6.1. Kontroller og feilmeldinger for undervisnings- og vurderingsmeldinger på Studentweb

Først dokumenteres hva som er årsakene til at en student ikke får meldt seg til undervisning eller vurdering. Dvs. grunnen til at knappene er grået ut og feilmeldingene kommer. Hver enkelt feilmelding beskrives med kode og tekst (fra Apptekst) sammen med en oversikt over situasjonene som gir akkurat denne meldingen.

Selv om programmet finner ut at studenten skal ha en feilmelding, så er det allikevel ikke sikkert at meldingen vises. Det kan komme av at programmet har funnet ut at det er flere årsaker til at studenten ikke får meldt seg. Programmet foretar da en prioritering blant feilmeldingene. Det er forsøkt foreslått en ny prioritering av meldingene.

I en del av forklaringene brukes begrepene ’Gjentakskontroll’, ’Emnesperre for studenten’, ’Godkjent mht obligatoriske aktiviteter for et emne’, ’Oppfyller forkunnskapskrav’, ’Valgbar vurderingsenhet’, ’Emnerettskontrollen’/’Studierett på emnet’, og ’GSK’. Programmene for StudentWeb bruker ofte standard kontrollprogrammer i FS til å undersøke slikt for en student. Dette skulle være kjente kontroller siden de gjøres mange steder i FS og forklaringene av dem gjentas ikke her.

 

Årsaker til at studenter ikke kan melde seg til undervisning

Dette er altså feilmeldinger som kommer frem ved forsøk på å melde seg til undervisnings- og Knappen for undervisningsmelding vil i de fleste av disse tilfellene være grået ut. Unntakene er kommentert nedenfor. Tekstene for hver av kodene nedenfor er hentet fra Kodebasen bortsett fra SM_FKRAV_120_UND som er hentet fra UiO sin prodbase.

 

SM_EMNESPERRE_UND
Det er sperret mot oppmelding pga bestått resultat i emnet.

Årsak: Det finnes en protokollføring med status_Gyldig = J for en vurderingskombinasjon med ordning (dvs. en helhet) på et emne som sperrer for dette emnet (registrert i tabellen og flippen Emnesperre)

 

SM_FKRAVMELD_UND
Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført.

Årsake er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = N
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer ut ifra dagens dato (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene.

Det skal være mulig å melde seg til undervisning i disse tilfellene.

 

SM_FKRAV_120_UND
Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har forkunnskapskrav som det ikke er registrert at du har gjennomført. Dersom du etter ev. sensur forrige semester har 120 køstudiepoeng, vil du bli vurdert i opptaket dersom det er ledig plass etter at alle med forkunnskapskravene er tatt opp.

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = J og feltet Status_120Spregel = J.
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer ut ifra dagens dato (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene, men studenten har minst 120 køpoeng.

Det skal være mulig å melde seg til undervisning i disse tilfellene. Kun UiO benytter denne koden.

 

SM_FKRAV_UND
Emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Du kan ikke melde deg til dette emnet.

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = J
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer ut ifra dagens dato (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene.

For UiO gjelder det også at meldingen allikevel ikke kommer dersom kravene for å få meldingen om 120sp-regel er oppfylt.

 

SM_IKKEAKTIVEMNE
Dette emnet er utgått.

Årsak: Både Siste-Termin for undervisning og Siste-Termin for eksamen er utgått, dvs. er tidligere enn registreringsterminen.

 

SM_IKTERMREGMULIG
Du kan dessverre ikke melde deg til dette emnet via denne nett-tjenesten. Henvend deg til ditt fagmiljø/fakultet hvis du har spørsmål om dette.

Årsak: I emnet er feltet Status_termregmulig = N og ingen andre feil er funnet.

 

SM_INGLOVTERM_UND
Ingen gyldige undervisningsterminer.

