02 Adresse-typer

I FS kan man registrere 9 ulike typer adresser for personer og studenter i ulike roller.

Alle adresser har en felles form, den spesifiseres på 4 linjer, hvor første linjer benyttes til eventuelt c/o-adresse, 2. linje til gate/veinavn og -nr, 3. linje til postnr og poststedsnavn, og 4. linje til land. Se f.eks Student samlebilde, vinduet Adresse, foran i denne delen av håndboken.

Til alle adresser kan man også registrere et telefonnr., med land-, retning- og lokalt telefonnr.

Postnr og -navn er lagt inn i FS i en egen tabell, i henhold til postverkets offisielle standard.

I 3. adresselinje behøver man som regel bare å skrive postnr. i registreringsfeltet til venstre, og FS henter fram poststed-navnet og føyer det til postnummeret i høyre felt på linjen.

Adressetypene er tilordnet ulike person- og studentroller på følgende måte:

- Students semesteradresse

- Students arbeidsadresse

- Persons hjemstedsadresse

- Utvekslingsperson utenlandsadr

- Søkers svaradresse

- Hovedfagssøkers svaradresse

- Fagpersons arbeidsadresse

- Fagpersons stedadresse/foretak

- Kursdeltakers arbeidsadresse

De to søkeradressene vil ofte være midlertidige (ferieadresser e.l.), disse skal derfor tilordnes en periode (et datointervall) for når de er aktuelle. Se f.eks. bildet Søknad samlebilde under modulen Opptak. Rapporter for flettefiler, brevproduksjon i FS mv. vil da bare benytte disse hvis de er aktuelle på kjøringstidspunktet eller ved valg "Dato for kontroll av gyldig adresse" i Adressevalgdialogen.


Adressevalg

Personer i FS kan også tilordnes e-mail-adresser iStudent samlebilde, undervinduet Adresse.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 15:49