02 Kommisjoner

Kommisjoner består av fagpersoner som skal evaluere / sensurere kandidatenes vurderingsbesvarelser. Kommisjonene består normalt av to eller tre personer, hvorav en som regel er ekstern. En fagperson må oppnevnes som sensor for et sted og en periode før personen knyttes til en kommisjon og utfører sin sensorhandling.

Person/Fagperson

Bildet er et av de grunnleggende personbildene i FS, og tilsvarer for fagpersoner det samme som Person/Student gjør for studenter. Det er en forutsetning at sensorer først er opprettet som fagperson i dette bildet.

Bildet inneholder grunnleggende personopplysninger, som navn, fnr, privat adresse og kontaktopplysninger. Det nedre vinduet i bildet inneholder opplysninger om fagpersonens tilknytning til et sted, som stedkode tilhørighet, stillingstittel og arbeidsstedets kontaktopplysninger. Utdypende opplysninger, som fagfelt, kompetanse, veilederforhold og instrument, registreres i et større bilde; Fagperson samlebilde.

Ingen av feltene i dette bildet er direkte knyttet til vurderingsmodulen, men det er altså en forutsetning at en fagperson er registrert her før vedkommende kan brukes som sensor i kommisjoner.

Person/Fagperson (Person/Personbilder)

Sensoroppnevning

I dette bildet kan fagpersonen opprettes som sensor for et sted over en angitt periode. Det kan gjelde både interne og eksterne sensorer.

Fagpersonen knyttes til et sted gjennom stedkode. Det er det stedet hvor vedkommende skal fungere som sensor som skal oppgis, ikke stedet hvor fagpersonen normalt tilhører. Det settes en oppnevningsperiode med starttidspunkt og sluttidspunkt. Det angis om sensoren er ekstern (J/N), ekstraordinær (J/N) og om svar er mottatt (J/N). Disse feltene er ikke obligatoriske, men brukes i rapporter og statistikk.

Sensoroppnevning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.001 Oppnevnte sensorer

Denne rapporten gir oversikt over oppnevnte sensorer.

Rapporten bestilles med sted som utplukk, kombinert med aktiv periode og eventuelt fagfelt. Fagfeltet er et fritekstfelt, og kan derfor være unøyaktig.

Rapporten skriver ut liste som inneholder sensorenes navn og eventuelt fødselsnummer, kontaktopplysninger og fagfelt. Det vises hvilken periode, med fra-til, sensoren er aktiv. I tillegg vises det verdier J/N for om sensoren er eksternt oppnevnt (EK), om svar er mottatt (MS) og om det er en ekstraordinær oppnevning (EO). Dette tilsvarer de verdiene som ble registrert i bildet Sensoroppnevning.

FS501.001 Oppnevnte sensorer (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Kommisjoner med sensorer

Dette bildet brukes til å definere selve kommisjonene.

Kommisjoner med sensorer (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjoner)

I øvre del av bildet defineres kommisjonen med følgende felter:

Emne

Inst-kode, emnekode og versjonsnr.

Vurd.komb.

Vurderingskombinasjonen som kommisjonen skal tilknyttes.

Tid

Tidkode for den aktuelle vurderingskombinasjonen.

Klagekommisjon

J/N angir om det er en klagekommisjon eller ikke (Dette feltet ble innført i FS7.8. Alle eksisterende kommisjoner ved innføringen fikk verdi N i feltet). Feltet brukes blant annet av Fagpersonweb for å håndtere klagesensur.

Kommisjonsnr./navn

Løpenummer for kommisjonen, og navn for denne. Løpenummeret må være unikt for denne kommisjonen, ettersom det skal henvises til dette nummeret andre steder. Navnet er et fritekstfelt, og er ment å være beskrivende. Navnet kan vises i flere rapporter, bl.a. vurderingsprotokollen.

Fordeling av studenter:
Automatisk fordeling:

J/N angir om kandidater skal fordeles automatisk på kommisjonen.

Antall oppgaver

Antall bevarelser som kommisjonen skal sensurere. Her må det være en verdi dersom rutinen for automatisk fordeling av studenter på kommisjon skal kjøres.

Andel av oppmeldte

Her kan man sette inn prosentvis fordeling av kandidater.

