GST_Gjennomstromming_student

Dette dokumentet beskriver innholdet i Tableau-datakildene GST_Gjennomstromming_student og GSTHK_Gjennomstromming_student_hovedprogram_og_kvalifikasjoner.

Innholdsfortegnelse

GST_Gjennomstromming_student 1

Generelt 1

Detaljnivå. 1

Dimensjoner. 1

DIM_ALDER.. 1

DIM_CAMPUS.. 2

DIM_LAND.. 2

DIM_SEMESTER.. 2

Fakta. 2

FAK_GJENNOMSTR_STUDENT.. 2

GSTHK_Gjennomstromming_student_hovedprogram_og_kvalifikasjoner. 3

 

Generelt

GST-kilden utgjør øverste nivå i gjennomstrømmingsmodulen. Den inneholder gjennomstrømmingsinformasjon på studentnivå, aggregert opp fra underliggende kilder (GEM/GSP). Dessuten inneholder den hovedprograminformasjon som dels er hentet fra REGISTERKORT, dels fra kildetabellene til GSP.

Detaljnivå

Detaljnivået i GST er bestemt av faktatabellen FAK_GJENNOMSTR_STUDENT. Primærnøkkelen her er Institusjon/person/år/termin. Det betyr at hver rad inneholder en entydig kombinasjon av disse 4 feltene.

Her følger en beskrivelse av tabeller og kolonner/felter som inngår i GST-kilden (listen viser bare DV-spesifikke felter):

Dimensjoner

DIM_ALDER

Det er 2 aldersvarianter i denne datakilden:

·         Alder i aktuelt semester: ARSTALL – FODSELSAR (som igjen er tatt fra DATO_FODT i PERSON).

·         Alder ved første gangs registrering (altså ved første forekomst i REGISTERKORT).

DIM_CAMPUS

CAMPUS-informasjon er kommet til i FS i løpet av 2016. Dimensjonen er her knyttet til REGISTERKORT, der det ligger en beregnet CAMPUSKODE.

DIM_LAND

Dimensjonen er knyttet til personens hjemland (LANDNR_HJEMLAND i PERSON).

DIM_SEMESTER

Semesterdimensjonen har flere roller i denne kilden:

·         DIM_SEMESTER er knyttet til semesteret for aktiviteten

·         DIM_SEMESTER_kull_hpr er knyttet til hovedprogrammets kulltermin.

·         DIM_SEMESTER_kull_kval er knyttet til kvalifikasjonens kulltermin.

·         DIM_SEMESTER_start_hpr er knyttet til starttermin for hovedprogrammet, dvs. termin for opptak/tildeling av studierett. Ved flere studieretter på samme program er det første benyttet. Det settes bare starttermin hvis hovedprogrammet finnes på et eller flere av de etterfølgende registerkortene.

·         DIM_SEMESTER_start_kval er knyttet til starttermin for kvalifikasjonen, dvs. termin for opptak/tildeling av studierett på kvalifikasjonens program (STUDIEPROGRAMKODE_KVAL)

DIM_STED, DIM_STUDIENIVA, DIM_STUDIEPROGRAM og DIM_STUDIERETNING_hpr er knyttet til hovedprogrammet (STUDIEPROGRAMKODE_RAPPORTERING).

DIM_STUDIERETNING_kval er knyttet til kvalifikasjonens program.

Fakta

FAK_GJENNOMSTR_STUDENT

Dimensjonsfelter:

·         Følgende felter er hentet fra REGISTERKORT:

o   STATUS_BET_OK

o   STATUS_REG_OK

o   STATUS_UGYLDIG

o   STUDENTKATEGORI

o   STUDIEPROGRAMKODE_RAPPORTERING

·         Følgende felter er hentet fra FAK_GJENNOMSTR_STUDPROG, med utvalg på hovedprogram (se nærmere beskrivelse av feltene i GSP-kilden):

o   AKTIVITETSFAKTOR_HPR

o   ARBPLIKTFAKTOR_HPR

o   PERMISJONSFAKTOR_HPR

o   PROGRESJONSFAKTOR_HPR

o   STUDIERETTSTATKODE_HPR

o   UTENOMFAKTOR_HPR

o   UTVEKSLINGSFAKTOR_HPR

·         INSTITUSJONSNR_EIER: Skiller institusjonenes data fra hverandre. Hver bruker har normalt bare tilgang til en institusjon.

·         PERSONLOPENR: Entydig løpenummer pr. student, innen hver institusjon.

