03 Data institusjonene kan velge å dele

Dataene som vises

Vitnemålsportalen viser dataene slik de er registrert i institusjonenes databaser.

Språk

Vær oppmerksom på at man i Vitnemålsportalen kan velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk som språk. Hvis en avsender eller mottaker velger nynorsk, og resultatene ikke finnes på nynorsk, vil de bli vist på bokmål. Det samme gjelder hvis engelsk velges som språk, uten at dataene finnes på engelsk. Selve teksten i Vitnemålsportalen vises alltid på det språket som velges. Man kan dermed få tilfeller hvor portalen viser ett språk/målform mens resultatene som vises kommer på et annet.

Kvalifikasjoner

For kvalifikasjoner oppnådd de to siste årene er det en forutsetning at det finnes en dato i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, feltet Produsert (tidl. Utskrevet), og at denne datoen er eldre enn dagens dato. Kvalifikasjoner oppnådd for mer enn to år siden vises alltid i Vitnemålsportalen (Med mindre den i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll er registrert med J i feltet Ugyldig).

Emnespesifikk informasjon

Mottakere av resultater som deles via Vitnemålsportalen, vil kunne ha stor nytte av å få informasjon om emnet som deles. Dette kan eksempelvis være tekster om emnets innhold, læringsutbytte og pensumlitteratur. Fra og med første kvartal 2020 har også engelsk emneinformasjon kommet med.

1) Legge inn emneinformasjon

For å sende slike tekster til Vitnemålsportalen, sammen med emner som deles, må institusjonen legge inn emneinformasjon i Emne samlebilde, underbildet Info:

Emne samlebilde

Vitnemålsportalen tar kun hensyn til følgende html-formatering:

  • (p (avsnitt)
  • br (linjeskift)
  • strong (uthevet)
  • ul (unummerert liste)
  • li (kulepunkt)
  • ol (nummerert liste)

Overskrifter (h1-h5) blir byttet ut med strong (uthevet)

NB! Tekst som kopieres fra et annet sted og limes inn i FS kan ende opp med formateringsfeil i Vitnemålsportalen. Det anbefales derfor å kontrollere dette før man velger å dele emneinfo fra FS til Vitnemålsportalen.

En infotekst gjelder for oppgitt studietermin

En infotekst gjelder for oppgitt studietermin og vil bli vist hos studenter som har tatt emnet den terminen. Infoteksten gjelder også for alle de etterfølgende terminene, frem til en eventuell ny infotekst er opprettet for en av de etterfølgende terminene. Dersom det eksempelvis kun er lagt inn tekster for 2014-HØST og 2017-HØST i FS, vil tekster for 2014-HØST vises for studenter som tok emnet høsten 2014, høsten 2015 og høsten 2016. Tekstene for 2017-HØST vil bli vist frem helt til en ny infotekst bli opprettet og registrert på en termin senere enn 2017-HØST.

2) Merking av infotyper

Infotyper man ønsker å dele må merkes med bruksområdet RESUTV (resultatutveksling). All tekst som finnes i infotyper, som er lagt inn med bruksområdet RESUTV vil bli vist i Vitnemålsportalen. Dette vil da gjelde for alle emner ved institusjonen som benytter den aktuelle infotypen. Merkingen gjøres i bildet Infotype, underbilde Bruksområde (Finnes under Koder, Studelem):

 

Navnet på infotypen blir overskriften på informasjonen i Vitnemålsportalen. For at visningen skal bli så ryddig som mulig bør infotypene markeres med ønsket sortering. Fra og med mai 2020 tar visningen hensyn til et eventuelt tall i feltet sortering, tidligere ble kodene sortert alfabetisk etter infotypekoden. Dersom det finnes infotekster på engelsk, bør det legges inn engelsk navn på infotypen.

Hvilke koder kan benyttes?

Unit anbefaler institusjoner, som i dag ikke har emne-informasjon i FS, men som ønsker å legge det inn fremover, å benytte felleskoden E-INNHOLD til å si noe om innhold i emnene sine. Videre har Unit opprettet to nye felleskoder E-LÆRINGSUTBYTTE og E-LITTERATUR. Unit anbefaler følgende oppsett (pr emne):

Kodenavn Eksisterende/ny felleskode? Beskrivelse av innhold Sorteringsrekkefølge
E-INNHOLD Eksisterende Tekst som kort beskriver emnet 1
E-LÆRINGSUTBYTTE Ny Tekst som sier noe om 1) kunnskap, 2) ferdigheter og 3) generell kompetanse 2
E-LITTERATUR Ny Tekst som sier noe om emnets pensum 3

Hvor i Vitnemålsportalen vil emneinformasjonen vises?

Emneinformasjon som leveres til Vitnemålsportalen vil ligge "skjult" under navnet på emnet. Ved å trykke på emnenavnet vil emneinformasjonen åpnes opp. Man kan åpne ett og ett emne, eller åpne alle samtidig ved å trykke på "Vis alle detaljer" øverst til høyre i bildet.

Informasjon om kvalifikasjoner

Tekstene som vises på side 2 i ny vitnemålsmal vises i Vitnemålsportalen som et vedlegg sammen med informasjon om oppnådd kvalifikasjon (som et RTF-dokument).

Noen studieprogram (som oftest fra tiden før kvalitetsreformen) er ikke registrert med informasjon i relasjon til side 2 i vitnemålet. I disse tilfellene anbefaler Unit at institusjonene, på samme måte som med infotypene for emner, markerer aktuelle infotyper med «resultatutveksling». (Se gjerne Hvordan legge inn tekster i Studieprogram samlebilde)

Hvis institusjonen ønsker at annen informasjon skal vises i tillegg til det som vises på side 2 i vitnemålet, kan infotyper også benyttes til dette.

PDF av Diploma Supplement (DS) og digitalt vitnemål i FS

Diploma supplement (DS) og digitalt vitnemål vises i Vitnemålsportalen hvis institusjonen har lagret PDF-en av dette i FS. Merk at institusjonene selv velger om PDF av DS og vitnemål skal lagres i FS eller ikke. Dersom digitalt vitnemål finnes, returneres ikke RTF-dokumentet Informasjon om studieprogrammet/kvalifikasjonen. Hvis et digitalt signert DS finnes, er det dette som vises fram, og dersom det finnes flere, hentes bare det nyeste.

Publisert 26. jan. 2017 13:54 - Sist endret 28. mars 2022 16:19