11.3 Opprette klagesaker på Studentweb

Begrunnelse og klage er et eget menypunkt på hovedmenyen. Studentene kan når som helst gå på denne siden og finne vurderinger hvor det er mulig å opprette en klagesak. De kan følge opp status for behandling av klagesaker og se resultatet av klagen. Det er også mulig for studenten å få presentert selve begrunnelsen, dersom den er overført fra eksamen- eller sensursystem.
 

URL til informasjon om klagerett for vurderingsresultater vises øverst på siden. Dette er den samme linken som i dag ligger på Resultatsiden (modulegenskap KLAGEURL i FS).

Default visning er de emnene hvor det finnes vurderinger som det er mulig å opprette klagesak for eller hvor det allerede eksisterer en klagesak. Studenten klikker på emnet for å ekspandere det og se hvilke vurderinger som er aktuelle for klaging. Pga ulike frister for de ulike klagetypene, vil det variere fra en tid til annen hva slags sak de har mulighet til å opprette. Hvis det f.eks. ikke er mulig å opprette en klagesak på sensurvedtak, fordi fristen er gått ut eller det er en muntlig eksamen hvor klage ikke er mulig, får studenten beskjed om hvorfor denne klagen ikke kan opprettes.

Det vil også til enhver tid finnes emner og vurderinger hvor det ikke er mulig å klage på Studentweb, enten fordi alle frister er utgått eller fordi det ikke er mulig å klage på noen av vurderingskombinasjonene i emnet. Studenten kan velge å også vise disse ved å klikke på linken "Vis også emner hvor klage på Studentweb ikke er mulig".

Når studenten ekspanderer et emne, kan det se slik ut:

 

 

Aktuelle vurderinger som studenten kan opprette sak på, blir vist frem med informasjon om termin, dato og form for eksamen. Hver klagetype vises for seg, med egen knapp for å opprette sak. Hvis denne knappen ikke finnes, vises i stedet forklaring på hvorfor studenten ikke kan opprette sak.

De til enhver tid gjeldende frister for klagesakene vises.

 

Link til klagesiden fra Resultater

 

Selv om klagesiden er tilgjengelig fra hovedmenyen, vil nok mange studenter velge å be om begrunnelse eller opprette klagesak i forbindelse med at de sjekker resultatet sitt på Studentweb. Derfor finnes det en egen knapp for "Begrunnelse/klage" under resultatet, dersom det da er mulig å opprette en av de tre klagetypene for dette resultatet.

 

 

Knappen oppretter ikke sak direkte, men fører studenten inn på hovedsiden for begrunnelse og klage. Men emnet som resultatet gjelder er da automatisk ekspandert, slik at studenten ikke trenger å lete etter riktig emne fra oversikten på klagesiden.

 

Be om begrunnelse

 

For at studenten skal kunne be om begrunnelse for sensur, kreves det at klagetypen BEGRUNN er aktivert for Studentweb og at vurderingskombinasjonen det gjelder har J i feltet "Begrunnelse via Studentweb". I tillegg må ikke fristen for å be om begrunnelse ha gått ut.

Når studenten klikker på knappen "Be om begrunnelse", blir følgende dialog åpnet:

 

Dialogen viser informasjon om hvilken eksamen det gjelder, med tid, form og resultat. Studenten trenger ikke å bekrefte noen informasjon for å sende inn en sak av denne typen. Når studenten trykker "Send", vil forespørselen om begrunnelse bli lagret i FS.

På klagesiden vil studenten kunne følge status for begrunnelsen. Dato for når forespørselen er mottatt vises sammen med informasjon om saken er ferdigbehandlet eller ikke. 

Forerspørselen om begrunnelse kan overføres automatisk til eksamen- eller sensursystem via webservice, med varsel til sensor. I f.eks. Fagpersonweb kan sensor utarbeide begrunnelsen og sende den til FS. Da vil studenten få presentert begrunnelsen på Studentweb, enten i form av ren tekst på skjermen eller en pdf. 

 

Det er ikke mulig å trekke en sak av denne typen.

 

 

Klage på formelle feil ved eksamen

 

For at studenten skal kunne klage på formelle feil, kreves det at klagetypen FORMELL er aktivert for Studentweb. Det finnes ingen styringsfelt i vurderingskombinasjonene for denne klagetypen, så hvis den er aktivert vil det være å mulig å opprette klagesaker av denne typen for alle. Fristen for å klage på formelle feil må ikke være utgått.

Se dokumentasjonen for beregning av automatiske frister.

Når studenten klikker på knappen "Klage på formelle feil", blir følgende dialog åpnet:

 

 

 

Dialogen viser informasjon om hvilken eksamen det gjelder, med tid, form og resultat. Studenten må kvittere for at hun forstår de mulige konsekvensene av utfallet av en klage på formelle feil. Hvis det ikke er krysset av for dette, vil "Send"-knappen være deaktivert.

Studenten må fylle ut en begrunnelse for klagen, da formelle feil skal dokumenteres. Det er mulig å laste opp vedlegg til klagen. Kravet om begrunnelse er innfridd hvis det er lastet opp vedlegg, da begrunnelsen/dokumentasjonen gjerne kan finnes i dette vedlegget. 

Når studenten har sendt inn klagen, vil klagesiden vise status for saken samt den teksten studenten sendte inn sammen med klagen.

Klagen kan trekkes helt frem til den er ferdigbehandlet.

 

 

Klage på sensur

 

For at studenten skal kunne klage på sensur, kreves det at klagetypen SENSUR er aktivert for Studentweb og at vurderingskombinasjonen det gjelder har J i feltet "Klage via Studentweb". I tillegg må ikke fristen for å klage på sensur ha gått ut.

Når studenten klikker på knappen "Klage på sensur", blir følgende dialog åpnet:

 

 

Dialogen viser informasjon om hvilken eksamen det gjelder, med tid, form og opprinnelig resultat. Studenten må kvittere for to ting:

  • At studenten har gjort seg kjent med prosessen om å be om begrunnelse for sensur.
  • At studenten forstår at klagebehandlingen kan medføre endring av karakter til både gunst og ugunst, og at resultatet på klagesensuren blir stående.

Hvis det ikke er krysset av for dette, vil "Send"-knappen være deaktivert.

Når studenten har sendt inn klagen, vil klagesiden vise status for saken, inkludert når den er sendt videre til klagekommisjon og det endelige vedtaket av klagen.

Klagen kan trekkes helt frem til den er ferdigbehandlet.

 

Hver av de tre klagetypene vil opprette en ny sak i bildet Begrunnelse og klage i FS, hvor saksbehandler kan følge opp klagen.

 

Publisert 1. mars 2017 17:26 - Sist endret 28. mars 2022 20:55