I tillegg er det fire felter som inneholder regler for fordeling av studenter. Ofte ønskes det at kandidater skal fordeles på kommisjoner iht. en regel, slik at de som har noe felles skal plasseres i samme kommisjon av en rutine. Fire slike regler kan benyttes pr i dag:

  • Studenter med samme fordypningsemne
  • Studenter på samme studieprogram iht. kullinfo på melding
  • Studenter som tar vurdering ved samme eksterne sted
  • Studenter som er tilknyttet samme undervisningsaktivitet

Hvis ingen av reglene angis, vil fordelingen av studenter på kommisjoner skje alfabetisk med så mange i hver kommisjon som angitt med antall oppgaver.

I nedre del av bildet knyttes senorene (fagpersonene) til kommisjonen:

Fnr Fødselsnummer på aktuell sensor (fødselsdato vises med ledende 0 når skrivemerket ikke står i feltet)
Navn Sensorens navn (kommer av seg selv når du skriver inn fødselsnummeret)
Sensorrolle Det må defineres en sensorrolle. De vanligste rollene er intern eller ekstern sensor, men det er mulig å opprette andre roller - som kommisjonsleder, veileder eller akkompagnatør for utøvende musikkeksamen.
Adresse Sensorens adresse

 

Rutinen FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull

Det er også mulig å automatisk generere kommisjoner for studiekull, og det gjøres via denne rutinen.

Rutinen bestilles for enten Sted, Emne eller Studieprogramkategori, og en vurderingstermin. Den oppretter en kommisjon for hvert studieprogram som har kull innenfor angitt kategori, for alle vurderingsemner innenfor oppgitt sted og kategori. Kommisjonene klargjøres for automatisk kobling til studenter på de aktuelle studieprogrammene.

Rutinen gjør ingen automatisk kobling av verken kandidater eller sensorer på de kommisjonene som blir opprettet. Dette må gjøres gjennom egne jobber.

FS551.002 Generering av kommisjon for studiekull (Vurdering/Rutiner/Sensur - kommisjon)

Rapporten FS501.002 Kommisjon for eksamen

Dette er en oversiktsrapport over kommisjoner og deres medlemmer for en eksamen.

Rapporten kan bestilles for en enkelt vurderingsenhet eller for et sted, og kan i tillegg filtreres på campus, eksamenssystem og sensursystem. Den har vis-filtre for fødselsnummer, kontaktopplysninger og opplysninger om oppnevninger. Rapporten skriver ut liste over medlemmer i hver kommisjon, med navn og de opplysningene som eventuelt er valgt i vis-filteret.

Kommisjonens nr og navn, antall planlagte oppgaverettinger og antall medlemmer presenteres i en heading for hver enkelt kommisjon.

Eksempel på rapporten FS501.002: Kommisjon for eksamen
FS501.002 Kommisjon for eksamen (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rapporten FS501.003 Sensoroppdrag

Fagpersoner kan delta i flere kommisjoner for flere vurderingsemner i samme termin. Det er derfor også behov for oversikter over sensoroppdrag presentert sensorvis.

Rapporten bestilles for emne eller sted. I tillegg kan rapporten begrenses til å gjelde en enkelt sensor, samt begrenses for termin eller eksamensperiode.

Den skriver ut liste med individuell sensor i heading og med sideskift for ny sensor. For hver sensor oppgis hvilke kommisjoner vedkommende deltar i, inkludert medsensorer i hver av kommisjonene. Oversikt over kandidater under hver kommisjon, med eksamensplaninformasjon, tas også med.

Studenttallet inkluderer antall protokollforekomster (ikke bare meldinger).

FS501.003 Sensoroppdrag (Vurdering/Rapporter/Sensor - kommisjon)

Rutinen FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag

Rutinen lar deg filtrere ut ønsket utvalg for så å sende brev/e-post/SMS til aktuelle sensorer.

Sensoravlønning

Sensoravlønning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon)

Det registreres emnekode som knyttes til en sensorhandling. Denne kan f.eks. være skriftlig eller muntlig eksamen. Videre legges det til aktuelle verdier for følgende lønnssatser:

  • Stykkpris
  • Timesats
  • Minimumsbeløp

Siste felt brukes til å angi regulativkode.

Rapporten FS501.004 Sensorhistorikk

Rapporten lar deg søke opp historikk på tidligere sensorer etter emne eller sted.

Rapporten FS563.001 Sensuroversikt

Rapporten gir en oversikt over emner og status på sensur. Du kan kjøre rapporten med utplukk på et sted og en termin. Det er også mulig å filtrere på campus.

Emneord: fs501.001, fs551.002, fs501.002, fs501.003, fs501.004, fs501.005, fs563.001, kommisjon, kommisjoner
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:17