Ordliste for FS brukerdokumentasjon

En samling av ord og uttrykk som brukes i brukerhåndbøkene til Felles studentsystem med forklaringer.

Ord

Beskrivelse

Felles

Bilde

Rapp/

rutine

Hovedmeny

Den første visningen som kommer opp etter innlogging i FS. Mer spesifikt brukes ordet om bildet som kalles «Hovedmeny for FS» som inneholder modulvalgene, bokmerker, FSikonet, Varsellogg m.m.

X

 

 

Menylinje

Linjen helt øverst i FS; Fil Rediger, Person mv. som har nedtrekkslister under som endres etter hvilken modul som velges. Ved aktivering av kodemodulen endres innholdet i hele menylinjen.

X

 

 

Verktøylinje

Linje med ikoner som vises under menylinjen øverst i hovedbildet i FS. Verktøylinjen endres med valg av moduler og ut fra hva man jobber med i FS. Det er en egen verktøylinje for bilder, rapporter/rutiner og når man jobber med avsnitt i brevmodulen m.m.

X

 

 

Modul

FS er inndelt i 15 moduler (inkludert Personmodulen). 14 av dem kan aktiveres i bildet Hovedmeny for FS mens Personmodulen kan man gå inn i via menylinjen.

X

 

 

Varsellogg

Overgangsknapp på høyre side i hovedmenyen til et loggbilde med diverse FS-varsler. Varselloggen gjelder hele institusjonen og er bare synlig for FS-superbrukere. Individuell varsellogg vil komme.

Varslene er fargekodede etter alvorlighetsgrad:

Rød sirkel = Må sjekkes/rettes

Oransje sirkel = Bør sjekkes/rettes

Grønn sirkel = Til informasjon

Lilla sirkel = Meldinger rapportert til fs-support

X

 

 

Personmeny

Nedtrekksmenyen under Person (personmodulen) i menylinjen. Inneholder Personbilder, Personrapporter og Brev (også kalt brevmodulen)

X

 

 

Hurtigtaster

En tastekombinasjon som utfører en operasjon, eks. Ctrl+S for å lagre, Ctr+N for å opprette ny rad og Ctrl+R for å kjøre rapporter.

X

 

 

Rullefelt

Felt som man kan bruke musen for å dra siden enten opp eller ned eller fra side til side.

X

 

 

 

Bilde

Enheten i FS hvor det er mulig å registrere og oppdatere alle data som ligger i basen. Bilder kan inneholde mange nivåer og store mengder data, men kan også være svært enkle og kun inneholde noen få felt og bare ett nivå.

 

X

 

To-nivåbilde

Bilder i to nivåer, ett overbilde og ett underbilde. Eksempelvis Personbildet.

 

X

 

Flernivåbilde/

Samlebilde

Bilder som har overbilde med flere underbilder og eventuelt også framvisninger flere steder innenfor samme bilde med overgangsknapper og lignende. Eksempelvis Student samlebilde, Emne samlebilde mv.

 

X

 

Øvre del

Betegnelse som brukes om avgrensede bilderammer som vises øverst i et FS-bilde. For eksempel informasjonen om studieprogramstudenten som vises i en egen ramme øverst til venstre i Student samlebilde eller person- og søknadsinformasjonen som kommer i øvre del i Opptak samlebilde NOM.

 

X

 

Nedre del

Dersom et bilde har flere nivåer brukes denne betegnelsen om forekomster i nedre del av et FS-bilde. Det kan både være snakk om ett enkelt underbilde eller en samling underbilder sortert under faner.

 

X

 

Samlebilde

Bilder som har benevnelsen samlebilde. Samler informasjon fra og gjør det mulig å oppdatere informasjon i mange tabeller ett sted. Har som oftest en samling av underbilder under en rekke faner og nedtrekksmenyer med overganger til andre bilder, rapporter og rutiner og/eller overgangsknapper. Eksempel Student samlebilde, Opptak samlebilde, Studieprogram samlebilde mv.

 

X

 

Underbilde

Forekomst eller forekomster med data som vises i avgrensede bilderammer i nedre del av et FS-bilde. Det kan både være snakk om et enkelt underbilde som i Person/Student eller en samling underbilder sortert ved hjelp av faner som slik det er i alle samlebildene.

