02 FS216.001 Lagre dokumenter til disk

Denne rutinen kan du bruke for å laste ned en kopi av dokumentarkivet til en student. Rutinen kan kjøres med en flettefil eller ved å høyreklikke i et bilde eller en rapport der du har søkt opp et antall personer.

I mappen som angis for lagring av filer, blir det opprettet en mappe per person i utvalget, og dokumentene lagres i mappen til den enkelt person. Videre lages det en xml-fil som en kan dobbeltklikke på. Da vil personene i utvalget vises i browser, og en kan klikke på den enkelte person. Dokumentene for personen vises sammen med noe metainformasjon (type dokument, institusjon, periode etc).

For personer kan en velge å få med fødselsnummer (ikke med pr default), navn, personløpenr og søkernr. Dersom du velger å ta med søkernummer, må du angi hvilket opptak søkernumrene skal hentes fra.

Det er også mulig å trekke ut kun de dokumentene som er markert med J for relevant. Du må i så fall angi hvilket opptak informasjonen skal hentes fra. Merk: For at rapporten skal se bort fra dokumenter, må det aktivt settes N i relevant-feltet i Dok-fanen på en søker. Dersom feltet er blankt blir dokumentet tatt med i rapporten, selv om man haker for kun relevante dokumenter.

Begrensning på lengde på filnavn/filsti

Det er en grense på 260 tegn i Windows for å angi filnavn, inklusive filsti ved lagring. Det vil si at rutinen kan feile dersom filer blir forsøkt lagret i dype mappehierarkier med lange mappenavn. Rutinen gir en feilmelding dersom en fil ikke lar seg lagre, og det vises også i rapporten hvilke filer som feilet.

Publisert 12. jan. 2018 14:04 - Sist endret 28. mars 2022 15:18