05 FS200.033 Vask av adresser fra folkeregisteret

Rutine "FS200.033 Vasking av adresser- folkeregisteret" brukes til å importere data fra det sentrale folkeregister (DSF) for å oppdatere navn, adresser og eventuell avgåttstatus på personer i FS.

FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret [FS200.0033]

 

Fremgangsmåte 

Innlasting av transaksjonsfil fra folkeregisteret utføres i samme rekkefølge som knappene er lagt opp. 

 1. «Transaksjonsformat»:
  Informerer om hvilket format data i filen skal ha
  Transaksjonsformat RPF-GRUI

 2. «Les Fil»: Lar deg laste inn transaksjonsfilen.FS200.033 Innlasting av fil Hvis data er på feil format, får du feilmeldinger. Dataene vil komme til syne i vinduet til høyre. Der vil det også stå antall transaksjoner helt øverst. Denne jobben kan ta lang tid hvis du har mange personer du skal oppdatere på. I feltet under står det sist gang det ble kjørt en jobb. Hvis transaksjonene er slettet eller det er første gang du gjør denne jobben står det "Ingen jobb kjørt".

 3. «Kopier til databasen»: Alle transaksjoner kopiert til basenDa vil alle transaksjonene legges inn i en egen transaksjonstabell i databasen. Denne jobben tar også lang tid hvis det er mange
  personer som det skal oppdateres på. Når alle alle transaksjoner er kopiert til databasen får du beskjed.
 4. «Last transaksjoner»:FS200.033 Adressevask Da blir transaksjonene i transaksjonstabellen gjennomgått, og personene blir oppdatert med eventuelle ny hjemstedsadresse og/eller navn og/eller status død. For å verifisere at inputfila har korrekt format kan man benytte seg av muligheten for testkjøring ved å krysse av for dette og angi et passende antall (100-500) personforekomster som skal brukes i testen. Husk å kjøre test uten oppdatering!fs200.003 Test 

 5. Når hele filen er lest inn og prosessert av bør man se på arkfanen "Til etterbehandling".FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret - Til etterbehandlingHer står alle forekomstene som er avvist og må etterbehandles manuelt.

 6. Manuell  etterbehandling av avviste transaksjoner gjøres i bildet "Vask - Folkeregisteret - avvistbehandling"Vask - Folkeregisteret - avvistbehandlingRegistrering av dødsfall gjøres med rutine "fs200.034 - Registrering av dødsfall".

Fra FS8.2.5: Nytt vis-valg for transaksjoner som er ubehandlet av folkeregisteret (treff-status 95, 96, 98 og 99)

Ny fane som viser transaksjoner som må etterbehandles. De transaksjonene som trenger etterbehandling har følgende status-verdier:

 • AVVIST (samme som under det nye vis-valget) - manuell behandling
 • DOD: Må behandles av FS200.034 - skal se om det kommer en mulighet for å få resultatet fra FS200.033 som input her.
 • FNR_ENDRING: Må behandles av FS200.001, som til FS5.2.5 har fått et nytt valg for folkeregister-endringer.

Hva blir oppdatert 

Navneendringstabellen oppdateres med merknaden "Oppdatert ved import fra folkereg <dato> når navneendringen registreres. Dersom det ikke finnes dato for navneendring i transaksjonen fra folkeregisteret, så sjekkes det om navnekombinasjonen finnes fra før i navne-endringstabellen for ny navneendring legges inn. 

Status 7 - fødselesregistrert og 8 - annulert tilgang medfører at merknad på student oppdateres med dette. 

Dersom personen er utvandret eller forsvunnet legges det til en merknad om dette. 

Filformat 

Formatet på innholdet i filen som denne rutinen forutsetter, er RPF-GRUI. Kodeformatet må være på UTF-8 

RPF – Retur Person Filematch Recordtypen inneholder opplysning om person som ble identifisert i vask. RPF-recorden er organisert på en slik måte at man skal kunne sammenlikne treff mot inputrecorden. Dette gjør at man både visuelt og ved automatisk behandling kan verifisere resultatet av en vask, objekt for objekt. En av flere produkttyper i RPF-recorden er GRUI – Grunninformasjon fra DSF, typisk: navn, adresse og status 

Standard recordformat for input til vask er følgende: 

Nr

Feltnavn

Startpos

Type/lengde

Beskrivelse

1

OPPDRAGSID

1

A/14

Unikt id for det spesifikke oppdraget. Samme id benyttes også som SFTP-ident for oppdraget hvis dette er avtalt.

(OppdragsID ersatter tidligere KUNDE-NR 6 posisjoner og AVDELDINGSNR 6 posisjoner)

2

EGEN-ID

15

A/16

Unik ID i kundens egen portefølje til bruk for tilbakematch når data mottas i retur fra vask.

3

FODSELSDATO

31

A/6

Hvis man har fødselsdato registrert legges denne her på format DDMMÅÅ

4

PERSONNR

37

A/5

Hvis man har personnummer registrert legges dette her.

5

NAVN

42

A/50

Personens navn. Hvis etternavn, fornavn og mellomnavn er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare etternavn.

6

FORNAVN

92

A/50

Personens fornavn og eventuelle mellomnavn. Fornavn legges først.

7

ADRESSE

142

A/30

Personens adresse. Hvis gatenavn, husnr. og bokstav er sammensatt i ett og samme felt legges dette her, ellers bare gatenavn.

8

HUSNR

172

N/4

Hvis adressen er delt i gatenavn, husnr og bokstav som egne felter legges husnr her.

