02 Kommisjoner

Kommisjoner består av fagpersoner som skal evaluere / sensurere kandidatenes vurderingsbesvarelser. Kommisjonene består normalt av to eller tre personer, hvorav en som regel er ekstern. En fagperson må oppnevnes som sensor for et sted og en periode før personen knyttes til en kommisjon og utfører sin sensorhandling.

Person/Fagperson

Bildet er et av de grunnleggende personbildene i FS, og tilsvarer for fagpersoner det samme som Person/Student gjør for studenter. Det er en forutsetning at sensorer først er opprettet som fagperson i dette bildet.

Bildet inneholder grunnleggende personopplysninger, som navn, fnr, privat adresse og kontaktopplysninger. Det nedre vinduet i bildet inneholder opplysninger om fagpersonens tilknytning til et sted, som stedkode tilhørighet, stillingstittel og arbeidsstedets kontaktopplysninger. Utdypende opplysninger, som fagfelt, kompetanse, veilederforhold og instrument, registreres i et større bilde; Fagperson samlebilde.

Ingen av feltene i dette bildet er direkte knyttet til vurderingsmodulen, men det er altså en forutsetning at en fagperson er registrert her før vedkommende kan brukes som sensor i kommisjoner.

Person/Fagperson (Person/Personbilder)

Sensoroppnevning

I dette bildet kan fagpersonen opprettes som sensor for et sted over en angitt periode. Det kan gjelde både interne og eksterne sensorer.

Fagpersonen knyttes til et sted gjennom stedkode. Det er det stedet hvor vedkommende skal fungere som sensor som skal oppgis, ikke stedet hvor fagpersonen normalt tilhører. Det settes en oppnevningsperiode med starttidspunkt og sluttidspunkt. Det angis om sensoren er ekstern (J/N), ekstraordinær (J/N) og om svar er mottatt (J/N). Disse feltene er ikke obligatoriske, men brukes i rapporter og statistikk.

Sensoroppnevning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.001 Oppnevnte sensorer

Denne rapporten gir oversikt over oppnevnte sensorer.

Rapporten bestilles med sted som utplukk, kombinert med aktiv periode og eventuelt fagfelt. Fagfeltet er et fritekstfelt, og kan derfor være unøyaktig.

Rapporten skriver ut liste som inneholder sensorenes navn og eventuelt fødselsnummer, kontaktopplysninger og fagfelt. Det vises hvilken periode, med fra-til, sensoren er aktiv. I tillegg vises det verdier J/N for om sensoren er eksternt oppnevnt (EK), om svar er mottatt (MS) og om det er en ekstraordinær oppnevning (EO). Dette tilsvarer de verdiene som ble registrert i bildet Sensoroppnevning.

FS501.001 Oppnevnte sensorer (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Kommisjoner med sensorer

Dette bildet brukes til å opprette kommisjoner og å legge til medlemmer i kommisjonene.

Bilde kommisjoner med sensor
Kommisjoner med sensorer (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjoner)

Kommisjoner med sensorer - overbildet

Bildet inneholder informasjon om kommisjonene og ulike valg for fordeling av oppgaver på de ulike kommisjonene. Selve kommisjonen består av disse feltene

Emne

Inst-kode, emnekode og versjonsnr.

Vurderingskombinasjon Den vurderingskombinasjonen som sensurkommisjonen skal knyttes til.
Tid

Tidkode for den aktuelle vurderingskombinasjonen.

Reell tid

(Nytt felt fra FS8.1)

Visningsfelt for reell tid. Kan også brukes som søkefelt når vurderingsenheten går over flere semestre.
Klagekommisjon

J/N angir om det er en klagekommisjon eller ikke. Feltet brukes blant annet av Fagpersonweb for å håndtere klagesensur.

Står det J i dette feltet, kan det ikke knyttes kandidater til kommisjonen, kun klagesaker.

Ved nyregistrering av klage av type SENSUR vil verdien J i dette feltet gjøre at kommisjonsnummeret settes automatisk til den klagekommisjonen som er referert fra studentens opprinnelig kommisjon. (Feltet Tilhørende klagekommisjon)

(Dersom det kun finnes en klagekommisjon, tildeles den automatisk ved opprettelse av klage av type SENSUR.)