 

Årsak:


1. Undervisningsenhet for registreringsterminen og fremtidige terminer er ikke opprettet i dette emnet.

Eller

2. Undervisningsenhet er opprettet for registreringsterminen eller fremtidige terminer, men ingen av dem oppfyller en eller flere av disse dato-kontrollene:

 •  
 • Dagens dato er innenfor Oppmeldingsperioden (Dato_Oppmeldingstart dato_Oppmeldingfrist)
 • Dagens dato er innenfor Etterpåmeldingsperioden (Dato_Ettermeldstart - Dato_Ettermeldfrist)
 • Oppmeldingsfristen er gått ut og etterpåmeldingsfristen er ikke gått ut og startdatoen for etteranmelding er blank.
 • Oppmeldingsfristen er gått ut og startdatoen for etteranmelding er før eller lik dagens dato og etterpåmeldingsfristen er blank.

 

Legg merke til at dersom Oppmeldingsdatoene er blanke, så bruker denne kontrollen fra- og til-dato for Semesterregistrering som Dato_Oppmeldingstart og Dato_Oppmeldingfrist.

Denne meldingen kommer ikke dersom kriteriene for SM_UNDMELD_START er oppfylt.

 

SM_UNDMELD_START
Påmelding til undervisning i emnet starter (# dato ).

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • Det er ingen lovlige undervisningsterminer for dette emnet (se forklaring av det ovenfor)
 • Det er opprettet undervisningsenhet for dette emnet i registreringsterminen eller i en fremtidig termin.
 • Startdato for oppmelding i undervisningsenheten(e) er imidlertid fremover i tid.

 

SM_NGANGER_UND
Du har allerede brukt (#1) tellende vurderingsforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg på nytt. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette.

Årsak: Standard gjentakskontroll for undervisning i FS gjøres og den sier at det ikke er flere forsøk igjen.

 

SM_NGANGER_VURDUND
Du har allerede brukt (#1) tellende vurderingsforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg på nytt. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette.

Årsak: Standard gjentakskontroll for vurdering i FS gjøres og den sier at det ikke er flere forsøk igjen.

Denne meldingen kommer ikke dersom kriteriene for å få SM_NGANGER_UND er oppfylt.

 

SM_PAMLD_MANUELL
Påmelding til undervisning og eksamen for dette emnet gjøres ved henvendelse til instituttet.

Det er to situasjoner som kan gi denne:

1. Undervisningsenhet er opprettet og oppmeldingsfristen er ikke utgått, men i emnebildet er feltet Påmeldingstype = MANUELL.

2. Undervisningsenhet er opprettet og oppmeldingsfristen er ikke oppgitt eller har gått ut, og i emnebildet er feltet Etteranmeldingstype = MANUELL.

 

SM_PLANOPPTAK_UND
Du må være tatt opp til emnet før du kan melde deg til undervisning

Årsak: Emnet ligger i minst en av studentens utdanningsplaner med feltet Status_Opptatt lik N eller blank.

Emneprioritering, se sws.
Det er ingen krav til den utdanningsplanen emnet kan ligge i.

 

SM_IKKESTUDIERETT
I følge databasen har du ikke studierett til emnet

Meldingen kommer ikke dersom programmet finner at en av kodene SM_FKRAV_UND, SM_NGANGER_UND eller SM_NGANGER_VURDUND må gis studenten.

Meldingen vises når en av disse 2 tilfellene inntreffer:

 1. Emnet har feltet Status_emneadgang = N,
  Og
  Emnerettskontrollen finner at studenten ikke har studierett på emnet,
  Og
  Studenten har ikke lagt emnet i planen på Studentweb (Utd.plansiden).
 2. Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har ikke GSK,
  Og
  Emnerettskontrollen finner at studenten ikke har studierett på emnet,
  Og
  Studenten har ikke lagt emnet i planen på Studentweb (Utd.plansiden).

 

Årsaker til studenter ikke kan melde seg til vurdering

Dette er altså feilmeldinger som kommer frem i når studenten prøver å melde seg til vurdering. Knappen for vurderingsmelding vil i de fleste av disse tilfellene være grået ut. Unntakene er kommentert nedenfor. Tekstene for hver av kodene nedenfor er hentet fra Kodebasen bortsett fra SM_FKRAV_120_VURD som er hentet fra UiO sin prodbase.

