01 Definisjoner

Studieelementer er i FS en gruppe av beslektede begreper som alle har å gjøre med studieinnhold og studiestruktur. Disse begrepene står sentralt i systemet og må holdes ajour for at FS skal kunne være et godt verktøy for administrasjon på alle andre områder, som f.eks. opptak, registrering, undervisning, eksamen og utdanningsplaner. Nedenfor gis en kort presentasjon av de ulike studieelementene i FS.

Emne

Emne er det grunnleggende studieelementet og den minste faglige enheten som studenter kan følge og avlegge eksamen i. Med det mener vi en fullført faglig helhet, og ikke bare eventuelle delvurderinger som emnet kan bestå av. Det er bare fullførte emner som gir akademisk uttelling i form av studiepoeng og karakterutskrift, og som kan kombineres med andre emner, f.eks. i en grad. Det finnes en del spesifikke forhold mellom enkeltemner som må defineres og vedlikeholdes i FS. De viktigste av disse er forkunnskapskrav og studiepoengsreduksjoner.

Studieprogram

Et studieprogram er den faglige enheten som studenter tas opp til og får studierett til. Noen studier består av bare ett studieprogram, dvs. at de som er tatt opp har rett til å fullføre hele studiet fram til den (høyeste) graden de kan oppnå i det aktuelle studiet. Andre studier er delt opp i flere studieprogrammer, slik at studentene må søke om opptak og konkurrere om studieplasser på flere trinn i studiet.

Emnekombinasjon

En emnekombinasjon inneholder enten et antall emner (obligatoriske og/eller valgfrie) eller en underliggende emnekombinasjon. Et studieprograms utdanningsplan vil være bygd opp av et emnekombinasjonshierarki med et antall emnekombinasjoner som til sammen definerer krav til innhold i utdanningsplanen. Vi kan også bruke emnekombinasjoner til å definere innholdet i en kvalifikasjon.

Emnesamling

En emnesamling består av en gruppe emner som utgjør en eksamens- og resultatmessig helhet hvor det kan settes en samlet karakter. Emnene i en emnesamling kan tildeles en karaktervekt for bruk ved beregning av samlet karakter for emnesamlingen.

Emnekjede

Emnekjeder er forskjellige typer regler som kobler sammen forskjellige emner og/eller emnesamlinger. Det finnes tre typer emnekjeder i FS. Den ene typen inneholder emner som er substituerbare med andre emner. Den andre typen inneholder emner som betraktes som samme emne i forbindelse med 3-gangers-regelen - dvs. at eksamen kan avlegges maksimalt 3 ganger totalt for emnene i en gitt emnekjede. Den tredje er kobler sammen emner som skal inngå i det samme beregningsgrunnlaget for karakterfordelingen som vises på karakterutskriften.

Studium

Ved rapportering av studieprogrammer, oppnådde kvalifikasjoner, og gjennomstrømning doktorgrad knyttes disse opp mot et studium. Studium er ikke kvantitativt avgrenset til å omfatte et bestemt antall studieprogram eller kvalifikasjoner.

Fag

Emner som er innholdsmessig beslektet kan grupperes sammen i fag. Et fag er ikke kvantitativt avgrenset til å omfatte et bestemt antall emner eller en bestemt mengde studiepoeng. Noen emner er tverrfaglige og må tilordnes flere fag. Ved rapportering vil et emne knyttes til kun ett fag.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2017 12:25