03 Fordele kandidater på kommisjoner

Rutine FS551.001 Kommisjonsfordeling 

Rutinen plasserer kandidater automatisk i kommisjoner, enten tilfeldig i henhold til oppgitte antall i hver kommisjon, eller etter definerte regler (som for eksempel etter oppgitt fordypningsemne).

Rutinen kan kjøres med følgende utplukk: Emne, Emne - programfordeling eller Sted.

Emne

Med Emne som utplukk gis valget Fordel på alle kommisjoner. Dersom det krysses av for denne vil meldingene bli fordelt jevnt utover eksisterende kommisjoner. Valget kan ikke benyttes dersom kommisjoner er begrenset til kull, eksternt sted eller fordypningsemner.

Emne - programfordeling

Ved valg av Emne - programfordeling kan du selv angi hvor mange kommisjoner du ønsker at vurderingsenheten skal ha. Dersom du ikke oppgir noe, vil de kommisjonene som allerede finnes bli brukt. Rutinen oppretter likt antall kommisjoner for alle vurderingsenheter som skal ha kommisjon. Den oppdaterer alle vurderingsmeldinger med studieprogramkode der dette mangler. Dersom en kandidat er kommisjonerplassert på en av delene, men ikke på en annen del, vil rutinen sette samme kommisjonsnr på alle deler. I tillegg setter den kommisjonsnr på alle meldinger som mangler dette - samme nr blir brukt på alle deler for en student. Rutinen forsøker å plassere studentene jevnt utover slik at færrest mulig på samme program havner i samme kommisjon.

Sted

Ved utplukk på sted kan periode for eksamen/innlevering angis. Dette er valgbart.

FS551.001 Kommisjonsfordeling (Vurdering/Rutiner/Sensur - kommisjon)

Kommisjonene forutsettes å finnes som forekomster i bildet Kommisjoner med sensorer. Her må statusen for automatisk fordeling være satt til J. Antall oppgaver for kommisjonen må være oppgitt, og eventuelle regler for fordelingen må være satt.

Rutinen kan foreta omnummerering av kandidatene. Kandidatene blir da nummerert fortløpende alfabetisk innenfor hver kommisjon. Vær uansett varsom med bruken av omnummerering, da det som nevnt i noen tilfeller kan ha uheldige konsekvenser.

Du kan velge å kommisjonsfordele kandidater som allerede har fått resultat, men som mangler tilknytning til en kommisjon. Dette forutsetter at resultatet ikke er protokollført.

Rapport FS560.001 Kandidater i kommisjon

Denne oversiktsrapporten kan kjøres når alle eksamenkandidatene er plassert i kommisjoner (dvs. tilordnet kommisjonsnr). Listen egner seg som oversikt for kommisjonene, med opplysninger om hvor mange oppgaverettinger som vil komme.

Rapporten skriver ut liste over studenter med fnr., studentnr. og navn for alle studentene som plasseres, og grupperer disse under de respektive kommisjonene, angitt med kommisjonsnr. og navn.

FS560.001 Kandidater i kommisjon
Emneord: fs551.001, fs560.001, kommisjoner, kommisjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17