11.2 Beregning av frister

De tre klagetypene har ulike frister som Studentweb håndterer på bakgrunn av informasjon i FS. Fristene vil avhenge av data som er registrert på den enkelte vurderingsenhet. Dette gjelder både generelle frister for vurderingsenheten, individuelle frister på den enkelte vurderingsmelding og dato for når resultatet er protokollført.

På Studentweb vil studenten se hvilke klagefrister som til enhver tid gjelder for en eksamen. Hvis studenten ikke kan opprette sak fordi en frist er gått ut, blir det også gitt informasjon om dette og når fristen utløp.

Fristene skal i utgangspunktet beregnes automatisk. På vurderingsenheten er det mulig å sette en bestemt klagefrist (feltet Klagefrist). Merk at denne fristen da blir absolutt, og vil overstyre de automatiske beregningene. Det anbefales altså dette feltet blir stående tomt, med mindre det er veloverveide grunner til noe annet. Merk også at dersom fristen er satt tidligere enn tre uker etter dato for vedtak formidlet, vil FS overstyre til nøyaktig tre uker.

 

 

Det er Universitets- og høyskoleloven som bestemmer fristene for begrunnelse og klager. I loven kan de være litt rundt formulert, så for Studentwebs vedkommende er det normalen som blir fulgt:

Begrunnelse på sensur: 7 dager etter kunngjøringsdato.

Klage på sensur: 21 dager etter kunngjøringsdato.

Klage på formelle feil: 21 dager etter kunngjøringsdato eller andre styringsdatoer på lik linje med klage på sensur, men det er mulig å opprette klagesak etter eksamens-/innleveringsdato. 

Hvis det IKKE er fylt ut informasjon i feltene for eksamens- eller innleveringsdato, er det ikke mulig å klage på formelle feil ved eksamen før resultatet er i vurderingsprotokollen.

 

Hvordan beregnes kunngjøringsdato?

Hvis Kunngjøringdato er oppgitt på vurderingenheten brukes den hvis den er senere enn DATO_OPPRETTET i vurderingsprotokollen.

Hvis Kunngjøringsdato er tidligere enn DATO_OPPRETTET i protokollen, brukes  DATO_OPPRETTET.

Hvis Kunngjøringsdato IKKE er oppgitt på vurderingenheten brukes DATO_OPPRETTET i protokollen. 

 

Utvidelse av klagefrister

Hvis studenten søker om begrunnelse, blir fristen for å klage på sensur utvidet. Ny frist beregnes da til 21 dager etter at begrunnelsen er ferdigbehandlet.

Studenten kan fremdeles klage på sensur mens begrunnelse behandles. Det beregnes ingen frist i dette tidsrommet. Ny beregning av frist kommer når begrunnelse er ferdigbehandlet.

Hvis studenten klager på formelle feil, blir også fristen for å klage på sensur utvidet. Ny frist beregnes da til 21 dager etter at klagen på formelle feil er ferdigbehandlet.

Hvis studenten ber om begrunnelse eller klager på sensur FØR fristen for å klage på formelle feil utløper, utvides fristen for å klage på formelle feil med det antall dager det har tatt å behandle begrunnelsen eller sensurklagen.

 

Individuelle frister

På selve vurderingsmeldingen kan det angis datoer som er individuelle for den enkelte kandidat, og som gjør at klagefrister beregnes spesielt for denne.

 

 

Individuell innleveringsfrist og sensurfrist vil gjøre at klagefristene beregnes individuelt for kandidaten. I en senere klientversjon av FS vil det også komme et individuelt felt for kunngjøringsdato.

Også de individuelle beregningene blir overstyrt av angitt klagefrist på vurderingsenheten.

 

Publisert 1. mars 2017 17:26 - Sist endret 28. mars 2022 20:25