5.2. Undervisnings- og vurderingsmeldinger

Tester for oppmelding til undervisning

Om det eksisterer undervisningsenheter som studenten kan melde seg til. Da må dagens dato være innenfor undervisningsenhetens periode for påmelding eller etteranmelding. Dersom startdato for påmelding ikke er angitt, benyttes startdato for semesterregistrering for samme termin som undervisningsenheten. Dersom påmeldingsfrist ikke er angitt, benyttes fristdato for semesterregistrering for samme termin som undervisningsenheten.

Kontroll av studentens studierett. Kun studenter med studierett på et studieprogram som omfatter emnet, kan melde seg til emnet. Dersom studenten har gitt emne i sin utdanningsplan, så får studenten lov til å melde seg til undervisning til tross for manglede studierett.

Dersom emnet er i påmeldingsfase, og har påmeldingstype MANUELL eller er i etteranmeldingsfase, og har etteranmeldingstype MANUELL, så gis det melding om at påmelding til undervisning skjer manuelt ved aktuelt institutt/avdeling. Dersom emnet i tillegg har obligatoriske aktiviteter, så må også vurderingsoppmelding skje manuelt.

Dersom emnet er i påmeldingsfase, og har påmeldingstype DIREKTE eller er i etteranmeldingsfase, og har etteranmeldingstype DIREKTE, så må emnet ha ledig kapasitet for at studenten skal kunne melde seg til undervisning.

Dersom undervisningsenheten er markert åpen, så skal det alltid gis tilbud for DIREKTE påmelding/etteranmelding.

Kriterier for oppmelding til vurdering

Om det eksisterer en vurderingsenhet med Meld via StudentWeb=J som studenten kan melde seg til. Da må dagens dato være innenfor oppmeldingsfristen for gitt vurdering.

Dersom studenten får lov til å melde seg til emnet, og det er mulig å melde seg til minst en vurdering eller en undervisningsenhet, så vil dette emnet komme i emnelisten for studenten, og oppdateringsdialogen for emnet aktiveres.

Dersom studenten ikke får lov til å melde seg til vurdering eller undervisning, vises det en tekst om dette (for eksempel Privatist).

Når studenten melder seg til undervisning i emner med undervisningsopptak, så registreres ikke vurderingsmelding ved påmelding til undervisning. Vurderingsmelding skal genereres når undervisningsopptaket er foretatt – der det ikke er krav om ja-svar. Ellers skal vurderingsmeldingene være på plass når studenten takker ja til plass.

Ved trekk fra enten vurdering eller undervisning, gis det spørsmål om også den andre meldingen skal trekkes.

Emner med emnetype UNDERVISN gir kun adgang til oppmelding til undervisning – ikke vurdering. En kan melde seg til undervisning etter semesterregistreringsfristen, dersom det er utvidete frister på undervisningsenheten.

Undervisningsmelding

Dersom studenten ikke har anledning til å melde seg til undervisning, kommer det en tekst som viser årsaken til dette (manglende studierett, privatist, ingen undervisningsenheter å melde seg til pr nå osv).

Kriterier for å kunne melde seg til undervisning er følgende:

 • Student har studierett på program som omfatter emnet – eller har emnet i sin utdanningsplan
 • Dagens dato er innenfor påmeldings- eller etteranmeldingsperiode, og type påmelding er forskjellig fra MANUELL.

Dersom emnet har flerterminundervisning, kommer det frem et påmeldingsvalg pr lovlig terminnr. Dette forutsetter at det eksisterer undervisningsenheter for det enkelte terminnr som er det anledning å melde seg på. År-termin for evt ulike terminnr må da være forskjellige (dersom eksempelvis termin 1 og 2 begge er 2016-HØST og ikke flere undervisningsenheter eksisterer, så kommer kun et valg frem).

Privatister skal ikke kunne melde seg til undervisning.

Dersom det står N i ett av feltene «Krev undopptak første» eller «Krev undopptak alltid», så skal studenten kunne melde seg til vurdering uten å melde seg til undervisning.