 

X

 

Fane

Brukes om «merkelappen» som som angir hvert av underbildene i samlebilder og lignende. Ved å klikke på fanen vises det tilhørende underbildet i nedre del av FS-bildet. Teksten i fanene har forskjellig farge ettersom det er data eller ikke i det tilhørende underbildet.

 

X

 

Ledetekst

Tekstangivelse (informativ) for felt og andre elementer i bilder, rutiner og rapporter.

 

X

X

Felt

Alle bilder har en rekke felt som viser fram og hvor det er mulig å legge til/endre data. Felt kan være avhengige av hverandre. Eksempelvis er Fnr. delt inn i to felt, ett for fødseldato og ett for personnr. Angivelse av terminer og vekting er også delt inn i to felt.

 

X

X

Gule felt

Er det samme som påkrevde felt. Felt som må være utfylt for å kunne utføre lagring av en ny rad i et bilde.

 

X

 

Blå felt

Felt som er viktig for rapportering, og bør fylles ut (men er ikke påkrevd).

 

X

 

Nedtrekksfelt

Felt som gir overgang til flere bilder som framkommer i en nedtrekksliste. Feltet i seg selv framvises blankt med unntak av en liten knapp med en trekant som sympoliserer muligheten for å kunne få fram en nedtrekksliste.  Eksempelvis felt øverst i høyre hjørne i Emne samlebilde og på høyre side av Student samlebilde.

 

X

X

Nedtrekksliste

Lister/menyer som vises når man trykker på et nedtrekksfelt eller på elementer i menylinjen m.m.

 

X

X

Overgangsknapp

Knapper i et bilde/rutine/rapport som ved trykk åpner et nytt bilde, rutine eller rapport. Navnet på elementet man tas til er angitt på knappen.

 

X

X

Knapp

Elementer man kan trykke på for komme over/å åpne mer i et bilde eller et annet bilde/rutine/rapport. Eksempelvis er det mange bilder som har en knapp angitt med tekst «Hele» som medfører framvisning av skjulte deler av et FS-bilde ved trykk. Andre knapper gir en dialog ved trykk mv.

X

X

X

Overgangsmeny

Når en nedtrekksliste inneholder en rekke valg som ved trykk gir overgang til andre bilder, rutiner og rapporter. Eksempelvis innholdet i nedtrekksfeltet til høyre i Student samlebilde.

 

X

 

Avkrysningsboks

Et lite felt hvor det kun er mulig å registrere en hake eller et kryss, eventuelt ta bort en hake eller kryss. Noen avkrysningsbokser har tre valg; hel avkrysning, delvis avkrysning eller ingen avkrysning som gir tre forskjellige utslag i dataene som framkommer på bakgrunn av valget.

 

X

X

Hake/Kryss

Markeringer i avkrysningsbokser. I noen bokser er det hake som framkommer, i andre et kryss og noen fylles boksen med farge.

 

X

X

Flernivåboks

Avkrysningsboks med tre mulige valg. Vanlig for eksempel ved fødselsnummer, hvor det er mulig å velge ingen nummer, kun fødselsdato eller hele fødselsnummeret.

 

X

X

Delvis avkrysning

Når det er tre muligheter for avkrysning i en avkrysningsboks: uten avkrysning, med svart avkrysning og en siste mulighet som er en grå hake/fylt boks. Delvis avkrysning er et halvveis valg, eksempelvis visning av kun fødselsdato ikke personnummer.

 

X

X

Periodefelt

Felt for å angi en periode, fra og til (start og slutt). Samlebetegnelse for både dato- og terminfelt (semester).

 

X

X

Datofelt

Felt for å angi datoer i formatet dag, måned, år (00.00.0000). Mange datofelt har et nedtrekksfelt hvor det er mulig å lete fram ønsket dato i en kalender. Fødselsdato er også et datofelt, men uten nedtrekksfelt med kalender. De fleste datofelt opptrer i par, hvor det skal angis en startdato og en sluttdato for en periode.

 

X

X

Terminfelt

Felt som angir termin/semester. Består av to felt: årstall og termin (som er et nedtrekksfelt).

