02 Planlegge eksamensdatoer

I FS kan planleggingsprosessen skilles i tre faser:

  • 1. Planlegge eksamensdatoer
  • 2. Tilordne rom
  • 3. Plassere kandidater

Vurderingsenhet samlebilde, Eksamensavvikling

Eksamensdato og/eller forslag til dato, med klokkeslett og varighet, kan registreres direkte i Vurderingsenhet samlebilde og den rammen i bildet som er merket Eksamensavvikling.

Vurderingsenhet samlebilde - Eksamensavvikling (Vurdering/Bilder)

Forslag til eksamensdato blir brukt av kollisjonsmatrisen ved kontroll av alle vurderingsmeldte studenter. Eksamensdato er den reelle datoen for når eksamen skal avvikles. Hvis eksamen foregår over flere dager, f.eks. at en muntlig eksamen går over tre dager, må alle disse tre dagene ha en egen vurderingsenhet hvor dato er oppgitt.

Vurderingsenheter blir vanligvis opprettet automatisk gjennom rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter . Dersom varighet i timer allerede er angitt i Vurderingskombinasjon samlebilde, vil denne automatisk bli lagt til i vurderingsenheten ved oppretting.

Antall kandidater brukes som informasjon før oppmeldingene er på plass.

FS har flere nyttige oversiktsrapporter og rutiner som både kan og bør brukes tidlig i planleggingen av en eksamensperiode. Disse vil være til hjelp for å sette rom- og timeplan og for å unngå kollisjoner i eksamensplanen.

FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne

Rapporten skriver ut eksamener i terminen, med vurderingskombinasjonskode, vurderingsform, tidspunkt for eksamen og rom.

Den bestilles for et Sted (eventuelt et campus) og en (eksamens-)Termin eller eventuelt Tid eller Dato.

For muntlige eksamener, som går over en datoperiode, vil emnet vises i alle datoer i perioden.

FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

Premisser for datoplanleggingen som knyttet til eksamen (fridager før eksamen, avstand i tid mellom deler osv), må angis i Vurderingskombinasjon samlebilde eller Vurderingsenhet samlebilde.

FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato

Denne rutinen gjør det mulig å oppdatere feltet Eksamensdato ut fra det som er satt i Foreslått eksamensdato.

FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato (Vurdering/Rutiner/EksamensTimeplan)

Rutinen bestilles på et Sted (eventuelt et campus) og for en oppgitt Periode. Et statusfelt viser hvor mange eksamensdatoer som er oppdatert etter at rutinen er kjørt.

En forutsetning er at feltet Eksamensdato ikke inneholder data. Rutinen vil ikke overstyre eventuelle data som allerede er fylt inn.

Det er lagt til en kontroll på at ikke foreslått eksamensdato og periode for eksamen er angitt samtidig.

FS533.001 Kollisjonsmatrise vurderingsmeldte

Kollisjonsmatrisen for vurderingsmeldte er en viktig og kraftig rapport som avklarer konfliktsituasjonene etter hvert som flere og flere datoer faller på plass.

Rapporten bestilles for et sted og for en eksamensperiode (år-termin). Den tar med hjemmeeksamen, hele perioden fra uttaksdato til innleveringsdato (dersom uttaksdato ikke er registrert for hjemmeeksamen vil innleveringsdato - 30 bli brukt som uttaksdato) og eksamensdager (deler hvor studenten ikke er meldt til direkte). Rapporten kan eventuelt avgrenses til:

  • et campus
  • et geografisk sted (utgående)
  • et studienivå-intervall
  • en vurderingsstatus
  • en vurderingsordning
  • en bestemt eksamensdato
FS533.001 Kollisjonsmatrise vurderingsmeldte (Vurdering/Rapporter/EksamensTimeplan)

Utskriften kan fås som krysstabell eller rapport.

Du kan velge å ta med år-tid og vurderingstsatus. Den kan kjøres med eller uten eksamensplanfordeling.

Uten eksamensplanfordeling: Alle eksamener antas å være "samtidige", enhver kombinasjon av vurderingsmeldinger for en student antas å kollidere. Denne gir nyttige oversikter tidlig i prosessen, før noen datoer er fastlagt. Med eksamensplanfordeling: Det tas hensyn til eksamensdatoer som er lagt inn. Reelle kollisjoner presenteres, pluss kombinasjoner med deldager som ennå er uten dato.

Når alle deldager har fått datoer bør det ikke gjenstå noen kollisjoner (eventuekt kun noen få).

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Denne rapporten viser også eksamensplankollisjoner, men denne tar med kollisjoner for enkeltindivider.

Rapporten bestilles med Sted (eventuelt et campus) og Eksamenstermin som utlplukk.

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Du kan ved avkrysning velge om rapporten skal ta med foreslått dato der hvor eksamensdato ikke er angitt. Rapporten kan kjøres ut med eller uten skillelinje.

I rapportvinduet vises studiekull, studentnummer, navn, eksamensdato og emner hvor eksamensdato kolliderer. Kollisjoner som gjelder enheter med en annen vurderingstid, men hvor eksamensdato er lik, tas med i rapporten. Den tar også med kollisjoner mot hjemmeeksamen som går over flere dager.

Emneord: fs540.001, fs536.001, fs533.001, fs533.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48