Merknader i feltet Merknad – Studentweb i bildet Undervisningsenhet vises i Undervisnings- og vurderingsmeldingsdialogen.

Dersom det finnes partier, så vil det være link til info om partiene i Undervisnings- og vurderingsmeldingsdialogen.

Påmeldingstype SØKNAD

Dersom type påmelding er SØKNAD, og det eksisterer undervisningsaktiviteter som studenten kan melde seg på, skal det legges inn prioriterte valg mellom inntil 3 alternative partier. Det er mulig å angi i FS hvor mange partier som skal prioriteres.

Det blir angitt med tekst at studenten har søkt opptak til undervisning og at tilbud gis på senere tidspunkt. Når tilbud foreligger må studenten takke ja til undervisningstilbudet. Ja-svar er kun nødvendig dersom det i Emne samlebilde er krysset av for Påkrevd Ja-svar. Når studenten har fått tilbud, angis dette med tekst i dialogen, og kun partiet studenten er tatt opp til vises.

NB! Når student melder seg på emner av type SØKNAD, så opprettes det ikke vurderingsmelding automatisk.

Dersom emnet har N i begge feltene Krev undopptak første eller Krev undopptak alltid:

 • Får studenten anledning til å melde seg til kun vurdering
 • Får studenten lov til å søke på undervisning og melde seg til vurdering
 • Blir studenten automatisk vurderingsmeldt til emner med ett eller ingen partier når planen blir bekreftet.

Dersom emnet har påmeldingstype SØKNAD og det står J i ett av feltene Krev undopptak første eller Krev undopptak alltid, så får studenten melde seg til vurdering hvis:

 • Studenten har resultat i emnet fra tidligere
 • studenten har innvilget opptak til undervisningen (tilbudsstatus I satt på undervisningsmeldingen).

 

Reserverte partier – kun for SØKNAD

Partier som er markert med kryss for «Kun høy søkning», vises med en parentes. Dersom studenten er meldt til parti med kryss for «Kun høy søkning», så gis det beskjed om at partiet kun åpnes dersom det er tilstrekkelig søkning til emnet. Student må prioritere minst et parti uten kryss for «Kun høy søkning».

Studenter som ikke blir tatt opp til emnet, kan settes på venteliste. Studenten får da beskjed om venteliste (i stedet for Søkt eller Innvilget) og ventelistenr i StudentWeb.

 

Påmeldingstype DIREKTE

Dersom påmeldingstype har verdi DIREKTE, og har undervisningsaktiviteter, så skal det kun angis et parti pr type partier. Studenten får da velge blant partier med samme disiplin og form med ledig kapasitet.

Ved påmelding til parti vises det frem informasjon om det enkelte parti. Praksis, der stedsnavn, adresse, veileder etc vises frem. Ideelt sett hadde dette vært informasjon som vises i selve nedtrekkslisten, men plassen er begrenset.

Følgende informasjon vises for et parti: Kontaktperson, adresse.

Partier med kryss for ’Kun høy søkning’ vil ikke være valgbart.

Undervisningsmelding oppdateres med tilbud og ja-svar i en operasjon.

Hvis noen partier er fulle, men det finnes andre som er ledige som studenten kan melde seg opp til, så er de fulle partiene grået ut i nedtrekksmenyen. Hvis alle partiene er fulle, får studenten ikke lov til å melde seg.

 

Følgende undervisningsmeldinger vises:

 • Alle VÅR-meldinger til og med 31. august.
 • Alle HØST-meldinger til og med 31. januar påfølgende år.
 • Samt alle meldinger i fremtiden.

Undervisningsmeldinger fra forrige semester vises ikke dersom det er registrert et resultat på emne. Det må være registrert resultat på helheten for at meldingen ikke skal vises frem.

 

Vurderingsmelding

For vurderingsmelding angis følgende informasjon:

Vurderingstidspunkt; år-termin-vurdstatus (ORD/KONT/UTS). I Studentweb presenteres alle med termin som tidspunkt. Dersom student har resultat i vurderingsprotokollen for en gitt vurdering, så kan ikke denne velges på nytt av studenten.