 

SM_EMNESPERRE_VURD
Det er sperret mot oppmelding pga bestått resultat i emne (#1)

Årsak: Det finnes en protokollføring med status_Gyldig = J for en vurderingskombinasjon med ordning (dvs. en helhet) på et emne som sperrer for dette emnet (registrert i tabellen og flippen Emnesperre)

 

SM_FKRAV_120_VURD

Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført.

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = J og feltet Status_120Spregel = J.
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene, men studenten har minst 120 køpoeng.

Det skal være mulig å melde seg til undervisning i disse tilfellene. Kun UiO benytter denne koden.

 

SM _FKRAV_MELD_VURD
Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført.

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = N
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene.

Det skal være mulig å melde seg til undervisning i disse tilfellene.

 

SM_FKRAV_VURD
Emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Du kan ikke melde deg til dette emnet.

Årsaken er at alle disse 3 punktene gjelder:

 • I emnet er feltet Status_Kontroll_Fkrav = J
 • Emnet er registrert i bildet Forkunnskapskrav med gyldige fra- og til-datoer (blank er gyldig).
 • Kontrollen finner at studenten ikke oppfyller alle forkunnskapskravene.

For UiO må det legges til at meldingen allikevel ikke kommer dersom emnet har krav om 120sp-regel og studenten har oppfylt dette.

 

SM_IKKEAKTIVEMNE
Dette emnet er utgått

Årsak: Både Siste-Termin for undervisning og Siste-Termin for eksamen er utgått, dvs. er tidligere enn registreringsterminen.

 

SM_IKTERMREGMULIG
Du kan dessverre ikke melde deg til dette emnet via denne nett-tjenesten. Henvend deg til ditt fagmiljø/fakultet hvis du har spørsmål om dette.

Årsak: I emnet er feltet Status_termregmulig = N og ingen andre feil er funnet.

 

SM_INGLOVTERM_VURD
Det er ikke mulig å melde seg til vurdering nå.

Forklaring:

Dette betyr egentlig at det for studenten i dette emnet ikke finnes noen lovlige Vurderingsenheter som har vurdering fremover i tid.

Det er kun enheter for vurderingskombinasjoner med en vurderingsordning som undersøkes, dvs. helheter.

Det blir ingen gyldige vurderingsenheter dersom det ikke er opprettet noen vurderingsenhet som tilfredsstiller alle disse kravene til vurderingstid og trekk- og oppmeldingsdatoer:

 • Startdato for oppmelding er enten blank eller mindre eller lik dagens dato
 • Trekkfristen er enten blank eller er ikke utgått
 • Oppmeldingsfristen er ikke utgått.

 

Eller

Vurderingstiden gjelder registreringsterminen (det StudentWeb er satt opp til) eller terminer fremover i tid, og Oppmeldingsfristen er blank, men Semesterregistrering er opprettet med en sem.reg.frist som ikke er utgått.

 

Selv om det finnes en eller flere enheter med godkjente datoer og vurderingstid, er det ikke sikkert studenten kan melde seg til vurdering i dem og få dem med i nedtrekkslisten over Termin/Ordning.

Årsaker til at en enhet allikevel ikke kommer i nedtrekkslisten kan være en eller flere av disse situasjonene:

 • Studenten har allerede avlagt eksamen i denne vurderingsenheten. (Ligger i protokollen)
 • Studenten har søkt om ekstra vurderingsforsøk i emnet, men det er ikke registrert et godkjent vedtak for den terminen vurderingsenheten gjelder.
 • Emnet har Status_krav_undopptak_alltid = J og studenten har ikke en undervisningsmelding med Tilbudstatkode lik I/S i undervisningens starttermin, som beregnes ut ifra vurderingsenhetens vurderingstermin.
 • Enhetens Vurdstatuskode har ikke J i feltet Status_Studweb, dvs. studenter kan ikke melde seg til denne vurderingsstatusen via studentweb.
 • Enheten er ikke valgbar på grunnlag av studentens evt. tidligere resultater.

