Hvilke resultater hentes?

Resultater som importeres:

  • hentes fra ekstern kvalifikasjonsprotokoll og vurderingsprotokoll
  • beholder sammenheng mellom oppnådde emner og kvalifikasjoner
  • inkluderer: emnekode og navn (norsk, engelsk), tittel  på oppgaver, termin, omfang og resultat. Emnebeskrivelser overføres hvis det er lagt inn i FS.

Detaljer rundt hvilke data som hentes

Generelt

  • Kun beståtte resultater overføres.
  • Emner med studienivå 60 - 990 (samt der det står NULL) overføres (dette inkluderer forkurs) (angis i Emne samlebilde).
  • Resultater overføres uavhenig av personens studentgrunnlag (angis i bildet Person / Student).

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner overføres først når kvalifikasjonen er oppnådd og når dato for vitnemål utskrevet er registrert i FS.

(Dato i feltet utskrevet blir satt inn i kvalifikasjon protokoll når man trykker på knappen 'Oppdatér vitnemål og DS produsert' i FS670.001 Vitnemålsdokumenter).

Dato for vitnemål utskrevet må være før dagens dato for at kvalifikasjonen i seg selv skal bli overført. Det finnes ett unntak fra regelen; kvalifikasjoner som er oppnådd for mer enn to år siden overføres selv om Dato Utskrevet Vitnemål står med 00.00.0000 (Unntaket ble innført i mars 2017). Dato for når kvalifikasjonen er oppnådd hentes fra Kvalifikasjonsprotokollen (GRADPROT).

For kvalifikasjoner vises navn på kvalifikasjon, antall avlagte studiepoeng og dato for oppnådd kvalifikasjon. Dette hentes fra Kvalifikasjonsprotokollen (GRADPROT) i FS.

Antall poeng i kvalifikasjonen hentes fra tabell STUDIEPROGRAMGRAD, kolonne VEKTINGSTALL_KRAV (Bildet Kvalifikasjon, underbildet "Studieprogram - fører til", feltet "Krav til vekting").

Navn på studieprogram og studieretning (o.l) følger kvalifikasjonen.

Ugyldige kvalifikasjoner

I Oppnådd kvalifikasjon protokoll finnes det et felt for å gjøre en oppnådd kvalifikasjon ugyldig. Hvis en kvalifikasjon er merket med J ugyldig vil ikke kvalifikasjonen bli overført.

Emner

Emnekode, emnenavn, år-termin for når vurdering ble avlagt, omfang og karakter overføres. Dette hentes fra Vurderingsprotokollen i FS. Dersom en person forbedrer karakter på et emne etter at kvalifikasjon er oppnådd vil kun det beste resultatet overføres.

Emner som ikke overføres

Resultatutvekslingen tar hensyn til kunngjøringsdato og overfører dermed kun emner etter at kunngjøringsdato har passert (eller samme dag som kunngjøringsdato).

Hvis et emne er registrert med N i feltet Vtm i Oppnådd kvalifikasjon protokoll (underbildet Emne) vil det ikke bli overført.

Ulike parametre for om emnets vektig og emnets karakter skal vises

NB 1! I Emne samlebilde er det er felt som heter Vekt på kar.utskrift. Dette feltet styrer om emnets vekting skal vises på vitnemål og karakterutskrifter. Resultatutvekslingen tar IKKE hensyn til dette feltet, men viser uansett emnets vekting. Merk: Egne regler for emnesamlinger er beskrevet nedenfor.

NB 2! I Emne samlebilde er det er felt som heter Kar. på kar.utskrift. Dette styrer om studentens karakter på emnet skal med på vitnemål og karakterutskrift. Resultatutvekslingen tar heller IKKE hensyn til dette feltet, men viser uansett karakteren.

Årsaken til NB 1 og NB 2 er at vektingen og karakteren alltid skal overføres i resultatutvekslingen.

Vurderingskombinasjoner, eksamendeler (innført i juni 2017)

Eksamensdeler, som i vurderingskombinasjon samlebilde står med "Med på kar.utskrift"= N og "Med på vitnemål"=J, overføres kun når emnet inngår i en oppnådd kvalifikasjon.

Eksamensdeler, som i vurderingskombinasjon samlebilde står med "Med på kar.utskrift"=J og "Med på vitnemål"=N, overføres kun i tilfeller hvor emnet ikke inngår i en oppnådd kvalifikasjon.

Vektingsreduksjon

Resultatutvekslingen tar hensyn til det som står i feltet Red.vekt i Student vurdering samlebilde (VEKTINGSTALL_REDUSERT i tabellen STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL).

Resultatutvekslingen tar IKKE hensyn til det som står i feltet Ind. vekting i Student vurdering samlebilde (kolonne VEKTINGSTALL_INDIVIDUELL i tabellen STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL).

Karakterer sperret fra visning

I bildet Begrunnelse og klage er det et felt som heter Sperr mot visning på karakterutskrift. Resultatutvekslingen tar hensyn til dette feltet. Det vil si at emner som står med J i dette feltet ikke vil bli overført.

Emnesamlinger

Emnesamlinger vises med emnesamlingsnavn og emnesamlingskode. Dette hentes fra emnesamlingsprotokollen i FS.

I bildet Emnesamling er det et felt som heter Vekting på vitnemål (se bilde nedenfor). Resultatutvekslingen tar IKKE hensyn til hva som er registrert i dette feltet, men viser ALDRI vekting for emnesamling. Vektingen på emner som inngår i en emnesamling vises ALLTID. Begrunnelsen for dette: KDTO mener at emnesamlinger aldri bør vises med vekting. Dette da studenter som har innpassede emner i en emnesamling i verste fall kan få dobbel føring for studiepoeng.

Innpassede emner

Kun eksterne resultater som inngår i en oppnådd grad overføres. Dette for å gi et fullt bilde av hva som inngår i graden. Dersom et emne er kommet over til en FS-institusjon gjennom resultatutveksling, og er innpasset, vil emnet bli vist som et innpasset emne (med informasjon om vekting i grad, dersom den avviker fra emnets vekting). Navn på institusjonen hvor emnet er avlagt vil vises sammen med emnet.

Emneinformasjon

Emnespesifikk informasjon (slik som emnets innhold, læringsutbytte og pensumlitteratur) overføres dersom institusjonen har lagt inn emneinformasjon i Emne samlebilde, underbildet Info, og merket aktuelle infotyper med bruksområdet RESUTV (resultatutveksling). Merkingen gjøres i bildet Infotype, underbilde Bruksområde (Finnes under Koder, Studelem).

All tekst som finnes i infotyper og som er lagt inn med bruksområdet RESUTV vil bli overført. Dette vil da gjelde for alle emner ved institusjonen som benytter de aktuelle infotypene.

Publisert 5. okt. 2017 15:32 - Sist endret 29. mars 2022 20:21