6.2. Regelverk ved opprettelse, endring og annullering av vurderingsmelding

Dette er dokumentasjon av det som er implementert av regler for opprettelse, endring og annullering av vurderingsmeldinger på StudentWeb. Det omhandler både endringer studenten selv gjør på StudentWeb og den automatiske oppmeldingen som gjøres ved bekreftelse av utdanningsplanen.

 

Ny vurderingsmelding fra dialogboksen

Vurderingsmeldingen på StudentWeb gjelder helheten, men finnes det deler blir studenten automatisk meldt til disse.

Knappen for vurderingsmelding er grået ut og oppmelding er ikke mulig når ingen av kontrollene for å få en meldingstekst for SM- og UR-kodene har slått til.

 

Når ny melding er opprettet på Studentweb og det trykkes på knappen for lagring, kontrolleres følgende:

1. Dersom det er obligatorisk aktivitet i emnet og studenten ikke har godkjent alle disse, undersøkes om studenten har en undervisningsmelding i FS for terminen vurderingsmeldingen gjelder i eller tidligere. Finnes ikke det, kommer meldingen ’Dette emnet har obligatorisk undervisning. Du kan ikke eksamensmelde deg til dette emnet før du er undervisningsmeldt.’ (tekst for koden SM_OBLUND)

2. Om studenten ikke har avlagt denne eksamenen allerede, dvs. om vurderingsenheten finnes i protokollen. Tekst for koden SM_FINNES_VURDPROT leveres i så fall.

3. Om noen av kontrollene som hindrer opprettelse av vurderingsmeldingen har slått til (Se avsnittene om dokumentasjon av hvorfor studentene ikke får meldt seg til vurdering (SM-koder)

 

Annullering av vurderingsmelding

Annullering / trekk av en melding betyr at meldingen slettes og overføres til tabellen VurdkombmeldLogg med feltene Vurdmeldstatkode = TRUKKET og Merknad = Slettet.

Annullering av melding til helheten vil også utløse annullering av tilhørende delmeldinger dersom disse ikke finnes i protokollen og heller ikke inngår i en annen vurderingsenhet som studenten er meldt til. Annullering medfører også at evt. forekomster i EksavviklingPerson, Ekstilpasning og Ekstilpasning_Utstyr slettes.

Meldingen annulleres ikke ved sletting av emnet fra planen, men meldinger annulleres ved flytting av emnet i dialogboksen dersom kravene for sletting er oppfylt.

Det er ikke mulig å trekke hvis minst en av disse gjelder:

 • Studieprogramkode er registrert på vurderingsmeldingen og dette studieprogrammet har N i feltet Status_avmeld_mulig
 • Meldingen er oppdatert med resultat, dvs. vurdresstatkode er blitt registrert
 • Trekkfristen på Vurderingsenheten er utgått
 • Trekkfristen er blank og vurderingsmelding gjelder tidligere termin enn registreringsterminen.
 • Planterminen for emnet er blitt endret i denne dialogboksen (når man er på Utd.plan2-siden)

 

Ved trykk på Slett-knappen vil annulleringen bli utført i FS hvis dette er oppfylt:

 • Emnet har J i feltet TermregMulig
 • Meldingen har N i feltet Status_Er_Kandidat

Eller

Meldingen har J i feltet Status_Er_Kandidat og trekkfristen er verken utgått eller blank.

Hvis studenten har fått mulighet til å melde seg til en vurderingsdel, så skal det også være mulig å annulere meldingen til den vurderingsdelen.

Studenten må få beskjed om årsaken dersom det ikke er mulig å annulere meldingen.

 

Endring av språk og eksamenssted på vurderingsmeldingen

Endring av eksamenssted skjer kun på meldingen for helheten, mens endring av språk gjøres på både helheten og eventuelle deler.

Menyen for Målform og feltet Eksamenssted er disablet og endring er ikke mulig hvis en av disse gjelder:

 • Studieprogramkode er registrert på vurderingsmeldingen og dette studieprogrammet har N i feltet Status_avmeld_mulig
 • Meldingen er oppdatert med resultat, dvs. vurdresstatkode er blitt registrert
 • Trekkfristen på Vurderingsenheten er utgått
 • Trekkfristen er blank og vurderingsmelding gjelder tidligere termin enn registreringsterminen.
 • Trekkfristen er blank og vurderingsmelding gjelder registreringsterminen og sem.reg.fristen har utgått
 • Planterminen for emnet er blitt endret i denne dialogboksen (når man er på Utd.plan2-siden)

Menyen for Målform vil også være disablet når emnet har feltet Status_eksmeldsprak <> J.