Angående vurdstatus (ORD/KONT/UTS/<evt lokale koder>):
I kodebildet Vurderingsstatus kan du angi om studenter skal kunne melde seg på vurderinger med gitt statusverdi via Studentweb. Videre er det mulig å angi hvilken gruppe studenter som skal kunne melde seg (alle, stryk, legeattest eller møtt siste ord eksamen, stryk, legeattest eller møtt som siste resultat – kombinasjoner av disse kan velges).

Siste ORD eksamen defineres i Studentweb som den siste vurderingsenheten med vurderingsstatus ORD som har resultater knyttet til seg, enten i protokoll, eller på meldinger.

Ved visning av vurderingsstatus vises hele teksten (ikke kode).

Målform/Språk:
Feltet er åpent for endringer dersom det på emne er krysset av for Vurd.meld språk StudWeb. Pr derfault kan BOKMÅL og NYNORSK velges. Dersom BOKMÅL og/eller nynorsk er oppgitt i bildet Emne samlebilde, underbilde Språk, uten kryss for Aktiv, så kan ikke studenten velge dette/disse. Her er det også mulig å angi flere språk som studenten skal få lov til å velge blant.

Vurderingsordning:
Dersom det på vurderingskombinasjonen er satt J i feltet Meld via Studentweb, så kan studenten velge denne blant aktive vurderingsordninger for emnet. Den vurderingsordning som er satt default, velges automatisk ved nyregistrering av melding. Dersom det ikke er satt J i feltet Meld via Studentweb får ikke studenten anledning til å velge vurderingsordning (default eksordning kommer frem dersom en vurderingsordning er satt default).

Eksamensinstitusjon:
Valg mellom lovlige verdier angitt i bildet Vurderingsenhet samlebilde – underbilde «Eks.sted ansv». Minst ett sted må være angitt for at valget skal komme frem.

Oppgavetittel:
Studenten kan oppdatere oppgavetittel for oppgaveemner. Dersom det står J i feltet Oppdater tittel i Studentweb på vurderingskombinasjonen og frist for å oppdatere tittel fra vurderingsenheten ikke har gått ut, så kan studenten legge inn/endre tittel.

Endring av meldinger

Meldinger som allerede er registrert kan endres. Knappen «Rediger» vises ved siden av den meldingen hvor det er mulig å gjøre endringer, f.eks. endre målform eller oppgavetittel. Endringsdialogen for meldingen blir åpnet når studenten trykker på knappen.

Dersom trekkfristen ikke er utgått:
Studenten har anledning til å trekke seg fra undervisning og/eller vurdering hvis trekkfristen for hhv undervisnings- og vurderingsmelding ikke er utgått. Det er egne knapper for «Trekk fra undervisning» og «Trekk fra eksamen». Når studenten trykker disse, kommer det en egen dialog som spør om studenten er sikker på om han/hun vil trekke fra undervisningen eller vurderingen.

Når studenten trekker seg fra undervisning eller vurdering, så vil meldingen bli slettet fra FS.

Dersom trekkfrist er oppgitt er det mulig å trekke seg fra vurdering etter å ha fått kandidatnr. Dersom det ikke er oppgitt noen trekkfrist, så kan studenter ikke trekke vurderingsmelding etter å ha fått kandidatnr.

Er det oppgitt trekkfrist, kan studenter trekke vurderingsmeldingen fra tidligere semestre.

Hvis trekkfrist ikke er oppgitt, så gjelder semesterregistreringsfristen for å trekke meldingen.

Dersom påmeldingsfrist for undervisning ikke er utgått, så kan studenten endre prioritering for emner med påmeldingstype SØKNAD eller endre parti dersom vedkommende er tatt opp på et parti og emnet har påmeldingstype DIREKTE. Studenten får da kun velge blant ledige partier.