 

SM_KRAV_UNDOPP_VURD
Du må være tatt opp til undervisning for å melde deg til vurdering.

Det er 4 ulike situasjoner som kan gi denne meldingen:

1. Emnets Påmeldingstype er SØKNAD og man er i oppmeldingsperioden, eller Etteranmeldingstype er SØKNAD og man er i etteranmeldingsperioden.

 • Det er obligatorisk aktivitet i emnet og studenten har ikke godkjent alle disse
 • Studentens siste (evt. den eneste) undervisningsmelding i emnet har ikke Tilbudstatus = I eller S

 

2. Studenten har ingen undervisningsmelding i emnet med Tilbudstatus = I eller S, uansett termin

 • Emnet har feltet Status_krav_undopptak_forste = J
 • Emnet har feltet Status_krav_undopptak_alltid = N
 • Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har GSK.

Eller

Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har ikke GSK, men har studierett på emnet.

Eller

Emnet har feltet Status_emneadgang = N og studenten har ikke studierett på emnet

 

3. Studenten har ingen undervisningsmelding i emnet med Tilbudstatus = I eller S verken for registreringsterminen (det StudentWeb er satt opp til) eller fremtidige terminer

 • Emnet har feltet Status_krav_undopptak_alltid = J
 • Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har GSK.

Eller

Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har ikke GSK, men har studierett på emnet.

Eller

Emnet har feltet Status_emneadgang = N og studenten har ikke studierett på emnet

 

4. Studenten har ingen undervisningsmelding i emnet med Tilbudstatus = I eller S, uansett termin

 • Studenten har ikke studierett på emnet
 • Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har GSK
 • Emnet ligger ikke i studentens plan på StudentWeb med gyldige studierettsdatoer for et studieprogram som er aktivt.


Med gyldige studierettsdatoer menes at feltene Dato_studierett_gyldig_til og Dato_studierett_tildelt enten ligger innenfor fra- og til-dato for registreringsterminen (det StudentWeb er satt opp til), eller at Dato_gyldig_til er blank.
Med aktivt studieprogram menes at Status_aktiv_student = J for Studentstatuskoden eller at Dato_Studierett_Gyldig_Til er blank i for StudieProgramStudenten.

 

NB Selv om noen av disse 4 situasjonene skulle inntreffe, vil allikevel ikke meldingen vises til studenten dersom programmet finner at meldingen til en av kodene SM_FKRAV_VURD og SM_NGANGER_VURD skal vises.

 

SM_NGANGER_VURD
Du har allerede brukt (#) tellende eksamensforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg til denne eksamenen. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette.

Årsak: Standard gjentakskontroll for vurdering i FS gjøres og den sier at det ikke er flere forsøk igjen.

 

SM_PLANOPPTAK_VURD
Du må være tatt opp til emnet før du kan melde deg til eksamen.

Årsak: Emnet ligger i minst en av studentens utdanningsplaner med feltet Status_Opptatt lik N eller blank.
Bare emneprioriteringsemner

 

SM_UNDERVISEMNE
Du kan ikke vurderingsmelde deg til et undervisningsemne.

Årsak: I emnebildet er feltet Emnetypekode = UNDERVISN

 

SM_IKKESTUDIERETT
I følge databasen har du ikke studierett til emnet.

Denne meldingen kan kun komme dersom:

- emnet ikke er åpnet for privatisteksamen (feltet Status_PrivEksmeld = N i emnet)

- Og emnerettskontrollen finner at studenten ikke har studierett på emnet.

- Og studenten ikke har emnet i utdanningsplanen.

For at meldingen skal vises, må i tillegg en av disse 2 situasjonene være tilfelle:

1. Emnet har feltet Status_emneadgang = N
eller

2. Emnet har feltet Status_emneadgang = J og studenten har ikke GSK.

Men meldingen kommer allikevel ikke i dette tilfellet dersom programmet finner at en av kodene SM_FKRAV_VURD eller SM_NGANGER_VURD må gis studenten.

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 23. nov. 2017 10:14