Kommisjonsnr./navn Løpenummer og navn for kommisjonen. Løpenummeret må være unikt for denne vurderingskombinasjonen og navnet er et fritekstfelt som er ment å være beskrivende. Navnet vises i flere rapporter, for eksempel vurderingsprotokollen.

Tilhørende klagekommisjon

(Nytt felt fra FS9.0)

Her kan du legge inn en tilhørende klagekommisjon for den aktuelle vurderingskombinasjonen. Det er kontroll på at det kommisjonsnummeret som angis referer til en kommisjon med J for klagekommisjon. (Nærmere beskrivelse i feltet Klagekommisjon)

Kommisjoner - fordeling av studenter:

I rammen som er merket med «Fordeling av studenter» velger du hvordan rutinen FS551.001 Kommisjonsfordeling skal fordele studentene på ulike kommisjoner.

Bilde kommisjoner med sensor - fordeling av studenter 1
Kommisjoner med sensorer - fordeling av studenter 1

Campus

(nytt felt fra FS9.0)

Her kan du knytte en campus til vurderingskommisjonen. Ved nyregistrering av kommisjon blir feltet automatisk utfylt dersom det kun eksisterer et lovlig alternativ. 
Automatisk fordeling:

J angir at kandidater skal fordeles automatisk på kommisjonen.

Antall oppgaver Antall bevarelser som denne kommisjonen skal sensurere. 
(Bruk av dette feltet utelukker andel av oppgaver.)
Andel av oppgaver Prosentvis andel av bevarelser som denne kommisjonen skal sensurere.
(Bruk av dette feltet utelukker antall oppgaver.)

Kommisjoner - fordeling av studenter, flere valg:

I noen tilfeller kan det være ønskelig å fordele studentene på andre kriterier enn bare antall eller andel. Til dette finnes det fire felt som inneholder regler som fordeler studentene på bakgrunn av noe de har felles, f.eks. studenter på samme studieprogram eller undervisningsparti. Merk at de ulike valgene kan utløse krav om tilleggsinformasjon.

Bilde kommisjoner med sensor - fordeling av studenter 2
Kommisjoner med sensorer – fordeling av studenter 2
 1. Studenter med samme fordypningsemne
  Denne kan du bruke dersom du ønsker at studenter som har valgt det samme fordypningsemne skal sensureres av samme kommisjon. Hvis du velger «Meldinger med fordypning» må du oppgi hvilket fordypningsemne det gjelder.
 2. Studenter på samme studieprogram iht. kullinfo på melding
  Denne kan du bruke dersom du vil fordele studentene på kommisjon basert på hvilket studieprogram som ligger i kullinformasjonen på vurderingsmeldinga. Hvis du velger «Meldinger med studiekull» må du oppgi hvilket studieprogram det gjelder. 
 3. Studenter som tar vurdering ved samme eksterne sted
  Denne kan du bruke dersom du vil fordele studentene på kommisjon basert på hvor de avlegger eksamen, dvs. dersom eksamen foregår på et eksternt sted. Hvis du velger «Meldinger ved eks. institusjon» må du oppgi hvilket eksternt eksamenssted det gjelder.
 4. Studenter som er tilknyttet samme undervisningsaktivitet
  Denne kan du bruke dersom du vil fordele studentene basert på hvilken undervisningsaktivitet de hører til. Hvis du velger «Studenter tilknyttet und.aktivitet» må du oppgi hvilken aktivitet det gjelder.

Hvis ingen av reglene angis, vil fordelingen av studenter på kommisjoner skje alfabetisk med så mange i hver kommisjon som angitt med antall oppgaver.