 

Ved trykk på Lagre-knappen etter endring kontrolleres følgende:

1. Dersom det er obligatorisk aktivitet i emnet og studenten ikke har godkjent alle disse, undersøkes om studenten har en undervisningsmelding i FS for terminen vurderingsmeldingen gjelder i eller tidligere. Finnes ikke det, kommer meldingen ’Dette emnet har obligatorisk undervisning. Du kan ikke eksamensmelde deg til dette emnet før du er undervisningsmeldt.’ (tekst for koden SM_OBLUND)

2. At vurderingsenheten er valgbar på grunnlag av studentens evt. tidligere resultater. Er den ikke det, kommer teksten for koden SM_VURD_IKKE_VALGBAR.

3. At oppmeldingsfristen til vurderingsenheten ikke er utgått. Tekst for SM_INGLOVTERM leveres da.

4. Om studenten ikke har avlagt denne eksamenen allerede, dvs. om vurderingsenheten finnes i protokollen. Tekst for koden SM_FINNES_VURDPROT leveres i så fall.

5. Om noen av kontrollene som hindrer opprettelse av vurderingsmeldingen har slått til (Se dokumentasjonen ’Situasjoner som kan gi meldingene om hvorfor studenten ikke kan vurderingsmelde seg’).

 

Flytting av vurderingsmeldingen

I nedtrekkslisten for å flytte meldingen står det ‘Vurderingstermin / Ordning’. Det betyr egentlig at man kan flytte meldingen til en ny vurderingskombinasjon og /eller til en ny vurderingstid (år eller tidkode). Ved en slik flytting slettes vurderingsmeldingen og en ny opprettes med ny vurderingstid og/eller ny vurderingskombinasjon.

Den gamle meldingen blir overført til tabellen VurdkombmeldLogg med Merknad = Slettet. Slettingen medfører også at tilhørende delmeldinger slettes dersom disse ikke finnes i protokollen og heller ikke inngår i en annen vurderingsenhet som studenten er meldt til. Evt. forekomster i EksavviklingPerson, Ekstilpasning, Ekstilpasning_Utstyr for den gamle meldingen slettes også.

Når den nye meldingen for helheten opprettes, genereres også nye nødvendige delmeldinger som inngår i den nye helheten. Den nye meldingen får ”N” i feltet status_er_kandidat og feltene TerminKode_Meld_Foretatt og Arstall_Meld_Foretatt blir satt til dagens registreringstermin.

Disse opplysningene blir overført fra den gamle meldingen til den nye:

SprakKode, EksamenStedkode, Oppgavetittel_Original, Oppgavetittel_Engelsk, Instrumentkode, ref_vitenarkiv.

Flytting av meldingen er ikke mulig dersom en av disse punktene gjelder :

 • Studieprogramkode er registrert på vurderingsmelding og dette studieprogrammet har N i feltet Status_avmeld_mulig
 • Meldingen er oppdatert med resultat, dvs. vurdresstatkode er blitt registrert
 • Trekkfristen på Vurderingsenheten er utgått
 • Trekkfristen er blank og vurderingsmelding gjelder tidligere termin enn registreringsterminen.
 • Trekkfristen er blank og vurderingsmelding gjelder registreringsterminen og sem.reg.fristen har utgått
 • Planterminen for emnet er blitt endret i denne dialogboksen (når man er på Utd.plan2-siden)

Ved trykk på Lagre-knappen etter endringen kontrolleres følgende:

For den gamle meldingen:
Om den har N i feltet Status_Er_Kandidat, eller har J i feltet Status_Er_Kandidat og trekkfristen til vurderingsenheten er verken utgått eller blank.

Er ikke dette oppfylt, slettes den ikke.

For den nye meldingen:

1. Dersom det er obligatorisk aktivitet i emnet og studenten ikke har godkjent alle disse, undersøkes om studenten har en undervisningsmelding i FS for terminen vurderingsmeldingen gjelder i eller tidligere. Finnes ikke det, kommer meldingen ’Dette emnet har obligatorisk undervisning. Du kan ikke eksamensmelde deg til dette emnet før du er undervisningsmeldt.’ (tekst for koden SM_OBLUND)

2. Om studenten ikke har avlagt denne eksamenen allerede, dvs. om vurderingsenheten finnes i protokollen. Tekst for koden SM_FINNES_VURDPROT leveres i så fall.

3. Om noen av kontrollene som hindrer opprettelse av vurderingsmeldingen har slått til (Se dokumentasjonen ’Situasjoner som kan gi meldingene om hvorfor studenten ikke kan vurderingsmelde seg’).

 

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 23. nov. 2017 10:15