03 Roller og tilganger

Pålogging med Feide og ID-porten

Fagpersoner og FS-saksbehandlere kan logge seg på enten med en Feide-bruker eller (dersom institusjonen har aktivert det) ID-porten. Fagpersonen må være registrert i institusjonens FS-base for å kunne logge seg inn.

Interne fagpersoner må være aktive for å kunne logge seg på Fagpersonweb

Alle interne fagpersoner kan logge seg inn i Fagpersonweb, så sant de er markert med Aktiv = J i Fagperson samlebilde, Person/fagperson eller bildet Fagperson.

Eksterne fagpersoner må ha en aktiv personrolle eller et aktivt sensuroppdrag for å kunne logge seg på

Eksterne fagpersoner kan logge seg på Fagpersonweb dersom de har minst én personrolle, eller minst ett aktivt sensuroppdrag. Et sensuroppdrag regnes som aktivt så lenge det finnes kandidater tilknyttet kommisjonen som ikke er sensurert, og så lenge det finnes ubehandlede begrunnelsesforespørsler eller fristen for å be om begrunnelse ikke er gått ut. Et klagesensuroppdrag regnes som aktivt så lenge det finnes minst én ubehandlet klagesak tilknyttet kommisjonen.

En fagperson regnes som ekstern dersom feltet Ekstern er satt til J i Fagperson samlebilde, bildet Person/fagperson eller bildet Fagperson, eller dersom Sted ansatt er ved en annen institusjon enn egen institusjon.

Saksbehandlere må være aktive for å få logget seg inn

Saksbehandlere kan logge seg på Fagpersonweb hvis fødselsnummer og brukernavn til FS er angitt i bildet Saksbehandler, men kun dersom FS-brukeren til saksbehandleren ikke er låst.

Hvilke roller tas med til Fagpersonweb?

Bildet Rolle
Bildet Rolle

Institiusjonen bestemmer selv hvilke roller som skal gi tilganger i Fagpersonweb. Dette definerer du i bildet Rolle i kodemodulen. For at en rolle skal gi tilganger i Fagpersonweb, må det registreres "J" i feltet Fagpersonweb. Hvis fagpersonen skal ha mulighet til å registrere oppmøte og godkjenne obligatoriske aktiviteter, må det i tillegg registreres "J" i feltet Undervisning

Administrere personroller

Dokumentasjon for administrasjon av personroller finner du her.

For alle roller kan du oppgi fra-dato og eventuelt til-dato. Hva som skrives i disse feltene, har betydning for hvilke tilganger fagperson har i Fagpersonweb:

  • På emnesiden vil fagpersonen kun se studenter på terminer som faller innenfor datointervallet for rollen.
  • Hvis dagens dato faller utenfor datointervallet på rollen, sperres tilgangen til studentdetaljer for alle studenter rollen gir tilgang til. Studentene vil fortsatt synes i studentfanene på emne- og studieprogramsiden, men fagpersonen vil ikke lenger ha tilgang til studentsiden eller bilde og kontaktinformasjon for disse studentene.
  • Roller som gir utvidet tilgang til statistikk og eksamensresultater, vil kun gi denne tilgangen innenfor datointervallet på rollen.

Tilganger for emne- og undervisningsroller

Emnesiden

En fagperson med rolle på et emne, en undervisningsenhet, en undervisningsaktivitet eller en timeplan, har tilgang til studentfanen på emnesiden for emnet rollen gjelder. Hvilke studenter som vises i studentfanen, er avhengig av hvilket nivå rollen er satt på. Er rollen satt på en timeplan eller undervisningsaktivitet, vises kun studenter knyttet til den aktuelle undervisningsaktviteten. Hvis denne aktiviteten er en fellesaktivitet, gis det tilgang til alle studenter som er oppmeldt til undervisningsenheten. Hvis rollen er satt på en undervisningsenhet, vises studenter på denne undervisningsenheten, og hvis rollen er på emnenivå, vises alle studenter på emnet innenfor datointervallet for rollen.

En fagperson med rolle på emnenivå har i tillegg tilgang til vurderingsprotokoller på emnet i terminer innenfor datointervallet for rollen, samt karakterfordeling også der antall kandidater er lavere enn grensen institusjonen har satt for fremvisning av statistikk.

Studentsiden

Fagpersonen får tilgang til studentsiden for alle aktive studenter hun kan se i studentfanen.

Tilganger for studieprogram- kull og klasseroller

Studieprogramsiden

En fagperson med rolle på et studieprogram, et kull eller en klasse, har tilgang til studentfanen på studieprogramsiden for studieprogrammet rollen gjelder. Er rollen satt på kull- eller klassenivå, vil fagpersonen kun ha tilgang til kullet eller klassen rollen gjelder.

Emnesiden

En fagperson med rolle på et studieprogram, et kull eller en klasse, har tilgang til studentfanen på emnesiden for emner som er knyttet til studieprogrammet i underbildet Studieprogram i Emne samlebilde eller i underbildet Emne i Studieprogram samlebilde.

Studieprogrammer knyttet til et emne
Studieprogrammer knyttet til et emne
Emner knyttet til et studieprogram
Emner knyttet til et studieprogram

Studentsiden

Fagpersonen får tilgang til studentsiden for alle aktive studenter hun kan se i studentfanen på emnesiden og studieprogramsiden.

Tilganger for stedrolle på institusjonsnivå

Dette er det høyeste tilgangsnivået som kan gis til fagpersoner. Fagpersonen får full tilgang til alle studentfaner, statistikk og vurderingsprotokoller innenfor datointervallet angitt på rollen. Stedrolle på institusjonsnivå gir også tilgang til studentsiden for alle aktive studenter.

Fagpersonweb tar ikke hensyn til stedroller som er satt på et lavere nivå enn institusjonen.

Veiledningsforhold

Veiledere får tilgang til studentsiden for studenter de er registrert som veiledere for, innenfor gyldighetsperioden for veiledningsforholdet. Følgende veiledningsforhold tas med:

Veileder knyttet direkte til student

En veileder kan knyttes direkte til studenten, uavhengig av studierett. Studenten kan da ha samme veileder på tvers av studieprogrammer. Dette gjøres i underbildet Veileder i Student undervisning samlebilde.

Studentveiledning
Studentveiledning

Veileder knyttet til studierett

Dersom veiledningen gjelder for et bestemt studieprogram, angis dette i underbildet Veiledn. i Student samlebilde.

Veiledning knyttet til studierett
Veiledning knyttet til studierett

Fagpersonens fødselsnummer må være oppgitt i feltet Veileder Intern for at veiledningsforholdet skal gi tilgang til studentsiden.

Praksisveiledning

Praksisveileder angitt i underbildet Veil.praksis i Student undervisning samlebilde får også tilgang til studentsiden. For mer informasjon om praksisveiledning, se dokumentasjon for undervisningsmodulen i FS:

Praksisveileder
Praksisveileder

Saksbehandlere

Saksbehandlere har full tilgang til alle data i Fagpersonweb, uavhengig av dato. Fødselsnummer og FS-brukernavn må være oppgitt for saksbehandleren i saksbehandlerbildet og FS-brukeren må være ulåst for at saksbehandleren skal få tilgang til Fagpersonweb.

Publisert 18. nov. 2016 10:12 - Sist endret 29. mars 2022 23:25