9

POSTNR

176

N/4

Postnummer der personen er bosatt.

10

SYSTEM-DATA

180

A/21

Fylles ut etter nærmere avtale. Ellers blank.

Datauttrekk som skal vaskes

En kan bestille fil fra fra Folkeregisteret. Denne input-filen skal ha fast feltlengde, og følger et format som heter RPF - GRUI (felt 2 og 3 inneholder disse verdiene). For å kunne kjøre denne rutinen må en ha rollen FS_SYSEIER

Navneendringstabellen oppdateres med merknaden "Oppdatert ved import fra folkereg <dato> når navneendringen registreres. Dersom det ikke finnes dato for navneendring i transaksjonen fra folkeregisteret, så sjekkes det om navnekombinasjonen finnes fra før i navne-endringstabellen for ny navneendring legges inn.

Status 7 - fødselesregistrert og 8 - annulert tilgang medfører at merknad på student oppdateres med dette.

Dersom personen er utvandret eller forsvunnet legges det til en merknad om dette.

Uttrekk av data fra FS som skal sendes til DSF

Uthenting av data fra FS kan gjøres på flere måter, det er ikke nødvendig å kjøre spørring med SQL. 

En mulig framgangsmåte er å hente alle forekomster i bildet Student (ikke Student samlebilde) og lagre data ved å bruke Datafil (diskettikonet) i FS-klienten. En må passe på å få med seg navn, fødselsnummer og adresse i fila. EVRY tar imot nesten hva som helst, men de nevnte data må være med. 

EVRY tilbyr i dag forskjellige måter å vaske data på men vi anbefaler å benytte seg av SFTP 

Les mer om tjenestene her: https://www.infotorg.no/tjenester/det-sentrale-folkeregister 

Den mest effektive måten er vel å ta ut data ved hjelp av SQL. Da har man muligheten til å hente ut akkurat de data man vil ha og få det på rett format med en gang.

SQL-spørring for uthenting av data, alle studenter -> RPF-GRUI

select
   -- Kundenummer 8 siffer - bytt ut 00000000 med dit kundenummer hos EVRY
   '00000000'
   || rpad (chr(32), 6, chr(32))
   || rpad(lpad(p.fodselsdato,6,'0')
   || to_char(lpad(p.personnr,5,'0')),16, chr(32))
   || lpad(p.fodselsdato,6,'0')
   || to_char(lpad(p.personnr,5,'0'))
   || rpad(p.etternavn,50, chr(32))
   || rpad(p.fornavn,50, chr(32))
   || nvl(rpad(trim(p.adrlin1_hjemsted || chr(32) || p.adrlin2_hjemsted), 30, chr(32)),    rpad(chr(32),30,chr(32)))
   || rpad (chr(32), 4, chr(32))
   || nvl(lpad(p.postnr_hjemsted,4,'0'), rpad (chr(32), 4, chr(32)))
   || rpad (chr(32), 21, chr(32))
as data
from
   fs.person p,
   fs.student s
where
   p.fodselsdato = s.fodselsdato
   and p.personnr = s.personnr
   and substr (lpad(p.fodselsdato, 6, '0'), 3, 2) < 13
   and (p.status_dod <> 'J' or p.status_dod is null)
order by p.etternavn, p.fornavn, p.fodselsdato

 

SQL-spørring for uthenting av data, alle personforekomster -> RPF-GRUI

select
   -- Kundenummer 8 siffer - bytt ut 00000000 med dit kundenummer hos EVRY
   '00000000'
   || rpad (chr(32), 6, chr(32))
   ||rpad(lpad(p.fodselsdato,6,'0')
   || to_char(lpad(p.personnr,5,'0')),16, chr(32))
   || lpad(p.fodselsdato,6,'0')
   || to_char(lpad(p.personnr,5,'0'))
   || rpad(p.etternavn,50, chr(32))
   || rpad(p.fornavn,50, chr(32))
   || nvl(rpad(trim(p.adrlin1_hjemsted || chr(32) || p.adrlin2_hjemsted), 30, chr(32)),    rpad(chr(32),30,chr(32)))
   || rpad (chr(32), 4, chr(32))
   || nvl(lpad(p.postnr_hjemsted,4,'0'), rpad (chr(32), 4, chr(32)))
   || rpad (chr(32), 21, chr(32))
as data
from
   fs.person p
where
   substr (lpad(p.fodselsdato, 6, '0'), 3, 2) < 13
   and(p.status_dod <> 'J' or p.status_dod is null)
order by p.etternavn, p.fornavn, p.fodselsdato

Fra FS8.2.5: Vask - Folkeregisteret - avvistbehandling

Ny dialog (personmeny - personrapporter) for å hente frem og behandle returmeldinger som er avvist av folkeregisteret. Det er lagt på dialog for å legge inn navneendring og for å angi at transaksjoner er (manuelt) ferdigbehandlet.

Noen av de som gjenstår har utgåtte fødselsnummer/D-nummer i folkeregisteret. Disse kan  føres tilbake til SNR/erstatningsnummer.

Forutsetninger for å få vasket data 

Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. 

Tilgang til Folkeregisteret 

Har man ikke allerede tilgang til Folkeregisteropplysninger må man søke om å få det. Mer informasjon finnes her: https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/folkeregisteret/ 

Kunde hos EVRY

For kundeforhold til EVRY les mer her: https://www.infotorg.no/kundeservice

 

Emneord: FS200.033, folkeregisteret, avvistbehandling, DSF
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 18. juli 2022 09:58