Betaling

Betalingsmodulen i FS benyttes for innkreving og administrering av studentavgifter. I dette inngår semesteravgift til samskipnad og andre avgifter som institusjonen krever inn som kursavgifter, privatistgebyrer, kopieringsavgifter osv.

Betalingsmodulen inneholder funksjonalitet for behandling av fakturatyper, avgiftstyper og reskontro. Videre finnes det rutiner for generering av avgifter, utskrift av faktura, innlasting av OCR-transaksjoner. Grensesnitt mot økonomisystem er laget for hovedboktransaksjoner. Dette gjelder Agresso, SAP, VISMA, UNI og Oracle Financials (OF).

Reskontroen i betalingsmodulen er delt i faktura og fakturadetalj. Med fakturadetalj menes alle kontobevegelser for en faktura, dvs. krav, innbetaling, purring, frafall, avskriving.

Informasjon fra reskontroen presenteres også i Studentweb. Dette gjelder informasjon om alle fakturaer som gjelder for inneværende semester. Via Studentweb kan også studenten selv generere faktura for betaling av semesteravgift. For mer informasjon om dette, se brukerdokumentasjonen

1. Bakgrunnsdata

Før en kan ta betalingsmodulen i bruk er det, som for andre moduler, en del grunnlagsdata som må på plass. Dette dreier seg om kodeverdier som benyttes i modulen samt vedlikehold av fakturatyper og fakturadetaljtyper (avgiftstyper).

1. FSsystem.exe

2. Firma

3. Kontoplan

4. Fakturastatus

5. Fakturatype

6. Fakturadetaljstatus

7. Fakturadetaljtype

8. Fakturadetaljtype - konteringsopplysninger

2. Fakturareskontro

1. Fakturareskontro - øvre del

2. Fakturareskontro - nedre del

3. Fakturareskontro - kontering

4. Fakturareskontro - Kontering summer

5. Fakturareskontro - Kontering summer person

6. Endringer i fakturareskontro

7. Manuell registrering av innbetaling

8. Manuell registrering av frafall

9. Sletting av frafall

10. Flytt innbetaling

11. Manuell registrering av krav

12. Manuell registrering av refusjon

13. Fakturalogg

14. Fakturareskontrodetalj

15. Generering av fakturareskontro (FS207.001 Fakturaoppretting)

16. Hvordan virker rutinen FS207.001 Fakturaoppretting

17. FS207.002 Oppretting av fakturagrunnlag (WSOC)

3. Utskrift av faktura

1. Skrive ut faktura med giro (FS205.001 Faktura)

2. Purring

3. Logg av fakturakjøring

4. KID-kode og OCR-B font

4. Innlasting av betalingstransaksjoner

1. Hvordan laste inn transaksjonsfiler fra bank (FS206.001 Innlasting av bet.transaksjoner)

2. Behandling av transaksjon

3. Fjerne transaksjoner fra tabellen

4. Ubehandlede transaksjoner

5. FS206.002 Innlasting av transaksjoner fra reskontro (WSOC)

5. Rapporter og rutiner

1. Rapporten FS205.002 Reskontro

2. Rapporten FS205.005 Reskontro - internkontroll

3. Rapporten FS206.004 Fakturatype beskrivelse

4. Rapporten FS206.005 Fakturadetaljtyper for kull

5. Rutinen FS206.003 Frafall av krav

6. Økonomisystem

1. Oversikt over innbetalinger fordelt på dato (FS205.004 Reskontro-datofordeling)

2. Rapporten FS205.007 Avstemmingsrapport - bankkonto

3. Rapporten FS205.009 Kontering med personinformasjon

4. Rapport FS205.010 Saldoliste

5. FS205.011 Kontering

6. Hovedbokføring (FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystem)

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 22:54