Dersom tilbud om undervisning er gitt, og det er krav om ja-svar, og studenten på undervisningsmeldingen ikke er registrert med svar, så må studenten svare på dette. Det vises i listen over emner melding om at ja-svar må registreres på de emner dette gjelder. Dette vises også på hovedmenysiden (den siden en kommer til ved innlogging) for Studentweb.

For vurdering kan alle felt endres frem til oppmeldingsfristen. Etter oppmeldingsfristen er det ikke anledning til å endre noe (utenom å trekke seg/endre termin innen trekkfrist).

Melding til delvurdering

Det er to tilfeller hvor studentene skal kunne melde seg til eller trekke seg fra vurderingsdel:

 • Studenten har et resultat for delvurdering som gir rett til å melde seg til ny/utsatt eksamen og fortsatt har vurderingsmelding for helheten
 • Studenten har et resultat i emnet fra tidligere og det er lov å ta enkeltdeler på nytt (Krev gjentak av alle deler = N)

Hvis en student ikke består første delvurdering, kan han melde seg til ny vurdering i samme enkeltdel dersom denne blir avviklet før resultatet er registrert på helheten i emnet. Du oppretter da en ny enkeltstående vurderingsenhet for den delen som skal tas opp. Denne kan ikke ha en tidkode som er senere enn den opprinnelige helheten.

Registrering og endring av oppgavetittel

Studenter har mulighet til å registrere eller endre oppgavetittel.  For at det skal være mulig må vurderingskombinasjonen til emnet ha STATUS_STUDWEB_OPPD_TITTEL=J.

Kriterier for ikke å kunne oppdatere tittel:

 • Studenten har allerede levert oppgaven til Vitenarkivet (begge feltene ref-vitenarkiv og dato_innlevering har fått verdi)
 • Fristen (Dato_Frist_Oppd_Tittel) i Vurderingsenhet er utgått
 • Vurderingsenheten meldingen gjelder er ikke overført til StudentWeb

 

Ved lagring på vurderingsmeldingen kontrolleres følgende:

 • Om emnet er merket med J i feltet TermregMulig, hvis ikke vil studenten ikke få lagret meldingen og får teksten for SM_IKTERMREGMULIG.
 • Om vurderingskombinasjonen meldingen gjelder har J i feltet Status_Studweb_Oppd_Tittel.
 • Om fristen (Dato_Frist_ Frist_Oppd_Tittel) i Vurderingsenhet er blank eller ikke er utgått

 

Både  engelsk og norsk tittel kan endres. Endringen vil også skje på tittelen i StudProgStud_Emne og i Studentoppgave, men ikke hvis tittelen er blanket ut av studenten på StudentWeb.

Feltet Oppgavetittel er disablet når en eller flere av disse er tilfelle:

 • Vurderingskombinasjonen meldingen gjelder har ikke J i feltet Status_Studweb_Oppd_Tittel.
 • Studenten har allerede levert oppgaven til Vitenarkivet (begge feltene ref-vitenarkiv og dato_innlevering har fått verdi)
 • Fristen (Dato_Frist_Oppd_Tittel) i Vurderingsenhet er utgått
 • Vurderingsenheten meldingen gjelder er ikke overført til StudentWeb

Ved trykk på Lagre-knappen kontrolleres følgende:

 • Om emnet er merket med J i feltet TermregMulig, hvis ikke vil studenten ikke få lagret meldingen og får teksten for SM_IKTERMREGMULIG.
 • Om vurderingskombinasjonen meldingen gjelder har J i feltet Status_Studweb_Oppd_Tittel.
 • Om fristen (Dato_Frist_Oppd_Tittel) i Vurderingsenhet er blank eller ikke er utgått

Hvis disse tre punktene er oppfylt, endres tittelen.

Bruk av spesialpensumtittel i stedet for emnenavn

For PhD-kandidater og andre studentgrupper er det ønskelig å vise frem spesialpensumnavn i stedet for emnenavnet.

Dersom det finnes spesialpensumtittel, så skal spesialpensumtittel benyttes ved fremvisning av emnet i stedet for emnenavnet.

Spesialpensumtittel registreres på vurderingsmeldingen.

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 8. apr. 2022 09:32