01 Diverse karakterutskrifter

En karakterutskrift er dokumentasjon på de resultater som en student har oppnådd ved en institusjon. De må ikke forveksles med vitnemål, som er sluttdokumentasjon på en avlagt grad eller ferdig utdanning. Karakterutskrift kan skrives ut etter en bestillingsliste fra Studentweb, enkeltvis for en student eller som masseproduksjon for en gruppe studenter.

Karakterustkriftrapportene tar bare beståtte eksamener som studenten har avlagt ved den aktuelle institusjonen. Eksamensresultater fra eksterne institusjoner vil ikke komme med.

Rapporter

FS600.001 Karakterutskrift

Rapporten benyttes ved utskrifter for både enkeltstudenter og flere studenter samtidig (via flettefil).

Rapporten har en automatisk side 2. Denne siden inneholder beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem, samt informasjon om karakterfordelingen. For studenter med resultater som benytter karakterskala med bokstaver skal karakterutskrifter være skrevet ut med både side 1 med resultatene og side 2 bed beskrivelse av karakterskalaen. For studenter som kun har resultater med tallkarakterer vil karakterutskrifter kun ha side 1 med resultatene. 

FS600.001 Karakterutskrift (Vurdering/Rapporter/Karakterutskrift)

Uttrekk

Bestillingen gjøres for en enkeltstudent. Uttrekk av resultater er begrenset til følgende:

 • Alle resultater
 • Alle resultater - faggruppert
 • Resultater på PhD-nivå
 • Resultater for forkurs og videregående skole nivå
 • Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon
 • Resultater som inngår i utdanningsplan

MERK: Uttrekket "Alle resultater" tar IKKE med resultater som har et lavere studienivå enn 70 (settes i Emne samlebilde).

Rapporten har fire avkryssingsfelt for ulike valg av innhold på utskriften. Valgene må foretas før rapporten kjøres:

 • Ta med emner redusert til 0 vekt - om disse emnene også skal tas med i utskriften.
 • Ta med delresultater - om eventuelle delresultater skal tas med eller ikke. Delresultatene skrives da ut under det samlede resultatet for helheten, med innrykk.
 • Karakterutsktrift med adresse - om studentens adresse skal tas med i rapportens heading. Kan brukes når rapporten skal sendes ut i brev med vinduskonvolutt.
 • EA-Merking for adresse - kan velges dersom karakterutskrift med adresse er valgt.

Språk kan velges som Automatisk, Bokmål, Nynorsk eller Engelsk. Hvis emnenavn på nynorsk eller engelsk ikke er registrert, benyttes emnenavnet på bokmål (bildet Emne samlebilde). Valget av språk må foretas før rapporten kjøres.

Merk:

 • Visning av studieprogramnavn gjøres kun dersom rapporten kjøres utdanningsplangruppert.
 • Dersom karakterskala både godtar A-F og bestått, og studenten har karakter bestått, skal karakterfordeling ikke vises.
 • Det er en fotnote for karakterfordeling, med henvisning til siste side.
 • Det finnes en kontroll av kunngjøringsdato. Resultat vil ikke komme på karakterutskrift dersom kunngjøringsdato er senere enn dagens dato.
 • Dersom det eksisterer klage på del, med J for sperr karakterutskrift, vil heller ikke helheten komme med på karakterutskriften.
 • Sortering av emner etter emnekategori og emner i emnesamling: Det er et krav om at alle emnene innenfor emnesamlingen har samme emnekategori.

Karakterfordeling for A-F-skalaen kan ikke velges bort.

URL til side med beskrivelse av karakterregler

Det er innført en ny modulegenskap under applikasjon FS, modul VURDERING: KARUTURL. Med denne kan institusjonene legge inn URL til side med beskrivelse av karakterregler. For studenter som får en karakterutskrift med side 2, beskrivelse av karakterskala, vil denne url'en vises etter beskrivelse av A-F-skala: "For andre karakterskalaer - se xxx". For studenter med kun karakterutskrift uten side 2 legges visningen av URL for karakterregel i footer: "For beskrivelse av karakterskalaer - se xxx".

Merk: I kodebildet Karakterregel må det settes inn en J i feltet Vis URL kar.utskr. Først når det legges inn J for denne vil studenter som har resultat på karakterutskrift som gjelder en slik karakterregel få frem URL'en på sin karakterutskrift..

FS600.002 Karakterutskrift, bestilling Studentweb

Karakterutskrifter bestilles ofte fra studentene, og Studentweb har mulighet til å ta imot slike bestillinger. Denne rapporten henter karakterutskriftbestillinger fra Studentweb.

FS600.002 Karakterutskrift, bestilling Studentweb (Vurdering/Rapporter/Karakterutskrift)

Du kan velge kjøre rapporten med

 • utplukk på enkeltsted
 • Hent aktive bestillinger
 • Hent alle bestillinger (også tidligere produsert)
 • Hent bestillinger produsert i periode

Knappen Lag karakterutskrift åpner rapporten FS600.001 Karakterutskrift og kjører denne med Studentweb-bestillingene som utplukk.

På Studentweb kan studentene legge inn en betingelse om at bestillingen ikke skal effektueres før sensuren i bestemte emner har falt. Studentene vil komme med i rapporten, med merknad om at sensuren i det bestemte emnet mangler. Det vil ikke bli produsert utskrift for disse studentene før sensuren er lagt inn i protokollen.

Sensurkravet kan slettes av saksbehandler med knappen Slett sensurkrav i rapporten.

Knappen Oppdater produsert oppretter merknad om at karakterutskrift er skrevet ut for utvalget i rapporten. Disse blir da sett på som ferdigbehandlet og vil ikke lenger komme med under aktive bestillinger neste gang rapporten kjøres.

I rapporten er det mulig å filtrere på transaksjons id, med knapper i rapporten.

FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

Denne fungerer på samme vis som i Studentweb. Den signerte karakterutskriften lagres i dokumentarkivet etter at signeringsprosessen er fullført, dette kan ta opptil to minutter. Dokumentet vil også være tilgjengelig for studenten på Studentweb.

Bestillingen gjøres for en enkeltstudent. Uttrekk av resultater er begrenset til følgende:

 • Alle resultater
 • Alle resultater - faggruppert
 • Resultater på PhD-nivå
 • Resultater for forkurs og videregående skole nivå
 • Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon
 • Resultater som inngår i utdanningsplan

Rapporten har to avkryssingsfelt for ulike valg av innhold på utskriften. Valgene må foretas før rapporten kjøres:

 • Ta med emner redusert til 0 vekt - om disse emnene også skal tas med i utskriften.
 • Ta med delresultater - om eventuelle delresultater skal tas med eller ikke. Delresultatene skrives da ut under det samlede resultatet for helheten, med innrykk

Her kan du lese mer om digital signatur.

 

Emneord: fs600.001, fs600.002, fs600.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. juli 2022 21:00