01 Vurderingskandidater og kandidatnummer

Når eksamen nærmer seg, kommer et tidspunkt hvor alle vurderingsmeldinger må være opprettet, og alle slettinger og endringer må være oppdatert. Da er tiden inne til å gi de oppmeldte studentene status som vurderingskandidater i FS. Dette vil normalt gjøres maskinelt gjennom FS-rutiner. Det er mulig å tildele status som kandidat og kandidatnummer manuelt gjennom de vanlige bildene som inneholder vurderingsmeldinger, men dette bør ikke gjøres dersom ikke tallet på antall meldte er svært lavt (to-tre stykker).

Kandidatnummer er nødvendig for alle vurderinger hvor kandidatene skal sikres anonym sensur. Det er derimot ikke nødvendig å kandidatnummerere for emner hvor studentene uansett ikke kan være anonyme. Emner som er definert som PRAKSIS eller OPPGAVE har for eksempel ingen krav til kandidatnummerering.

Vurderingsombinasjon samlebilde - kategori Vurdering

Regler for hvordan kandidatnummereringen skal foregå settes i den enkelte vurderingskombinasjonen for et emne. I dette bildet finnes kategorien Vurdering, som inneholder de feltene som angår kandidatnummerering.

Vurderingskombinasjon samlebilde - Vurdering (utsnitt)

Følgende felter styrer kandidatnummereringen:

Kandidatnr

J/N om de som meldes opp til denne vurderingskombinasjonen skal ha kandidatnr. Dersom det er N her vil det ikke være krav til kandidatnummer for å registrere sensur i sensurregistreringsbildet.

Knr. type

Hvilken type kandidatnr som skal brukes. Alternativene er: alfabetisk, kommisjonsfordelt, studentnr, tilfeldig - ikke sammenhengende og tilfeldig sammenhengende. For å få automatisk oppretting av kandidatnummer må studentnummer eller tilfeldig - ikke sammenhengende benyttes.

Samme kandidatnr

J/N om en student skal ha samme kandidatnr på alle underliggende deler

Startnr

Startnummer for kandidatnummereringen

Som feltet Samme kandidatnr indikerer, er det mulig å ha ulik regel for kandidatnummer på f.eks. to underliggende vurderingkombinasjoner. En kombinasjon kan bestå av en skriftlig og muntlig eksamen, og det er ikke alltid nødvendig at begge delene har kandidatnummer. Feltet Kandidatnr kan dermed godt ha verdien J for den skriftlige delen, og verdien N for den muntlige.

FS550.001 Kandidatnummerering

Kandidatnummerering gjøres med denne rutinen. Den går gjennom alle vurderingsmeldingene for et gitt emne eller sted, tildeler et unikt kandidatnummer for hver oppmeldt student, og setter kandidatstatusverdien til J.

Rutinen kan kjøres ut fra følgende utplukk:

  • Emne: For et enkeltemne med vurderingskombinasjon
  • Sted - termin: For et oppgitt sted med termin
  • Sted - periode: For et oppgitt sted over en gitt periode (vurderingstid)

Ved utplukk på emne: Dersom det for samme vurderingskombinasjon/reell tid eksisterer ulike tidkoder, vil det nå komme frem spørsmål ved kjøring om hvilken tidkode denne skal kjøres for.

FS550.001 Kandidatnummerering (Vurdering/Rutiner/Kandidat)

Rutinen gir mulighet for å angi startnummer for kandidatnummereringen. I tillegg har du også mulighet for å omnummerere dersom det allerede er gitt kandidatnummer. Denne funksjonen har naturligvis ingen effekt når kandidatnummereringstype er studentnummer. Uansett bør du være varsom i bruken av omnummerering.

Den skriver ut informasjon om hvilken vurderingsenhet og tid-kode nummereringen gjelder. Deretter følger status for hva som er registrert på vurderingskombinasjonen:

  • Aktuell kandidatnummereringstype
  • Status J/N for om det er tildelt kandidatnummer for en enkelte enhet
  • Om delene har verdi J/N for samme kandidatnummer
  • Antall vurderingsmeldte studenter
  • Antall studenter som er gitt status som kandidat og nummerert

Rutinen skriver ikke ut en liste over hvem som er tildelt nummer, eller hvilket nummer vedkommende er blitt tildelt. Den summerer kun antall.

Etter at rutinen er kjørt, vil status Er kandidat bli oppdatert med J i vurderingsmeldingsbildene. Når denne statusen er J må kandidatene ha et entydig kandidatnummer.

Merk: rapporten viser kun aktive vurderingskombinasjoner.

Kjøre rutinen flere ganger

Rutinen kan foreta nummerering i flere omganger, hvis for eksempel nye vurderingsmeldinger legges til etter at nummereringen er foretatt. Da vil den kunne generere nummer bare for de nye som har kandidatstatus N, og utelate de som allerede har status J og har fått sine numre. De nye nummerne vil da legges i området like over de som allerede er tildelt, og kandidatnummer som allerede er tildelt beholdes.

Omnummerering

Omnummerering bør ikke foretas etter at vurdering er gjennomført, ettersom kandidatnr. normalt er eneste bindeledd mellom de sensurerte besvarelsene og kandidatene. Hvis noen resultater allerede er registrert i FS for den aktuelle vurdering, vil ikke omnummereringsrutinen kunne kjøres. Den gir da en feilmelding om at dette ikke er lovlig. Et annet risikomoment er at studenten allerede kan ha sett sitt kandidatnummer i StudentWeb eller på en kandidatliste.

Ved behov for å slette vurderingsmeldinger

Det er viktig å merke at sletting av vurderingsmeldinger blir vanskeligere når rutinen er kjørt og studentene har fått status J som kandidat. Før sletting kan gjøres, må kandidatstatus manuelt endres tilbake til N for den enkelte melding. Det er ikke nødvendig å slette selve kandidatnummeret, men FS vil aldri godta sletting av en melding hvor kandidatstaus er J.

Emneord: fs550.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48