03 Tilordne rom

Neste fase i eksamensplanleggingen er å fordele eksamen på eksamenslokaler. Dette kan gjøres både manuelt i bilder og maskinelt gjennom rutiner.

Vurderingsenhet samlebilde, Rom

I underbildet Rom kan du manuelt tildele rom for eksamensavviklingen.

Vurderingsenhet samlebilde - Rom

Ved manuell registrering av rom vil feltene Klokkeslett og Varighet få verdiene fra hovedbildet, dersom dette allerede er fylt ut.

Det er viktig at det er en verdi i feltet Antall kand hvis rutinen for automatisk fordeling av kandidater på rom skal brukes. Rutinen vil ikke fordele flere kandidater på rommet enn den verdien som er satt i dette feltet. Hvis det f.eks. ikke er satt av plass til mer enn til sammen 20 kandidater, og du har 25 oppmeldte kandidater, vil det være 5 som ikke blir fordelt på rom.

Rutiner

FS536.002 Fordele eksamen på rom

Rutinen brukes for automatisk fordeling av eksamen på rom.

Rutinen bestilles for sted eller campus, periode og vurderingsstatus.

FS536.002 Fordele eksamen på rom (Vurdering/Rutiner/EksamensTimeplan)

Den kan kjøres for formiddagsøkt, ettermiddagsøkt eller begge økter. Feltene Minimum pause mellom øktene og Tidligste tidspunkt for ettermiddagsøkt legger føringer for hvordan øktene timeplanlegges.

I tillegg kan kjøringen tilpasses ved å krysse av for om det er kun studenter med godkjenning av obligatoriske oppgaver som rutinen skal ta hensyn til (dette kan føre til at rutinen tar litt tid å kjøre), og om studenter med tillegg i tid skal ha samme rom som ordinær tid. Merk at rutinen bruker dette som grunnlag til å beregne behov for rom. Den plasserer ikke selve kandidatene på rommene.

Det anbefales å kjøre rutinen for kortere perioder om gangen (helst kun en uke eller mindre) da den fort bruker lang tid ved lengre perioder. Dessuten gir kortere perioder bedre oversikt. Det går uansett raskt å tildele rom for en hel eksamensperiode.

Rom som er manuelt tildelt i Vurderingsenhet samlebilde - Rom vil ikke bli endret av rutinen dersom det i Vurderingsenhet samlebilde - Rom er satt en J i feltet La stå.

Rutinen tar hensyn til Prioritetsnr som registreres i Tilgjengelig rom. Det er to nivåer: Prioritetsnr = 1 betyr høy prioritet. Blank eller alle andre verdier enn 1 betyr lav prioritet. Rom ekskluderes ved å justere datofeltene i Tilgjengelig rom.

Rutinen tar hensyn til feltet Kun for spesialtilpasning - kartotekkort Rom, i bildet Vurderingsenhet (innført i FS8.0).

Gjenbruk av rom

  • Et rom benyttes ikke av rutinen dersom det manuelt er lagt en eksamen på rommet som ikke har vurderingsformkode oppgitt.
  • Rom utelukkes der det er lagt en eksamen med en annen vurderingsstatus enn det rutinen kjøres for.
  • Det er kun rom som er knyttet til den stedprofilen det kjøres for som gjenbrukes. Dvs at stedet som er oppgitt i Tilgjengelig rom må matche stedprofilen det kjøres for.

Rutinen fordeler på rom i henhold til det stedet som er definert som eksamenssted i Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom den ikke finner nok passende rom innenfor dette stedet, vil den under fordelingen ta hensyn til andre steder som matcher stedprofilen. Dette forutsetter at det er registrert et Geografisk sted i stedtabellen.

Rapporter

Resultat av dato- og romplanleggingen kan listes ut ved hjelp av tre rapporter:

  • FS540.001 Ekdsamensdager fordelt på emne (allerede beskrevet, men kan godt kjøres igjen etter at alle datoer og rom er oppdatert.
  • FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
  • FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Rapporten bestilles for et sted (eventuelt et campus) for en vurderingstermin, vurderingstid eller et datointervall.

Den skriver ut eksamensplan sortert etter dato (deretter emne og vurdkomb. år-tidkode). Rapporten lister også opp eksamensdager som ikke har dato.

For muntlige eksamener, som går over en datoperiode, vil emnet vises i alle datoer i perioden.

Hvis man huker av for "Gruppér antall studenter etter språk" vil alle tall for den enkelte vurderingsenhet grupperes etter studentens språk.

Eksempel på rapporten FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag

Rapporten skriver ut eksamensplan gruppert etter emnets fag. Den bestilles for sted og termin, evt. også for et datointervall. Lister også opp oversikt over emner ikke knyttet til fag.

FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)
Emneord: vurdenhet_rom, fs536.002, fs540.002, fs540.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:18