 

X

X

Loggfelt

Felter i bilder som viser fram logginformasjon (informasjon om opprettelse og endringer av data). Eksempelvis når en forekomst har blitt opprettet og av hvem (initialer), sist endret mv.

 

X

 

Loggbilde

Bilde som viser en hel logg, eksempelvis utdanningsplanlogg, vurderingsmeldingslogg mv.

 

X

 

Ramme

En ramme samler flere felt angitt med en overskrift. Feltene inne i rammen har en sammenheng med hverandre. Finnes i mange bilder. Eksempelvis i øvre del av Student samlebilde hvor det er to rammer, en som har overskriften Studierett og en med overskriften GSK/Studentgrunnlag.

X

X

X

Søkeresultatliste

I noen bilder finnes en egen visning som lister opp alle forekomster som er søkt fram. Det er mulig å bevege seg mellom forekomstene i søkeresultatlisten. Søkeresultatliste finnes eksempelvis i Emne samlebilde, Utdanningsplan mv.

 

X

 

Søkeresultat

Data som framkommer i et bilde når et søk har blitt gjort (og bildet har gått fra søkemodus til registreringsmodus).

 

X

 

Hierarki

En del data i FS er bygd opp i hierarkier, men hvor hierarkiet ikke visuelt er framstilt i en trestruktur, eksempelvis opptaksregelverk.

X

 

 

Trestruktur

Felt/visning i bilder som viser fram avhengigheter mellom forekomster i bilder og den hierarkiske oppbygningen av strukturer. Finnes eksempelvis i Emnekombinasjon samlebilde, Vurderingskombinasjon samlebilde, Undervisningaktivitet, Person eksternstudium mv.

 

X

 

Noder

Hver forekomst i trestrukturen kalles en node, uansett plass i hierarkiet.

 

X

 

Toppnode

Noder som ikke har overliggende noder (helt på toppen av treet).

 

X

 

Bladnode

Noder som har en overliggende node.

 

X

 

Symbol

Symboler brukes for å skille forskjellige typer forekomster (noder) fra hverandre innenfor trestrukturene, eksempelvis blyant, eple, pil. Samme symbol kan ha forskjellig betydning i forskjellige bilder.

 

X

 

 

Rapportbestilling/

bestillingsdel

Øvre del av en rapport/rutine hvor valgene for datautplukket som skal hentes legges inn.

 

 

X

Bestillingsparametre

Alle forhåndsdefinerte filter i en rapport/rutine. Noen er valgfrie og noen er obligatoriske.

 

 

X

Utplukk

Hovedvalg i rapporter som må angis ved hjelp av radioknapper (eks. valg mellom utplukk på studieprogram, sted eller person). Andre valgmuligheter i rapporten endrer seg ofte ut fra valget av utplukk.

 

 

X

Filter

Filtreringsmuligheter og valg som må eller kan settes i øvre del av rapport- rutinebildet før det kjøres. Noen er påkrevde for å få data ved kjøring, andre er valgfrie og slås av og på ved hjelp av avkrysningsbokser.

 

 

X

Vis-valg

Filtreringsmuligheter i rapporter som kan slås av og på etter at rapporten er kjørt, og gjør at data i resultatdelen endrer seg ut fra hvilke Vis-valg som er aktivert.

 

 

X

Radioknapp

Runde knapper for å angi utplukkene i en rapport/rutine. Radioknapper fungerer slik at kun ett valg er mulig.

 

 

X

Rapportkjøring

Kommandoen som angis for å få fram data i (kjøre) en rapport eller en rutine.

 

 

X

Kjøre med og uten oppdatering

Valg for oppdatering av database ved kjøring av rutiner. Er default satt til N. Må settes til J og kjøres på nytt for at data skal oppdateres i basen.

 

 

X

Resultatdel

Nedre delen rapport-/rutinebildet, hvor data som er hentet ved kjøring vises fram.

 

 

X

Kolonner

Vertikal inndeling av rapporten/rutinen.

 

 

X

Rader

Horisontal inndeling av rapporten/rutinen.

 

 

X

Summering

Summering/oppsummering av dataene i rapport/rutine. Summeringen vises helt nederst i resultatdelen i rapporten/rutinen.

 

 

X

Publisert 15. sep. 2014 10:28 - Sist endret 8. des. 2017 14:37