SVP_Studenvurderingskombinasjonsprotokoll

Dette dokumentet beskriver innholdet i Tableau-datakilden SVP.

Innholdsfortegnelse

SVP_Studenvurderingskombinasjonsprotokoll 1

Generelt 1

Detaljnivå. 1

Dimensjoner. 1

DIM_ALDER.. 1

DIM_CAMPUS.. 1

DIM_SEMESTER.. 2

DIM_STED.. 2

DIM_STUDIENIVA.. 2

DIM_STUDIERETNING.. 2

Fakta. 2

FAK_STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL. 2

 

Generelt

Denne kilden har FS-tabell SUDENTVURDKOMBPROTOKOLL som primær kilde. Fra denne hentes kun heleksamener (ved å bruker filteret VURDORDNINGKODE is not null).

Detaljnivå

Detaljnivået i SVP er bestemt av faktatabellen FAK_ SUDENTVURDKOMBPROTOKOLL. Primærnøkkelen her er Institusjon/person/emne/vurderingskombinasjon/vurderingstid. Det betyr at hver rad inneholder en entydig kombinasjon av disse feltene.

Her følger en beskrivelse av tabeller og kolonner/felter som inngår i SVP-kilden (listen viser bare DV-spesifikke felter):

Dimensjoner

DIM_ALDER

Det er 2 aldersvarianter i denne datakilden:

·         Alder i aktuelt semester: ARSTALL – FODSELSAR (som igjen er tatt fra DATO_FODT i PERSON).

·         Alder ved første gangs registrering (altså ved første forekomst i REGISTERKORT).

DIM_CAMPUS

CAMPUS-informasjon er kommet til i FS i løpet av 2016. Dimensjonen er her knyttet til SUDENTVURDKOMBPROTOKOLL, der det ligger en beregnet CAMPUSKODE.

DIM_SEMESTER

Semesterdimensjonen har to roller:

·         DIM_SEMESTER: Er knyttet til aktivitetstidspunktet, dvs. når eksamen ble avlagt

·         DIM_SEMESTER_nsdrapp: Er knyttet til rapporteringstidspunktet til DBH

DIM_STED

Steddimensjonen er knyttet opp to ganger i denne datakilden:

·         DIM_STED_emne er basert på emnets stedtilknytning for studieansvar (reglement)

·         DIM_STED_studieprogram er basert på stedtilknytning for opprinnelig studieprogram

DIM_STUDIENIVA

Studienivådimensjonen har også to knyttinger:

·         DIM_STUDIENIVA_emne er basert på emnets studienivå

·         DIM_STUDIENIVA_studieprogram er basert på studienivået til opprinnelig studieprogram

DIM_STUDIERETNING

Denne dimensjonen er knyttet opp ved hjelp av STUDIERETNINGKODE i STUDIEPROGRAMSTUDENT.

Fakta

FAK_STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL

Dimensjonsfelter:

·         Bestått: if [VURDRESSTATKODE] = 'B' then 'true' else 'false' end

·         NY_GJENTAK: when ANTALL_BESTATT = 1 then 'Ny' when ANTALL_BESTATT > 1 then 'Gjentak' when ANTALL_BESTATT = 0 then 'Ikke-bestått' else 'Ukjent'

·         PARTI: J betyr at undervisningen inneholder gruppeundervisning o.l.. Informasjonen hentes fra UNDAKTIVITET, med undervisningsform som har STATUS_FELLESAKTIVITET = ‘N’.

·         STUDENTKATEGORI: Hentes fra FAK_GJENNOMSTR_STUDENT, som igjen henter det fra REGISTERKORT

·         Tre elementer er tatt med fra de tre første delemnene. Disse kan brukes til å se sammenhenger mellom resultater på delemnenivå i forhold til hovedemnet.

o   VURDKOMBKODE

o   KARAKTERTALL

o   VURDRESSTATKODE

Faktafelter (measures):

De fleste av følgende felter er aggregert opp fra studieprogramnivå (GSP).

·         Antall_studenter: COUNTD([PERSONLOPENR]), antall unike studenter

·         Antall_studenter_bestått_strøket: COUNTD(IF(CONTAINS("B,S",[VURDRESSTATKODE])) THEN [PERSONLOPENR] END), antall unike studenter med vurderingsstatus B eller S, dvs. bestått eller stryk

·         Antall_studenter_strøket: COUNTD(IF [VURDRESSTATKODE] = 'S' THEN [PERSONLOPENR] END), antall unike studenter med vurderingsstatus S, dvs. stryk

·         Snittkarakter: SUM([KARAKTERTALL_DV]*IIF([VURDRESSTATKODE] = 'B' AND NOT ISNULL([KARAKTERTALL_DV]),1,0))/SUM([Number of Records]*IIF([VURDRESSTATKODE] = 'B' AND NOT ISNULL([KARAKTERTALL_DV]),1,0)). Hvis VURDRESSTATKODE er noe annet enn B så settes snittkarakter til 0. Hvis den er B hentes verdien fra KARAKTERTALL_DV, som er beskrevet i Dimensjonsdokumentet.

·         Strykprosent: Antall_studenter_strøket/Antall_studenter_bestått_strøket.

SVP er utvidet med en del beregnede resultatelementer fra NVB. Elementene er hentet fra NVB-tabellen VGDOKBEREGNING. Der det er flere vitnemål pr. person er det siste vitnemålet (basert på DATO_UTSTEDT) som er brukt. Koblingen fra FS til NVB er gjort ved hjelp av et felles unikt personløpenummer. Dette opprettes i DV og har fødselsnummer som input. Nærmere forklaring på NVB-veltene er gitt her:

Resultatkoder og kravelementer i SO og NVB.