med beskrivelse» eller begge deler.

Er det lagt inn tekst, vises beskrivelsen i et eget pop-up-vindu. Det samme gjelder hvis det er lagt inn både tekst og en URL. Men hvis det bare er lagt inn en URL, vil linken til beskrivelsen føre rett til den angitte nettsiden.

Emnene i planen vises med emnekode, emnenavn, antall studiepoeng og en egen kolonne for informasjon. Dersom det er lagt inn spesialpensumtittel på vurderingsmeldingen, så vises denne i stedet for emnenavnet.

Under Informasjon vises den URL som er lagt inn i Emne samlebilde med link til f.eks. emnebeskrivelse i studieplan, informasjon om undervisning og informasjon om vurdering.

 

 

Det vil i tillegg være noen knapper tilgjengelig under hvert emne avhengig av regler som er angitt i emnekombinasjonen eller på emnet.

For emnet gjelder det knapper for å:

 • Flytte emnet til et annet semester
 • Slette emnet fra planen

NB! Ved  flytting av emne så slettes tilhørende undervisning- og vurderingsmelding.

 

For undervisning er det knapper for å:

 • Vise detaljer
 • Melde til undervisning
 • Redigere undervisningsmelding
 • Slette undervisningsmelding

 

For vurdering er det knapper for å:

 • Vise detaljer
 • Melde til vurdering
 • Redigere vurderingsmelding
 • Trekke seg fra vurdering

 

 

Det er i noen tilfeller mulig å melde seg til eller trekke seg fra vurderingsdeler. Da vises et grønt blyantikon for å redigere delmeldingen eller et rødt kryss for å slette den.

Studenten har automatisk studierett til emner som ligger i planen.

Studenten kan gjøre endringer i planen i planen i inneværende og senere terminer. I noen tilfeller kan studenten også gjøre endringer i tidligere terminer. Det er mulig å legge til tidligere beståtte emner i planen dersom det tilfredsstiller kravene i emnekombinasjonene. Og det er også mulig å slette emner fra tidligere terminer dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Emnet må ikke være obligatorisk
 • Emnet må ikke ha STATUS_SPERR_SLETTING = J
 • Frist for godkjenning av plan for inneværende termin må ikke  være utgått
 • Emnet må ikke ha STATUS_KREV_EMNEVALG = J.

 

Lovlige terminer for emner og utdanningsplanelementer.

Et emne eller utdanningsplanelement kan bare plasseres på ”lovlige” terminer. Et emne kan ha undervisning regelmessig eller uregelmessig. Dette oppgis i Emne samlebilde, underbilde Und.term. Beregningen av lovlige terminer for emner som undervises regelmessig gjøres ut i fra følgende krav:

  •  
 • det skal undervises i dette emnet i valgt semester (tar hensyn til informasjonen i tabellen undtermin_periode)
 • valgt semester skal være innen for fra/til-perioden oppgitt i emnekombinasjonsbildet
 • kontroll av frister for oppmelding til undervisning og vurdering
 • lovlige terminer er innenfor perioden fra start på studiet og beregnet slutt for studenten på studiet eller en oppgitt planlagt slutt.
 • for emner hvor det er oppgitt at det kun kan velges av studenter med ”gjelder kun studenter med startperiode” utføres det en kontroll på dette.

 

For emner hvor undervisning foregår uregelmessig, er lovlige terminer de semestrene hvor det er opprettet undervisningsenheter.

Både for emner med undervisning regelmessig og uregelmessig er regelen at du senest kan plassere et emne på semesteret beregnet til å være det siste. Hvis det er oppgitt verdi i feltet ”planlagt slutt” på studieprogramstudenten, så vil denne verdien benyttes i stedet for en beregnet slutt. Hvis det er oppgitt verdi i feltet planlagt slutt, og denne verdien er forskjellig fra beregnet slutt, så vil studenten kunne legge emner i planen uavhengig av verdiene for fra-termin og til-termin i emnekombinasjonen.

Emneord: utdanningsplan
Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 13:47