02 Innpassing

Opprette innpassingssak

Innpassingssak opprettes ved å gå til Godkjenningssak samlebilde, aktuell forhåndsgodkjenningsforekomst og å trykke på funksjonsknappen Generer innpassingssak.

Merk at forhåndsgodkjenningssaken ikke skal fjernes eller endres til en annen sakstype, da det er nyttig i ettertid å kunne se hva som ble forhåndsgodkjent.

Type sak Settes automatisk til INNPASS
Søkt dato Blir automatisk satt til datoen forekomsten opprettes.
Sted Stedkoden kopieres fra forhåndsgodkjenningen ved oppretting.
Ansvarlig saksbehandler Settes automatisk med saksbehandlerinitialene til den som oppretter forekomsten.
Journalnr Eventuelt journalnummer kopieres fra forhåndsgodkjenningen ved oppretting.
Status behandling Blir automatisk satt til UBEHANDLET ved opprettingen.
Søknad Teksten kopieres fra forhåndsgodkjenningen ved oppretting, men tilpasses ved behov.
Merknad All tekst som er lagt inn i merknadsfeltet i forhåndsgodkjenningen kopieres over ved opprettingen.
Underbilde Eksternstudium Innpassingssaken vil ved opprettingen automatisk knyttes til det samme eksternstudiet som forhåndsgodkjenningen er tilknyttet. 

Registrering av informasjon i bildet Person eksternstudium etter endt utvekslingsoppholdUnderbildet Resultater:
Emner som studenten har avlagt under utvekslingsoppholdet skal registreres her. Dersom disse ble registrert i underbildet Planlagt i forbindelse med forhåndsgodkjenningen, vil de opptre også i underbildet Resultater. Det holder da å registrere resultat for disse (ev. oppdatere annen informasjon).
Da vil samtidig de tilsvarende forekomstene under Planlagt forsvinne. Innpassingen av disse emnene i studentens utdanningsplan gjøres som beskrevet i brukerdokumentasjonen til programstudentmodulen og i rutinebeskrivelsene for godkjenningssaker.

Ferdigstilling av innpassingssaken i Godkjenningssak samlebilde


 

Status behandling Saksbehandler setter BEHANDLET når innpassing av eksternt avlagte emner er foretatt.
Underbilde Omfang I feltet Omfang totalt registreres den totale vektingen som skal innpasses. I Omfang Lånekassen registreres vektingen som skal rapporteres til Lånekassen. Feltet har lyseblå farge når godkjenningssaken er knyttet til en utenlandsk institusjon.
Ferdigbehandlet Settes automatisk til dagens dato og J. Eksemplet over viser Godkjenningssak samlebilde og Person eksternstudium etter at innpassing er foretatt og godkjenningssak og eksternstudiet er ferdig behandlet. Mer om saksgangen finnes under Rutinebeskrivelser for godkjenning
Publisert 16. aug. 2016 08:41 - Sist endret 29. mars 2022 08:35