·         SEM_SPS_START_ID_HPR: Semester-ID for startsemesteret, dvs. semester for opptak/studierett på hovedprogrammet

·         SEM_SPS_START_ID_KVAL: Semester-ID for startsemesteret til kvalifikasjonens program

·         SEMNR_BRUTTO_HPR: Beregnet semesterteller for hovedprogrammet, øker med 1 for hvert semester med aktivitet, dvs. registerkort/hovedprogram

·         SEMNR_KALENDER_HPR: Beregnet semesterteller: Antall semestre fra startsemesteret.

·         SEMNR_NETTO_HPR: Beregnet semesterteller: Akkumulerer aktivitetsfaktoren. Hvis aktivitetsfaktor = 0 (ikke registrert), så teller den 0. Hvis f.eks. studenten har 50% permisjon på hovedprogrammet, så er aktivitetsfaktoren 0,5 og semestertelleren øker med 0,5 det semesteret.

·         STUDIEPROGRAMKODE_KVAL: Studieprogram for kvalifikasjon oppnådd i semesteret (kan være lik hovedprogram)

·         STUDIERETTSTATKODE_KVAL: Studierettstatus for kvalifikasjonsprogrammet.

Faktafelter (measures):

De fleste av følgende felter er aggregert opp fra studieprogramnivå (GSP).

·         AKK_BEST_SPOENG:  Akkumulerte beståtte studiepoeng (inneholder også innpassede poeng)

·         AKK_NORM_SPOENG: Akkumulerte normerte studiepoeng: SEMNR_BRUTTO_HPR * 30

·         Aktive: Antall studenter med studierett og hovedprogram i aktuellt semester. Formelen, countd([PERSONLOPENR]), gjør at antall telles korrekt på tvers av flere semestre/studieprogram, mao man unngår dobbelttelling.

·         Andel_aktive: Aktive/Startkull, angitt i prosent

·         Andel_frafall: Frafall/Startkull, angitt i prosent

·         Andel_kvalifikasjoner: Kvalifikasjoner/Startkull, angitt i prosent

·         ANTALL_KVALIFIKASJONER: Antall kvalifikasjoner oppnådd i semesteret. Kvalifikasjoner oppnådd i januar, juli og august legges til foregående semester.

·         Antall_startende: Totalt antall aktive studenter knyttet til samme opptak/studierett. Dette tallet er i utgangspunktet antall studenter med felles opptak, men for å få et mere reellt kull telles bare studenter som etter opptaket har en eller flere registerkort med hovedprogram tilsvarende det studieprogrammet de fikk opptak til. Formel: TOTAL([Aktive])

·         BEST_SPOENG: Beståtte studiepoeng

·         Frafall: Startkull – (Aktive + Kvalifikasjoner siste semester). Formel: [Startkull] - zn([Aktive]) -zn(lookup(zn(running_SUM(SUM([Kvalifikasjoner]))),-1)). Lookup-funksjonen henter tall fra forrige semester, zn-funksjonen erstatter NULL-verdier med tallet 0.

·         INNPASSEDE_POENG: Innpassede studiepoeng

·         Kvalifikasjoner: Antall kvalifikasjoner knyttet til hovedprogram

GSTHK_Gjennomstromming_student_hovedprogram_og_kvalifikasjoner

Denne datakilden er avledet av primærkilden. Den er skreddersydd for rapporten GST1, slik denne er spesifisert av STAR. Feltene er de samme som i primærkilden. Forskjellen er at denne kilden i tillegg til å hente hovedprogram basert på registerkortet også henter kvalifikasjoner når disse oppstår på andre program enn hovedprogrammet. Antall rader i denne kilden blir derfor en del høyere enn i primærkilden, der hovedprogram og kvalifikasjonsprogram ligger side om side. For å få til denne løsningen er det gjort en UNION mellom hovedprogrammene og kvalifikasjonsprogrammene, på en slik måte at evt duplikater fjernes. Resultatet innebærer at man også viser kvalifikasjoner som er oppnådd i semestre hvor hovedprogrammet er et annet.

GSTHK er utvidet med en del beregnede resultatelementer fra NVB. Elementene er hentet fra NVB-tabellen VGDOKBEREGNING. Der det er flere vitnemål pr. person er det siste vitnemålet (basert på DATO_UTSTEDT) som er brukt. Koblingen fra FS til NVB er gjort ved hjelp av et felles unikt personløpenummer. Dette opprettes i DV og har fødselsnummer som input. Nærmere forklaring på NVB-veltene er gitt her:

Resultatkoder og kravelementer i SO og NVB.