01 Resultat- og studiepoengstatistikk

Vurderingsmodulen i FS inneholder en rekke rapporter som gir statistisk oversikt over og måling av vurderingdata, med bl.a. produksjon av resultater og studiepoeng. Statistikkene er relativt enkle og er laget for at en del viktig data skal være lett tilgjengelig gjennom FS. Mer avanserte statistikkløsninger tilbys gjennom STAR - datavarehus med studentdata.

Rapporter

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

Rapporten viser karakterfordeling for alle kandidatene som fikk sensur til en oppgitt vurdering, pluss tall for dem som ikke oppnådde noe resultat fordi de ikke møtte fram, hadde sykdomsforfall, trakk seg før eksamen m.v.

Rapporten kan bestilles for en enkelt vurdering eller for et emne over en lengre vurderingsperiode. Rapporten kan også bestilles for emnesamling og periode.

Data hentes enten fra kandidat- eller protokollområdet.

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

Det er valgbart om rapporten skal inkludere delresultater eller obligatoriske aktiviteter.

Vis-filtre

Kvinner/menn, resultatstatus-tall, tellende forsøk og emnekode oppslag kan skrus av eller på. Det er også mulig å hake av for om signaturlinje skal tas med.

Gruppering

Rapporten kan grupperes etter:

  • Ingen gruppering
  • Klasse
  • Utdanningsplan
  • Vurderingskombinasjon
  • Vurderingskombinasjon og klasse
  • Vurderingskombinasjon og utdanningsplan

Hvis det ikke foretas noe valg kjøres rapporten uten gruppering.

Engelsk variant samt overføring til Studentweb

Rapporten kan kjøres i engelsk utgave, og dataene kan overføres til Studentweb ((Denne overføringen gjøres både for Studentweb2 og Studentweb3). Dette må velges før rapporten kjøres.

Utskriften fra rapporten består av 3 deler

1) I første del gis hovedtall for hvor mange kandidater som var oppmeldt (dvs. ble opprettet som kandidater), hvor mange som møtte fram, som besto og som strøk til vurdering. Så vises gjennomsnittskarakteren for de som besto, og deretter hvor mange som ikke oppnådde noe resultat fordi de enten ikke møtte fram, hadde (dokumentert) sykdomsforfall, eller trakk seg før eller under eksamen.

2) I den andre delen presenteres en detaljert karakterfordeling over alle som har bestått vurdering. Her vises hele karakterskalaen, inklusive verdier som ingen kandidater faktisk oppnådde.

3) I tredje del vises de samme fordelingene som i andre del, i form av et søylediagram, og med to søyler for hver verdi, henholdsvis for alle kandidater med den aktuelle verdien og for kvinner.

FS581.001 Enkel karakterstatistikk

Rapporten kjøres for alle vurderinger som hører til en vurderingsansvarlig enhet for et gitt år-semester, under ett.

Rapporten bestilles for et sted og for en vurderingstermin, evt. også for et studienivå-intervall. Den kan bare kjøres ut fra protokollområdet.

FS581.001 Enkel karakterstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

For hvert emne skriver den ut antall oppmeldte (som ble opprettet som kandidat), antall som møtte fram, som besto og som strøk til vurdering. Kvinneandeler tas med dersom dette er krysset av for i bestillingen. Kandidater som trakk seg i eksamenslokalet (resultatstatus A) regnes her som møtt fram og som strøket. For de som besto eksamen regner rapporten ut gjennomsnittskarakteren, men gir ingen ytterligere informasjon om hvordan fordelingen er. Antall og snittkarakter for kvinner blir angitt i parentes.

Det er mulig å avgrense statstikken til kun å gjelde oppgaveemner, eller eksamener med flere enn ett oppgitt antall fremmøtte studenter.

FS581.002 Studiepoengfordeling pr. emne - nivåfordelt

Dette er en av to rapporter som tar for seg studiepoengsfordeling og -produksjon.

Rapporten bestilles for sted og eksamenstermin. Gjentatt vurdering kan inkluderes eller utelukkes. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister eller kun privatister.

FS581.002 Studiepoengfordeling pr. emne nivåfordelt (Vurdering/Rapporter/Statistikk - eksport)

Den skriver ut en rad for hver eksamen, med tall for kandidater, eventuelt kvinneandel, møtt, bestått og det samme for studiepoengsproduksjonen. Rapporten er sortert etter emnets studienivå.

FS581.003 Studiepoengproduksjon - sted / terminfordel

Rapporten kan bestilles med følgende utplukk: For et sted og en eksamensperiode med eventuelt studienivå, for fag og periode eller for utdanningsplan (Studieprogram + ev. starttermin).

FS581.003 Studiepoengproduksjon for sted-terminfordelt (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

Gjentatt vurdering kan inkluderes eller utelukkes, og resultatene kan grupperes på ulike nivåer, bl.a. hele institusjonen samlet, et fakultet (avdeling), studieprogram, kull eller klasse. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister eller kun privatister.

Rapporten skriver ut studiepoengsproduksjonen, antall kandidater og studiepoeng pr. student. Kvinneandeler tas med dersom dette er bestilt før rapportkjøring. Rapporten inneholder også en grafisk fremstilling av studiepoengsproduksjonen.

FS582.001 Karakterstatistikk

Rapporten kjøres for alle vurderinger som hører til et vurderingsansvarlig sted for et gitt år-termin. Denne gir tilsvarende opplysningersom FS581.001 Enkel karakterstatistikk, men uten tall for kvinner. I tillegg gir den en viss informasjon om fordelingen av beståttkarakterer, og nøkkeltall for de tre foregående år for samme emne.

Rapporten bestilles for Sted, og kan bare kjøres fra protokollområdet. Tallene kan inneholde kun helheter, delresultater eller emnesamlinger.

FS582.001 Karakterstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)

For hvert vurderingsemne skriver den ut antall oppmeldte (som ble opprettet som kandidat), antall som møtte fram og antall som strøk og strykprosent til eksamen. (Antall som besto er differansen mellom de to siste tallene). Kandidater som trakk seg i eksamenslokalet (resultatstatus A) regnes også her som møtt fram og som strøket.

For beståttkandidater regner rapporten ut gjennomsnittskarakteren og standardavvik for karakterene. Standardavviket er et mål for hvor stor spredningen - avviket fra gjennomsnittet - i en fordeling er. Statistisk formulert er standardavvik lik kvadratroten av gjennomsnittet av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet.

Rapporten gir nøkkeltall for hvordan resultatfordelingen var foregående år for samme emne og termin. I feltet Antall tidligere år så velges det hvor mange år som skal telles med. For disse vurderingene viser den totalt antall møtt, strykprosent og gjennomsnittskarakter. De tilsvarende tallene for den nåværende vurdering kan så sammenlignes med disse, og det gis en viss indikasjon på hvordan utviklingen er for det aktuelle emnet.

Det kan velges som karakteren F skal inngå i karakterfordelingen/snittberegningen.

FS583.001 Fagprofil for vurderingsmeldte

Rapporten viser alle meldte til et emne og deres snitt fra videregående skole, samt karakterer i realfag.

Rapporten bestilles for en vurderingsenhet.

FS583.001 Fagprofil for eksamensmeldte (Vurdering/Rapporter/Statistikk-eksport)
Emneord: fs580.001, fs581.001, fs581.002, fs581.003, fs582.001, fs583.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 15. juli 2022 21:31