Kommisjoner med sensorer - underbildet

I dette bildet knytter du sensorer (fagpersonene) til de ulike kommisjonene. Det finnes to ulike alternativer for å søke fram aktuelle sensorer ved registrering i dette bildet. (Den gamle varianten med registrering med fødselsnummer vil forsvinne etter hvert.*)

Bilde kommisjon med sensorer - underbilde, sensorer
Kommisjoner med sensorer – underbildet
Fnr Fødselsnummer på aktuell sensor
Navn Nedtrekksliste med sensorens navn. Hvis du begynner å skrive i feltet hopper du til den bokstaven som navnet begynner med. I denne lista finner du personer som er sensoroppnevnt på stedkoden samt personer som allerede finnes i en kommisjon på et emne med tilsvarende stedkode.
Sensorrolle Du må definere en sensorrolle. De vanligste rollene er intern eller ekstern sensor.
(Det er mulig å opprette andre roller - som kommisjonsleder, veileder eller akkompagnatør for utøvende musikkeksamen.)
Adresse Sensorens adresse

* Utgående variant inneholder disse feltene:

Fnr Fødselsnummer på aktuell sensor (fødselsdato vises med ledende 0 når skrivemerket ikke står i feltet)
Navn Sensorens navn (kommer av seg selv når du skriver inn fødselsnummeret)

Rutinen FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull

Det er også mulig å automatisk generere kommisjoner for studiekull, og det gjøres via denne rutinen.

Rutinen bestilles for enten Sted, Emne eller Studieprogramkategori, og en vurderingstermin. Den oppretter en kommisjon for hvert studieprogram som har kull innenfor angitt kategori, for alle vurderingsemner innenfor oppgitt sted og kategori. Kommisjonene klargjøres for automatisk kobling til studenter på de aktuelle studieprogrammene.

Rutinen gjør ingen automatisk kobling av verken kandidater eller sensorer på de kommisjonene som blir opprettet. Dette må gjøres gjennom egne jobber.

FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull (Vurdering/Rutiner/Sensur - kommisjon)

Rapporten FS501.002 Kommisjon for eksamen

Dette er en oversiktsrapport over kommisjoner og deres medlemmer for en eksamen.

Rapporten kan bestilles for en enkelt vurderingsenhet eller for et sted, og kan i tillegg filtreres på campus, eksamenssystem og sensursystem. Den har vis-filtre for fødselsnummer, kontaktopplysninger og opplysninger om oppnevninger. Rapporten skriver ut liste over medlemmer i hver kommisjon, med navn og de opplysningene som eventuelt er valgt i vis-filteret.

Kommisjonens nr og navn, antall planlagte oppgaverettinger og antall medlemmer presenteres i en heading for hver enkelt kommisjon.

Eksempel på rapporten FS501.002: Kommisjon for eksamen
FS501.002 Kommisjon for eksamen (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.003 Sensoroppdrag

Fagpersoner kan delta i flere kommisjoner for flere vurderingsemner i samme termin. Det er derfor også behov for oversikter over sensoroppdrag presentert sensorvis.

Rapporten bestilles for emne eller sted. I tillegg kan rapporten begrenses til å gjelde en enkelt sensor, samt begrenses for termin eller eksamensperiode.

Den skriver ut liste med individuell sensor i heading og med sideskift for ny sensor. For hver sensor oppgis hvilke kommisjoner vedkommende deltar i, inkludert medsensorer i hver av kommisjonene. Oversikt over kandidater under hver kommisjon, med eksamensplaninformasjon, tas også med.

Studenttallet inkluderer antall protokollforekomster (ikke bare meldinger).

FS501.003 Sensoroppdrag (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rutinen FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag

Rutinen lar deg filtrere ut ønsket utvalg for så å sende brev/e-post/SMS til aktuelle sensorer.

Sensoravlønning

Sensoravlønning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Det registreres emnekode som knyttes til en sensorhandling. Denne kan f.eks. være skriftlig eller muntlig eksamen. Videre legges det til aktuelle verdier for følgende lønnssatser:

 • Stykkpris
 • Timesats
 • Minimumsbeløp

Siste felt brukes til å angi regulativkode.

Rapporten FS501.004 Sensorhistorikk

Rapporten lar deg søke opp historikk på tidligere sensorer etter emne eller sted.

Rapporten FS563.001 Sensuroversikt

Rapporten gir en oversikt over emner og status på sensur. Du kan kjøre rapporten med utplukk på et sted og en termin. Det er også mulig å filtrere på campus.

Emneord: fs501.001, fs551.002, fs501.002, fs501.003, fs501.004, fs501.005, fs563.001, kommisjon, kommisjoner
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 7. nov. 2022 13:48