Produktutvikling og strategi

FSs gjeldende produkt- og utviklingsstrategi ble vedtatt i 2021. I tråd med anbefalingene fra både en ekstern evaluering av Gartner og i vårt eget forprosjekt for modernisering har sektoren og Sikt blitt enige om å utvikle FS kontinuerlig og legge en tillitsbasert målstyringsmodell til grunn. 

Dette betyr at vi i Sikt utvikler både produktet FS, og organisasjonen rundt, for å oppnå de målene som er foreslått og vedtatt av UH-sektorenes representanter, og ikke etter konkrete bestillinger eller kravspesifikasjoner. 

Hva jobber vi for?

Visjonen som våre mål og vår utvikling styres etter har en tidshorisont på +5 år fra 2022.

FS er tilpasningsdyktig, åpen og standardisert. Samhandlingen med FS er brukersentrert og at all data håndteres med sikkerhet og integritet. FS videreutvikles kontinuerlig og gir til enhver tid verdi til sine brukere.

Visjonen evalueres hvert tredje år, sammen med produktstrategien. 

Beslutningsorganet er Digitaliseringsstyret.

  Hva jobber vi mot?

  De overordnede målene vi jobber mot å oppnå har en tidshorisont for realisering på 3-5 år fra 2022.

  Innovativ, Brukersentrert, Standardisert, Tilpasningsdyktig, Transparent

  • FS legger til rette for innovasjon og gjør det lettere for andre aktører å lage løsninger og tjenester som benytter seg av FS-data eller FS-funksjonalitet, ved å gjøre alle data og prosesser tilgjengelige via APIer i FS-plattformen.
  • FS tilbyr brukersentrerte grensesnitt og basisapplikasjoner til kjernebrukergruppene: student, studieadministrator, utvikler og fagperson
  • FS standardiserer all sin forretningslogikk for å sikre dataintegritet og effektive prosesser ved å legge bedre til rette for automatisering og selvbetjeningsløsninger. 
  • FS er tilpasningsdyktig gjennom kontinuerlig produktutvikling, og ved løpende dialog med sektorens brukergrupper, domenekompetanse og samarbeidsfora
  • FS er transparent ved å kommunisere endringer løpende etter hvert som de inntreffer, gi forutsigbarhet i livsløpshåndteringen av funksjonalitet i FS-plattformen og involvere sektoren i valg og prioriteringer

  I likhet med visjonen, evalueres de overordnede målene etter en treårssyklus.

  Beslutningsorganet er også her Digitaliseringsstyret. 

  Hva jobber vi med?

  Årlige veikartmål styrer det kontinuerlige utviklingsarbeidet som våre team utfører i løpet av ett år. Veikartmålene gjelder både produktutvikling og utvikling og endring av infrastruktur og organisasjon rundt produktutviklingen. 

  Du kan følge strategisk utviklingsstatus ved å følge med på sakspapirer og referater i aktuelle fora i samarbeidsmodellen for digitalisering.

  Dersom du ønsker å følge med på konkrete utviklingssaker hos våre team, så er et veikartmål i 2022 å få opp en felles infrastruktur for dette. Applikasjoner og tjenester i FS er under vedlikehold og drift, med mindre noe annet er eksplisitt angitt.

  Veikartmålene vedtas av Tjenesteråd for studieadministrasjon/Områdestyret, men arbeides fram av FS-tjenestegruppen.

  Bakgrunnsinformasjon

  Utfyllende informasjon om veien fram mot rådende produktstrategi og målarkitektur, samt overgang til kontinuerlig utvikling av produkt og samarbeidsmodell.